Ο νέος αναθεωρημένος Κανονισμός 1215/2012 Βρυξέλλες (Ibis)

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €30.00
ΝΠ €40.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2014
ISBN: 978-960-562-773-7
Σελίδες: 324
Συγγραφέας: Χ. Παμπούκης
Διεύθυνση Σειράς: Χ. Παμπούκης

Ο Κανονισμός 1215/2012 για τη διεθνή δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές διαφορές έχει κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση ενός πλήρους ευρωπαϊκού δικονομικού διεθνούς δικαίου, που κυριαρχεί στις ενδοκοινοτικές σχέσεις και περιορίζει την πρακτική σημασία του εθνικού δικονομικού δικαίου. Αντικαθιστά - και αυτό είναι σημαντικό για τη συστηματική του ερμηνεία – τον Κανονισμό 44/2001, επαναλαμβάνοντας κατά κύριο λόγο τις διατάξεις του και κατʼ εξαίρεση εισάγοντας νέες και αναθεωρώντας παλαιές. Έχει σημασία ότι το νέο κείμενο του Κανονισμού θα ισχύει ως σύνολο καταργώντας (με εξαίρεση τις περιπτώσεις που καλύπτονται από τις μεταβατικές του διατάξεις) τον παλαιό Κανονισμό 44/2001 (ο οποίος είχε κατά βάση «κοινοτικοποιήσει» την πρωτοπόρο και ιδιαίτερα σημαντική Σύμβαση των Βρυξελλών της 27ης Σεπτεμβρίου 1968).

Η παρούσα συμβολή έχει ως σκοπό να καταστήσει τις κύριες τροποποιήσεις, δηλαδή τις νέες, υπό ευρεία έννοια, διατάξεις, οικείες στον ελληνικό νομικό κόσμο. Επεξηγούνται οι αλλαγές ως προς το πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού Βρυξέλλες Ι, οι αλλαγές και βελτιώσεις των κανόνων διεθνούς δικαιοδοσίας και της λειτουργίας τους καθώς και η βελτίωση της ελεύθερης κυκλοφορίας των αποφάσεων. Η έκδοση περιλαμβάνει ως παραρτήματα, μεταξύ άλλων, τον Καν 1215/2012, καθώς και τον Καν 1206/2001.

Το παρόν έργο αποτελεί ένα πολύτιμο βοήθημα για κάθε νομικό, για την καλύτερη κατανόηση και εφαρμογή του Κανονισμού 1215/2012 για τη διεθνή δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές διαφορές.

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ1
 • ΜΕΡΟΣ Ι7
 • ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Ι7
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α9
 • H διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής ως προς τις καταναλωτικές συμβάσεις, τις συμβάσεις εργασίας, τις συμφωνίες παρεκτάσεως και τη διεθνή εκκρεμοδικία και συνάφεια9
 • 1. Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής ως προς τις ειδικές βάσεις δικαιοδοσίας του καταναλωτή και του εργαζόμενου11
 • 2. Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής ως προς τις συμφωνίες παρεκτάσεως 13
 • 3. Εκκρεμοδικία και συνάφεια με διαδικασία που εκκρεμεί ενώπιον τρίτου κράτους (μη μέλους)13
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β20
 • Η διευκρίνιση του υλικού πεδίου εφαρμογής 20
 • 1. Ο αποκλεισμός της διεθνούς διαιτησίας από το πεδίο εφαρμογής20
 • 2. Διευκρινίσεις ως προς το πεδίο εφαρμογής σχετικά με την ευθύνη του Κράτους, το σύμφωνο συμβίωσης και τις υποχρεώσεις διατροφής32
 • ΜΕΡΟΣ ΙΙ35
 • ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ 35
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α37
 • Οι νέες διατάξεις (απόδοση πολιτιστικών αγαθών, και συνεναγωγή εργοδοτών) 37
 • 1. Η νέα διάταξη ως προς τη δημιουργία βάσεως διεθνούς δικαιοδοσίας για την απόδοση πολιτιστικών αγαθών37
 • 2. Η ρητή πρόβλεψη της δυνατότητας κοινής εναγωγής πλειόνων εργοδοτών επί συμβάσεως εργασίας παρεχομένης διαδοχικά σε περισσότερα κράτη μέλη39
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β41
 • Οι αναθεωρημένες διατάξεις ως προς τη λειτουργία των προϋπαρχουσών κανόνων διεθνούς δικαιοδοσίας41
 • 1. Η ενίσχυση των συμφωνιών παρέκτασης δικαιοδοσίας41
 • α) Η αυτοτέλεια της συμφωνίας παρεκτάσεως 42
 • β) Το εφαρμοστέο δίκαιο στις προϋποθέσεις ουσιαστικής εγκυρότητας της συμφωνίας παρέκτασης43
 • γ) Ο κανόνας προτεραιότητας υπέρ του παρεκταθέντος δικαστηρίου 45
 • 2. Η προστασία των ασθενών μερών (ασφαλιζόμενου, καταναλωτή και εργαζομένου) σε περίπτωση εκούσιας παραστάσεώς τους50
 • 3. Ο προσδιορισμός του πρώτου επιληφθέντος δικαστηρίου ως προς τη λειτουργία της εκκρεμοδικίας 51
 • ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ55
 • Η ΑΒΕΒΑΙΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ55
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α57
 • Η κατάργηση του exequatur και οι προϋποθέσεις αναγκαστικής εκτέλεσης των κοινοτικών αποφάσεων57
 • 1. Η έκταση εφαρμογής της αρχής της εξομοίωσης με απόφαση του κράτους αναγνώρισης57
 • 2. Οι τυπικές προκαταρκτικές προϋποθέσεις ως προς την άμεση εκτέλεση αλλοδαπής κοινοτικής αποφάσεως 62
 • 3. Τα μέσα άμυνας του καθού κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης65
 • α) Οι λόγοι αρνήσεως65
 • β) Η διαδικασία67
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β70
 • Οι αναθεωρημένες διατάξεις - Η οπισθοδρόμηση ως προς την ελεύθερη κυκλοφορία αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων70
 • 1. Η προϋπόθεση της δικαιοδοσίας του δικαστηρίου που διέταξε τα ασφαλιστικά μέτρα στην ουσία της διαφοράς71
 • 2. Η προϋπόθεση προηγούμενης γνωστοποιήσεως της αποφάσεως στον οφειλέτη76
 • 3. Τα συντηρητικά και ασφαλιστικά μέτρα με αντικείμενο τη συγκέντρωση πληροφοριών ή την προστασία αποδεικτικών στοιχείων78
 • ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ81
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ85
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι87
 • Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (Αναδιατύπωση)87
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ203
 • Κανονισμός 1215/2012 της 12ης Δεκεμβρίου 2012 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (Αναδιατύπωση)203
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ253
 • Κανονισμός του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις253
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV267
 • Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου της 28ης Μαΐου 2001 για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις (EE L 174 της 27.6.2001, σ. 1)267
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ303
 • Γενική Βιβλιογραφία για τη Σύμβαση Βρυξελλών για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις 303
 • Γενική Βιβλιογραφία για τον Κανονισμό (ΕΚ) 44/2001305
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ307