Η ασφάλιση στο σύστημα του ιδιωτικού δικαίουΑσφάλιση, παίγνιο και CDSΣυμφέρον και αποζημίωσηΠερισσότερα συμφέροντα στο ίδιο πράγμα

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €35.00
ΝΠ €45.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2014
ISBN: 978-960-562-779-9
Σελίδες: 326
Συγγραφέας: Γ. Ψαρουδάκης
Διεύθυνση Σειράς: Ε. Περάκης

Η μονογραφία «Ασφαλιστικό συμφέρον», που εντάσσεται στην Σειρά Μελετών Δικαίου Επιχειρήσεων & Εταιριών, πραγματεύεται μία από τις κρίσιμες έννοιες του ασφαλιστικού και όχι μόνο δικαίου, αυτή του ασφαλιστικού συμφέροντος. Η ανάλυση του ασφαλιστικού συμφέροντος και της λειτουργίας του εντός του δικαίου της ιδιωτικής ασφάλισης δίδει αφορμή στη μελέτη κεντρικών ζητημάτων αυτού του κλάδου, καθεαυτόν αλλά και ως μέρους του ευρύτερου δικαίου των χρηματοοικονομικών θεσμών.

Στο πρώτο μέρος της μελέτης σχετικά με το ασφαλιστικό συμφέρον και την έννοια της ασφάλισης, αναπτύσσονται περαιτέρω τα ζητήματα της εννοιολόγησης της ασφάλισης και των συνεπειών της έλλειψης συμφέροντος, ενώ στο δεύτερο μέρος για την ειδικότερη διαμόρφωση του ασφαλιστικού συμφέροντος αναλύεται αφενός το ζήτημα του ασφαλιστικού συμφέροντος και ζημίας, αφετέρου το ζήτημα της πολλαπλότητας των συμφερόντων. Στο έργο «Ασφαλιστικό συμφέρον» εξετάζονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα θέματα, που ενδιαφέρουν τον μελετητή και τον εφαρμοστή του ασφαλιστικού δικαίου, αλλά και γενικότερα του ιδιωτικού δικαίου: η συγκρότηση της έννοιας της ασφάλισης και η ένταξη σε αυτήν της ασφάλισης ζωής και των λοιπών ασφαλίσεων ποσού, η συστηματική σχέση της ασφάλισης με το παίγνιο και το στοίχημα, όπως και με τις εγγυοδοτικές συμβάσεις, η σύγχρονη νομική μεταχείριση του παιγνίου και ο λόγος της ριζικής διαφοροποιήσής της από τα ισχύοντα σε άλλες συμβάσεις, η νομική φύση των CDS, η έννοια της ζημίας στην ασφάλιση, η αποζημιωτική αρχή, οι συνέπειες της υπέρβασής της και η λειτουργική σχέση της με το ασφαλιστικό συμφέρον, η συμβατική αποτίμηση και η ρήτρα «αξία νέου», και ζητήματα συντρεχόντων ή διαδοχικών συμφερόντων στο ίδιο πράγμα, όπως αυτά προκύπτουν ιδίως στα παραδείγματα της μίσθωσης και της διατόπιας πώλησης, καθώς και ως προς στοιχεία της εταιρικής περιουσίας.

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ1
 • I. Η πορεία της ανάλυσης1
 • II. Η ασφάλιση και το ασφαλιστικό συμφέρον στην έννομη τάξη2
 • III. Προδιάθεση για την έννοια του ασφαλιστικού συμφέροντος4
 • Α. ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ17
 • I. Η εννοιολόγηση της ασφάλισης17
 • 1. Η έλλειψη ασφαλιστικού συμφέροντος στην ασφάλιση ζωής17
 • α. Οι εμφανίσεις της ασφάλισης ζωής17
 • β. Η οικονομική διάσταση20
 • γ. Η ηθική διάσταση22
 • δ. Η «αφηρημένη» κάλυψη25
 • ε. «Διασφάλιση σχεδίου» και «διαμόρφωση της περιουσίας»27
 • στ. Η συναίνεση του ασφαλισμένου31
 • ζ. Σύνδεση με τη λειτουργία της ασφάλισης ζωής33
 • η. Οι λοιπές ασφαλίσεις ποσού36
 • 2. Η τεχνική οργάνωση του ασφαλιστή38
 • α. Ασφαλίσεις με ασφαλιστικό συμφέρον, ασφάλιση ζωής, παίγνιο και συγγενείς συμβάσεις38
 • β. Υποκειμενικό κριτήριο της ασφάλισης;42
 • γ. Η οργάνωση της κοινωνίας κινδύνων43
 • δ. Η τεχνική οργάνωση εκτός του πεδίου της ασφάλισης47
 • ε. Η εύνοια του νόμου προς την κοινωνία κινδύνων48
 • στ. Η εύνοια του νόμου προς την ασφάλιση ζωής52
 • ζ. Τεχνική οργάνωση και διοικητική άδεια58
 • η. Η φερεγγυότητα του ασφαλιστή ως συμβατική υποχρέωση;60
 • θ. Οριακές περιπτώσεις63
 • ι. Εγγυοδοτικές συμβάσεις64
 • ια. Χαρτογράφηση των τυχηρών συμβάσεων 72
 • ΙΙ. Οι συνέπειες της έλλειψης συμφέροντος77
 • 1. Η ατελής ενοχή από το παίγνιο77
 • α. Παίγνιο και στοίχημα77
 • β. Η φύση της ατελούς ενοχής79
 • γ. Η ατελής ενοχή ως κανόνας υποκειμενικής προστασίας;82
 • δ. Οι (πραγματικές ή φαινομενικές) αποκλίσεις από την ατελή ενοχή86
 • ε. Παίγνιο και συνθήκες διεξαγωγής του 93
 • στ. Δευτερεύουσες ωφέλειες από το παίγνιο97
 • ζ. Παίγνιο και γενικό συμφέρον: η κατασκευή της σύμβασης101
 • η. Το ασφαλιστικό συμφέρον, η κοινωνία κινδύνων και η (διεθνής) δημόσια τάξη112
 • θ. Η χωρικότητα της προστασίας της κοινωνίας κινδύνων114
 • ι. Το πεδίο εφαρμογής του προνομίου στην ασφαλιστική τοποθέτηση117
 • 2. Εφαρμογή στα credit default swaps122
 • α. Έννοια και διακρίσεις122
 • β. Οικονομική λειτουργία124
 • γ. Νομική φύση126
 • δ. Ο νομικός χαρακτηρισμός και τα ακάλυπτα CDS130
 • ε. Δευτερεύουσες λειτουργίες των CDS136
 • στ. Η απαγόρευση των ακάλυπτων CDS που συνδέονται με κρατικά χρεόγραφα144
 • ζ. Η απαγόρευση των ακάλυπτων CDS και η μετάπτωση του CDS από ακάλυπτο σε καλυμμένο ή αντίστροφα151
 • η. Η αναγκαιότητα της διοικητικής εποπτείας155
 • θ. Η εκκαθάριση των υποχρεώσεων από CDS μέσω κεντρικού αντισυμβαλλομένου161
 • ι. Τα ακάλυπτα CDS επί ιδιωτικών χρεογράφων στο ελληνικό δίκαιο171
 • ια. Η εθνική απαγόρευση των ακάλυπτων CDS επί ιδιωτικών χρεογράφων και το ενωσιακό δίκαιο178
 • ιβ. Τα CDS και η διεθνής δημόσια τάξη184
 • ιγ. Το ασφαλιστικό συμφέρον ως μέσο ηθικοποίησης των συναλλαγών186
 • Β. Η ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ189
 • Ι. Ασφαλιστικό συμφέρον και ζημία189
 • 1. Η αποζημιωτική αρχή189
 • α. Σκέψεις για την έννοια της ζημίας στο αστικό δίκαιο189
 • β. Η έννοια της ζημίας στο ασφαλιστικό δίκαιο192
 • γ. Νομική βάση και τελολογία της αποζημιωτικής αρχής200
 • δ. Η ηθική βλάβη στο ασφαλιστικό δίκαιο207
 • ε. Η αποζημιωτική αρχή στο πεδίο έντασης μεταξύ συμβατικής ελευθερίας και προστασίας της κοινωνίας κινδύνων209
 • στ. Ασφαλιστικό συμφέρον και αποζημιωτική αρχή213
 • ζ. Η αποζημιωτική αρχή σε συμβάσεις με αλλοδαπό εφαρμοστέο δίκαιο218
 • 2. Οι αποκλίσεις από την αποζημιωτική αρχή221
 • α. Η συμβατική αποτίμηση και το όριό της221
 • β. «Αξία νέου»: έννοια και χρήση της ρήτρας229
 • γ. «Αξία νέου»: ένταξη της ρήτρας στην ασφαλιστική σύμβαση231
 • δ. Τελικές σκέψεις233
 • ΙΙ. Πολλαπλότητα των συμφερόντων234
 • 1. Περισσότερες σχέσεις με το ασφαλισμένο πράγμα234
 • α. Ετεροειδή συμφέροντα επί του ίδιου πράγματος234
 • β. Ασφάλιση του συμφέροντος τρίτου στο ίδιο πράγμα235
 • γ. Αξίωση στο ασφάλισμα και αξίωση κατά τρίτου συνδεόμενου με το πράγμα: περιορισμός της υποκατάστασης του ασφαλιστή;240
 • δ. Η «αστική» λύση243
 • ε. «Αστική» λύση και ασφαλιστικά βάρη248
 • στ. Η «ασφαλιστική» λύση250
 • ζ. Ασφάλιση και μεταφορά του κινδύνου απώλειας του πράγματος258
 • η. Μεταφορά του κινδύνου απώλειας του πράγματος και υποκατάσταση του ασφαλιστή262
 • 2. Η εταιρία και ο εταίρος (ή ο διαχειριστής)266
 • α. Ο εταίρος και η εταιρική περιουσία266
 • β. Άρση της νομικής προσωπικότητας με πρωτοβουλία του εταίρου;270
 • γ. Ασφάλιση υπέρ της εταιρίας ως τρίτης275
 • δ. Το συμφέρον ευθύνης του διαχειριστή στην ασφάλιση της εταιρίας;275
 • ε. Τελικές σκέψεις279
 • ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ281
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ285
 • ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ309