Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €45.00
ΝΠ €55.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2014
ISBN: 978-960-562-801-7
Σελίδες: 456
Συγγραφέας: Γ. Μάλος
Διεύθυνση Σειράς: Ε. Περάκης
Πρόλογος: Α. Καραμπατζός

Το ζήτημα της αποζημίωσης πελατείας στις πάσης φύσεως διαρκείς συμβάσεις εμπορικής διαμεσολάβησης βρίσκεται στην καρδιά του ιδιωτικού δικαίου, αποτελώντας ένα πεδίο έντονων επιστημονικών αντιπαραθέσεων. Το παρόν βιβλίο «Η αποζημίωση πελατείας στη σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας και στις λοιπές εμπορικές συμβάσεις» επιτυγχάνει να φωτίσει όλες σχεδόν τις πτυχές της θιγόμενης προβληματικής.

Ο συγγραφέας αναλύει τη σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας στην ελληνική έννομη τάξη πριν και μετά το ΠΔ 219/1991, τη λειτουργία του θεσμού της αποζημίωσης πελατείας, τις προϋποθέσεις γένεσης της σχετικής αξίωσης, τις αποδεικτικές δυσχέρειες, τον τρόπο υπολογισμού του ύψους της απαίτησης, τους λόγους έκπτωσης της απαίτησης για αποζημίωση πελατείας, τη νομοθετική παρέμβαση του άρθρου 14 § 4 του Ν 3557/2007, τις σημαίνουσες αποφάσεις της Ολομέλειας του ΑΠ 15 & 16/2013, την αναλογική εφαρμογή του ΠΔ 219/1991 στις συμβάσεις αποκλειστικής διανομής, στις συμβάσεις franchising κ.ά.

Η ματιά του συγγραφέα δεν περιορίζεται όμως στα στενά όρια της ελληνικής έννομης τάξης. Αναφέρεται διεξοδικά στην κρίσιμη Οδηγία 86/653. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το κεφάλαιο περί απώλειας της αξίωσης για αποζημίωση πελατείας, όπου ο συγγραφέας προβαίνει, μεταξύ άλλων, και σε μία εκτεταμένη ανάλυση της πρόσφατης νομολογίας του ΔΕΕ, το οποίο και επεχείρησε να χαράξει με ευκρίνεια τα όρια του πεδίου εφαρμογής της Οδηγίας 86/653.

Το βιβλίο «Η αποζημίωση πελατείας στη σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας και στις λοιπές εμπορικές συμβάσεις» διακρίνει ένας διαρκής και έντονος προσανατολισμός προς την πράξη, αφού παρατίθενται πρακτικά παραδείγματα για κάθε σχεδόν εξεταζόμενο ζήτημα. Επιπλέον δε, στο τέλος του βιβλίου (Παράρτημα V) ο αναγνώστης θα συναντήσει και πέντε παραδείγματα σχετικά με τον υπολογισμό του ύψους της αποζημίωσης πελατείας υπό διαφορετικές κάθε φορά περιστάσεις.

Οι θέσεις του συγγραφέα μπορούν να συμβάλουν στην επίλυση συγκεκριμένων πρακτικών προβλημάτων.

Το έργο, πέραν της συνεισφοράς του στον επιστημονικό διάλογο, φιλοδοξεί να ανταποκριθεί και στις ανάγκες της πράξης, αποτελώντας ένα χρήσιμο βοηθό για την αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων, τα οποία ανακύπτουν συνεχώς σε υποθέσεις σχετικές με διαρκείς συμβάσεις διαμεσολάβησης. Επιτυγχάνει κατʼ ουσίαν να καλύψει ένα ευρύτατο φάσμα επί μέρους προβλημάτων, προσφέροντας έτσι ένα πολύτιμο βοήθημα στον χώρο της επιστήμης αλλά και της πράξης, για κάθε δε νομικό που ασχολείται γενικότερα με ζητήματα διαρκών συμβάσεων εμπορικής διαμεσολάβησης.

 • ΜΕΡΟΣ Α΄1
 • Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ1
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13
 • Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΔ 219/19913
 • I. ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ3
 • II. ΑΡΡΥΘΜΙΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ 3
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25
 • Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΔ 219/19915
 • Ι. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ5
 • ΙΙ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΔ 219/1991 6
 • ΙΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔOY7
 • IV. ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘ. 8 ΤΟΥ ΠΔ 219/19918
 • Α. Έγγραφος αποδεικτικός τύπος8
 • Β. Το ζήτημα του έγγραφου τύπου και το εδ. β’ της παρ. 1 του άρθ. 8 του ΠΔ 219/1991 8
 • 1. Προηγούμενο καθεστώς8
 • 2. Η διαγραφή της δεύτερης περιόδου του εδ. β΄ της παρ. 1 του άρθ. 8του ΠΔ 219/199111
 • 3. Η σύμφωνη με την Οδηγία ερμηνεία του εδ. β’ της παρ. 1 του άρθ. 8 του ΠΔ 219/199111
 • ΜΕΡΟΣ Β΄15
 • Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ15
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 117
 • Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ17
 • I. ΓΕΝΙΚΑ17
 • II. Η ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ18
 • Α. Συμβιβασμός ανάμεσα σε Γερμανία και Γαλλία18
 • Β. Το σύστημα της κατ’ αποκοπήν αποζημίωσης21
 • III. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ23
 • IV. Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 86/653/ΕΟΚ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΔ 219/199124
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 226
 • Η ΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ26
 • Ι. Η ΤΕΛΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ26
 • Α. Η αποζημίωση πελατείας ως μέσο ισοστάθμισης των ωφελειών του εντολέα και της ζημίας του εμπορικού αντιπροσώπου26
 • Β. Εκτιμήσεις ουσιαστικής δικαιοσύνης28
 • ΙΙ. ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ29
 • Α. Αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού29
 • Β. Αξίωση εταιρικού δικαίου32
 • Γ. Θεσμός παρεμφερής προς την αποζημίωση καταγγελίας του εργατικού δικαίου33
 • Δ. Θεωρία της απόδοσης της υπεραξίας από διαρκείς ενοχές μετάτη λήξη της ενοχής35
 • Ε. Ιδιόρρυθμη αξίωση αμοιβής με έντονο κοινωνικό-προστατευτικόχαρακτήρα36
 • III. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ39
 • Α. Η ρύθμιση της Οδηγίας 86/653/ΕΟΚ 39
 • Β. Η εθνική ρύθμιση (εδ. γ’ της παρ. 1 του άρθ. 9 του ΠΔ 219/1991) 41
 • Γ. Σώρευση αξιώσεων43
 • ΜΕΡΟΣ Γ΄45
 • ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ45
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 147
 • ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΩΣΗΣ47
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 248
 • ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ48
 • I. Η ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΩΣ ΤΥΠΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ48
 • II. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ49
 • Α. Συμβάσεις εμπορικής αντιπροσωπείας αορίστου χρόνου49
 • 1. Προθεσμίες τακτικής καταγγελίας στο πλαίσιο της σύμβασης εμπορικής αντιπροσωπείας αορίστου χρόνου49
 • 2. Τακτική καταγγελία σύμβασης αορίστου χρόνου χωρίς τήρηση προθεσμίας52
 • 3. Έκτακτη καταγγελία σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθ. 8 του ΠΔ 219/199154
 • 4. Ο σπουδαίος λόγος καταγγελίας στο πλαίσιο της παρ. 8 του άρθ. 8 του ΠΔ 219/199156
 • Β. Συμβάσεις εμπορικής αντιπροσωπείας ορισμένου χρόνου59
 • 1. Πάροδος συμφωνημένου ορισμένου χρόνου59
 • 2. Καταγγελία σύμβασης εμπορικής αντιπροσωπείας ορισμένου χρόνου59
 • i. Η κρατούσα άποψη60
 • ii. Ορθότερη η αντίθετη άποψη61
 • iii. Καταχρηστική καταγγελία63
 • Γ. Το ζήτημα των αλυσιδωτών (διαδοχικών) συμβάσεων εμπορικήςαντιπροσωπείας (Kettenverträge)64
 • Δ. Προβολή αντιφατικών ισχυρισμών66
 • III. ΑΛΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ67
 • Α. Λύση της σύμβασης με συμφωνία των μερών68
 • Β. Θάνατος του εμπορικού αντιπροσώπου και λύση της εταιρείας-εμπορικού αντιπροσώπου69
 • 1. Θάνατος του εμπορικού αντιπροσώπου69
 • 2. Λύση της εταιρείας-εμπορικού αντιπροσώπου73
 • Γ. Μεταβίβαση της αντιπροσωπευόμενης επιχείρησης ή διακοπήτης λειτουργίας της76
 • Δ. Πτώχευση ενός εκ των συμβαλλόμενων μερών79
 • Ε. Λύση της σύμβασης εμπορικής υπαντιπροσωπείας86
 • 1. Η περίπτωση της γνήσιας υπαντιπροσωπείας86
 • 2. Η περίπτωση της μη γνήσιας (καταχρηστικής) υπαντιπροσωπείας89
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 391
 • ΕΙΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ/ Ή ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ91
 • I. ΓΕΝΙΚΑ91
 • Α. Η διεύρυνση του πελατειακού κύκλου του εντολέα ως προϋπόθεσητης γέννησης της αξίωσης για αποζημίωση πελατείας91
 • Β. Η έννοια του όρου «πελάτης»93
 • 1. Η «σταθερότητα» ως απαραίτητο στοιχείο της πελατειακής σχέσης93
 • 2. Οικονομική προσέγγιση του όρου «πελάτης»95
 • 3. Πρόγνωση ως προς το σταθερό χαρακτήρα της πελατείας96
 • II. ΕΙΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ99
 • Α. Η έννοια του «νέου» πελάτη99
 • Β. Νέοι πελάτες για τον εντολέα100
 • III. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΩΣ ΑΙΤΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΝΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ101
 • Α. Η δραστηριότητα του εμπορικού αντιπροσώπου ως συν-αιτία101
 • Β. Η λειτουργία δίνης του σήματος (Sogwirkung der Marke)104
 • Γ. Απώλεια υφιστάμενων και εισφορά νέων πελατών105
 • Δ. Εισφορά νέων πελατών με την ιδιότητα του εμπορικού αντιπροσώπου105
 • IV. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ107
 • Α. Εναλλακτική βάση θεμελίωσης της αξίωσης για αποζημίωσηπελατείας107
 • Β. Σημαντική προαγωγή108
 • Γ. Διάκριση από την αύξηση του μεριδίου αγοράς110
 • Δ. Μείωση του συνολικού κύκλου εργασιών του εντολέα110
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4113
 • ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΛΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΝΤΟΛΕΑ ΜΕΤΑΤΗ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ113
 • I. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΟΦΕΛΟΣ»113
 • Α. Γενικά113
 • Β. Αρκεί η δυνατότητα εκμετάλλευσης των πελατειακών σχέσεων114
 • Γ. Ουσιαστικός χαρακτήρας των οφελών115
 • Δ. Πρόγνωση σχετικά με τη διατήρηση των οφελών εκ μέρους του εντολέα116
 • Ε. Μορφές εμφάνισης των οφελών που διατηρεί ο εντολέας120
 • 1. Γενικά120
 • 2. Αλλαγή του συστήματος διάθεσης και προώθησης πωλήσεων 122
 • 3. Μεταβίβαση της αντιπροσωπευόμενης επιχείρησης124
 • 4. Διακοπή λειτουργίας ή αναδιοργάνωση της αντιπροσωπευόμενης επιχείρησης125
 • 5. Πτώχευση του αντιπροσωπευόμενου επιχειρηματία127
 • 6. Το διατηρούμενο εκ μέρους του γενικού αντιπροσώπου όφελος σε περίπτωση γνήσιας υπαντιπροσωπείας128
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5131
 • Ο ΔΙΚΑΙΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ131
 • I. ΓΕΝΙΚΑ131
 • II. ΟΙ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ132
 • Α. Ειδικότερα η «απώλεια προμηθειών» του εμπορικούαντιπροσώπου132
 • 1. Το περιεχόμενο του όρου «προμήθεια»132
 • 2. Η «απώλεια προμηθειών» ως βάση υπολογισμού της αποζημίωσης πελατείας134
 • 3. Η απόφαση Semen (C-348/07) του ΔΕΕ136
 • 4. Η θέση της ελληνικής νομολογίας και θεωρίας138
 • 5. Το ποσό της απώλειας προμηθειών141
 • i. Πρόγνωση σχετικά με την εξέλιξη των συναλλακτικών σχέσεων141
 • ii. Κρίσιμες οι καθαρές προμήθειες142
 • iii. Αμοιβή για την εκτέλεση επιπρόσθετων της διαμεσολαβητικής δραστηριότητας καθηκόντων144
 • iv. Συνυπολογισμός της πάγιας αμοιβής του εμπορικού αντιπροσώπου145
 • Β. Λοιπές περιστάσεις147
 • Γ. Περιπτωσιολογία - Τυπολογία149
 • 1. Δυσμενείς για τον εμπορικό αντιπρόσωπο περιστάσεις149
 • i. Λειτουργία δίνης του σήματος (Sogwirkung der Marke)149
 • ii. Διαφημιστικά έξοδα150
 • iii. Παροχές ασφαλιστικής κάλυψης 151
 • 2. Ευμενείς για τον εμπορικό αντιπρόσωπο περιστάσεις153
 • i. Διάρκεια της συμβατικής σχέσης εμπορικής αντιπροσωπείας153
 • ii. Διείσδυση του εντολέα σε μια νέα αγορά μέσω του εμπορικού αντιπροσώπου (Einführungsvertreter)155
 • iii. Ξαφνική καταγγελία της σύμβασης εμπορικής αντιπροσωπείας155
 • iv. Επενδύσεις καθ’ υπόδειξη του εντολέα155
 • Δ. Ιδίως η μετασυμβατική απαγόρευση ανταγωνισμού (ρήτραμη ανταγωνισμού)156
 • 1. Η ρύθμιση του άρθ. 10 του ΠΔ 219/1991156
 • 2. Απαγόρευση ανταγωνιστικής προς τον εντολέα δραστηριότητας158
 • 3. Συνομολόγηση της ρήτρας μη ανταγωνισμού κατά τη διάρκεια λειτουργίας της σύμβασης 159
 • i. Η κρατούσα άποψη159
 • ii. Ορθότερη η αντίθετη άποψη160
 • 4. Προσδιορισμός του εύρους της μετασυμβατικής απαγόρευσηςανταγωνισμού161
 • 5. Απαγόρευση ανταγωνισμού στη σχετική αγορά εμπορευμάτων και υπηρεσιώνκαι στο γεωγραφικό τομέα ευθύνης του εμπορικού αντιπροσώπου162
 • 6. Έγγραφος συστατικός τύπος163
 • 7. Μέγιστη διάρκεια απαγόρευσης163
 • 8. Καταβολή εύλογου ανταλλάγματος για την εγκυρότητα της ρήτρας μη ανταγωνισμού164
 • i. Άποψη υπέρ της καταβολής εύλογου ανταλλάγματος ως όρου εγκυρότητας της μετασυμβατικής απαγόρευσης ανταγωνισμού164
 • ii. Ορθότερη η αντίθετη άποψη166
 • iii. De lege ferenda ρύθμιση171
 • 9. Έννομες συνέπειες παράβασης των ορίων του νόμου171
 • i. Σχετική ακυρότητα172
 • ii. Περιορισμός στο προβλεπόμενο στο άρθ. 10 του ΠΔ 219/1991 μέτρο172
 • 10. Έννομες συνέπειες παράβασης έγκυρης ρήτρας174
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6177
 • ΒΑΡΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ177
 • I. ΓΕΝΙΚΑ177
 • II. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ178
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7182
 • ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ182
 • I. ΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΈΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ182
 • Α. Οι ουσιαστικές προϋποθέσεις γέννησης της απαίτησης182
 • Β. Το ανώτατο ύψος της αποζημίωσης πελατείας183
 • II. Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ186
 • Α. Οι δυσχέρειες κατά τον υπολογισμό του ύψους της απαίτησης 186
 • Β. Διαδικασία υπολογισμού188
 • 1. Η απόφαση Honyvem (C-465/04) του ΔΕΕ188
 • 2. Η θέση της ελληνικής νομολογίας190
 • 3. Ο καθορισμός του ύψους της απαίτησης σύμφωνα με την Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 190
 • i. Πρώτο στάδιο191
 • α. Νέοι πελάτες191
 • β. Οφέλη του εντολέα191
 • γ. Φύρα πελατείας192
 • δ. Προεξοφλητικός τόκος192
 • ii. Δεύτερο στάδιο194
 • iii. Τρίτο στάδιο195
 • ΜΕΡΟΣ Δ΄197
 • ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ197
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1199
 • ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ (ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘ. 9 ΤΟΥ ΠΔ 219/1991)199
 • I. ΓΕΝΙΚΑ199
 • II. ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ (ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘ. 9 ΤΟΥ ΠΔ 219/1991)199
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2201
 • ΠΡΩΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΤΟΛΕΑ ΛΟΓΩ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ201
 • Ι. Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧ. Α’ ΤΟΥ ΑΡΘ. 18 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 86/653/ΕΟΚ201
 • II. Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧ. Α΄ ΤΟΥ ΑΡΘ. 18 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 86/653/ΕΟΚ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΚΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΕΕ202
 • Α. Η θέση της γερμανικής νομολογίας202
 • Β. Η θέση της θεωρίας203
 • Γ. Η απόφαση Volvo Car Germany GmbH κατά Autohof Weidensdorf GmbH(C-203/09) του ΔΕΕ204
 • 1. Η θέση του ΔΕΕ204
 • 2. Η αντίθετη θέση του Γενικού Εισαγγελέα206
 • 3. Η εφαρμογή της διάταξης του εδ. α΄ της παρ. 3 του άρθ. 9 του ΠΔ 291/1991 υπό το φως της απόφασης του ΔΕΕ στην υπόθεση Volvo210
 • ΙΙΙ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΑΚ 334 ΚΑΙ ΑΚ 922 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ (ΕΔ. Α’ ΤΗΣ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘ. 9) 211
 • Α. Η κρατούσα άποψη211
 • Β. Ορθότερη η αντίθετη άποψη212
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3214
 • ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ214
 • I. ΣΥΣΤΑΛΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΔ. Β’ ΤΗΣ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘ. 9 ΤΟΥ ΠΔ 219/1991214
 • II. Η ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ215
 • Α. Διασταλτική ερμηνεία215
 • Β. Εξαίρεση πρώτη: υπαιτιότητα του αντιπροσωπευομένου216
 • 1. Η σύμφωνη με την Οδηγία ερμηνεία της ρύθμισης216
 • 2. Η διάταξη του στοιχ. β’ του άρθ. 18 της Οδηγίας 86/653/ΕΟΚ216
 • 3. «Περιστάσεις, οι οποίες μπορούν να αποδοθούν στον αντιπροσωπευόμενο»219
 • Γ. Εξαίρεση δεύτερη: δικαιολογημένη λύση της σύμβασης λόγωηλικίας, σωματικής αδυναμίας ή ασθένειας του εμπορικούαντιπροσώπου221
 • 1. Ηλικία του εμπορικού αντιπροσώπου223
 • 2. Σωματική αδυναμία ή ασθένεια του εμπορικού αντιπροσώπου224
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4225
 • ΤΡΙΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣΣΧΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ225
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5228
 • ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΙΑΥΣΙΑΣΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘ. 9 ΤΟΥ ΠΔ 219/1991228
 • I. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ228
 • II. ΕΝΙΑYΣΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚH ΠΡΟΘΕΣΜIΑ ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟIΗΣΗ229
 • III. ΜΗ ΑΠΑΡΑIΤΗΤΗ Η ΤHΡΗΣΗ ΤYΠΟΥ230
 • IV. ΣΟΒΑΡH ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚH ΑΤEΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ AΡΘ. 9 ΤΟΥ ΠΔ 219/1991231
 • Α. Εσφαλμένη μεταφορά της διάταξης της παρ. 5 του άρθ. 17 της Οδηγίας 86/653/ΕΟΚ στην εσωτερική έννομη τάξη231
 • Β. Η εσφαλμένη θέση της νομολογίας231
 • Γ. Ορθότερη η αντίθετη άποψη232
 • V. ΠΑΡΑΓΡΑΦH234
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6236
 • ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ236
 • I. ΕΥΡΕΙΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘ. 9 ΤΟΥ ΠΔ 219/1991 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ. 19 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 86/653/ΕΟΚ236
 • II. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ238
 • III. ΤΑΚΤΙΚH ΚΑΤΑΓΓΕΛIΑ ΣYΜΒΑΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚHΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕIΑΣ ΑΟΡIΣΤΟΥ ΧΡOΝΟΥ240
 • IV. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ241
 • V. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ (VORAUSSERFÜLLUNG)242
 • ΜΕΡΟΣ Ε΄245
 • ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΔ 219/1991 ΣΤΙΣΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ245
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1247
 • Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ (ΑΠ 139/2006) ΚΑΙ Η ΠΡΟΤΕΡΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ247
 • I. ΓΕΝΙΚΑ247
 • II. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ248
 • ΙΙΙ. ΑΠ 139/2006251
 • Α. Ακούσιο (γνήσιο) νομοθετικό κενό251
 • Β. Κριτήρια για την αναλογική εφαρμογή του ΠΔ 219/1991252
 • 1. Ο διανομέας ενεργεί ως τμήμα της εμπορικής οργάνωσης253
 • i. Γερμανική θεωρία και νομολογία253
 • ii. Ελληνική θεωρία και νομολογία256
 • 2. Συμβολή στην επέκταση της πελατείας του αντισυμβαλλομένου του και εκτέλεση συγκρίσιμων καθηκόντων257
 • 3. Υποχρέωση μη ανταγωνισμού259
 • 4. Γνωστοποίηση του πελατολογίου260
 • 5. Οικονομική δράση και οικονομικά οφέλη του διανομέα 261
 • 6. Συμπέρασμα και θέση262
 • IV. ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ 264
 • Α. Γενικά264
 • Β. Απόφαση υπ’ αριθ. 4Α – 61/22.05.2008 του Αστικού Τμήματοςτου ελβΟμοσπΔικ265
 • 1. Η ρύθμιση του ελβΚωδΕνοχών (άρθ. 418u OR)265
 • 2. Τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης266
 • 3. Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια απόφαση267
 • 4. Η κρατούσα άποψη περί αναλογικής εφαρμογής του άρθ. 418u OR και στις συμβάσεις αποκλειστικής διανομής267
 • i. Η νέα τάση στην ελβετική θεωρία και επιστήμη267
 • ii. Περιορισμένη ελευθερία του αποκλειστικού διανομέα268
 • iii. Γνωστοποίηση του πελατολογίου268
 • iv. Ακούσιο νομοθετικό κενό269
 • v. Προϋποθέσεις και κριτήρια για την αναλογική εφαρμογή269
 • vi. Προσωπική και πραγματική πελατεία269
 • vii. Λειτουργία δίνης του σήματος (Sogwirkung der Marke)270
 • Γ. Συμπέρασμα και θέση271
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2272
 • ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘ. 14 ΤΟΥ Ν 3557/2007)272
 • I. ΓΕΝΙΚΑ 272
 • II. ΑΤΥΧΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ273
 • Α. Κρίσιμο κριτήριο η λειτουργία του αποκλειστικού διανομέα ως τμήματης εμπορικής οργάνωσης του προμηθευτή του273
 • Β. Άποψη υπέρ της αναλογικής εφαρμογής του ΠΔ 219/1991 και στις υπόλοιπες διαρκείς συμβάσεις διαμεσολάβησης και μετάτη νομοθετική παρέμβαση 274
 • Γ. Άποψη κατά της αναλογικής εφαρμογής του ΠΔ 219/1991 και στις υπόλοιπες διαρκείς συμβάσεις διαμεσολάβησης και μετά τη νομοθετική παρέμβαση275
 • Δ. Η θεωρία του φάσματος277
 • Ε. De lege ferenda ρύθμιση280
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3281
 • ΟΙ ΔΙΔΥΜΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟλΑΠ 15/2013 ΚΑΙ ΟλΑΠ 16/2013281
 • I. ΓΕΝΙΚΑ281
 • II. Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ281
 • Α. Αιτιολογημένη διάταξη του ΔΕΚ (ήδη ΔΕΕ) της 10.2.2004στην υποθ. C-85/03 Μαυρωνά κατά Δέλτα 281
 • 1. Προδικαστικά ερωτήματα (άρθ. 267 ΣΛΕΕ)281
 • 2. Αιτιολογημένη διάταξη του Δικαστηρίου 282
 • Β. ΟλΑΠ 15/2013 και 16/2013284
 • 1. Η σύμβαση παραγγελιοδοχικής αντιπροσωπείας και η σύμβασηναυτικής πρακτορείας284
 • 2. Ασύγγνωστο ακούσιο νομοθετικό κενό286
 • 3. Κριτήρια για την αναλογική εφαρμογή του ΠΔ 219/1991288
 • i. Η απαγόρευση ανταγωνισμού κατά τη διάρκεια λειτουργίας της σύμβασηςκαι μετά τη λύση της σύμβασης289
 • ii. Τήρηση επαγγελματικού απορρήτου290
 • iii. Διαρκής και αποκλειστική προώθηση των προϊόντων του εντολέα υπό τον έλεγχο του εντολέα/προμηθευτή290
 • iv. Διαφήμιση των προϊόντων και με προσωπικές δαπάνες290
 • v. Γνωστοποίηση του πελατολογίου στον εντολέα/προμηθευτή291
 • 4. Κρίση κατά περίπτωση (ad hoc)291
 • 5. Η γνώμη της μειοψηφίας292
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4294
 • Η ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΔ 219/1991 ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ (FRANCHISING)294
 • I. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ294
 • II. ΝΟΜΙΚΗ ΦYΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣYΜΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙOΧΡΗΣΗΣ295
 • III. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΙΑΠΛΑΣΜΕΝΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ296
 • IV. ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ297
 • Α. Διάκριση με βάση το περιεχόμενο της σύμβασης δικαιόχρησης297
 • 1. Franchising διανομής297
 • 2. Franchising υπηρεσιών298
 • 3. Franchising παραγωγής298
 • Β. Διάκριση με βάση το βαθμό εξάρτησης του δικαιοδόχου298
 • 1. Franchising υπαγωγής298
 • 2. Franchising ισοτιμίας299
 • V. ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ299
 • VI. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΔ 219/1991 301
 • Α. Πορίσματα της γερμανικής νομολογίας302
 • 1. Η ένταξη του δικαιοδόχου στην εμπορική οργάνωση του δικαιοπαρόχου303
 • 2. Η υποχρέωσή του να μεταβιβάσει στον δικαιοπάροχο το πελατολόγιό του303
 • 3. Η λειτουργία δίνης του σήματος (Sogwirkung der Marke)304
 • B. Η εφαρμογή των κριτηρίων αυτών και στην ελληνική έννομη τάξη306
 • Γ. Ειδικότερα η αναλογική εφαρμογή του άρθ. 10 του ΠΔ 219/1991306
 • ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄311
 • ΖΗΤΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ311
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1313
 • ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ313
 • I. ΓΕΝΙΚΗ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΣΑ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΠολΔ 313
 • Α. Γενικές διατάξεις 313
 • Β. Συμφωνία παρεκτάσεως313
 • II. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 44/2001 (ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Ι)314
 • Α. Γενικά314
 • Β. Ρήτρα παρεκτάσεως διεθνούς δικαιοδοσίας (άρθ. 23 Καν. (ΕΚ) 44/2001)315
 • Γ. Ρήτρα διαιτησίας318
 • Δ. Η συντρέχουσα δωσιδικία του άρθ. 5 του Καν. 44/2001318
 • Ε. Παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο σύμβασης εμπορικήςαντιπροσωπείας εντός πλειόνων κρατών μελών321
 • III. ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΩΝ323
 • Α. Ρήτρα παρεκτάσεως323
 • Β. Εφαρμογή του Καν. (ΕΚ) 44/2001324
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2327
 • ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ327
 • I. ΡΗΤΡΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 327
 • Α. Γενικά327
 • Β. Η απόφαση Ingmar (C-381/98) του ΔΕΕ327
 • II. ΡΗΤΡΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 329
 • Α. Γενικά329
 • Β. Η απόφαση Unamar (C-184/12) του ΔΕΕ330
 • 1. Lex fori αντί lex contractus330
 • 2. Κριτική στην απόφαση Unamar (C-184/12) του ΔΕΕ332
 • III. ΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Ή ΑΚΥΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ337
 • IV. ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ339
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ343
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι345
 • Οδηγία του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 1986 για το συντονισμότων δικαίων των κρατών μελών όσον αφορά τους εμπορικούς αντιπροσώπους (ανεξάρτητους επαγγελματίες) (86/653/ΕΟΚ)345
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ355
 • Οι διατάξεις της Οδηγίας 86/653/ΕΟΚ σχετικά με την αποζημίωση πελατείας (άρθ. 17, 18, 19 και 20) σε άλλες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης355
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII363
 • Προεδρικό Διάταγμα 219/1991 «Περί Εμπορικών Αντιπροσώπων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 86/653/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α’ 81/30.5.1991)363
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV369
 • Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 17 της Οδηγίας του Συμβουλίου για το συντονισμό των νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά τους εμπορικούς αντιπροσώπους (ανεξάρτητουςεπαγγελματίες) (86/653/ΕΟΚ) (υποβληθείσα από την Επιτροπή)369
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α378
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β381
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V391
 • Παραδείγματα υπολογισμού του ύψους του ποσού της αποζημίωσης πελατείας391
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ403
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ415