Ανώνυμη εταιρείαΙδιωτική κεφαλαιουχική εταιρείαΕταιρεία περιορισμένης ευθύνηςΟμόρρυθμη & Ετερόρρυθμη εταιρείαΑστική εταιρείαΚοινοπραξίαΑφανής εταιρεία

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €58.00
ΝΠ €68.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2014
ISBN: 978-960-562-808-6
Σελίδες: 416
Συγγραφέας: Α. Σπυρίδωνος
Επιμέλεια: Γ. Τριανταφυλλάκης

Το έργο «Διαγράμματα του Εταιρικού Δικαίου», έρχεται να συμπληρώσει μία σειρά έργων στα οποία η «διαγραμματοποίηση» του δικαίου είναι ειδικά σχεδιασμένη για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των δικηγόρων, δικαστών, σπουδαστών αλλά και υποψηφίων σπουδαστών σε σχολές, που επιθυμούν να έχουν μια ευσύνοπτη απεικόνιση της βασικής μας νομοθεσίας.

Το έργο που αποτελείται από 171 διαγράμματα, απεικονίζει τη δομή όλων των εταιρικών μορφών (ΑΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, αφανής εταιρία, κοινοπραξία και αστική εταιρία) και αποτελεί παράλληλα ένα εύχρηστο εργαλείο σύντομης απεικόνισης των διαδικαστικών πρακτικών και ενεργειών για τη σύσταση /ίδρυσή τους και λειτουργίας τους.

Για να αποδοθούν οι διατάξεις που διέπουν την κάθε εταιρική μορφή, χρησιμοποιήθηκαν πίνακες και γραφήματα. Η μορφή αυτή της διαγραμματικής απεικόνισης έχει στόχο να διευκολύνει τον αναγνώστη να πληροφορείται, να εστιάζει με σαφήνεια, να ανακαλεί, αλλά και να αποτυπώνει εύκολα στη μνήμη του με ταχύτητα το ζήτημα που ερευνά.

Η ενημέρωση των διαγραμμάτων του εταιρικού δικαίου έχει γίνει σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο, που τροποποίησε τόσο διατάξεις της ΑΕ, όσο της ΙΚΕ και ΕΠΕ (Ν 4156/2013).

Το έργο συμπληρώνεται με ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο.

Τα «Διαγράμματα Εταιρικού Δικαίου» φιλοδοξούν να αποτελέσουν αφενός έναν χρήσιμο οδηγό στα χέρια κάθε νομικού και αφετέρου ένα πολύτιμο βοήθημα για τον φοιτητή, ώστε να αποκτήσει συνολική επισκόπηση και γνώση της ύλης του εταιρικού δικαίου στο σύγχρονο κόσμο της αυθεντικής «εικονικής πραγματικότητας».

 • I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ1
 • α) ΙΔΡΥΣΗ ΑΕ3
 • [1] Στοιχεία ΑΕ3
 • [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ5
 • [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόμενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού6
 • [4] Eπωνυμία AE και περιεχόμενο αυτής - Διακριτικός τίτλος8
 • [5] Σκοπός ΑΕ9
 • [6] Έδρα ΑΕ9
 • [7] Μετοχικό κεφάλαιο ΑΕ10
 • [8] Eισφορές σε είδος - Αποτίμηση αξίας13
 • [9] Μεταγενέστερη απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού ΑΕ17
 • [10] Μετοχή, μετοχική σχέση και μετοχική ιδιότητα18
 • [11] Είδη, αξία και μεταβίβαση μετοχών AE19
 • [12] Προνομιούχες μετοχές ΑΕ21
 • [13] Κατηγορίες τίτλων μετοχών AE23
 • [14] Ιδρυτικοί τίτλοι AE24
 • [15] Παραεταιρικές ή εξωεταιρικές συμφωνίες μετόχων ΑΕ24
 • [16] Ομολογιακό δάνειο ΑΕ25
 • [17] Διοικητική εποπτεία26
 • [18] Διαδικασία ίδρυσης AΕ27
 • [19] Ιδρυτική ευθύνη στην ΑΕ33
 • [20] Ακυρότητα ΑΕ34
 • [21] Ανυπόστατη ΑΕ35
 • [22] Καταχώριση και δημοσιεύσεις ΑΕ36
 • [23] Πράξεις και στοιχεία ΑΕ προς καταχώριση και δημοσιότητα 38
 • β) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕ43
 • i. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ)43
 • [24] Μέλη ΔΣ ΑΕ43
 • [25] Σύγκληση ΔΣ AE51
 • [26] Συνεδρίαση ΔΣ ΑΕ και λήψη αποφάσεων52
 • [27] Αρμοδιότητες - Εξουσία - Συγκρότηση σε σώμα ΔΣ ΑΕ53
 • [28] Υποχρεώσεις μελών ΔΣ ΑΕ55
 • [29] Συμβάσεις της ΑΕ με μέλη του ΔΣ56
 • ii. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΕ (ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ - ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ)60
 • [30] Τόπος και χρόνος συνεδρίασης ΓΣ AE60
 • [31] Πρόσκληση για σύγκληση ΓΣ AE61
 • [32] Προδικασία σύγκλησης ΓΣ ΑΕ65
 • [33] Δικαιούμενοι συμμετοχής στη ΓΣ μη εισηγμένης ΑΕ66
 • [34] Δικαιούμενοι συμμετοχής στη ΓΣ εισηγμένης ΑΕ67
 • [35] Απαρτία για έγκυρη λήψη αποφάσεων σε ΓΣ ΑΕ70
 • [36] Πλειοψηφία για έγκυρη λήψη αποφάσεως σε ΓΣ ΑΕ72
 • [37] Ειδικότερα θέματα ψήφου στη ΓΣ ΑΕ και διεξαγωγής διαδικασίας73
 • [38] Η ΓΣ ως ανώτατο όργανο της ΑΕ74
 • [39] Πρακτικά ΓΣ ΑΕ75
 • [40] Ανάρτηση πληροφοριών σε ιστοσελίδα εισηγμένης ΑΕ76
 • [41] Ελαττωματικές αποφάσεις ΓΣ ΑΕ76
 • iii. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ80
 • [42] Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου AE80
 • [43] Δικαίωμα προτίμησης παλαιών μετόχων σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ΑΕ86
 • [44] Διάθεση μετοχών σε μέλη ΔΣ και προσωπικό ΑΕ88
 • [45] Αύξηση κεφαλαίου με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών89
 • [46] Μείωση μετοχικού κεφαλαίου ΑΕ91
 • [47] Απόσβεση μετοχικού κεφαλαίου AE92
 • iv. ΚΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ93
 • [48] Απόκτηση από την ΑΕ δικών της μετοχών93
 • [49] Παροχή πιστώσεων ή εγγυήσεων για απόκτηση ιδίων μετοχών ΑΕ (χρηματοδοτική συνδρομή)96
 • [50] Αποκτήσεις ιδίων μετοχών της ΑΕ μέσω τρίτων97
 • v. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΩΝ98
 • [51] Δικαιώματα μειοψηφίας του 5% του καταβεβλημένου κεφαλαίου της ΑΕ (δικαιώματα μικρής μειοψηφίας)98
 • [52] Δικαιώματα μειοψηφίας του 20% του καταβεβλημένου κεφαλαίου της ΑΕ (δικαιώματα μεγάλης μειοψηφίας)103
 • [53] Διενέργεια εκτάκτου ελέγχου AE104
 • [54] Ατομικό δικαίωμα κάθε μετόχου ΑΕ προς πληροφόρηση105
 • [55] Λοιπά δικαιώματα μειοψηφίας ΑΕ106
 • vi. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ107
 • [56] Ατομικό δικαίωμα κάθε μετόχου να ζητήσει με αγωγή την εξαγορά των μετοχών του από την ΑΕ (sell-out)107
 • [57] Ατομικό δικαίωμα κάθε μετόχου να ζητήσει με αγωγή την εξαγορά των μετοχών του από την πλειοψηφία του 95% της ΑΕ (sell-out)108
 • [58] Δικαίωμα της πλειοψηφίας του 95% να ζητήσει την εξαγορά των μετοχών της μειοψηφίας της ΑΕ (squeeze out)109
 • vii. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΣ ΑΕ112
 • [59] Εταιρική χρήση - Απογραφή ΑΕ112
 • [60] Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ΑΕ (ετήσιοι λογαριασμοί)113
 • [61] Κοινοί κανόνες για τη δομή του ισολογισμού και του λογαριασμού «Αποτελέσματα χρήσεως» ΑΕ115
 • [62] Ειδικοί κανόνες για τη δομή του ισολογισμού, του λογαρισμού «Αποτελέσματα χρήσεως» και του Πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων ΑΕ117
 • [63] Ειδικές διατάξεις για ορισμένα στοιχεία του ισολογισμού και του λογαριασμού «Αποτελέσματα χρήσεως» ΑΕ118
 • [64] Κανόνες αποτίμησης ΑΕ125
 • [65] Υποχρεωτικό περιεχόμενο προσαρτήματος ΑΕ135
 • [66] Ετήσια έκθεση διαχείρισης του ΔΣ προς την τακτική ΓΣ ΑΕ142
 • [67] Υποχρεώσεις ελεγκτών - Ποινική ευθύνη μελών ΔΣ ΑΕ144
 • [68] Τακτικός έλεγχος και δημοσιότητα ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ΑΕ145
 • [69] Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων147
 • [70] Ενοποιημένοι λογαριασμοί (ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις)151
 • [71] Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ)153
 • viii. ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΠΟΣΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ154
 • [72] Περιορισμοί στη διανομή ποσών στους μετόχους - Διανεμόμενα ποσά154
 • [73] Καθαρά κέρδη ΑΕ και τρόπος διανομής αυτών155
 • γ) ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΕ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ157
 • [74] Τακτικός έλεγχος της ΑΕ από ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές157
 • [75] Τακτικός έλεγχος της ΑΕ από μη ορκωτούς ελεγκτές158
 • [76] Δικαιώματα, υποχρεώσεις, ευθύνη και ασυμβίβαστα ελεγκτών ΑΕ159
 • [77] Άσκηση τακτικού και εκτάκτου ελέγχου στην ΑΕ - Κρατική εποπτεία160
 • δ) ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ - ΔΙΑΣΠΑΣΗ161
 • i. ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ161
 • [78] Μετατροπή ΑΕ σε εταιρεία άλλης νομικής μορφής161
 • [79] Μετατροπή εταιρείας άλλης νομικής μορφής σε ΑΕ162
 • ii. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ163
 • [80] Είδη συγχώνευσης ΑΕ163
 • [81] Σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης ΑΕ και έκθεση ΔΣ164
 • [82] Διαδικασία προστασίας τρίτων πιστωτών και ομολογιούχων δανειστών των συγχωνευόμενων ΑΕ166
 • [83] Εκτίμηση περιουσιακών στοιχείων συγχωνευόμενων ΑΕ - Σύνταξη έκθεσης προς τη ΓΣ168
 • [84] Λογιστική κατάσταση (προσωρινός ισολογισμός ΑΕ)169
 • [85] Απόφαση ΓΣ για έγκριση συγχώνευσης ΑΕ170
 • [86] Αποτελέσματα έγκυρης συγχώνευσης ΑΕ172
 • [87] Απορρόφηση θυγατρικής εταιρείας από μητρική174
 • [88] Πράξεις που εξομοιώνονται με τη συγχώνευση με απορρόφηση - Εξαγορά μίας ή περισσότερων ΑΕ από άλλην176
 • [89] Συγχώνευση με σύσταση νέας ΑΕ176
 • iii. ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΑΕ177
 • [90] Είδη διάσπασης177
 • [91] Διάσπαση με απορρόφηση178
 • [92] Ειδικές περιπτώσεις διάσπασης186
 • ε) ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΑΕ187
 • [93] Λύση ΑΕ187
 • [94] Εκκαθάριση ΑΕ189
 • [95] Τρόπος διενέργειας της εκκαθάρισης AE190
 • [96] Εκκαθάριση AE διάρκειας άνω των 5 ετών191
 • [97] Αναβίωση, συγχώνευση, διάσπαση λυθείσας ΑΕ192
 • στ) ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΑΕ193
 • [98] Αλλοδαπές ΑΕ193
 • ζ) ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ195
 • [99] Ποινικές διατάξεις195
 • II. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ)199
 • [1] Βασικά χαρακτηριστικά ΙΚΕ201
 • [2] Σύσταση - Καταστατικό ΙΚΕ204
 • [3] Διαδικασία ίδρυσης ΙΚΕ μέσω Υπηρεσίας Μιας Στάσης (ΥΜΣ) - Στάδια, απαιτούμενες ενέργειες και δικαιολογητικά205
 • [4] Δικαστική κήρυξη ακυρότητας ΙΚΕ211
 • [5] Διαχείριση και εκπροσώπηση ΙΚΕ213
 • [6] Συνέλευση εταίρων και αποφάσεις εταίρων ΙΚΕ219
 • [7] Εταιρικά μερίδια και εισφορές εταίρων IKE (κεφαλαιακές, εξωκεφαλαιακές ή/και εγγυητικές)225
 • [8] Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ΙΚΕ231
 • [9] Είσοδος - Έξοδος - Αποκλεισμός εταίρου IKE234
 • [10] Εταιρικό κεφάλαιο IKE (αύξηση - μείωση)237
 • [11] Δικαιώματα και υποχρεώσεις εταίρων ΙΚΕ239
 • [12] Συμβάσεις της ΙΚΕ με εταίρο ή διαχειριστή αυτής240
 • [13] Ποινικές διατάξεις ΙΚΕ241
 • [14] Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις - Αποθεματικά - Έλεγχος - Διανομή κερδών στην ΙΚΕ242
 • [15] Λύση, εκκαθάριση, αναβίωση ΙΚΕ245
 • [16] Μετατροπή ΙΚΕ σε εταιρεία άλλης νομικής μορφή και αντιστρόφως248
 • [17] Συγχώνευση ΙΚΕ251
 • [18] Προσαρμογή διατάξεων νόμων στη νέα εταιρική μορφή της ΙΚΕ - Αναλυτικός πίνακας255
 • III. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΕΠΕ)257
 • [1] Βασικά χαρακτηριστικά ΕΠΕ259
 • [2] Καταστατικό ΕΠΕ261
 • [3] Διαδικασία ίδρυσης ΕΠΕ μέσω Υπηρεσίας Μίας Στάσης (ΥΜΣ) - Στάδια, απαιτούμενες ενέργειες και δικαιολογητικά262
 • [4] Καταχώριση και δημοσιεύσεις ΕΠΕ268
 • [5] Κτήση νομικής προσωπικότητας ΕΠΕ270
 • [6] Ακυρότητα ΕΠΕ271
 • [7] Συνέλευση εταίρων ΕΠΕ273
 • [8] Διαχείριση και εκπροσώπηση ΕΠΕ279
 • [9] Απαγόρευση ανταγωνισμού διαχειριστή ή και εταίρου ΕΠΕ284
 • [10] Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τακτικός έλεγχος ΕΠΕ285
 • [11] Εταιρικά μερίδια ΕΠΕ288
 • [12] Δάνεια εταίρων προς την ΕΠΕ - Μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων από εταίρους ή διαχειριστές προς την ΕΠΕ294
 • [13] Δικαιώματα εταίρων ΕΠΕ295
 • [14] Συμπληρωματικές εισφορές εταίρων ΕΠΕ297
 • [15] Τροποποίηση καταστατικού ΕΠΕ299
 • [16] Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου ΕΠΕ301
 • [17] Μείωση εταιρικού κεφαλαίου ΕΠΕ304
 • [18] Έξοδος και αποκλεισμός εταίρου ΕΠΕ309
 • [19] Μονοπρόσωπη ΕΠΕ318
 • [20] Λύση ΕΠΕ (Λόγοι)321
 • [21] Εκκαθάριση ΕΠΕ325
 • [22] Μετατροπή ΑΕ σε ΕΠΕ και ΕΠΕ σε ΑΕ331
 • [23] Μετατροπή ΟΕ ή ΕΕ σε ΕΠΕ και μετατροπή ΕΠΕ σε ΟΕ ή ΕΕ333
 • [24] Συγχώνευση ΕΠΕ335
 • ΙV. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ337
 • α) ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ339
 • [1] Βασικά χαρακτηριστικά ΟΕ339
 • [2] Διαδικασία ίδρυσης ΟΕ και ΕΕ μέσω Υπηρεσίας Μίας Στάσης (ΥΜΣ) - Στάδια, απαιτούμενες ενέργειες και δικαιολογητικά342
 • [3] Σxέσεις εταίρων ΟΕ («σχέσεις προς τα έσω»)348
 • [4] Σχέσεις εταίρων ΟΕ προς τρίτους («σχέσεις προς τα έξω»)352
 • [5] Περιπτώσεις λύσης ΟΕ354
 • [6] Λύση Μονοπρόσωπης ΟΕ355
 • [7] Απώλεια της εταιρικής ιδιότητας355
 • [8] Δικαιώματα και υποχρεώσεις εξερχόμενου και αποκλειόμενου εταίρου ΟΕ357
 • [9] Σχέση κληρονόμου θανόντος εταίρου με την ΟΕ358
 • [10] Εκκαθάριση - Αναβίωση ΟΕ359
 • [11] Παραγραφή αξιώσεων δανειστών κατά ομορρύθμων εταίρων από εταιρικά χρέη360
 • β) ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ361
 • [12] Βασικά χαρακτηριστικά ΕΕ - Εφαρμοστέες διατάξεις - Επωνυμία - Δημοσιότητα361
 • [13] Νομική θέση ετερορρύθμου εταίρου - Δικαιώματα και υποχρεώσεις364
 • [14] Ευθύνη ετερορρύθμου εταίρου για τα εταιρικά χρέη366
 • [15] Λύση - Εκκαθάριση ΕΕ367
 • [16] Μετατροπές προσωπικών εταιρειών368
 • [17] Ετερόρρυθμη εταιρεία κατά μετοχές [Ε.Ε.Μ.]369
 • γ) ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ371
 • [18] Έννοια - Εφαρμοστέες διατάξεις - Δομή371
 • [19] Δικαιώματα και υποχρεώσεις αφανούς εταίρου373
 • [20] Λύση αφανούς εταιρείας374
 • [21] Εκκαθάριση αφανούς εταιρείας375
 • [22] Πτώχευση εμφανούς εταίρου375
 • δ) ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ377
 • [23] Χαρακτηριστικά - Εφαρμοστέες διατάξεις377
 • V. ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ279
 • [1] Έννοια Αστικής εταιρείας - Εισφορές - Ευθύνη εταίρων381
 • [2] Διοίκηση - Διαχείριση και εκπροσώπηση εταιρείας383
 • [3] Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων386
 • [4] Λόγοι λύσης389
 • [5] Διαχείριση μετά τη λύση - Αναβίωση392
 • [6] Εκκαθάριση393
 • [7] Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία (ΑΜΚΕ)394
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ395