Ενημερωμένο με τον Ν 4251/2014 (Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης)

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €33.00
ΝΠ €43.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2014
ISBN: 978-960-562-803-1
Σελίδες: 336
Συγγραφέας: E. Πουλαράκης
Πρόλογος: Χρ. Δετσαρίδης

Το έργο «Η προσωρινή δικαστική προστασία του αλλοδαπού από την πράξη της διοικητικής απέλασης» επιχειρεί να παρουσιάσει αναλυτικά όλα τα συναφή ζητήματα που ανακύπτουν στο πλαίσιο της δικαστικής προστασίας του αλλοδαπού από τη διοικητική απέλαση, ενώ τα βασικά πλεονεκτήματά του είναι αφενός η παράθεση πλούσιας νομολογίας των εθνικών και ευρωπαϊκών δικαστηρίων και αφετέρου η ενημέρωσή του με τις πιο πρόσφατες τροποποιήσεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας στον εν λόγω τομέα.

Συστηματικά το βιβλίο διαιρείται σε δύο Μέρη flower girl jewelry. Στο Πρώτο Μέρος αναλύεται το ισχύον νομικό πλαίσιο της διοικητικής απέλασης. Μετά από σύντομες εισαγωγικές παρατηρήσεις αναφορικά με την έννοια και τη νομική φύση της διοικητικής απέλασης γίνεται διάκριση μεταξύ αυτής και συναφών εννοιών, όπως η έκδοση, επαναπροώθηση, επανεισδοχή μεταφορά κ.ά. Εν συνεχεία, παρουσιάζονται κριτικά οι ουσιαστικές και διαδικαστικές προϋποθέσεις για την επιβολή αυτής και το γενικό πλαίσιο της έννομης προστασίας του αλλοδαπού τόσο σε επίπεδο διοικητικής διαδικασίας όσο και παρεχόμενης δικαστικής προστασίας. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται, επίσης, στη σχέση της διοικητικής απέλασης προς το δίκαιο της ΕΕ και τους κανόνες της ΕΣΔΑ. Μέσω της συστηματικής παρουσίασης της σχετικής νομολογίας του ΔΕΕ και του ΕΔΔΑ επιχειρείται η ανάδειξη των συναφών ελλειμμάτων του εσωτερικού δικαίου και η ανάγκη διορθωτικών επεμβάσεων τόσο σε νομοθετικό όσο και νομολογιακό επίπεδο. Τέλος, δια της συγκριτικής επισκόπησης της διοικητικής απέλασης σε άλλες έννομες τάξεις και δη της Γερμανίας και της Γαλλίας επιχειρείται η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων αναφορικά με τις διαχρονικές επιλογές του έλληνα νομοθέτη σχετικά με τη φύση και τη διαμόρφωση του εν γένει νομικού πλαισίου για την απομάκρυνση των αλλοδαπών από την επικράτεια.

Το δεύτερο μέρος είναι αφιερωμένο στην προσωρινή δικαστική προστασία του αλλοδαπού από την πράξη της διοικητικής απέλασης. Στο πλαίσιο αυτό ερευνάται καταρχάς η συνταγματική κατοχύρωση της προσωρινής δικαστικής προστασίας υπό το φώς των σχετικών διατάξεων της ΕΣΔΑ και του δικαίου της ΕΕ καθώς και οι απορρέουσες εξ αυτής συνέπειες εν γένει για τις διοικητικές διαφορές, όπως το ανίσχυρο νομοθετικών διατάξεων που επιβάλλουν άμεση εκτέλεση της πράξης, η υποχρέωση αποχής της Διοίκησης από ενέργειες που ματαιώνουν την επιδιωκόμενη προσωρινή προστασία κ.ά. Ακολούθως, μετά από σύντομη ιστορική αναδρομή και καταγραφή του νομικού πλαισίου της προσωρινής δικαστικής προστασίας στις διοικητικές διαφορές, αναλύονται διεξοδικά οι ουσιαστικές και δικονομικές προϋποθέσεις αναστολής εκτέλεσης της πράξης της απέλασης, η έκταση της συναφούς εξουσίας του δικαστηρίου και οι συνέπειες της αποφάσεως επί της αιτήσεως αναστολής μέσω πλούσιας παράθεσης νομολογίας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Την έκδοση πλαισιώνουν εκτενής ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση βιβλιογραφία καθώς και ένα κατατοπιστικό αλφαβητικό ευρετήριο.

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ1
 • Μέρος Πρώτο Η διοικητική απέλαση και η έννομη προστασία του αλλοδαπού5
 • Κεφάλαιο Α΄5
 • Ο αλλοδαπός και η θέση του στην εσωτερική έννομη τάξη5
 • 1. Η έννοια του αλλοδαπού5
 • 2. Η θέση του αλλοδαπού κατά το Σύνταγμα9
 • 3. Η προστασία των αστικών δικαιωμάτων του αλλοδαπού (άρθρο 4 ΑΚ) 13
 • 4. Το εσωτερικό νομικό πλαίσιο εισόδου-διαμονής 15
 • 4.1. Η ιστορική εξέλιξη του ελληνικού θεσμικού πλαισίου15
 • 4.2. Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την είσοδο και διαμονή αλλοδαπών στη χώρα21
 • Κεφάλαιο Β΄27
 • Η διοικητική απέλαση27
 • 1. Η έννοια της διοικητικής απέλασης27
 • 2. Νομική φύση και συμβατότητα με το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ29
 • 3. Η διοικητική απέλαση και η διάκρισή της από συναφείς έννοιες35
 • 3.1 Δικαστική απέλαση35
 • 3.2 Έκδοση39
 • 3.3 Επαναπροώθηση, επανεισδοχή46
 • 3.4 Επιστροφή, οικειοθελής αναχώρηση, απομάκρυνση50
 • 3.5 Μεταφορά, αναδοχή, εκ νέου ανάληψη54
 • 4. Παθητικό υποκείμενο της απέλασης61
 • 5. Η απέλαση ειδικών κατηγοριών αλλοδαπών προσώπων63
 • 5.1 Η απέλαση ανηλίκων63
 • 5.2 Η απέλαση προσφύγων και αιτούντων ασύλου67
 • 5.3 Η απέλαση υπηκόων κρατών μελών της ΕΕ75
 • 5.4 Η απέλαση μοναχών από το Άγιο Όρος78
 • 6. Προϋποθέσεις επιβολής διοικητικής απέλασης81
 • 6.1 Η απέλαση λόγω τέλεσης ποινικού αδικήματος81
 • 6.2 Η απέλαση λόγω παραβίασης διατάξεων της νομοθεσίας περί αλλοδαπών91
 • 6.3 Η απέλαση για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας95
 • 6.4 Η απέλαση για λόγους δημοσίας υγείας 105
 • 7. Η διοικητική κράτηση για την εκτέλεση της απέλασης111
 • Κεφάλαιο Γ΄119
 • Η έννομη προστασία κατά της διοικητικής απέλασης - επιστροφής119
 • 1. Προστασία από την απέλαση – Λόγοι μη απέλασης - επιστροφής119
 • 2. Η προηγούμενη ακρόαση του αλλοδαπού ως ουσιώδης τύπος της διαδικασίας123
 • 3. Η επανεξέταση - παράταση της διοικητικής κράτησης129
 • 4. Παρεχόμενα ένδικα βοηθήματα κατά της διοικητικής κράτησης και απέλασης132
 • 4.1 Αντιρρήσεις κατά της κράτησης ενώπιον του Προέδρου του Διοικητικού Πρωτοδικείου132
 • 4.2 Ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Δημοσίας Τάξης138
 • 4.3 Αίτηση ακύρωσης και αναστολής ενώπιον του αρμοδίου διοικητικού δικαστηρίου146
 • Κεφάλαιο Δ΄149
 • Η απέλαση στη νομολογία των ευρωπαϊκών δικαιοδοτικών οργάνων149
 • 1. Η απέλαση στη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 149
 • 2. Η απέλαση στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου157
 • Κεφάλαιο Ε΄171
 • Συγκριτική επισκόπηση της διοικητικής απέλασης σε άλλες έννομες τάξεις171
 • 1. Η διοικητική απέλαση κατά το γερμανικό δίκαιο171
 • 2. Η διοικητική απέλαση κατά το γαλλικό δίκαιο181
 • Μέρος Δεύτερο Η προσωρινή δικαστική προστασία στις υποθέσειςαπέλασης αλλοδαπών193
 • Κεφάλαιο Α΄193
 • Τα θεωρητικά θεμέλια της προσωρινήςδικαστικής προστασίας193
 • 1. Το Σύνταγμα193
 • 1.1 Το κατ’ άρθρο 20 παρ. 1 δικαίωμα δικαστικής προστασίας193
 • 1.2 Η συνταγματική κατοχύρωση της προσωρινής δικαστικής προστασίας 200
 • 1.3 Οι συνέπειες της συνταγματικής κατοχύρωσης του δικαιώματος σε προσωρινή δικαστική προστασία στις διοικητικές διαφορές204
 • 1.3.1 Ανίσχυρο νομοθετικών διατάξεων που επιβάλλουν άμεση εκτέλεση της πράξης 204
 • 1.3.2 Υποχρέωση αποχής της Διοίκησης από ενέργειες που ματαιώνουν την επιδιωκόμενη προσωρινή προστασία 206
 • 1.3.3 Αυτοτελώς δεκτικές αναστολής διοικητικές πράξεις208
 • 1.3.4 Νομοθετικός περιορισμός εξουσίας δικαστηρίου να διατάξει αναστολή εκτέλεσης 209
 • 1.3.5 Νομοθετικός περιορισμός επιτρεπτών προβαλλόμενων λόγων αναστολής 210
 • 1.3.6 Δικονομικά προσκόμματα στην παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας – ειδικότερα η υποχρέωση κατάθεσης παραβόλου211
 • 1.3.7 Η πρόσφατη ρύθμιση για την κατάργηση ενδίκων βοηθημάτων αλλοδαπών218
 • 2. Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης221
 • 3. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου224
 • Κεφάλαιο Β΄229
 • Η προσωρινή δικαστική προστασία στις ακυρωτικές διαφορές229
 • 1. Ιστορική αναδρομή της προσωρινής δικαστικής προστασίας στις διοικητικές διαφορές229
 • 2. Το ισχύον νομικό πλαίσιο για την προσωρινή δικαστική προστασία στις ακυρωτικές διαφορές234
 • Κεφάλαιο Γ΄237
 • Η προσωρινή δικαστική προστασία του αλλοδαπού από την πράξη της διοικητικής απέλασης237
 • 1. Διοικητική αναστολή237
 • 2. Δικαστική αναστολή242
 • 2.1 Ουσιαστικές προϋποθέσεις (βάσιμο)242
 • 2.1.1 Η βλάβη ως λόγος αναστολής εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης242
 • 2.1.2 Η πρόδηλη βασιμότητα της αιτήσεως ακυρώσεως ως λόγος αναστολής της προσβαλλόμενης πράξης247
 • 2.1.3 Το δημόσιο συμφέρον250
 • 2.1.4 Το προδήλως απαράδεκτο ή αβάσιμο της αιτήσεως ακυρώσεως ως λόγος απόρριψης της αναστολής εκτελέσεως256
 • 2.2 Δικονομικές προϋποθέσεις (παραδεκτό)257
 • 2.2.1 Η προηγούμενη άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως258
 • 2.2.2 Εκκρεμοδικία της αιτήσεως ακυρώσεως260
 • 2.2.3 Αρμόδιο δικαστήριο επί της αιτήσεως αναστολής 261
 • 2.3 Περιεχόμενο της αιτήσεως αναστολής – διαδικασία267
 • 2.4 Η δυνατότητα χορήγησης προσωρινής διαταγής272
 • 2.5 Η απόφαση επί της αιτήσεως και οι συνέπειες αυτής281
 • 2.5.1 Έκταση εξουσίας του δικαστηρίου281
 • 2.5.2 Οι συνέπειες της αποφάσεως της Επιτροπής Αναστολών290
 • 2.6 Αίτηση ανακλήσεως - Νέα αίτηση αναστολής292
 • ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ295
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ297
 • Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία297
 • Ξενόγλωσση βιβλιογραφία306
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ309