Έκδοση: 2014
ISBN: 978-960-562-787-4
Σελίδες: 200
Συγγραφέας: Ι. Καρεκλάς

Η μονογραφία «Διεθνές Δίκαιο: Με έμφαση στο Δίκαιο του Πολέμου», αποσκοπεί στο να διαγράψει και να αποδώσει τρεις βασικές παραμέτρους.

Πρώτον, περιγράφεται η γέννηση και ανάπτυξη του Διεθνούς Δικαίου στην ελληνική αρχαιότητα, ιδίως διά του συστήματος των Αμφικτιονιών, διεθνών ή διακρατικών οργανισμών της εποχής επιλαμβανομένων διαφορών και διενέξεων διακρατικών (μεταξύ των ελληνικών πόλεων-κρατών).

Δεύτερον, γίνεται διαρκής αναφορά στον τρόπο με τον οποίο ο ελληνικός πολιτισμός επηρέασε την εξέλιξη του Διεθνούς Δικαίου στη νεώτερη εποχή, πράγμα που διαφαίνεται ειδικώς στα κεφάλαια που άπτονται της θεωρίας του Διεθνούς Δικαίου, των αιτίων του πολέμου και της χρήσεως ενόπλου βίας.

Τρίτον, αναλύονται ζητήματα που αφορούν τον ελληνικό πολιτισμό, την ελληνική συνείδηση και το ελληνικό έθνος γενικότερα, με έμφαση στο κυπριακό ζήτημα από την άποψη της ξένης στρατιωτικής επεμβάσεως, της κρατικής κυριαρχίας και οντότητας, όπως και στο ζήτημα της ελληνικής επαναστάσεως.

Σε ειδικό κεφάλαιο αναλύεται πώς ο ελληνικός πολιτισμός διαδραματίζει ρόλο σε εξέχουσες διεθνείς πτυχές του κυπριακού προβλήματος και ταυτοχρόνως πώς θα μπορούσε ο ισχυρός αυτός πολιτισμός να λειτουργήσει προς τη διάνοιξη οδών επιλύσεως του προβλήματος. Εμπεριέχεται επιπλέον μία εμβριθής κριτική διεθνολογική θεώρηση του ζητήματος.

Αυτή η μονογραφία παρουσιάζει και εξειδικευμένες πτυχές του Διεθνούς Δικαίου εις βάθος, όπως τις προαναφερθείσες, και συνοπτικά αλλά ουσιαστικά τους βασικούς υποκλάδους του Διεθνούς Δικαίου. Καθίσταται έτσι χρήσιμο μελέτημα τόσο για τον προπτυχιακό φοιτητή όσον και για το μεταπτυχιακό φοιτητή ή μελετητή του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου. Η επιτομή αυτή είναι πλούσια σε πηγές, παραθέτει μάλιστα και την αντίστοιχη αγγλική διεθνή ορολογία, όπου κρίνεται αναγκαίο.

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ I13
 • Οι Αμφικτυονίες της Αρχαίας Ελλάδος13
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ II21
 • Ιστορία και θεωρία του Διεθνούς Δικαίου21
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ35
 • Διεθνές και Εθνικό (εσωτερικό) Δίκαιο35
 • Θεωρίες Δυισμού και Μονισμού 35
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV43
 • Αιτία του πολέμου43
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ V53
 • Δίκαιο του πολέμου (χρήση βίας): Η Αυτοάμυνα στο Διεθνές Δίκαιο53
 • Ατομική και Συλλογική Αυτοάμυνα53
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI63
 • Δίκαιο του πολέμου: Δίκαιοι πόλεμοι για Αυτοδιάθεση και Ελληνική Επανάσταση63
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII87
 • Διεθνές Δίκαιον και τουρκική εισβολή στην Κύπρο 1974: Το επιχείρημα της Συνθήκης Εγγυήσεως - Δίκαιο των Συνθηκών87
 • 1. Τουρκικές αιτιάσεις για την εισβολή και επιχειρήματα αναφορικώς προς την Συνθήκη Εγγυήσεως 88
 • 2. Η Συνθήκη Εγγυήσεως και το Διεθνές Δίκαιο91
 • 2.1. Θεωρίες περί της νομιμότητος του υπό ειδικής Συμβάσεως προβλεπομένου δικαιώματος μονομερούς Ενόπλου Επεμβάσεως92
 • 2.2. Επιχειρήματα υπέρ της Νομιμότητος της Επεμβάσεως προβλεπομένης δι’ ειδικής Συνθήκης96
 • (i) Νόμιμη (Θεμιτή) Μείωση της Κρατικής Κυριαρχίας96
 • (ii) Volenti non fit injuria98
 • (iii) Pacta sunt servanda 99
 • 2.3. Επιχειρήματα εναντίον της Νομιμότητος της Επεμβάσεως προβλεπομένης δι’ειδικού Συμβατικού δικαιώματος100
 • (i) Γενικές Αρχές (Διεθνούς) Δικαίου100
 • (ii) Συνθήκες επιβαλλόμενες υπό το κράτος Πιέσεων ή Άνισες Συνθήκες109
 • (iii) Κυρίαρχη Ισότης 111
 • 3. Η Συνθήκη Εγγυήσεως επέτρεπε όντως την στρατιωτική δράση;112
 • 4. Κριτήρια της Συνθήκης Εγγυήσεως και η συμπεριφορά της Τουρκίας124
 • 5. Οι μεταγενέστερες πράξεις της Τουρκίας128
 • 6. Η Νομική Θέση και Στάση της Διεθνούς Κοινότητος130
 • 7. Επίλογος133
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII137
 • Διεθνές Δίκαιον και κρατική οντότης: Ενάντια στην διχοτόμηση της Κύπρου137
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ157
 • Ειρηνική διευθέτηση διεθνών ζητημάτων - Διενέξεων157
 • 1. Διπλωματικές μέθοδοι διευθετήσεως διενέξεων158
 • α. Διαπραγματεύσεις, Καλές Υπηρεσίες και Διαμεσολάβηση158
 • β. Διερεύνηση 159
 • γ. Συμφιλίωση160
 • 2. Νομικές Μέθοδοι Επιλύσεως Διενέξεων – Διαφορών162
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ169
 • Δίκαιο των Διεθνών ΟργανισμώνΣυμβούλιο Ασφαλείας Ο.Η.Ε., Συλλογική Ασφάλεια και Ν.Α.Τ.Ο.169
 • 1. Συμβούλιο Ασφαλείας Ο.Η.Ε. (UN Security Council)169
 • 2. Συλλογική Ασφάλεια (Collective Security - and Enforcement Action)172
 • 3. Οργανισμός Βορειοατλαντικού Συμφώνου (North Atlantic Treaty Organization)176
 • (α) Συμβούλιο (Council)178
 • (β) Ο Πολιτικός Οργανισμός (The Civil Organization)179
 • (γ) Ο Στρατιωτικός Οργανισμός (The Military Organization)179
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙ183
 • Αντί Επιλόγου: Ο Ελληνικός πολιτισμός ως στοιχείο του διεθνούς ζητήματος της Κύπρου183
 • ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ195