Έκδοση: 2014
ISBN: 978-960-562-788-1
Σελίδες: 476
Συγγραφέας: Β. Τσούμας

Το παρόν έργο «Κώδικας εμπορικών μισθώσεων» αποτελεί ένα εύχρηστο, πρακτικό βοήθημα με την πιο εκτεταμένη και πλούσια πληροφόρηση στο θέμα των εμπορικών μισθώσεων.

Πρόκειται για κατʼ άρθρο ερμηνεία του ΠΔ 34/2014, όπως ισχύει σήμερα μετά τη θέση σε ισχύ του Ν 4242/2014, στις διατάξεις του οποίου αφιερώνεται και το εισαγωγικό του κεφάλαιο. Η ερμηνεία αυτή είναι εμπλουτισμένη με τα τελευταία δεδομένα της νομολογίας (αποφάσεις δημοσιευμένες στο νομικό τύπο μέχρι τέλους του 2013). Μέσα από τις θέσεις των δικαστηρίων αναλύονται οι ρυθμίσεις του ΠΔ 34/1995 με ειδικότερη αναφορά στο πεδίο εφαρμογής του, την έννοια και τις διακρίσεις της εμπορικής μίσθωσης, τον καθορισμό και την αναπροσαρμογή του μισθώματος, τη διάρκεια και την καταγγελία της σύμβασης, την αποκατάσταση της άυλης εμπορικής αξίας, την αποζημίωση, την παραγραφή και διάφορα δικονομικά και άλλα ζητήματα. Δίνεται λοιπόν ιδιαίτερη βαρύτητα στη σχετική νομολογία των τελευταίων ετών, με αξιολόγηση των πιο χαρακτηριστικών από τις αποφάσεις αυτές, ώστε να προβάλλεται η κρατούσα κάθε φορά άποψη στα δικαστήρια.

Στο τέλος του βιβλίου παρατίθεται σε παράρτημα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του αναγνώστη, ένας πίνακας με τις αντιστοιχίες των κωδικοποιηθεισών διατάξεων του Ν 813/1978 κ.λπ. προς αυτές του Διατάγματος, μια συνοπτική παρουσίαση του δικαίου της διαταγής απόδοσης της χρήσης του μισθίου, μια σειρά διαγραμμάτων σχετικών με το αντικείμενο και μια επιλογή υποδειγμάτων δικογράφων που αναφέρονται στη δικαστηριακή καθημερινότητα της εμπορικής μίσθωσης.

Το έργο συμπληρώνεται με πλούσια βιβλιογραφία και αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο, που διευκολύνουν τον εφαρμοστή του δικαίου των εμπορικών μισθώσεων στην έρευνά του.

 • ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ1
 • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 Ν 4242/20141
 • § 1. Το διέπον τις νέες μισθώσεις δίκαιο1
 • § 2. Το εφαρμοστέο δίκαιο στις υφιστάμενες κατά τη θέση σε ισχύ του Ν 4242/2014 μισθώσεις2
 • § 3. Η διάρκεια των νεοσυναπτομένων μισθώσεων5
 • § 4. Η καταγγελία για ιδιόχρηση5
 • § 5. Η καταγγελία για ανοικοδόμηση6
 • § 6. Η αποζημίωση επί καταγγελίας για ιδιόχρηση και ανοικοδόμηση6
 • § 7. Η αποζημίωση επί όμοιας χρήσης του αποδιδομένου προς ιδιόχρηση μισθίου7
 • § 8. Η κατάργηση των άρθρων 60 και 61 ΠΔ/τος 34/19957
 • § 9. Μια πρώτη κριτική ματιά στις νέες ρυθμίσεις7
 • ΠΔ 34/1995 Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων9
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Έκταση ισχύος διατάξεων9
 • ΑΡΘΡΟ 1 Προστατευόμενες δραστηριότητες9
 • § 1. Μισθώσεις για επιχείρηση εμπορικών πράξεων11
 • § 2. Μισθώσεις χάριν προστατευομένων δραστηριοτήτων 15
 • § 3. Μισθώσεις εκπαιδευτηρίων15
 • § 4. Μισθώσεις παιδικών σταθμών16
 • § 5. Μισθώσεις φροντιστηρίων, γενικώς16
 • § 6. Μισθώσεις φροντιστηρίων ξένων γλωσσών17
 • § 7. Μισθώσεις ιδιωτικών σχολείων, τεχνικών και μουσικών σχολών17
 • § 8. Μισθώσεις κλινικών και νοσηλευτικών ιδρυμάτων 18
 • § 9. Μισθώσεις βοηθητικών χώρων - Αποθήκες19
 • § 10. Μισθώσεις φαρμακείων 20
 • § 11. Οίκοι ευγηρίας 21
 • § 12. Μισθώσεις αναπήρων ή τραυματιών πολέμου21
 • § 13. Οι προστατευόμενες μικτές μισθώσεις 21
 • ΑΡΘΡΟ 2 Προστατευόμενα επαγγέλματα23
 • § 1. Δικηγορικά γραφεία 24
 • § 2. Ιατρεία24
 • § 3. Γραφεία μηχανικών24
 • § 4. Συμβολαιογραφεία24
 • § 5. Λογιστικά γραφεία25
 • § 6. Άμισθοι υποθηκοφύλακες25
 • § 7. Μισθώσεις από φιλανθρωπικά ιδρύματα25
 • § 8. Μισθώσεις βοηθητικών χώρων από ελεύθερους επαγγελματίες 25
 • § 9. Μικτές μισθώσεις ελευθέρων επαγγελματιών26
 • § 10. Μη προστατευόμενοι ελεύθεροι επαγγελματίες26
 • ΑΡΘΡΟ 3 Χώροι διάθεσης υγρών καυσίμων 27
 • § 1. Μισθώσεις για τη διάθεση υγρών καυσίμων 27
 • ΑΡΘΡΟ 4 Μη προστατευόμενες μισθώσεις 29
 • § 1. Εποχικές μισθώσεις31
 • § 2. Μισθώσεις χώρων για διαφημίσεις33
 • § 3. Οικοτροφεία34
 • § 4. Μισθώσεις σε λιμενικές περιοχές34
 • § 5. Μισθώσεις σε περιοχές αεροδρομίων και σε σταθμούς34
 • § 6. Μισθώσεις σε δημόσιους κοινοχρήστους χώρους ή χώρους των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ35
 • § 7. Μισθώσεις χώρων σε νεκροταφεία36
 • § 8. Μισθώσεις εντός αλσών37
 • § 9. Μισθώσεις ακινήτων σε αρχαιολογικούς χώρους38
 • § 10. Μισθώσεις χώρων των Α.Ε.Ι. 39
 • § 11. Μισθώσεις ακινήτων διατηρητέων 39
 • § 12. Μισθώσεις κυλικείων σε αθλητικά κέντρα 41
 • § 13. Μισθώσεις καταστημάτων Κεντρικής Λαχαναγοράς 42
 • § 14. Μισθώσεις ακινήτων αποκτημένων με συνάλλαγμα 42
 • § 15. Προστασία μισθωτή αποχωρούντος από κτηθέν διά συναλλάγματος μίσθιο 43
 • § 16. Λοιπές περιπτώσεις μη προστατευομένων μισθώσεων 43
 • § 17. Εμπορικές μισθώσεις σε παραμεθόριες περιοχές45
 • § 18. Μισθώσεις βοηθητικών χώρων από ελεύθερους επαγγελματίες46
 • § 19. Άλλες μισθώσεις46
 • § 20. Λήξη/άρση προστασίας της συγκεκριμένης μίσθωσης47
 • § 21. Άρση προστασίας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 281 Α.Κ. 49
 • § 22. Οι τροποποιήσεις του άρθρου 4 ΠΔ 34/1995 με το άρθρο 7 παρ. 1 έως 5 Ν 2741/1999 50
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Διάρκεια μίσθωσης51
 • ΑΡΘΡΟ 551
 • Ελάχιστη διάρκεια και συμβατική λύση51
 • § 1. Ο υποχρεωτικός χρόνος διαρκείας των εμπορικών μισθώσεων52
 • § 2. Η λύση της μίσθωσης με νεώτερη συμφωνία 59
 • § 3. Η βεβαία χρονολογία 62
 • § 4. Μετατόπιση λήξεως μισθώσεως από το κριθέν δικαστικώς χρονικό σημείο62
 • § 5. Λύση μίσθωσης ως προς ιδανικό μερίδιο63
 • § 6. Παράταση μισθώσεων σε ακίνητα ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κ.λπ. και άλλες παρατάσεις63
 • ΑΡΘΡΟ 664
 • [Καταργήθηκε με το άρθρο 7 παρ. 7 του Ν 2741/1999]64
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Μίσθωμα65
 • ΑΡΘΡΟ 765
 • Καθορισμός και αναπροσαρμογή65
 • § 1. Συμφωνίες για το ύψος του καταβλητέου μισθώματος66
 • § 2. Το νομοθετικό πλαίσιο της αναπροσαρμογής69
 • § 3. Η αναπροσαρμογή κατά τις συμφωνίες των μερών70
 • § 4. Η αναπροσαρμογή εκ του νόμου74
 • § 5. Η δικαστική αναπροσαρμογή78
 • § 6. Η προβλεπομένη από διατάξεις εκτός ΠΔ/τος 34/1995 αναπροσαρμογή90
 • ΑΡΘΡΟ 891
 • Αξία μισθίου (γενικά)91
 • § 1. Ο τρόπος υπολογισμού της αξίας του μισθίου93
 • ΑΡΘΡΟ 995
 • Αξία ακάλυπτων χώρων95
 • § 1. Οι ακάλυπτοι χώροι95
 • ΑΡΘΡΟ 1097
 • Αξία κτιρίων ειδικών χρήσεων97
 • § 1. Μισθώσεις κτιρίων ειδικών χρήσεων97
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: Παραχώρηση χρήσης - Μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης - Μίσθωση από μη δικαιούμενο99
 • ΑΡΘΡΟ 1199
 • Παραχώρηση χρήσης - Μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης - Μίσθωση από μη δικαιούμενο 99
 • § 1. Η απαγορευμένη παραχώρηση χρήσης του μισθίου 100
 • § 2. Παραχώρηση χρήσης σε εταιρεία συμμετοχής του μισθωτή 103
 • § 3. Η καταγγελία της μίσθωσης επί απαγορευμένης υπομίσθωσης κ.τ.λ.105
 • ΑΡΘΡΟ 12108
 • Μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης108
 • § 1. Η μίσθωση σε περίπτωση βαρειάς νόσου του μισθωτή 108
 • § 2. Η μίσθωση σε περίπτωση θανάτου του μισθωτή 109
 • § 3. Περισσότερα για την μεταβίβαση της μισθωτικής σχέσης 111
 • ΑΡΘΡΟ 13113
 • Φαρμακεία - Φαρμακαποθήκες113
 • § 1. Μισθώσεις φαρμακείων και φαρμακαποθηκών 113
 • ΑΡΘΡΟ 14115
 • Μίσθωση από μη δικαιούμενο 115
 • § 1. Εκποίηση μισθίου115
 • § 2. Εκμίσθωση ξένου ακινήτου117
 • § 3. Εκμισθωτής συγκοινωνίας μη συγκεντρών ποσοστό άνω του 50% επί του μισθίου118
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: Καταγγελία Μίσθωσης119
 • 1. Γενικές ρυθμίσεις119
 • ΑΡΘΡΟ 15119
 • § 1. Η καταγγελία της μίσθωσης 119
 • § 2. Η καταγγελία για λόγους εκ του ΠΔ/τος 34/95123
 • § 3. Η καταγγελία για λόγους προβλεπόμενους από τον Αστικό Κώδικα 125
 • § 4. Η δυστροπία134
 • 2. Καταγγελία για ιδιόχρηση και ανοικοδόμηση137
 • α. Καταγγελία για ιδιόχρηση137
 • ΑΡΘΡΟ 16137
 • Γενικά - Προϋποθέσεις 137
 • § 1. Η διαφοροποίηση του χρόνου καταγγελίας για ιδιόχρηση επί εμπορικών και επαγγελματικών μισθώσεων138
 • § 2. Η ενεργητική νομιμοποίηση στην καταγγελία μίσθωσης για ιδιόχρηση 138
 • § 3. Χρόνος άσκησης καταγγελίας για ιδιόχρηση. Παραίτηση 139
 • § 4. Το αντικείμενο της ιδιόχρησης140
 • § 5. Ο υπέρ ου γίνεται η καταγγελία141
 • § 6. Η πρόθεση και η δυνατότητα ιδιόχρησης142
 • § 7. Ύπαρξη τριαντάμηνης προστατευομένης δραστηριότητας 143
 • § 8. Παραίτηση από το δικαίωμα καταγγελίας για ιδιόχρηση144
 • § 9. Καταγγελία για ιδιόχρηση με την επίκληση σπουδαίου λόγου144
 • ΑΡΘΡΟ 17145
 • Άσκηση επαγγέλματος ή δραστηριότητας145
 • § 1. Εξαιρέσεις από την υποχρέωση προηγούμενης άσκησης προστατευομένων δραστηριοτήτων146
 • ΑΡΘΡΟ 18148
 • Κυριότητα άλλου ακινήτου 148
 • § 1. Ανίσχυρη καταγγελία για ιδιόχρηση λόγω ύπαρξης και άλλου ακινήτου148
 • ΑΡΘΡΟ 19152
 • Άσκηση αγωγής 152
 • § 1. Ανίσχυρη καταγγελία για ιδιόχρηση λόγω μη άσκησης αγωγής απόδοσης του μισθίου εμπροθέσμως152
 • ΑΡΘΡΟ 20154
 • Συνενωμένη χρήση 154
 • § 1. Απαγόρευση καταγγελίας για ιδιόχρηση επί συμμίσθωσης ομόρων ακινήτων για τη συνεκμετάλλευσή τους εν συνενώσει154
 • ΑΡΘΡΟ 21158
 • Ανάκληση καταγγελίας 158
 • § 1. Η ανάκληση της καταγγελίας για ιδιόχρηση158
 • ΑΡΘΡΟ 22-27
 • Διατηρητέα 161
 • § 1. Δικαιώματα του εκμισθωτή επί διατηρητέων εσωτερικών χώρων και εξοπλισμών161
 • β. Καταγγελία για ανοικοδόμηση163
 • ΑΡΘΡΟ 23163
 • Γενικά - Προϋποθέσεις163
 • § 1. Η καταγγελία για ανοικοδόμηση164
 • § 2. Αντίθετες προς το νόμο συμφωνίες για την καταγγελία λόγω ανοικοδόμησης 166
 • § 3. Η νέα περίπτωση γ’ της αρχικής παρ. 1 του άρθρου 23167
 • ΑΡΘΡΟ 24168
 • Επίδοση άδειας 168
 • § 1. Επέλευση αποτελεσμάτων καταγγελίας168
 • ΑΡΘΡΟ 25170
 • Ακάλυπτοι χώροι170
 • § 1. Η καταγγελία για ανοικοδόμηση ακαλύπτων χώρων171
 • ΑΡΘΡΟ 26172
 • Προτίμηση172
 • § 1. Το δικαίωμα προτίμησης του εξωσθέντος μισθωτή172
 • γ. Διατυπώσεις - Αποτελέσματα175
 • ΑΡΘΡΟ 27175
 • Διατυπώσεις175
 • § 1. Η συναίνεση του κυρίου175
 • § 2. Διατυπώσεις καταγγελίας και συναίνεσης176
 • ΑΡΘΡΟ 28178
 • Αποτελέσματα178
 • § 1. Χρόνος επέλευσης εννόμων αποτελεσμάτων178
 • § 2. Η καταγγελία για ιδιόχρηση από κατιόντες179
 • δ. Αποζημιώσεις - Επανεγκατάσταση181
 • ΑΡΘΡΟ 29181
 • Βασική αποζημίωση181
 • § 1. Η νόμιμη αποζημίωση επί καταγγελίας για ιδιόχρηση ή ανοικοδόμηση182
 • § 2. Η επαύξηση της καταβλητέας αποζημίωσης184
 • § 3. Περιορισμός του ύψους της αποζημίωσης επί αγοράς του μισθίου με συνάλλαγμα 184
 • § 4. Η αποζημίωση σε περίπτωση υπομίσθωσης185
 • § 5. Το δικαίωμα επίσχεσης του μισθίου σε περίπτωση μη καταβολής της αποζημίωσης του αποβαλλόμενου μισθωτή185
 • § 6. Η τοκοφορία της αποζημίωσης186
 • ΑΡΘΡΟ 30187
 • Όμοια χρήση187
 • § 1. Η αυξημένη αποζημίωση επί ιδιόχρησης με όμοιο αντικείμενο προς εκείνο των δραστηριοτήτων του μισθωτή188
 • ΑΡΘΡΟ 31189
 • Ακάλυπτοι χώροι189
 • § 1. Μη υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης επί καταγγελίας μίσθωσης ακαλύπτου χώρου 190
 • ΑΡΘΡΟ 32191
 • Παράλειψη ιδιόχρησης ή ανοικοδόμησης191
 • § 1. Αποζημίωση για μη εμπρόθεσμη ιδιόχρηση ή έναρξη εργασιών θεμελίωσης192
 • § 2. Αποζημίωση για εκμίσθωση ή παραχώρηση της χρήσης του μισθίου σε τρίτον εντός διετίας από την απόδοσή του 193
 • ΑΡΘΡΟ 33196
 • Περαιτέρω αποζημίωση - επανεγκατάσταση196
 • § 1. Η επανεγκατάσταση του εξωσθέντος μισθωτή196
 • § 2. Η περαιτέρω αποζημίωση198
 • ΑΡΘΡΟ 34199
 • Απαλλαγή από ευθύνη199
 • § 1. Απαλλαγή του εκμισθωτή από υποχρέωση αποζημίωσης200
 • ΑΡΘΡΟ 35201
 • § 1. Υποχρέωση έγγραφης ειδοποίησης του μισθωτή για την αδυναμία ιδιόχρησης-ανοικοδόμησης201
 • ΑΡΘΡΟ 36-27
 • Βιοτεχνική επιχείρηση203
 • § 1. Η κάλυψη των δαπανών για τη νέα ηλεκτρική εγκατάσταση203
 • 3. Καταγγελία για ιδιοκατοίκηση205
 • ΑΡΘΡΟ 37205
 • § 1. Καταγγελία εμπορικής ή μικτής μίσθωσης για ιδιοκατοίκηση206
 • 4. Καταγγελία για δημιουργία κύριας κατοικίας208
 • ΑΡΘΡΟ 38208
 • § 1. Ανίσχυρον γενομένων κατ’ άρθρο 38 παρ. 1 ΠΔ 34/1995 καταγγελιών209
 • 5. Καταγγελία για κατεδάφιση ετοιμορρόπου210
 • ΑΡΘΡΟ 39210
 • § 1. Η κρίση περί ετοιμορρόπου210
 • 6. Καταγγελία για πτώχευση του μισθωτή212
 • ΑΡΘΡΟ 40212
 • § 1. Η καταγγελία της μίσθωσης επί πτώχευσης του μισθωτή212
 • 7. Καταγγελία για εγκατάσταση υπηρεσιών Ο.Τ.Α.214
 • ΑΡΘΡΟ 41214
 • § 1. Καταγγελία μισθώσεων από ΟΤΑ για τη στέγαση των υπηρεσιών τους214
 • § 2. Καταγγελία μισθώσεων του Δημοσίου και ΝΠΔΔ για τη στέγαση των υπηρεσιών τους215
 • 8. Καταγγελία από Ο.Τ.Α. για δημιουργία πρασίνου κ.τ.λ.216
 • ΑΡΘΡΟ 42216
 • § 1. Καταγγελίες μισθώσεων σε ακάλυπτους δημοτικούς κ.τ.λ. χώρους216
 • 9. Καταγγελία από το μισθωτή217
 • ΑΡΘΡΟ 43217
 • § 1. Η καταγγελία από το μισθωτή218
 • § 2. Η υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης στον εκμισθωτή221
 • § 3. Ανακεφαλαίωση223
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: Μεταβατικές και άλλες διατάξεις224
 • ΑΡΘΡΟ 44224
 • Εφαρμογή Αστικού Κώδικα224
 • § 1. Συγκεκριμένες ουσιαστικές και δικονομικές διατάξεις που εφαρμόζονται στις προστατευόμενες μισθώσεις224
 • § 2. Ενδεικτική παράθεση αποφάσεων εφαρμογής διατάξεων του ΑΚ στις εμπορικές μισθώσεις227
 • ΑΡΘΡΟ 45244
 • Παραίτηση από δικαιώματα244
 • § 1. Νόμιμη παραίτηση από την προστασία του νόμου κατά την κατάρτιση της μίσθωσης244
 • § 2. Συμφωνίες των μερών για παραίτησή τους από την προστασία του νόμου 246
 • ΑΡΘΡΟ 46248
 • Ανάρτηση πινακίδων - Επισκέψεις του μισθίου248
 • § 1. Η καταχρηστική άσκηση δικαιώματος249
 • ΑΡΘΡΟ 47250
 • Παραγραφή250
 • § 1. Η παραγραφή στις εμπορικές μισθώσεις251
 • § 2. Η παραγραφή της αγωγής μειώσεως του μισθώματος252
 • ΑΡΘΡΟ 48253
 • Δικονομικές διατάξεις253
 • § 1. Αρμοδιότητα προς κρίση των εκ του ΠΔ/τος 34/95 ανακυπτουσών διαφορών254
 • § 2. Η αγωγή, η κατάθεση και η συζήτησή της258
 • § 3. Ενεργητική νομιμοποίηση276
 • § 4. Παθητική νομιμοποίηση281
 • § 5. Πλειονότητα διαδίκων - Παρέμβαση284
 • § 6. Η ανταγωγή288
 • § 7. Η απόδειξη, ειδικότερα 289
 • § 8. Οι προτάσεις, ειδικότερα 296
 • § 9. Η απόφαση298
 • § 10. Δεδικασμένο300
 • § 11. Η εκτέλεση της αποφάσεως302
 • § 12. Αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση 305
 • § 13. Έφεση - Αντέφεση 305
 • § 14. Αναίρεση312
 • § 15. Ανακοπή ερημοδικίας, τριτανακοπή και αναψηλάφιση315
 • § 16. Ασφαλιστικά μέτρα316
 • § 17. Η διαταγή απόδοσης της χρήσης του μισθίου 318
 • ΑΡΘΡΟ 49319
 • Συνέχιση εκκρεμών υποθέσεων319
 • § 1. Οι προϋποθέσεις συνέχισης των εκκρεμών υποθέσεων319
 • ΑΡΘΡΟ 50320
 • Κατάργηση εκκρεμών δικών, μη εκτέλεση αποφάσεων320
 • § 1. Το αντικείμενο των καταργουμένων δικών και των μη εκτελουμένων αποφάσεων320
 • ΑΡΘΡΟ 51321
 • Αναστολή εκτέλεσης εξωστικής απόφασηςδημοσίων εκπαιδευτηρίων321
 • § 1. Η εξαιρετική δικονομική μεταχείριση των δημόσιων εκπαιδευτηρίων321
 • ΑΡΘΡΟ 52323
 • Υποχρεώσεις ΔΟΥ323
 • § 1. Υποχρεώσεις των προϊσταμένων των ΔΟΥ323
 • ΑΡΘΡΟ 53324
 • Ειδικές περιπτώσεις αναπροσαρμογής μισθώματος324
 • § 1. Ο σκοπός των ειδικών ρυθμίσεων του άρθρου 53324
 • ΑΡΘΡΟ 54326
 • Ειδικές περιπτώσεις αναστολής αναπροσαρμογής326
 • § 1. Ο σκοπός των ειδικών ρυθμίσεων του άρθρου 54326
 • ΑΡΘΡΟ 55327
 • Καταγγελίες327
 • ΑΡΘΡΟ 56328
 • Καταγγελίες για δημόσια ωφέλεια328
 • § 1. Η λογική των επιταγών του άρθρου 56329
 • ΑΡΘΡΟ 57330
 • Προστασία υπομισθώσεων330
 • § 1. Η προστασία των υπομισθώσεων330
 • ΑΡΘΡΟ 58331
 • Αναγκαστικές παρατάσεις της διάρκειας των μισθώσεων331
 • § 1. Η προστασία των μισθώσεων των ελευθέρων επαγγελματιών334
 • § 2. Οι αλλεπάλληλες παρατάσεις εκ του νόμου των συμβατικώς ληγουσών προστατευομένων μισθώσεων334
 • § 3. Το σύστημα κλιμάκωσης της λήξης των παλαιών μισθώσεων κατά το Ν 2041/1992 335
 • ΑΡΘΡΟ 59340
 • § 1. Το πλέγμα των νεωτερισμών του άρθρου 6 Ν 2041/1992341
 • ΑΡΘΡΟ 60343
 • [Καταργήθηκε από το άρθρο 13 παρ. 3 του Ν 4242/2014]343
 • § 1. Αναδρομή στις καταργηθείσες ρυθμίσεις του άρθρου 60 ΠΔ/τος 34/1995343
 • ΑΡΘΡΟ 61345
 • [Καταργήθηκε από το άρθρο 13 παρ. 3 του Ν 4242/2014]345
 • § 1. Αναδρομή στις καταργηθείσες ρυθμίσεις του άρθρου 61 ΠΔ/τος 34/1995345
 • ΑΡΘΡΟ 62346
 • [Καταργήθηκε με το άρθρο 7 παρ. 17 του Ν 2741/1999]346
 • § 1. Η πρακτική σημασία της κατάργησης του άρ. 62 ΠΔ 34/1995346
 • ΑΡΘΡΟ 63347
 • Μισθώσεις ΕΟΤ347
 • ΑΡΘΡΟ 64348
 • Αρμοδιότητα του Υπουργείου Εμπορίου348
 • § 1. Η Εποπτεύουσα Αρχή στις προστατευόμενες μισθώσεις348
 • ΑΡΘΡΟ 65349
 • Κωδικοποίηση διατάξεων349
 • ΑΡΘΡΟ 66350
 • Καταργούμενες διατάξεις350
 • ΑΡΘΡΟ 67351
 • Έναρξη ισχύος351
 • § 1. Η ανάγκη τροποποίησης του παλιού άρθρου 67 ΠΔ 34/1995351
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ355
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄Αντιστοιχία κωδικοποιούμενων διατάξεων προς αυτές του ΠΔ 34/1995355
 • Πηγές κάθε διάταξης του ΠΔ/τος 34/1995357
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄Η διαταγή απόδοσης της χρήσης του μισθίου362
 • Τα νέα άρθρα του ΚΠολΔ 362
 • Πότε και πώς ζητείται η έκδοση της διαταγής απόδοσης της χρήσης του μισθίου 362
 • Το περιεχόμενο και η φύση της διαταγής αποδόσεως της χρήσεως του μισθίου365
 • Η ανακοπή κατά της διαταγής αποδόσεως του μισθίου365
 • Η απόρριψη της αίτησης διαταγής αποδόσεως του μισθίου366
 • Η αναστολή της εκτελέσεως της διαταγής 367
 • Συνοπτική αξιολόγηση των νέων ρυθμίσεων 367
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ Βασικά υποδείγματα αγωγών368
 • 1. Αγωγή απόδοσης της χρήσης του μισθίου για ιδιόχρηση368
 • 2. Αγωγή απόδοσης της χρήσης του μισθίου για ανοικοδόμηση του μισθίου370
 • 3. Αγωγή απόδοσης της χρήσης του μισθίου για απαγορευόμενη υπομίσθωση ή παραχώρησή της σε τρίτον372
 • 4. Αγωγή απόδοσης της χρήσης του μισθίου για παράβαση συμβατικού όρου374
 • 5. Αγωγή απόδοσης του μισθίου για κακή χρήση του376
 • 6. Αγωγή απόδοσης της χρήσης του μισθίου για καθυστέρηση του μισθώματος378
 • 7. Αγωγή απόδοσης της χρήσης του μισθίου για δυστροπία380
 • 8. Αγωγή απόδοσης της χρήσης του μισθίου για ιδιοκατοίκηση382
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄Διαγραμματική απεικόνιση του ΠΔ 34/1995384
 • Βιβλιογραφία429
 • Αλφαβητικό ευρετήριο431
 • Έργα του ιδίου449