Γενικό Μέρος - Ιστορική Διάσταση & Θεσμικές Διατάξεις

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €40.00
ΝΠ €50.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2014
ISBN: 978-960-562-745-4
Σελίδες: 446
Συγγραφέας: Χρ. Γκόρτσος
Διεύθυνση Σειράς: Χρ. Γκόρτσος, Κ. Στεφάνου

Το εγχειρίδιο «Εισαγωγή στο Δίκαιο της Οικονομικής & Νομισματικής Ένωσης» πραγματεύεται το Δίκαιο της ΟΝΕ, έναν εξαιρετικά δυναμικά εξελισσόμενο κλάδο του ευρωπαϊκού οικονομικού δικαίου, ιδίως μετά την εκδήλωση της τρέχουσας δημοσιονομικής κρίσης στην ευρωζώνη. Το έργο δομείται σε πέντε μείζονες ενότητες, και ειδικότερα:

α) Ενότητα Ι: Ο ορισμός του Δικαίου της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και οι πηγές του, β) Ενότητα ΙΙ: Η μετάβαση στο τρίτο στάδιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και η εισαγωγή του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος, γ) Ενότητα ΙΙΙ: Κοινές διατάξεις για την Οικονομική και τη Νομισματική Ένωση, δ) Ενότητα IV: Δομή και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών, και ε) Ενότητα V: Τα όργανα λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Στο τέλος του εγχειριδίου παρατίθεται Παράρτημα στο οποίο περιλαμβάνονται ορισμένες βασικές πηγές του Δικαίου της ΟΝΕ και συγκεκριμένα: α) οι συναφείς διατάξεις του πρωτογενούς δικαίου, οι οποίες περιέχονται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, β) οι συναφείς διατάξεις του πρωτογενούς δικαίου, οι οποίες περιέχονται στη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γ) το Πρωτόκολλο για το Καταστατικό του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ, δ) η Διακυβερνητική Συνθήκη για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (European Stability Mechanism”, “ESM”), και ε) ο Κανονισμός 1024/2013 του Συμβουλίου για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην ΕΚΤ σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Η μελέτη απευθύνεται κυρίως σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές , αλλά και σε νομικούς που ασχολούνται επιστημονικά ή επαγγελματικά με την εν λόγω θεματική ενότητα, καθώς και σε οικονομολόγους.

 • ΕΝΟΤΗΤΑ Ι1
 • Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ1
 • Α. Η Συνθήκη του Μάαστριχτ ως βάση του δικαίου της οικονομικής και νομισματικής ένωσης1
 • 1. Η πορεία προς την ευρωπαϊκή νομισματική ενοποίηση1
 • 1.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις1
 • 1.2 Η έκθεση της Επιτροπής Delors4
 • 1.2.1 Οι προτάσεις της έκθεσης4
 • 1.2.2 Η πολιτική υιοθέτηση των προτάσεων της έκθεσης5
 • 1.3 Οι θεμελιώδεις επιλογές της Συνθήκης του Μάαστριχτ6
 • 2. Η επιλογή για παράλληλη προώθηση των διαδικασιών νομισματικής και οικονομικής ενοποίησης7
 • 1.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις7
 • 2.2 Ορισμός της οικονομικής και νομισματικής ένωσης9
 • 2.2.1 Η νομισματική ένωση9
 • 2.2.1.1 Έννοια και περιεχόμενο9
 • 2.2.1.2 Η ανάγκη διαμόρφωσης υπερεθνικών δομών10
 • 2.2.2 Η οικονομική ένωση11
 • 2.3 Ορισμός του δικαίου της οικονομικής και νομισματικής ένωσης12
 • Β. To πρωτογενές ευρωπαϊκό δίκαιο ως πηγή του δικαίου της οικονομικής και νομισματικής ένωσης14
 • 1. Συνολική θεώρηση14
 • 2. Οι διατάξεις της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση του 1992 και οι επελθούσες τροποποιήσεις με τη Συνθήκη της Λισσαβώνας15
 • 2.1 Οι διατάξεις της ΣΕΕ (1992)15
 • 2.2 Οι διατάξεις της ΣΕΕ15
 • 3. Οι διατάξεις της Συνθήκης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και οι επελθούσες τροποποιήσεις με τη Συνθήκη της Λισσαβώνας17
 • 3.1 Οι διατάξεις της ΣΕΚ17
 • 3.1.1 Οι βασικές διατάξεις17
 • 3.1.1.1 Συνολική θεώρηση17
 • 3.1.1.2 Ειδικά: το Κεφάλαιο 2: «νομισματική πολιτική»17
 • 3.1.1.3 Ειδικά: το Κεφάλαιο 3: «θεσμικές διατάξεις»19
 • 3.1.1.4 Χρονικό σημείο έναρξης εφαρμογής των διατάξεων των Κεφαλαίων 2 και 320
 • 3.1.2 Λοιπές διατάξεις21
 • 3.2 Οι διατάξεις της ΣΛΕΕ27
 • 3.2.1 Οι βασικές διατάξεις27
 • 3.2.1.1 Διατάξεις περιλαμβανόμενες σε θεμελιώδη άρθρα της ΣΛΕΕ27
 • 3.2.1.2 To “corpus” των διατάξεων της ΣΛΕΕ 28
 • 3.2.2 Λοιπές διατάξεις34
 • 4. Το Πρωτόκολλο για το Καταστατικό του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ35
 • 4.1 Το Πρωτόκολλο που ήταν προσαρτημένο στη ΣΕΚ35
 • 4.1.1 Η δομή του Καταστατικού35
 • 4.1.2 Διαδικασίες τροποποίησης άρθρων του Καταστατικού36
 • 4.1.2.1 Η βασική διαδικασία36
 • 4.1.2.2 Η απλοποιημένη διαδικασία τροποποίησης άρθρων του Καταστατικού36
 • (α) Οι διαδικαστικές προϋποθέσεις36
 • (β) Το πεδίο εφαρμογής37
 • 4.1.2.3 Η ειδική απλοποιημένη διαδικασία τροποποίησης του άρθρου 10.2 του Καταστατικού39
 • 4.2 Το Πρωτόκολλο που είναι προσαρτημένο στη ΣΛΕΕ και στη ΣΕΕ40
 • 4.2.1 Η δομή του Καταστατικού40
 • 4.2.2 Διαδικασίες τροποποίησης του Καταστατικού40
 • 4.2.2.1 Η βασική διαδικασία40
 • 4.2.2.2 Η απλοποιημένη διαδικασία τροποποίησης άρθρων του Καταστατικού40
 • 4.2.2.3 Η ειδική απλοποιημένη διαδικασία τροποποίησης του άρθρου 10.2 του Καταστατικού41
 • 5. Τα λοιπά Πρωτόκολλα και η ισχύς τους μετά τη θέση σε εφαρμογή της Συνθήκης της Λισσαβώνας42
 • 5.1 Πρωτόκολλα που ήταν προσαρτημένα στη ΣΕΚ42
 • 5.2 Πρωτόκολλα που ήταν προσαρτημένα σε περισσότερες Συνθήκες44
 • 6. Δηλώσεις45
 • Γ. Νομικές πράξεις του παραγώγου ευρωπαϊκού δικαίου ως πηγές του δικαίου της οικονομικής και νομισματικής ένωσης47
 • 1. Συνολική θεώρηση47
 • 2. Η «συμπληρωματική νομοθεσία» του Συμβουλίου48
 • 2.1 Οι διατάξεις της ΣΕΚ48
 • 2.1.1 Οι διαδικαστικές προϋποθέσεις48
 • 2.1.2 Το πεδίο εφαρμογής49
 • 2.2 Οι διατάξεις της ΣΛΕΕ50
 • 3. Οι λοιπές νομικές πράξεις του παραγώγου ευρωπαϊκού δικαίου53
 • 3.1 Νομικές πράξεις βάσει της ΣΕΚ53
 • 3.2 Νομικές πράξεις βάσει της ΣΛΕΕ55
 • ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ57
 • Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ57
 • Α. Η μετάβαση στο τρίτο στάδιο της ΟΝΕ57
 • 1. Τα δύο πρώτα στάδια της οικονομικής και νομισματικής ένωσης57
 • 1.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις57
 • 1.2 Το πρώτο στάδιο58
 • 1.3 Το δεύτερο στάδιο60
 • 1.3.1 Γενικές παρατηρήσεις60
 • 1.3.2 Το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ίδρυμα61
 • 1.3.2.1 Ίδρυση, σύνθεση και διοίκηση61
 • 1.3.2.2 Καθήκοντα του ΕΝΙ61
 • (α) Εισαγωγικές παρατηρήσεις62
 • (β) Προετοιμασία για τη μετάβαση στο τρίτο στάδιο της ΟΝΕ63
 • (γ) Άλλα κύρια καθήκοντα65
 • (δ) Συμβουλευτικά καθήκοντα66
 • (ε) Λειτουργικά και τεχνικά καθήκοντα67
 • 1.3.3 Η Νομισματική Επιτροπή67
 • 1.3.3.2 Καθήκοντα68
 • 1.3.3.1 Σύνθεση 67
 • 2. Η διαδικασία μετάβασης στο τρίτο στάδιο της οικονομικής και νομισματικής ένωσης68
 • 2.1 Ο καθορισμός της ημερομηνίας έναρξης του τρίτου σταδίου 68
 • 2.1.1 Οι διατάξεις της Συνθήκης68
 • 2.1.2 Οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Μαδρίτης69
 • 2.2 Η υιοθετηθείσα διαδικασία70
 • 2.2.1 Οι διατάξεις της ΣΕΚ70
 • 2.2.2 Οι εκθέσεις της Επιτροπής και του ΕΝΙ70
 • 2.2.2.1 Το περιεχόμενο των εκθέσεων70
 • 2.2.2.2 Ειδικότερα: τα κριτήρια οικονομικής σύγκλισης72
 • (α) Σταθερότητα τιμών72
 • (β) Δημοσιονομική κατάσταση χωρίς υπερβολικό δημοσιονομικό έλλειμμα73
 • (γ) Συμμετοχή στο μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών του ΕΝΣ74
 • (δ) Σύγκλιση επιτοκίων74
 • 2.2.3 Η Σύσταση του Συμβουλίου74
 • 2.2.4 Η Απόφαση του Συμβουλίου σε επίπεδο Αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων75
 • 2.3 Ενέργειες μετά τη λήψη της απόφασης για την έναρξη του τρίτου σταδίου78
 • 2.3.1 Συνολική θεώρηση78
 • 2.3.2 Θέσπιση συμπληρωματικής νομοθεσίας 78
 • 2.3.3 Διορισμός των αρχικών μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ82
 • 2.3.4 Θεσμικές διευθετήσεις84
 • 2.3.5 Καθορισμός των αμετάκλητα σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών84
 • 2.3.6 Λήψη μέτρων για την ταχεία εισαγωγή του ευρώ86
 • Β. Η εισαγωγή του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος88
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις88
 • 2. Οι πολιτικές πρωτοβουλίες89
 • 2.1 Η Πράσινη Βίβλος της Επιτροπής (1995)89
 • 2.2 Οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Μαδρίτης (1995)89
 • 3. Το παράγωγο δίκαιο92
 • 3.1 Κανονισμοί του Συμβουλίου92
 • 3.2 Συστάσεις της Επιτροπής94
 • 3.3 Νομικές πράξεις της ΕΚΤ95
 • 3.4 Αποφάσεις του Συμβουλίου σχετικά με νομισματικές σχέσεις με τρίτες χώρες95
 • 3.4.1 Αποφάσεις που αφορούν συμφωνίες περί νομισματικών σχέσεων με τρίτες χώρες95
 • 3.4.2 Αποφάσεις που αφορούν τα υπερπόντια εδάφη της Γαλλίας97
 • 3.4.3 Αποφάσεις που αφορούν διεθνείς συναλλαγματικές σχέσεις98
 • 4. Ειδικά: οι διατάξεις των Κανονισμών 1103/97 και 974/98 του Συμβουλίου101
 • 4.1 Το νομισματικό καθεστώς κατά τη μεταβατική περίοδο (1999-2001)101
 • 4.1.1 Η αντικατάσταση των εθνικών νομισμάτων των συμμετεχόντων κρατών μελών και του ECU από το ευρώ101
 • 4.1.1.1 Η αντικατάσταση των εθνικών νομισμάτων 101
 • 4.1.1.2 Η αντικατάσταση του ECU 102
 • 4.1.2 Χρήμα με αναγκαστική κυκλοφορία102
 • 4.1.3 Η χρήση του ευρώ και των εθνικών νομισματικών μονάδων103
 • 4.1.3.1 Η αρχή της νομικής ισοδυναμίας ανάμεσα στις εθνικές νομισματικές μονάδες των συμμετεχόντων κρατών μελών και τη νομισματική μονάδα ευρώ103
 • 4.1.3.2 Η αρχή της προαιρετικότητας αναφορικά με τη χρήση του ευρώ104
 • (α) Περιεχόμενο104
 • (β) Εξαιρέσεις105
 • 4.1.4 Η αρχή της συνέχειας των νομικών πράξεων ως προς τους λοιπούς όρους τους, πέραν του νομίσματος στο οποίο ήταν συνομολογημένες107
 • 4.1.4.1 Νομικές πράξεις διεπόμενες από το δίκαιο συμμετέχοντος κράτους μέλους107
 • 4.1.4.2 Νομικές πράξεις διεπόμενες από το δίκαιο τρίτης χώρας 108
 • 4.1.5 Κανόνες μετατροπής χρηματικών ποσών και στρογγυλοποίησης109
 • 4.2 Το νομισματικό καθεστώς μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου111
 • 4.2.1 Οι μεταβολές σε σχέση με τη μεταβατική περίοδο111
 • 4.2.2 Η περίοδος παράλληλης κυκλοφορίας112
 • ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ117
 • ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ117
 • A. Ειδικές διατάξεις για τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ117
 • 1. Ειδική κανονιστική εξουσία του Συμβουλίου για τη συμβολή στην ορθή λειτουργία της ΟΝΕ117
 • 1.1 Οι ουσιαστικές διατάξεις117
 • 1.2 Οι διαδικαστικές ρυθμίσεις118
 • 1.3 Προσθήκη νέας διάταξης119
 • 2. Ειδικές ρυθμίσεις για τις συνεδριάσεις των υπουργών των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ: θεσμοθέτηση της Ευρωομάδας120
 • 3. Κοινές θέσεις και διεθνής εκπροσώπηση της Ένωσης σε διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και διεθνείς χρηματοπιστωτικές διασκέψεις121
 • 3.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις121
 • 3.2 Καθορισμός κοινών θέσεων της Ένωσης σχετικά με ζητήματα που έχουν ιδιαίτερη σημασία για την ΟΝΕ στο πλαίσιο των αρμοδίων διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών και διασκέψεων122
 • 3.2.1 Οι ουσιαστικές διατάξεις122
 • 3.2.2 Οι διαδικαστικές ρυθμίσεις123
 • 3.3 Εξασφάλιση ενιαίας εκπροσώπησης της Ένωσης σε διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και διεθνείς χρηματοπιστωτικές διασκέψεις123
 • 3.3.1 Οι ουσιαστικές διατάξεις123
 • 3.3.2 Οι διαδικαστικές ρυθμίσεις124
 • 4. Ειδική κανονιστική εξουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη λήψη μέτρων αναγκαίων για τη χρήση του ευρώ125
 • B. Οι διατάξεις για τα κράτη μέλη για τα οποία ισχύει παρέκκλιση126
 • 1. Συνολική θεώρηση126
 • 2. Το καθεστώς της παρέκκλισης127
 • 2.1 Γενικές διατάξεις127
 • 2.1.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις127
 • 2.1.2 Διατάξεις για την οικονομική ένωση (στοιχεία (α)-(β))127
 • 2.1.3 Διατάξεις για τη νομισματική ένωση (στοιχεία (γ)-(η))128
 • 2.1.4 Ειδικές διατάξεις για τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ (στοιχεία (θ)-(ι)) 130
 • 2.2 Αναστολή δικαιώματος ψήφου εκπροσώπων των κρατών μελών για τα οποία ισχύει παρέκκλιση στο Συμβούλιο 130
 • 2.3 Τα άρθρα 143 και 144 της ΣΛΕΕ130
 • 2.3.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις130
 • 2.3.2 Παροχή αμοιβαίας συνδρομής 131
 • 2.3.3 Λήψη μέτρων διασφάλισης με την άδεια της Επιτροπής133
 • 2.3.4 Λήψη μέτρων διασφάλισης χωρίς την προηγούμενη άδειατης Επιτροπής133
 • 2.3.4.1 Προϋποθέσεις133
 • 2.3.4.2 Ενέργειες των ενωσιακών οργάνων134
 • 3. Ο νέος μηχανισμός συναλλαγματικών ισοτιμιών136
 • 3.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις136
 • 3.2 Οι όροι λειτουργίας του νέου μηχανισμού137
 • 4. Το ειδικό καθεστώς της Δανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου138
 • 4.1 Το καθεστώς της Δανίας138
 • 4.2 Το καθεστώς του Ηνωμένου Βασιλείου138
 • 5. Κατάργηση του καθεστώτος παρέκκλισης142
 • Γ. Θεσμικές διατάξεις145
 • 1. Η Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή145
 • 1.1 Θεσμική θεμελίωση 145
 • 1.2 Σύνθεση146
 • 1.4 Καθήκοντα148
 • 2. Εξουσία δράσης του Συμβουλίου και των κρατών μελών σε περίπτωση «αδράνειας» της Επιτροπής151
 • ΕΝΟΤΗΤΑ IV155
 • ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ155
 • Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις155
 • 1. Η σύνθεση του ΕΣΚΤ155
 • 2. Η νομική φύση του ΕΣΚΤ156
 • 3. Οι στόχοι του ΕΣΚΤ156
 • 3.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις156
 • 3.2 Η σταθερότητα των τιμών και η σημασία της157
 • 3.2.1 Συνολική θεώρηση157
 • 3.2.2 Ο ποσοτικός ορισμός της σταθερότητας των τιμών158
 • 3.2.2.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις158
 • 3.2.2.2 Τα χαρακτηριστικά του ορισμού158
 • 3.2.2.3 Ο μεσοπρόθεσμος προσανατολισμός159
 • 4. Οι χρηματοοικονομικές διατάξεις του ΕΣΚΤ160
 • 4.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις160
 • 4.2 Κατανομή του νομισματικού εισοδήματος των εθνικών κεντρικών τραπεζών161
 • 4.2.1 Ορισμός και μέθοδοι υπολογισμού161
 • 4.2.1.1 Το πρωτογενές δίκαιο161
 • 4.2.1.2 Το παράγωγο δίκαιο162
 • 4.2.2 Διαδικασία κατανομής 162
 • 4.3 Κατανομή καθαρών κερδών και ζημιών της ΕΚΤ162
 • 4.3.1 Κατανομή καθαρών κερδών 162
 • 4.3.2 Κατανομή ζημιών163
 • Β. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα164
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις164
 • 2. Η ΕΚΤ: νομική προσωπικότητα – έδρα – προνόμια και ασυλίες165
 • 2.1 Νομική προσωπικότητα165
 • 2.2 Έδρα165
 • 2.3 Προνόμια και ασυλίες165
 • 3. Κανονιστική αρμοδιότητα των οργάνων της ΕΚΤ166
 • 3.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις166
 • 3.1.1 Οι κατηγορίες των νομικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας: συνολική θεώρηση166
 • 3.1.2 Εξουσία επιβολής κυρώσεων167
 • 3.2 Οι νομικές πράξεις βάσει των διατάξεων της ΣΛΕΕ167
 • 3.2.1 Κανονισμοί167
 • 3.2.2 Αποφάσεις169
 • 3.2.3 Συστάσεις169
 • 3.2.4 Γνώμες170
 • 3.3 Οι νομικές πράξεις βάσει των διατάξεων του Καταστατικού173
 • 3.3.1 Κατευθυντήριες Γραμμές 173
 • 3.3.2 Οδηγίες 173
 • 3.3.3 Εσωτερικές Αποφάσεις174
 • Γ. Οι εθνικές κεντρικές τράπεζες175
 • 1. Οι κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ175
 • 1.1 Οι εθνικές κεντρικές τράπεζες ως αναπόσπαστο τμήμα του ΕΣΚΤ175
 • 1.2 Συνέπειες σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εθνικής κεντρικής τράπεζας με δεσμευτικές νομικές πράξεις 177
 • 1.3 Σχέση ΕΚΤ και εθνικών κεντρικών τραπεζών: η αρχή της αποκέντρωσης177
 • 1.4 Εξουσία εκτέλεσης αυτόνομων λειτουργιών177
 • 2. Οι κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών για τα οποία ισχύει παρέκκλιση179
 • 2.2 Οι επιμέρους παρεκκλίσεις179
 • 2.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις178
 • 2.3 Η θέση στο ΕΣΚΤ181
 • Δ. Η ένταξη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των εθνικών κεντρικών τραπεζών στο θεσμικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης184
 • 1. Συνολική θεώρηση184
 • 2. Η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών - μελών του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών184
 • 2.1 Οι διαστάσεις της ανεξαρτησίας των κεντρικών τραπεζών184
 • 2.2 Θεσμική ανεξαρτησία185
 • 2.2.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις 185
 • 2.2.2 Η απαγόρευση που επιβάλλεται στις κεντρικές τράπεζες και τα μέλη των οργάνων λήψης αποφάσεων αυτών186
 • 2.2.2.1 Προσωπικό πεδίο εφαρμογής 186
 • 2.2.2.2 Θεματικό πεδίο εφαρμογής187
 • 2.2.3 Οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται στα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και στις κυβερνήσεις των κρατών µελών187
 • 2.2.3.1 Προσωπικό πεδίο εφαρμογής187
 • 2.2.3.2 Θεματικό πεδίο εφαρμογής187
 • 2.3 Λειτουργική ανεξαρτησία188
 • 2.4 Προσωπική ανεξαρτησία188
 • 2.4.1 Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΚΤ188
 • 2.4.2 Διοικητές εθνικών κεντρικών τραπεζών 188
 • 2.5 Οικονομική ανεξαρτησία: το κεφάλαιο της ΕΚΤ189
 • 2.5.1 Εγγραφή στο κεφάλαιο189
 • 2.5.1.1 Οι μεριδιούχοι του κεφαλαίου189
 • 2.5.1.2 Η κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο189
 • (Α) Το πρωτογενές δίκαιο189
 • (Β) Το παράγωγο δίκαιο190
 • 2.5.2 Καταβολή εγγεγραμμένου κεφαλαίου193
 • 2.5.2.1 Κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ193
 • 2.5.2.2 Κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών για τα οποία ισχύει παρέκκλιση193
 • 2.5.3 Ιδιότητες μεριδίων194
 • 2.5.4 Αύξηση κεφαλαίου195
 • 3. Η λογοδοσία της ΕΚΤ195
 • 4. «Διαθεσμική επικοινωνία» της ΕΚΤ με τα άλλα θεσμικά όργανα της Ένωσης196
 • 5. Δημοσίευση και έλεγχος των χρηματοοικονομικών λογαριασμών του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ197
 • 5.1 Δημοσίευση των χρηματοοικονομικών λογαριασμών του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ197
 • 5.2 Έλεγχος των χρηματοοικονομικών λογαριασμών της ΕΚΤ και των εθνικών κεντρικών τραπεζών198
 • 6. Δικαστικός έλεγχος198
 • ΕΝΟΤΗΤΑ V199
 • ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ199
 • Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις199
 • Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο201
 • 1. Σύνθεση του οργάνου και εξουσίες του Προέδρου201
 • 1.1 Σύνθεση201
 • 1.2 Εξουσίες του Προέδρου 201
 • 2. Αρμοδιότητες202
 • 2.1 Συνολική θεώρηση202
 • 2.2 Έκταση εξουσίας εκχώρησης αρμοδιοτήτων στην Εκτελεστική Επιτροπή 205
 • 3. Οι συνεδριάσεις του οργάνου206
 • 3.1 Πρόσωπα που δικαιούνται να παρίστανται206
 • 3.2 Συχνότητα συνεδριάσεων207
 • 3.3 Τόπος συνεδριάσεων208
 • 3.4 Οργάνωση συνεδριάσεων208
 • 4. Διαδικασία λήψης αποφάσεων209
 • 4.1 Δικαίωμα ψήφου209
 • 4.2 Απαρτία210
 • 4.3 Η αρχή της ισοτιμίας της ψήφου και οι εξαιρέσεις της210
 • 4.3.1 Το αρχικό καθεστώς210
 • 4.3.2 Το καθεστώς μετά την τελευταία διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης211
 • 4.4 Η αρχή της απλής πλειοψηφίας και οι εξαιρέσεις της213
 • 4.5 Ειδικές διαδικασίες214
 • Γ. Η Εκτελεστική Επιτροπή216
 • 1. Σύνθεση και διάρκεια θητείας216
 • 2. Αρμοδιότητες219
 • 2.1 Συνολική θεώρηση219
 • 2.2 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων220
 • 3. Οι συνεδριάσεις του οργάνου220
 • 3.1 Πρόσωπα που δικαιούνται να παρίστανται220
 • 3.2 Συχνότητα συνεδριάσεων221
 • 3.3 Τόπος συνεδριάσεων221
 • 3.4 Οργάνωση συνεδριάσεων222
 • 4. Διαδικασία λήψης αποφάσεων222
 • 4.1 Δικαίωμα ψήφου222
 • 4.2 Απαρτία223
 • 4.3 Η αρχή της ισοτιμίας της ψήφου223
 • 4.4 Η αρχή της απλής πλειοψηφίας 223
 • 4.5 Ειδικές διαδικασίες 223
 • Δ. Το Γενικό Συμβούλιο224
 • 1. Σύνθεση224
 • 2. Αρμοδιότητες224
 • 3. Οι συνεδριάσεις του οργάνου227
 • 3.1 Πρόσωπα που δικαιούνται να παρίστανται227
 • 3.2 Συχνότητα συνεδριάσεων228
 • 3.3 Τόπος συνεδριάσεων228
 • 3.4 Οργάνωση συνεδριάσεων229
 • 3.5 Διαδικασία λήψης αποφάσεων229
 • 3.5.1 Δικαίωμα ψήφου229
 • 3.5.2 Απαρτία229
 • 3.5.3 Η αρχή της ισοτιμίας της ψήφου230
 • 3.5.4 Αρχή της απλής πλειοψηφίας και οι εξαιρέσεις της230
 • 3.5.5 Ειδικές διαδικασίες230
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ231
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ257
 • ΒΑΣΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ257
 • Α. Διατάξεις Πρωτογενούς Δικαίου, οι οποίες περιέχονται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση («ΣΕΕ»)257
 • Β. Διατάξεις Πρωτογενούς Δικαίου, οι οποίες περιέχονται στη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ»)262
 • Γ. Πρωτόκολλο (αριθ. 4) για το Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών («ΕΣΚΤ») και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας («ΕΚΤ»)291
 • Δ. Διακυβερνητική Συνθήκη για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (‘European Stability Mechanism‘, ‘ESM‘)318
 • Ε. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 2013, για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων353