Έκδοση: 2014
ISBN: 978-960-622-154-5
Σελίδες: 476
Επιμέλεια: Ι. Καράκωστας

Η παρούσα έκδοση του «Αστικού Κώδικα» ανήκει σε μια νέα γενιά Κωδίκων της Νομικής Βιβλιοθήκης, ευέλικτων και πρακτικών, σε μικρό σχήμα τσέπης, με εύκαμπτο εξώφυλλο και λεπτό αδιαφανές χαρτί, για καθημερινή και εύκολη χρήση. Στη σειρά αυτή με τίτλο «Κώδικες Νομικής Βιβλιοθήκης», πλην του Αστικού Κώδικα, κυκλοφορούν επίσης το «Σύνταγμα», ο «Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας» (3η έκδ), η «Εργατική Νομοθεσία», το «Εταιρικό Δίκαιο», το «Γενικό Μέρος - Βιομηχανική Ιδιοκτησία - Πνευματική Ιδιοκτησία - Αξιόγραφα», ο «Ποινικός Κώδικας» (4η έκδ), ο «Κώδικας Ποινικής Δικονομίας» (4η έκδ), τα «Ναρκωτικά» (2η έκδ), η «Διοικητική Δικονομία» (3η έκδ), το «Υπαλληλικό Δίκαιο» (2η έκδ), η «Φορολογική Νομοθεσία» (4η έκδ) και οι «Φορολογικές και εργατικές υποχρεώσεις».

Οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα είναι ενημερωμένες μέχρι και τους νόμους 4139/2013 και 4182/2013. Η έκδοση συμπληρώνεται και με την παράθεση των διατάξεων του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα. Τέλος, περιλαμβάνονται αναλυτικά περιεχόμενα και εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο. Αποτελεί για τον μελετητή και τον εφαρμοστή του δικαίου μία πολύ χρήσιμη, πλήρως ενημερωμένη και εύκολα μεταφερόμενη έκδοση του Αστικού Κώδικα.

 • ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣΠΔ 456/19841
 • ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ1
 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ1
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ1
 • Oι κανόνες του δικαίου γενικά [Άρθρα 1-3]1
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ2
 • Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο [Άρθρα 4-33]2
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ6
 • Φυσικό πρόσωπο [Άρθρα 34-60]6
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ10
 • Νομικά πρόσωπα [Άρθρα 61-126]10
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ21
 • Δικαιοπραξίες [Άρθρα 127-200]21
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ31
 • Αιρέσεις και προθεσμίες [Άρθρα 201-210]31
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ31
 • Αντιπροσώπευση και πληρεξουσιότητα [Άρθρα 211-235]32
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ36
 • Συναίνεση και έγκριση [Άρθρα 236-239]36
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ37
 • Προθεσμίες [Άρθρα 240-246]37
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ38
 • Παραγραφή και αποσβεστική προθεσμία [Άρθρα 247-280]38
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ44
 • Άσκηση δικαιωμάτων, αυτοδικία, άμυνα και κατάσταση ανάγκης [Άρθρα 281-286]44
 • ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ47
 • ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ47
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ47
 • Η υποχρέωση παροχής γενικά [Άρθρα 287-334]47
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ54
 • Αδυναμία παροχής και υπερημερία του οφειλέτη [Άρθρα 335-348]54
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ57
 • Υπερημερία του δανειστή [Άρθρα 349-360]57
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ59
 • Ενοχές από συμβάσεις γενικά [Άρθρα 361-373]59
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ60
 • Αρχές για τις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις [Άρθρα 374-388]60
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ63
 • Συμβατική υπαναχώρηση [Άρθρα 389-401]63
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ65
 • Αρραβώνας και ποινική ρήτρα [Άρθρα 402-409]65
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ67
 • Σύμβαση υπέρ τρίτου και σε βάρος τρίτου [Άρθρα 410-415]67
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ67
 • Απόσβεση των ενοχών [Άρθρα 416-454]67
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ73
 • Εκχώρηση [Άρθρα 455-470]73
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ75
 • Αναδοχή χρέους [Άρθρα 471-479]75
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ76
 • Ενοχή εις ολόκληρον [Άρθρα 480-495]76
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ79
 • Δωρεά [Άρθρα 496-512]79
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ81
 • Πώληση και ανταλλαγή [Άρθρα 513-573]81
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ91
 • Μίσθωση πράγματος [Άρθρα 574-618]91
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ99
 • Μίσθωση αγροτικού κτήματος ή άλλου προσοδοφόρου αντικειμένου [Άρθρα 619-640]99
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ103
 • Επίμορτη αγροληψία [Άρθρα 641-647]103
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ104
 • Σύμβαση εργασίας [Άρθρα 648-680]104
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ111
 • Σύμβαση έργου [Άρθρα 681-702]111
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ115
 • Μεσιτεία [Άρθρα 703-708]115
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ116
 • Προκήρυξη [Άρθρα 709-712]116
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ117
 • Εντολή [Άρθρα 713-729]117
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ119
 • Διοίκηση αλλοτρίων [Άρθρα 730-740]119
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ121
 • Εταιρία [Άρθρα 741-784]121
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ128
 • Κοινωνία [Άρθρα 785-805]128
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ130
 • Δάνειο [Άρθρα 806-809]130
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ131
 • Χρησιδάνειο [Άρθρα 810-821]131
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΟΓΔΟΟ132
 • Παρακαταθήκη [Άρθρα 822-833]132
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΝΑΤΟ134
 • Ευθύνη των ξενοδόχων [Άρθρα 834-839]134
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ135
 • Ισόβια πρόσοδος [Άρθρα 840-843]135
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ136
 • Παίγνιο και στοίχημα [Άρθρα 844-846]136
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ137
 • Εγγύηση [Άρθρα 847-870]137
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ140
 • Συμβιβασμός [Άρθρα 871-872]140
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ140
 • Αφηρημένη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους [Άρθρα 873-875]140
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ141
 • Έκταξη [Άρθρα 876-887]141
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ143
 • Ανώνυμα χρεόγραφα [Άρθρα 888-900]143
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ145
 • Επίδειξη πράγματος [Άρθρα 901-903]145
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΟΓΔΟΟ146
 • Αδικαιολόγητος πλουτισμός [Άρθρα 904-913]146
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΝΑΤΟ147
 • Αδικοπραξίες [Άρθρα 914-938]147
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟ151
 • Καταδολίευση των δανειστών [Άρθρα 939-946]151
 • ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ153
 • ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ153
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ153
 • Τα πράγματα και τα δικαιώματα πάνω σ’ αυτά γενικώς [Άρθρα 947-973]153
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ157
 • Νομή [Άρθρα 974-998]157
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ160
 • Η κυριότητα γενικά και το περιεχόμενό της [Άρθρα 999-1032]160
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ166
 • Κτήση κυριότητας [Άρθρα 1033-1093]166
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ175
 • Προστασία της κυριότητας [Άρθρα 1094-1112]175
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ178
 • Συγκυριότητα [Άρθρα 1113-1117]178
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ179
 • Πραγματικές δουλείες [Άρθρα 1118-1141]179
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ183
 • Προσωπικές δουλείες [Άρθρα 1142-1191]183
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ190
 • Μεταγραφή [Άρθρα 1192-1208]190
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ193
 • Ενέχυρο [Άρθρα 1209-1256]193
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ199
 • Υποθήκη [Άρθρα 1257-1345]199
 • ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ213
 • ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ213
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ213
 • Μνηστεία [Άρθρα 1346-1349]213
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ214
 • Γάμος [Άρθρα 1350-1371]214
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ217
 • Άκυρος και ακυρώσιμος γάμος [Άρθρα 1372-1385]217
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ220
 • Σχέσεις των συζύγων από το γάμο [Άρθρα 1386-1416]220
 • ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΕΜΠΤΟ-ΕΚΤΟ228
 • [Τα άρθρα 1417 έως 1437 καταργήθηκαν με το άρθρο 15 του Ν 1329/1983]228
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ228
 • Διαζύγιο [Άρθρα 1438-1446]228
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ232
 • Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή [Άρθρα 1455-1460]232
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ234
 • Συγγένεια [Άρθρα 1461-1484]234
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ241
 • Διατροφή από το νόμο [Άρθρα 1485-1504]241
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ245
 • Σχέσεις γονέων και τέκνων [Άρθρα 1505-1541]245
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ255
 • [Εξώγαμα τέκνα - Καταργήθηκε με το Ν 1329/1983]255
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ255
 • Υιοθεσία [Άρθρα 1542-1588]255
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ265
 • Επιτροπεία ανηλίκου [Άρθρα 1589-1654]265
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ279
 • Αναδοχή ανηλίκου [Άρθρα 1655-1665]279
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ281
 • Δικαστική συμπαράσταση [Άρθρα 1666-1688]281
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ287
 • Δικαστική επιμέλεια ξένων υποθέσεων [Άρθρα 1689-1694]287
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ288
 • [Δικαστική αντίληψη - Καταργήθηκε με το Ν 2447/1996]288
 • ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ289
 • ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ289
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ289
 • Η κληρονομική διαδοχή γενικά [Άρθρα 1710-1715]289
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ290
 • Σύνταξη, ανάκληση και δημοσίευση διαθηκών [Άρθρα 1716-1780]290
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ306
 • Περιεχόμενο της διαθήκης [Άρθρα 1781-1812]306
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ311
 • Εξ αδιαθέτου διαδοχή [Άρθρα 1813-1824]311
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ314
 • Νόμιμη μοίρα [Άρθρα 1825-1845]314
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ318
 • Αποδοχή και αποποίηση της κληρονομίας [Άρθρα 1846-1859]318
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ321
 • Κληρονομική αναξιότητα [Άρθρα 1860-1864]321
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ322
 • Σχολάζουσα κληρονομία [Άρθρα 1865-1870]322
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ323
 • Αγωγή περί κλήρου [Άρθρα 1871-1883]323
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ325
 • Σχέσεις περισσότερων κληρονόμων [Άρθρα 1884-1894]325
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ327
 • Συνεισφορά [Άρθρα 1895-1900]327
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ328
 • Κληρονόμος με απογραφή [Άρθρα 1901-1912]328
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ330
 • Δικαστική εκκαθάριση της κληρονομίας [Άρθρα 1913-1922]330
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ332
 • Κληρονομικό καταπίστευμα [Άρθρα 1923-1941]332
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ336
 • Εκποίηση της κληρονομίας [Άρθρα 1942-1955]336
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ338
 • Κληρονομητήριο [Άρθρα 1956-1966]338
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ342
 • Κληροδοσίες [Άρθρα 1967-2010]342
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ350
 • Τρόπος [Άρθρα 2011-2016]350
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ351
 • Εκτελεστής της διαθήκης [Άρθρα 2017-2031]351
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ353
 • Δωρεά αιτία θανάτου [Άρθρα 2032-2035]353
 • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ355
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ355
 • Μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 1-101]355
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ375
 • Ουσιαστικές διατάξεις [Άρθρα 103-121]375
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ381