Μεθοδολογική εναρμόνιση κανόνων αστικού, δικονομικού και πτωχευτικού δικαίου

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €30.00
ΝΠ €40.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2014
ISBN: 978-960-562-795-9
Σελίδες: 280
Συγγραφέας: Δ. Ρούσσης
Διεύθυνση Σειράς: Ε. Περάκης
Πρόλογος: Γ. Καλλιμόπουλος

Το έργο «Δίκαιο Εκκαθάρισης Τραπεζών» αναδεικνύει ένα σύστημα δικαίου, που άπτεται της εκκαθάρισης των νομικών προσώπων των πιστωτικών ιδρυμάτων, στον βαθμό που τα τελευταία αντιμετωπίζουν τα επίχειρα της κρίσης. Το νεοπαγές αυτό σύστημα δικαίου συντίθεται από κανόνες αστικού, δικονομικού και πτωχευτικού δικαίου, οι οποίοι ρυθμίζουν το σύνολο της διαδικασίας περάτωσης των εν λόγω χρηματοπιστωτικών οργανισμών.

Η μονογραφία διαρθρώνεται σε δύο μείζονα μέρη: α) Η lex specialis της εκκαθάρισης του νομικού προσώπου της τράπεζας, όπου αναλύονται σε επιμέρους κεφάλαια: i) το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, ii) ο σκοπός και οι αρχές του δικαίου εκκαθάρισης του ν.π. της τράπεζας, iii) τα όργανα της εκκαθάρισης του ν.π. της τράπεζας, iv) τα επιμέρους στάδια της εκκαθάρισης του ν.π. της τράπεζας, και v) η ευθεία επενέργεια των πτωχευτικού δικαίου ρυθμίσεων στη λειτουργία του υπό εκκαθάριση ν.π. της τράπεζας, και β) Η μεθοδολογική εναρμόνιση των κανόνων της εκκαθάρισης του νομικού προσώπου της τράπεζας με τις τέμνουσες αυτήν ιδιωτικού δικαίου ρυθμίσεις, όπου αναλύονται σε ίδια κεφάλαια: i) η διαδικασία εξέλεγξης του παθητικού της περιουσίας του ν.π. της τράπεζας και η εναρμόνιση με το δίκαιο αφερεγγυότητας επιχειρήσεων, ii) η διαχείριση του ενεργητικού της περιουσίας του υπό εκκαθάριση ν.π., iii) η εκποίηση της περιουσίας του υπό εκκαθάριση ν.π. της τράπεζας, iv) η περαιτέρω ρευστοποίηση της περιουσίας του υπό εκκαθάριση ν.π. και η διανομή του προϊόντος αυτής, και τέλος v) η εναρμόνιση του δικαίου εκκαθάρισης με σύγχρονες νομοθετικές αξιολογήσεις του ουσιαστικού ιδιωτικού δικαίου.

Επιδίωξη του έργου «Δίκαιο Εκκαθάρισης Τραπεζών» είναι αφενός η χαρτογράφηση των επιμέρους σταδίων εκκαθάρισης του νομικού προσώπου της τράπεζας, τα οποία καταλαμβάνουν την εξέλεγξη του παθητικού, τη διαχείριση και εκποίηση του ενεργητικού και τη διανομή του προϊόντος ρευστοποίησης, αφετέρου η μεθοδολογική εναρμόνιση του δικαίου εκκαθάρισης τραπεζών με τις σύγχρονες νομοθετικές αξιολογήσεις αστικού και δικονομικού δικαίου, οι οποίες επιδρούν στα επηρεαζόμενα από τη διαδικασία συμφέροντα.

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ1
 • ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΦΑΣΗΤΗΣ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΩΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ1
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ5
 • Η LEX SPECIALIS ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ7
 • Ι. ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ7
 • Α. Γενικό περίγραμμα7
 • Β. Η ώσμωση του δικαίου εκκαθάρισης του νομικού προσώπου του πιστωτικού ιδρύματος με τις διατάξεις του περί εκκαθάρισης συστήματος δικαίουστον ΑΚ, τον ΠτΚ και τον κ.ν. 2190/192011
 • Γ. Η ειδικότερη sedes materiae του δικαίου εκκαθάρισης του νομικού προσώπου της τράπεζας: ο Κανονισμός ειδικής εκκαθάρισηςπιστωτικών ιδρυμάτων και οι λοιπές κανονιστικές πράξεις της ΤτΕ15
 • Δ. Η μέσω τελολογικών σταθμίσεων επέκταση της ρυθμιστικής εμβέλειαςτου δικαίου ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων18
 • ΙΙ. Ο ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ26
 • Α. Οι rationes legis των επιμέρους ομάδων ρυθμίσεων του δικαίουεκκαθάρισης των νομικών προσώπων26
 • Β. Η ειδικότερη τελολογία στο υποσύστημα δικαίου της εκκαθάρισης του νομικού προσώπου της τράπεζας30
 • Γ. Ο ειδικότερος σκοπός του δικαίου εκκαθάρισης τραπεζών στο πλαίσιοαξιολογικής σύζευξης των ρυθμίσεων του Κανονισμού και του ΠτΚ32
 • i. Η προστασία της περιουσίας του νομικού προσώπου ως μέσοπροάσπισης των συμφερόντων των πιστωτών32
 • ii. H συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών ως κυρίαρχη τελολογίατου δικαίου εκκαθάρισης τραπεζών34
 • iii. Oι αποκλίσεις του δικαίου εκκαθάρισης τραπεζών από τις επιμέρους αξιολογήσεις του ΠτΚ37
 • Δ. Οι γενικές αρχές του δικαίου εκκαθάρισης του νομικούπροσώπου της τράπεζας39
 • ΙΙΙ. ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ43
 • Α. Η γενική αρχή της διατήρησης της αρμοδιότητας των εταιρικώνοργάνων στην κοινή ανώνυμη εταιρεία.43
 • Β. Η αυτοδίκαιη παύση των εταιρικών οργάνων κατά την εκκαθάρισητης τραπεζικής εταιρείας45
 • Γ. Τα όργανα της εκκαθάρισης του νομικού προσώπου, τα καθήκοντα κι η ευθύνη αυτών46
 • i. Ο ρόλος της ΤτΕ46
 • ii. O Ειδικός Εκκαθαριστής48
 • iii. To δικαστήριο της εκκαθάρισης51
 • Δ. Αξιολόγηση της οργανωτικής διάρθρωσης του υπό εκκαθάριση νομικούπροσώπου. Η εφαρμογή κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης52
 • Ε. Το ζήτημα της οργανικής εκπροσώπησης των πιστωτών της εκκαθάρισης55
 • Στ. Το ιδιαίτερο οργανικού χαρακτήρα μόρφωμα της Επιτροπής Ειδικών Εκκαθαρίσεων57
 • ΙV. ΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ62
 • Α. Η θέση του νομικού προσώπου της τράπεζας σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης62
 • Β. Η εσωτερική αλληλουχία των σταδίων της εκκαθάρισης64
 • Γ. Αδρομερής παράθεση των ειδικότερων σταδίων λειτουργίας του υπό εκκαθάριση νομικού προσώπου65
 • i. Εξέλεγξη παθητικού και υποχρεώσεων65
 • ii. Διαχείριση περιουσίας66
 • iii. Διανομή προϊόντος ρευστοποίησης70
 • Δ. Η περάτωση των εργασιών της εκκαθάρισης71
 • V. Η ΕΥΘΕΙΑ ΕΠΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ74
 • A. H αναστολή των δικών και των καταδιωκτικών μέτρων74
 • i. Γενικά περί της αναστολής των ενδίκων διαδικασιών και των εκτελεστικών μέτρων κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης της τραπεζικής εταιρείας74
 • ii. Ειδικότερα το ζήτημα της αναστολής της διαδικασίας δικαστικήςρυθμίσεως των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων(ν. 3869/2010)76
 • Β. Η άσκηση του δικαιώματος επιλογής της συνέχισης και λύσηςτων συμβατικών σχέσεων εκ μέρους του ειδικού εκκαθαριστή79
 • i. Γενικά79
 • ii. Η διαφοροποιημένη αντιμετώπιση των εκκρεμών πιστωτικώνσυμβάσεων80
 • iii. Η αυτοδίκαιη λύση των διαρκών συμβατικών σχέσεωνπροσωπικού χαρακτήρα (intuitus personae)82
 • Γ. Η πτωχευτική ανάκληση ως εφαρμοζόμενη διαδικασία στο πλαίσιο της εκκαθάρισης των πιστωτικών ιδρυμάτων84
 • i. Γενικά84
 • ii. Η ταυτότητα των νομοθετικών αξιολογήσεων περί προστασίαςτης ακεραιότητας της περιουσίας του νομικού προσώπουκι η «ύποπτη περίοδος»85
 • iii. Η προσφυγή του υπό εκκαθάριση ιδρύματος στην ανάκλησητων επιζήμιων απαλλοτριωτικών της περιουσίας του πράξεωνκατά την ύποπτη περίοδο88
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ91
 • Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΜΝΟΥΣΕΣ ΑΥΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ93
 • Ι. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΛΕΓΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ Η ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ93
 • Α. Οι πιστωτές του υπό εκκαθάριση ιδρύματος93
 • Β. Η αντιμετώπιση των εργαζομένων ως πιστωτών της εκκαθάρισης ή ως ομαδικών πιστωτών97
 • Γ. Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και τα δικαιώματά του ως γενικός προνομιούχος πιστωτής99
 • Δ. Η έναρξη της διαδικασίας εξέλεγξης του παθητικού: ενημέρωσητων πιστωτών105
 • Ε. Το περιεχόμενο των αναγγελιών των πιστωτών108
 • Στ. Έννομες συνέπειες της εκπρόθεσμης αναγγελίας: το ένδικο βοήθημα της ανακοπής111
 • Ζ. Η διαδικασία και το περιεχόμενο της εξωδικαστικής επαλήθευσηςτων απαιτήσεων των πιστωτών της εκκαθάρισης113
 • Η. Οι αντιρρήσεις επί των αναγγελθεισών απαιτήσεων εκ μέρουςτου ειδικού εκκαθαριστή και των πιστωτών της εκκαθάρισης115
 • ΙΙ. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ119
 • Α. Η απογραφή της περιουσίας της τραπεζικής εταιρείας119
 • Β. Γενικά περί της διαχειρίσεως των περιουσιακών στοιχείων του υπό εκκαθάριση ιδρύματος121
 • i. Η προστασία της αξίας της περιουσίας του νομικού προσώπου: ενεργητική και παθητική διαχείριση122
 • ii. Οι συμβάσεις υποστήριξης της διαχείρισης της υπό ρευστοποίησηπεριουσίας του νομικού προσώπου125
 • Γ. Η διαχείριση των απαιτήσεων του υπό εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος127
 • i. Γενικά περί των συμβάσεων συμβιβασμού127
 • ii. Η lex specialis περί συμβάσεων συμβιβασμού και ρυθμίσεωςαπαιτήσεων και η ενυπάρχουσα σε αυτήν τελολογία131
 • iii. Οι συμβάσεις συμβιβασμού επί απαιτήσεων με περιεχόμενοτη μερική άφεση χρέους136
 • iv. Οι συμβάσεις ρυθμίσεως απαιτήσεων με περιεχόμενο την αναπροσαρμογή επιμέρους όρων των πιστωτικών συμβάσεων138
 • v. Ο νομοθετικός πατερναλισμός στη διάπλαση των συμβάσεωνσυμβιβασμού και ρυθμίσεως απαιτήσεων του υπό εκκαθάρισηνομικού προσώπου141
 • Δ. Η διαχείριση των εταιρικών συμμετοχών και των ακινήτων του υπό εκκαθάριση νομικού προσώπου142
 • ΙΙΙ. Η ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ148
 • Α. Έναρξη διαδικασίας εκποίησης της περιουσίας148
 • Β. Το προϊσχύσαν καθεστώς διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων: η αρχή της ελεύθερης εκποίησης και η έλλειψη προσυμβατικού σταδίου150
 • Γ. Η μετάβαση από την ελεύθερη εκποίηση στην επιβολή τυπικότητας καιπροσυμβατικού σταδίου διάθεσης των περιουσιακών στοιχείωντου ιδρύματος156
 • Δ. Κριτική της αυστηροποίησης της διαδικασίας διάθεσης της περιουσίαςτου νομικού προσώπου και de lege lata προσαρμογή της στην τελολογίατου νόμου162
 • ΙV. Η ΠΕΡΑΙΤΈΡΩ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΥΤΗΣ170
 • Α. Το σύνθετο περιεχόμενο της έννοιας της ρευστοποίησηςτης περιουσίας του ιδρύματος170
 • Β. O συμψηφισμός απαιτήσεων κατά την ειδική εκκαθάρισητων πιστωτικών ιδρυμάτων171
 • i. Γενικά171
 • ii. Ειδικότερα ο συμψηφισμός των απαιτήσεων του ιδρύματος έναντι ανταπαιτήσεων των πιστωτών ως ειδικότερο πραγματικόαπομείωσης ενεργητικού172
 • iii. Ιδίως ο συμψηφισμός των απαιτήσεων του Δημοσίου174
 • Γ. Η διανομή του προϊόντος ρευστοποίησης της περιουσίαςτου υπό εκκαθάριση νομικού προσώπου176
 • i. Γενικά176
 • ii. Κατάρτιση προσωρινού πίνακα διανομής και νόμιμες υποχρεώσειςεκκαθαριστή177
 • iii. Η φύση της ανακοπής των πιστωτών της εκκαθάρισης στον πίνακαδιανομής και οι έννομες συνέπειές της181
 • iv. Ο οριστικός πίνακας διανομής και η περάτωση των εργασιώντης ειδικής εκκαθάρισης187
 • V. ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ189
 • Α. Γενικά για τα προστατευτικά του οφειλέτη νομοθετήματα της οικονομικής κρίσης189
 • Β. Η ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων-οφειλετώντων υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων190
 • i. Το ζήτημα της αξιολογικής αντινομίας190
 • ii. Η απόπειρα de lege lata εξαιρέσεως των υπό εκκαθάρισηπιστωτικών ιδρυμάτων από τη διαδικασία ρυθμίσεως των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων192
 • iii. Η δικαιοθετική πρόταση μη συμπράξεως των υπό εκκαθάριση τραπεζικών εταιρειών στις διαδικασίες ρυθμίσεως οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων194
 • Γ. Η υποχρεωτική ρύθμιση των χρεών οφειλετών των υπό ειδική εκκαθάρισηπιστωτικών ιδρυμάτων στο πλαίσιο της αναστολής πλειστηριασμώνακινήτων196
 • Δ. Περιορισμοί της ιδιωτικής αυτονομίας και των περιουσιακών δικαιωμάτωντου υπό εκκαθάριση ιδρύματος επί επιχειρηματικών απαιτήσεων200
 • i. Η εφαρμογή του δικαίου αφερεγγυότητας επιχειρήσεων200
 • ii. Οι υποχρεωτικές ρυθμίσεις των εμπορικών πιστώσεων203
 • iii. Το ειδικότερο ζήτημα των επιβαλλόμενων ρυθμίσεων των εγγυημένων από το Δημόσιο απαιτήσεων επί δανειακών συμβάσεων204
 • ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ209
 • ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΣΦΑΛΟΥΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΩΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ209
 • Α. Γενικά περί της ελλείψεως ενιαίας ευρωπαϊκής ρυθμίσεως209
 • Β. Οι γενικές κατευθυντήριες αρχές του δικαίου της ΕΕ για την εκκαθάριση του νομικού προσώπου της τράπεζας211
 • Γ. Οι επιμέρους διαφοροποιήσεις των ευρωπαϊκών εννόμωντάξεων215
 • Δ. Διασυνοριακή επενέργεια των κανόνων του ελληνικού δικαίουεκκαθάρισης τραπεζών217
 • Ε. Η διαχείριση του επισφαλούς ενεργητικού των τραπεζικών εταιρειώνως δικαιοπολιτική επιλογή προλήψεως της αφερεγγυότητάς τους219
 • ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΑ ΘΕΣΗ222
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ223
 • ΝΕΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4261/2014225
 • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ230
 • ΕΠΑΘ 77/1/30.05.2013237
 • ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ237
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ241
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ253