Ζητήματα ευθύνης, ελεύθερου και αθέμιτου ανταγωνισμού, διανοητικής ιδιοκτησίας, προστασίας προσωπικών δεδομένων, ηλεκτρονικής υπογραφής, ιδιωτικού διεθνούς δικαίου

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €40.00
ΝΠ €50.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2014
ISBN: 978-960-562-793-5
Σελίδες: 636
Διεύθυνση Σειράς: Ι. Καράκωστας

Η αξιοποίηση του διαδικτύου φαίνεται πλέον επιτακτική για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας ενός δικτύου διανομής (αποκλειστικής, επιλεκτικής, δικαιόχρησης, διανομής αυτοκινήτων, εμπορικής αντιπροσωπείας). Η τεχνολογική αυτή πρόκληση συνοδεύεται αναπόφευκτα από τη νομική πρόκληση· επαρκεί το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τη ρύθμιση των ζητημάτων που τίθενται λόγω της ιδιαίτερης φύσης του διαδικτύου;

Στο παρόν έργο «Συμβάσεις διανομής στο ηλεκτρονικό εμπόριο» επισημαίνονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ηλεκτρονικού εμπορίου που επηρεάζουν τη δραστηριότητα ενός δικτύου διανομής, η έλλειψη εδαφικότητας και η έλλειψη ασφάλειας των συναλλαγών. O όρος εκμετάλλευσης αποκλειστικής γεωγραφικής περιοχής φαίνεται μη συμβατός με την έλλειψη εδαφικότητας που χαρακτηρίζει το διαδίκτυο, ενώ αντίστοιχα δυσχερής καθίσταται και ο προσδιορισμός του εφαρμοστέου δικαίου στις διασυνοριακές συναλλαγές (συμβάσεις διανομής, καταναλωτικές συμβάσεις) και της τοπικής αρμοδιότητας των δικαστηρίων. Για την ενίσχυση της ασφάλειας των συναλλαγών, ο διανομέας οφείλει να παρέχει αυξημένες πληροφορίες στον αντισυμβαλλόμενό του (οδηγίες 2000/31/ΕΚ και 2011/83/ΕΕ), να διασφαλίζει την προστασία των προσωπικών δεδομένων (προϋποθέσεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, διασύνδεσης αρχείων, εγκατάστασης λογισμικών cookies, οδηγίες 2002/58/ΕΚ και 2009/136/ΕΚ) και ενδεχομένως να κάμει χρήση της ηλεκτρονικής υπογραφής.

Οι ισχύουσες συμβάσεις διανομής μπορούν να προσαρμοστούν στα δεδομένα του διαδικτύου βάσει ερμηνευτικών λύσεων του δικαίου του ανταγωνισμού (Κανονισμού 330/2010), της διανοητικής ιδιοκτησίας και των γενικών αρχών του αστικού δικαίου. Η πρόκληση, ωστόσο, τίθεται ως προς την περαιτέρω συμβατική διαμόρφωση των σχέσεων των μελών ενός ηλεκτρονικού δικτύου διανομής υιοθετώντας νέους τρόπους οργάνωσής τους. Παράλληλα, σε περίπτωση συμμετοχής τους σε ηλεκτρονική πλατφόρμα τρίτων, προκύπτουν ζητήματα ιδίως ως προς την ευθύνη του διαχειριστή της πλατφόρμας, τη διαδικασία σύναψης των συμβάσεων (λ.χ. μέσω ηλεκτρονικών πλειστηριασμών) και ανταγωνισμού (αυξημένης διαφάνειας στις συναλλαγές, ευκολίας ανταλλαγής πληροφοριών, κινδύνου συμφωνιών μεταξύ επιχειρήσεων, εναρμονισμένων πρακτικών, κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης λόγω αποτελεσμάτων δικτύου, οριοθέτησης σχετικής αγοράς - διαδικτυακής). Περαιτέρω εξέλιξη ενός ηλεκτρονικού δικτύου διανομής μπορεί να εκδηλωθεί όχι μόνο με τη δομική του αναδιοργάνωση, αλλά και με τη χρησιμοποίηση νέων τεχνολογικών εργαλείων (λ.χ. λογισμικού ανοιχτού κώδικα, creativecommons). Ως προς τις σχέσεις ενός ηλεκτρονικού δικτύου διανομής με τους τρίτους, η προστασία του από προσβολές τρίτων, μη μελών του, επιτυγχάνεται επαρκώς βάσει του δικαίου του αθέμιτου ανταγωνισμού και την προστασία του σήματος.

Τέλος, η σύγκριση ελληνικού και γαλλικού δικαίου επιτρέπει την αξιοποίηση της γαλλικής θεωρίας και νομολογίας επί ζητημάτων που δεν έχουν τεθεί ακόμη στον ίδιο βαθμό στην ελληνική έννομη τάξη.

Οι Συμβάσεις διανομής στο ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελούν μία πρωτοποριακή, πλήρως ενημερωμένη μονογραφία πάνω στον σύγχρονο, αλλά ακόμη νομικά αχαρτογράφητο, χώρο του ηλεκτρονικού δικτύου διανομής.

 • Εισαγωγή1
 • ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ9
 • Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ9
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ11
 • Η έλλειψη εδαφικότητας των ηλεκτρονικών δικτύων διανομής11
 • §1. Η περιοχή αποκλειστικότητας στα ηλεκτρονικά δίκτυα διανομής11
 • I. Η περιοχή αποκλειστικότητας στα δίκτυα αποκλειστικής διανομής13
 • Α. Υποχρεώσεις των μελών ενός δικτύου αποκλειστικής διανομής20
 • 1. Υποχρεώσεις του προμηθευτή 20
 • α. Η υποχρέωση μη παραβίασης της εδαφικής αποκλειστικότητας από τον προμηθευτή20
 • β. Η υποχρέωση μη παραβίασης της εδαφικής αποκλειστικότητας από τους άλλους διανομείς του ίδιου δικτύου 26
 • 2. Υποχρέωση του διανομέα33
 • α. Η ευθύνη ενός διανομέα που παραβιάζει την αποκλειστικότητα των άλλων διανομέων του δικτύου έναντι του προμηθευτή33
 • β. Η ευθύνη ενός διανομέα που παραβιάζει την αποκλειστικότητα των άλλων διανομέων του δικτύου έναντι αυτών34
 • αα) Η ευθύνη του διανομέα έναντι των άλλων διανομέων του δικτύου λόγω παραβίασης των αποκλειστικών γεωγραφικών περιοχών τους βάσει της σύμβασης διανομής34
 • i) Ευθύνη του διανομέα εφόσον υποχρεούται να μην παραβιάζει τις αποκλειστικές γεωγραφικές περιοχές των άλλων διανομέων του δικτύου βάσει ρητής πρόβλεψης και ελλείψει ρητής συμφωνίας35
 • ii) Ευθύνη του διανομέα λόγω επέμβασής του στις αποκλειστικές γεωγραφικές περιοχές των υπόλοιπων διανομέων του δικτύου βάσει ρητής συμφωνίας 38
 • ββ) Η αδικοπρακτική ευθύνη του διανομέα έναντι των άλλων διανομέων του δικτύου λόγω παραβίασης των αποκλειστικών γεωγραφικών περιοχών τους 39
 • Β. Η περιοχή αποκλειστικότητας στα ηλεκτρονικά δίκτυα αποκλειστικής διανομής 44
 • 1. Η δυνατότητα διενέργειας παθητικών πωλήσεων45
 • 2. Ο προσδιορισμός των ενεργητικών και των παθητικών πωλήσεων 46
 • Συμπέρασμα56
 • II. Η περιοχή αποκλειστικότητας στα δίκτυα επιλεκτικής διανομής59
 • Α. Τα βασικά χαρακτηριστικά της επιλεκτικής διανομής 60
 • 1. Το σύστημα επιλεκτικής διανομής κατά την ευρωπαϊκή νομολογία 60
 • 2. Το σύστημα επιλεκτικής διανομής κατά τον κανονισμό 330/201063
 • Β. Οι γεωγραφικοί περιορισμοί στα παραδοσιακά δίκτυα επιλεκτικής διανομής64
 • 1. Οι γεωγραφικοί περιορισμοί στα δίκτυα επιλεκτικής διανομής κατά την ευρωπαϊκή νομολογία65
 • 2. Οι γεωγραφικοί περιορισμοί στα δίκτυα επιλεκτικής διανομής κατά την ελληνική και γαλλική νομολογία 66
 • Γ. Οι γεωγραφικοί περιορισμοί στα ηλεκτρονικά δίκτυα επιλεκτικής διανομής68
 • Συμπέρασμα68
 • III. Η περιοχή αποκλειστικότητας στα δίκτυα δικαιόχρησης69
 • Α. Τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος δικαιόχρησης 70
 • Β. Η περιοχή αποκλειστικότητας στα παραδοσιακά δίκτυα δικαιόχρησης73
 • 1. Η περιοχή αποκλειστικότητας στα δίκτυα δικαιόχρησης κατά το ενωσιακό δίκαιο73
 • 2. Η περιοχή αποκλειστικότητας στο σύστημα δικαιόχρησης κατά την ελληνική και γαλλική νομολογία76
 • Γ. Η περιοχή αποκλειστικότητας στο σύστημα δικαιόχρησης που επεκτείνει τη δραστηριότητά του στο ηλεκτρονικό εμπόριο79
 • Συμπέρασμα86
 • IV. Η περιοχή αποκλειστικότητας στα δίκτυα διανομής αυτοκίνητων οχημάτων87
 • Α. Τα βασικά χαρακτηριστικά της διανομής αυτοκίνητων οχημάτων σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο89
 • Β. Η περιοχή αποκλειστικότητας στο σύστημα διανομής αυτοκίνητων οχημάτων94
 • Γ. Η περιοχή αποκλειστικότητας στα ηλεκτρονικά δίκτυα διανομής αυτοκίνητων οχημάτων96
 • Συμπέρασμα97
 • V. Η περιοχή αποκλειστικότητας στο δίκτυο της εμπορικής αντιπροσωπείας98
 • Α. Η σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας98
 • Β. Η περιοχή αποκλειστικότητας στην εμπορική αντιπροσωπεία 104
 • Γ. Η περιοχή αποκλειστικότητας στο σύστημα εμπορικής αντιπροσωπείας που επεκτείνει τη δραστηριότητά του στο ηλεκτρονικό εμπόριο 107
 • Συμπέρασμα108
 • Γενικό συμπέρασμα108
 • §2. Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο και ηλεκτρονικά δίκτυα διανομής110
 • I. Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο και συμβατικές ενοχές στα ηλεκτρονικά δίκτυα διανομής 111
 • Α. Το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές 111
 • 1. Η ρύθμιση του εφαρμοστέου δικαίου στις συμβατικές ενοχές από τους ελλΑΚ/γαλλΑΚ και τον Κανονισμό Ρώμη Ι 111
 • α. Η επιδοκιμασία από τον Κανονισμό Ρώμη Ι της αρχής της αυτονομίας της ιδιωτικής βουλήσεως, η διατήρηση των περιορισμών της, η υιοθέτηση τυποποιημένων κανόνων και η διατήρηση της ρήτρας διαφυγής113
 • αα) Η αρχή της αυτονομίας της ιδιωτικής βούλησης113
 • i) Η καθιέρωση της αρχής της αυτονομίας της ιδιωτικής βούλησης113
 • ii) Οι περιορισμοί της αρχής της αυτονομίας της ιδιωτικής βούλησης 116
 • 1) Καταστρατήγηση δικαίου116
 • 2) Δημόσια τάξη117
 • 3) Κανόνες αναγκαστικού δικαίου118
 • ii) εφαρμογή του υποδεικνυόμενου κατ’ άρ. 4 δικαίου, εκτός ορισμένων συμβάσεων καταναλωτών, εργαζομένων,119
 • ββ) Το εφαρμοστέο δίκαιο ελλείψει επιλογής των μερών119
 • i) Σύγκριση ρυθμίσεων προσδιορισμού του εφαρμοστέου δικαίου κατά τους ΑΚ, ΣυμβΡώμης, ΚανΡώμη 119
 • ii) Ο προσδιορισμός της χαρακτηριστικής παροχής στα ηλεκτρονικά δίκτυα διανομής 121
 • 1) Ο προσδιορισμός του εφαρμοστέου δικαίου στα παραδοσιακά δίκτυα διανομής121
 • 1.1) Το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβάσεις διανομής κατά την ελληνική νομολογία122
 • 1.2) Το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβάσεις διανομής κατά τη γαλλική νομολογία 123
 • 2) Το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβάσεις διανομής κατά τον Κανονισμό Ρώμη I126
 • iii) Περιπτώσεις μη εφαρμογής των τεκμηρίων του άρ. 4 §§ 2, 3 και 4 της Σύμβασης της Ρώμης – ρήτρα διαφυγής128
 • iv) Η ρήτρα διαφυγής στον Κανονισμό Ρώμη Ι132
 • v) Η ρήτρα διαφυγής εφαρμοστέα και στις συμβάσεις διανομής 133
 • vi) Ειδική ρύθμιση για τις καταναλωτικές συμβάσεις134
 • 1) Ο «καταναλωτής» κατά τον ΚανΡώμη (πρώην ΣυμβΡώμης)134
 • 2) Ο «καταναλωτής» στα ηλεκτρονικά δίκτυα διανομής137
 • 3) Το εφαρμοστέο δίκαιο στις καταναλωτικές συμβάσεις κατά τον Κανονισμό Ρώμη Ι138
 • 3.1) Ομοιότητες ρύθμισης του Κανονισμού Ρώμη Ι με τη Σύμβαση της Ρώμης ως προς τις καταναλωτικές συμβάσεις139
 • 3.2) Διαφοροποίηση του Κανονισμού Ρώμη Ι από τη Σύμβαση της Ρώμης ως προς τις καταναλωτικές συμβάσεις140
 • 3.2.1) Τροποποίηση του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 6 του Κανονισμού141
 • 3.2.2) Τροποποίηση των προϋποθέσεων εφαρμογής του άρθρου 6 § 1 - Η προστασία των καταναλωτών συναλλασσομένων με τα ηλεκτρονικά δίκτυα διανομής 141
 • Συμπέρασμα146
 • 2. Το ειδικό κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο για το ηλεκτρονικό εμπόριο και ο αντίκτυπος του στα ηλεκτρονικά δίκτυα διανομής147
 • α. Εισαγωγή στην οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο147
 • β. Η αρχή της χώρας προέλευσης κατά την οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο150
 • γ. Η εγκατάσταση του φορέα παροχής υπηρεσιών151
 • αα) Η εγκατάσταση του φορέα παροχής υπηρεσιών στο φορολογικό δίκαιο151
 • i) Η εγκατάσταση του φορέα παροχής υπηρεσιών ενός ηλεκτρονικού δικτύου διανομής στη φορολογία εισοδήματος151
 • ii) Η εγκατάσταση του φορέα παροχής υπηρεσιών για την επιβολή του φόρου προστιθέμενης αξίας 160
 • ββ) Η εγκατάσταση του φορέα παροχής υπηρεσιών στο ενωσιακό εταιρικό δίκαιο163
 • i) Η θεωρία της πραγματική έδρας στα ηλεκτρονικά δίκτυα διανομής165
 • ii) Η μεταφορά της έδρας μιας ηλεκτρονικής εταιρείας σε άλλο κράτος166
 • 1) Η μεταφορά της έδρας μιας εταιρείας κατά το εταιρικό κοινοτικό δίκαιο167
 • 2) Συμπεράσματα για τη δυνατότητα μεταφοράς της έδρας ενός ηλεκτρονικού δικτύου διανομής ή ενός μέλους του171
 • γγ) Η εγκατάσταση του φορέα παροχής υπηρεσιών κατά την οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο174
 • δ. Η διάρθρωση της αρχής της χώρας προέλευσης με τον κανονισμό Ρώμη Ι176
 • ε. Η μεταφορά της αρχής της χώρας προέλευσης της Οδηγίας στην ελληνική έννομη τάξη182
 • στ. Η μεταφορά της αρχής της χώρας προέλευσης της Οδηγίας στην γαλλική έννομη τάξη184
 • αα) Ο ορισμός του ηλεκτρονικού εμπορίου στο γαλλικό νόμο για την εμπιστοσύνη στη ψηφιακή οικονομία.184
 • ββ) Η ρήτρα της εσωτερική αγοράς στο γαλλικό νόμο για την εμπιστοσύνη στη ψηφιακή οικονομία186
 • Συμπέρασμα188
 • Β. Διεθνής δικαιοδοσία και ηλεκτρονικά δίκτυα διανομής: ο προσδιορισμός του αρμόδιου δικαστηρίου189
 • 1. Γενική βάση διεθνούς δικαιοδοσίας: η κατοικία/έδρα του εναγομένου189
 • 2. Ειδικές βάσεις διεθνούς δικαιοδοσίας191
 • α. Ο προσδιορισμός του αρμόδιου δικαστηρίου στις συμβατικές σχέσεις ενός ηλεκτρονικού δικτύου διανομής 192
 • β. Η αναζήτηση του αρμόδιου δικαστηρίου στις συμβάσεις διανομής192
 • γ. Ο προσδιορισμός του αρμόδιου δικαστηρίου στις καταναλωτικές διαφορές195
 • Συμπέρασμα197
 • ΙΙ. Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο και αδικοπρακτικές ενοχές στα ηλεκτρονικά δίκτυα διανομής198
 • Α. Εφαρμοστέο δίκαιο στις αδικοπρακτικές ενοχές199
 • Β. Διεθνής δικαιοδοσία στις αδικοπρακτικές ενοχές201
 • Συμπέρασμα206
 • Γενικό συμπέρασμα207
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ209
 • Η ανασφάλεια στα ηλεκτρονικά δίκτυα διανομής209
 • §1. Η ανασφάλεια ως προς την ταυτότητα του διανομέα και του αγοραστή 209
 • I. Η υποχρέωση παροχής πληροφοριών από το διανομέα 209
 • Α. Υποχρεώσεις ενημέρωσης του διανομέα έναντι του αποδέκτη υπηρεσιών της ΚτΠ κατά την οδηγία για ηλεκτρονικό εμπόριο 209
 • Β. Υποχρεώσεις ενημέρωσης του διανομέα έναντι του καταναλωτή κατά την οδηγία για ηλεκτρονικό εμπόριο 211
 • Γ. Υποχρεώσεις ενημέρωσης του διανομέα έναντι του καταναλωτή κατά την οδηγία για τις εξ αποστάσεως συμβάσεις 212
 • Συμπέρασμα 215
 • II. Η ηλεκτρονική υπογραφή 215
 • Α. Η τεχνική ασφάλεια της ηλεκτρονικής υπογραφής 217
 • Β. Η νομική ασφάλεια της ηλεκτρονικής υπογραφής 221
 • 1. Το ηλεκτρονικό έγγραφο ως συστατικός και αποδεικτικός τύπος 221
 • 2. Η ευθύνη των παρόχων υπηρεσιών πιστοποίησης 235
 • Συμπέρασμα 239
 • §2. Η ανασφάλεια ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών 240
 • Ι. Η διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων 240
 • Α. Οι προϋποθέσεις επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων 241
 • Β. Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων 251
 • ΙΙ. Η υποχώρηση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων 252
 • Α. Μη ζητηθείσα εμπορική επικοινωνία 253
 • Β. Η άρση του απορρήτου 260
 • 1. Η άρση του απορρήτου για τη διερεύνηση των κυβερνοεγκλημάτων 260
 • 2. Η άρση του απορρήτου για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας270
 • Συμπέρασμα 280
 • Γενικό συμπέρασμα 281
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ283
 • Η ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ283
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ285
 • Οι σχέσεις των μελών των ηλεκτρονικών δικτύων διανομής μεταξύ τους285
 • §1. Η διαμόρφωση των σχέσεων των μελών των ηλεκτρονικών δικτύων διανομής μεταξύ τους 285
 • I. Το δίκαιο του ανταγωνισμού ως μέσο οργάνωσης των μελών ενός δικτύου διανομής 285
 • Α. Η ίδρυση ενός ιστότοπου από τα μέλη ενός δικτύου διανομής 286
 • 1. Η ελευθερία ίδρυσης ενός ιστότοπου από τα μέλη ενός δικτύου διανομής 286
 • α. Η ελευθερία ίδρυσης ενός ιστότοπου από τον προμηθευτή 286
 • β. Η ελευθερία ίδρυσης ενός ιστότοπου από το διανομέα 288
 • 2. Οι περιορισμοί ίδρυσης ενός ιστότοπου από τα μέλη ενός δικτύου διανομής 290
 • α. Οι «αντικειμενικά δικαιολογημένοι» περιορισμοί 291
 • β. Οι συμβατικοί περιορισμοί 295
 • αα) Η τήρηση των ποιοτικών προδιαγραφών 295
 • ββ) Η απαγόρευση της πωλήσεως από απόσταση 302
 • i) Οι συμβάσεις από απόσταση 302
 • ii) Οι συνέπειες μιας τέτοιας απαγόρευσης στη δραστηριότητα του διανομέα ενός ηλεκτρονικού δικτύου 305
 • Β. Η διαφήμιση από τα μέλη ενός δικτύου διανομής 308
 • 1. Η ελευθερία της διαφημιστικής προώθησης των μελών ενός δικτύου διανομής 308
 • 2. Η υποχρέωση διατήρησης της «εικόνας» του δικτύου (tagging, linking) 311
 • α. Η δημιουργία συνδέσμων με άλλες ιστοσελίδες 311
 • β. Η ευρετηρίαση της ιστοσελίδας 318
 • Συμπέρασμα 324
 • II. Το δίκαιο της διανοητικής ιδιοκτησίας ως μέσο οργάνωσηςενός δικτύου διανομής 324
 • Α. Η χρησιμοποίηση του σήματος του προμηθευτή από τα υπόλοιπα μέλη ενός δικτύου διανομής 325
 • 1. Η χρησιμοποίηση του σήματος του προμηθευτή από το διανομέα στην ιστοσελίδα του και στα μετα-δεδομένα 325
 • 2. Η χρησιμοποίηση του σήματος του προμηθευτή από το διανομέα ως ονόματος χώρου 328
 • Β. Η χρησιμοποίηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του προμηθευτή από τα υπόλοιπα μέλη του δικτύου διανομής 331
 • Συμπέρασμα 339
 • III. Το αστικό δίκαιο ως μέσο οργάνωσης ενός δικτύου διανομής 340
 • Α. Η υποχρέωση συνεργασίας των μελών ενός δικτύου διανομής (affectio cooperandi) 340
 • Β. Η έλλειψη/έκλειψη της αιτίας (causa) της σύμβασης διανομής σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης συνεργασίας 346
 • Συμπέρασμα 355
 • Γενικό συμπέρασμα 355
 • §2. Η εξέλιξη των σχέσεων των μελών των ηλεκτρονικών δικτύων διανομής 356
 • Ι. Η αναδιοργάνωση των σχέσεων των μελών ενός δικτύου διανομής 356
 • Α. Η συνεργασία των μελών ενός ηλεκτρονικού δικτύου διανομής 357
 • 1. Η δημιουργία υπερσυνδέσμων ανάμεσα στους ιστότοπους των μελών του δικτύου 357
 • 2. Η ίδρυση μιας πύλης ηλεκτρονικού εμπορίου (portal site) από τον προμηθευτή 358
 • Β. Η αναδιανομή των ρόλων των μελών ενός ηλεκτρονικού δικτύου διανομής 363
 • Γ. Η ηλεκτρονική αγορά (e-platform, plateforme électronique) 367
 • 1. Η ίδρυση μιας ηλεκτρονικής αγοράς για τη διαδικτυακή δραστηριοποίηση ενός ηλεκτρονικού δικτύου διανομής 367
 • 2. Η συμμετοχή ενός ηλεκτρονικού δικτύου διανομής σε μια ηλεκτρονική αγορά 371
 • α. Η ευθύνη των ηλεκτρονικών αγορών 374
 • β. Τρόπος λειτουργίας της ηλεκτρονικής αγοράς 401
 • γ. Ηλεκτρονική αγορά (πλατφόρμα) και ζητήματα ανταγωνισμού 414
 • αα) Ο προσδιορισμός της σχετικής αγοράς για την αντιμετώπιση προβλημάτων ανταγωνισμού στο διαδίκτυο 415
 • ββ) Συμφωνίες και συμπεριφορές επιχειρήσεων θέτουσες ζητήματα ανταγωνισμού 431
 • i) Οι συμφωνίες μεταξύ των επιχειρήσεων 431
 • 1) Μορφή των συμφωνιών μεταξύ των επιχειρήσεων 431
 • 1.1) Η συγκέντρωση μεταξύ των επιχειρήσεων 432
 • 1.2) Συμφωνίες εμπίπτουσες στο πεδίο εφαρμογήςτου άρ. 101 § 1 ΣΛΕΕ 436
 • 1.3) Η κοινή επιχείρηση 441
 • 2) Κίνδυνοι για την ύπαρξη ενός αποτελεσματικού ανταγωνισμού 447
 • 2.1) Η αυξημένη διαφάνεια στις ηλεκτρονικές αγορές 447
 • 2.2) Η ανταλλαγή εμπορικά ευαίσθητων/στρατηγικώνπληροφοριών μεταξύ ανταγωνιστών 450
 • ii) Οι μονομερείς πρακτικές των επιχειρήσεων 455
 • 1) Τα αποτελέσματα δικτύου 456
 • Συμπέρασμα 471
 • 2) Τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας 461
 • ΙΙ. Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογικών δυνατοτήτων από ένα ηλεκτρονικό δίκτυο διανομής 473
 • Α. Ο σημασιολογικός ιστός (semantic web) 473
 • B. Το λογισμικό ανοικτού κώδικα (open source software) 477
 • Γ. Οι άδειες Creative Commons 497
 • Συμπέρασμα505
 • Γενικό συμπέρασμα507
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ511
 • Οι σχέσεις των μελών των ηλεκτρονικών δικτύων διανομής με τους τρίτους511
 • §1. Η προστασία των ηλεκτρονικών δικτύων διανομής έναντι των τρίτων βάσει του δικαίου της αστικής ευθύνης και του αθέμιτου ανταγωνισμού 511
 • §2. Η προστασία των ηλεκτρονικών δικτύων διανομής έναντι των τρίτων βάσει του δικαίου των σημάτων 521
 • Συμπέρασμα 534
 • Γενικό συμπέρασμα 535
 • Τελικά συμπεράσματα 535
 • Βιβλιογραφία549