Ερμηνεία & Λογιστική ΑντιμετώπισηΑνάλυση του Κώδικα Φορολογίας ΕισοδήματοςΚωδικοποίηση του Ν 4172/2013Σχόλια - Εφαρμογές κατ΄ άρθρο

Συν συμπλήρωμα ενημερωμένο με τους Ν 4283/2014, 4302/2014, 4303/2014, 4305/2014, 4307/2014 και 4316/2014

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €30.00
ΝΠ €40.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2014
ISBN: 978-960-562-812-3
Σελίδες: 384
Συγγραφέας: Β. Μιχελινάκης, Ν. Σγουρινάκης
Συνεργασία: Α. Καραντάνα, Λ. Στεφανής

Το βιβλίο περιλαμβάνει συμπλήρωμα ενημερωμένο με τους Ν 4283/2014, 4302/2014, 4303/2014, 4305/2014, 4307/2014 και 4316/2014

Το βιβλίο «Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος - Ερμηνεία & Λογιστική Αντιμετώπιση» αποτελεί τη νέα 6η ενημερωμένη έκδοση, όπου επιχειρείται να καλυφθούν ερμηνευτικά, με τη βοήθεια εύχρηστων πινάκων και κατανοητών εφαρμογών και παραδειγμάτων, όλες οι φορολογικές διατάξεις, βάσει των οποίων θα φορολογηθούν τα εισοδήματα του 2014, καθώς επισημαίνονται οι αλλαγές που έχουν επέλθει από 1.1.2014 για τη φορολόγηση των εισοδημάτων των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων. Το νομοθετικό περιβάλλον της φορολογίας εισοδήματος μεταβάλλεται με φρενήρεις ρυθμούς, καθώς ο νέος ΚΦΕ (Ν 4172/2013), έχει ήδη τροποποιηθεί αρκετές φορές από την ψήφισή του. Ο Ν 4172/2013 εφαρμόζεται ήδη από 1/1/2014 για τα εισοδήματα που αποκτώνται από αυτή την ημερομηνία και μετά, με ταυτόχρονη κατάργηση του Ν 2238/1994, όπως αυτός είχε διαμορφωθεί και ίσχυσε για τελευταία φορά επί της φορολογίας των εισοδημάτων του έτους 2013.

Προκειμένου, λοιπόν, οι αναγνώστες να ενημερωθούν για τις ουσιαστικές μεταβολές στη φορολογία, οι συγγραφείς στο πρώτο μέρος του εγχειριδίου «Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος - Ερμηνεία & Λογιστική Αντιμετώπιση» ερμηνεύουν τη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων. Ειδικότερα ενδεικτικά θέματα της ανάλυσής τους αποτελούν οι κατηγορίες εισοδημάτων, η έννοια φορολογικού έτους και φορολογικού εκπροσώπου, η φορολογική κατοικία, η φορολόγηση κατοίκων εξωτερικού, το αντικείμενο του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, το ακαθάριστο και το καθαρό -φορολογητέο- εισόδημα, τα απαλλασσόμενα του φόρου εισοδήματα, η φορολόγηση παροχών σε είδος, η μείωση του φόρου, οι αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, η μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας και η μεταβίβαση τίτλων, η εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου στην περίπτωση διαφοράς τεκμηρίων, η ανάλωση κεφαλαίου, ο χρόνος καταβολής του φόρου, η φορολογία ΟΕ, ΕΕ, Κοινωνιών, Κοινοπραξιών, ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, Συνεταιρισμών κ.λπ., οι προϋποθέσεις απαλλαγής των εσόδων από συμμετοχές από τον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, τα διανεμόμενα κέρδη, οι εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες, οι αποσβέσεις παγίου ενεργητικού, οι επισφαλείς απαιτήσεις, οι ενδοομιλικές συναλλαγές, οι υπόχρεοι υποβολής φορολογικής δήλωσης, ο τρόπος φορολόγησης των αφορολόγητων αποθεματικών, η παρακράτηση και η προκαταβολή του φόρου.

Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου υπάρχει κωδικοποιημένος ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος - Ν 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 186/11.9.2013), όπως ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2014. Για τη διευκόλυνση του χρήστη, σε αγκύλη επισημαίνονται οι τροποποιήσεις που επήλθαν από τον Ν 4110/2013 έως και τον Ν 4254/2014, ενώ με τη μορφή σημειώσεων παρατίθενται χρήσιμες πληροφορίες που σχετίζονται με τις τροποποιούμενες διατάξεις. Κάτω από κάθε άρθρο του Κώδικα παρατίθενται σχόλια των συγγραφέων και χρήσιμες εφαρμογές - παραδείγματα για καλύτερη κατανόηση των διατάξεων από τους αναγνώστες, όπως και εγκύκλιοι που εκδόθηκαν από τη φορολογική διοίκηση μετά την ψήφιση του Ν 4172/2013 και επιλύουν δύσκολα ζητήματα ή δίνουν οδηγίες / διευκρινίσεις για την εφαρμογή του νόμου. Στο τέλος του εγχειριδίου, υπάρχει αλφαβητικό ευρετήριο που βοηθά τον αναγνώστη στην αναζήτηση του θέματος που τον ενδιαφέρει.

Η νέα έκδοση του «Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος - Ερμηνεία & Λογιστική Αντιμετώπιση» αποτελεί ένα εύχρηστο και κατανοητό βοήθημα που σχεδιάστηκε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του εφαρμοστή του φορολογικού δικαίου, δικηγόρου, λογιστή - φοροτεχνικού, σπουδαστή, στελέχους Υπ. Οικ., για την ερμηνεία και εφαρμογή της πολυδαίδαλης και πολύπλοκης φορολογίας εισοδήματος. Το μεγάλο πλεονέκτημα της έκδοσης έγκειται στα πρωτότυπα παραδείγματα φορολογικής και λογιστικής απεικόνισης των διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Ανέκαθεν οι φορολογικές διατάξεις χαρακτηρίζονταν από αλλεπάλληλες μεταβολές, με αποτέλεσμα να είναι αναγκαία η συνεχής ενημέρωση, η προσεκτική ανάλυση των νέων δεδομένων, αλλά και η αξιολόγηση των επιπτώσεων, αναφορικά με τις φορολογικές επιβαρύνσεις, κατά το μάλλον ή ήττον, τόσο επί των εισοδημάτων που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα, όσο και επί των αποτελεσμάτων που παρουσιάζουν οι οικονομικές μονάδες, επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες. Συνεπώς, η προσπάθεια που επιχειρείται στην έκδοση «Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος - Φορολογία & Λογιστική Αντιμετώπιση», θέτει ως στόχο την όσο το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση των αναγνωστών, σχετικά με το νέο φορολογικό πλαίσιο που θα ισχύσει κατά το τρέχον φορολογικό έτος 2014.

 • Α. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ1
 • Ι. Γενικές διατάξεις Φορολογίας Εισοδήματος1
 • 1. Ορισμοί1
 • 2. Υποκείμενο του φόρου3
 • 3. Φορολογική κατοικία3
 • 4. Εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα5
 • 5. Μόνιμη εγκατάσταση6
 • 6. Πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό της επιχείρησης7
 • 7. Εργασίες μέσω αντιπροσώπου ή μεσίτη (ανεξάρτητου πράκτορα)7
 • 8. Φορολογητέο εισόδημα8
 • 9. Φορολογικό έτος8
 • 10. Χρόνος κτήσης του εισοδήματος9
 • 11. Πίστωση φόρου αλλοδαπής10
 • 12. Αντικείμενο του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων10
 • 13. Προϋποθέσεις εξάρτησης (προστατευόμενα μέλη)11
 • ΙΙ. Κατηγορίες εισοδημάτων13
 • 1. Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις13
 • α. Γενικά χαρακτηριστικά13
 • β. Ακαθάριστα εισοδήματα (μικτά) από μισθωτή εργασία και συντάξεις14
 • γ. Παροχές σε είδος15
 • δ. Απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις18
 • ε. Τρόπος φορολόγησης - Φορολογική κλίμακα20
 • στ. Προϋπόθεση μείωσης του φόρου22
 • ζ. Μειώσεις του φόρου23
 • η. Φορολόγηση της εφάπαξ αποζημίωσης λόγω διακοπής της εργασιακής σχέσης26
 • θ. Το ασφάλισμα που καταβάλλεται στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστήριων27
 • 2. Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα28
 • α. Γενικά χαρακτηριστικά28
 • β. Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες29
 • γ. Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες30
 • δ. Φορολογικές αποσβέσεις32
 • i. Γενικά32
 • ii. Ο όρος «χρηματοοικονομική μίσθωση»32
 • iii. Περιουσιακά στοιχεία που δεν υπόκεινται σε απόσβεση33
 • iv. Πίνακας συντελεστών απόσβεσης33
 • v. Επισημάνσεις επί των φορολογικών αποσβέσεων35
 • ε. Αποτίμηση αποθεμάτων και ημικατεργασμένων προϊόντων36
 • στ. Επισφαλείς απαιτήσεις39
 • i. Η πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων, από 1.1.201439
 • ii. Ειδικές περιπτώσεις προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων41
 • iii. Ανάκτηση της πρόβλεψης41
 • iv. Τι ισχύει για τις τραπεζικές επιχειρήσεις42
 • v. Τι ισχύει για τις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης42
 • vi. Τι ισχύει για τις εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων43
 • ζ. Μεταφορά ζημιών43
 • η. Ρύθμιση για το PSI43
 • θ. Έμμεσες μέθοδοι ελέγχου και προσδιορισμού εσόδων44
 • i. Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα44
 • ii. Εισόδημα προερχόμενο από άλλη πηγή44
 • ι. Φορολογικός συντελεστής44
 • i. Φορολόγηση νέων επιτηδευματιών (φυσικών προσώπων)45
 • ii. Φορολόγηση αγροτών45
 • iii. Φορολόγηση μονίμων κατοίκων σε νησιά, μέχρι 3.100 κατοίκους45
 • iv. Απαλλαγή από τον φόρο45
 • 3. Εισόδημα από κεφάλαιο46
 • α. Γενικά46
 • β. Μερίσματα47
 • γ. Τόκοι48
 • δ. Δικαιώματα (royalties)48
 • ε. Εισόδημα από ακίνητη περιουσία49
 • στ. Φορολογικός συντελεστής για το εισόδημα από κεφάλαιο50
 • ζ. Η κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου επί του εισοδήματος από ακίνητα50
 • 4. Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου52
 • α. Εισόδημα από υπεραξία κεφαλαίου52
 • β. Εισόδημα από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας53
 • i. Αντικείμενο του φόρου54
 • ii. Υπολογισμός υπεραξίας55
 • iii. Φορολογικός συντελεστής και τρόπος καταβολής του φόρου59
 • γ. Εισόδημα από μεταβίβαση τίτλων60
 • δ. Τρόποι προσδιορισμού της τιμής κτήσης και της τιμής πώλησης61
 • i. Εισηγμένοι τίτλοι61
 • ii. Μη εισηγμένοι τίτλοι61
 • III. Εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας64
 • 1. Προσδιορισμός του εισοδήματος με αντικειμενικό τρόπο64
 • α. Γενικά64
 • β. Προσδιορισμός του εισοδήματος βάσει αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών64
 • γ. Διευκρινίσεις επί των αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών75
 • δ. Προσδιορισμός του εισοδήματος βάσει δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων76
 • ε. Μη εφαρμογή αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών79
 • στ. Διαφορά εισοδήματος και υπολογισμός του φόρου αυτής81
 • Β. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ85
 • I. Γενικές διατάξεις85
 • 1. Φορολογικοί συντελεστές89
 • ΙΙ. Ενδοομιλικές συναλλαγές90
 • ΙΙΙ. Παρακράτηση και προκαταβολή του φόρου98
 • 1. Παρακράτηση φόρου98
 • α. Υπόχρεοι σε παρακράτηση98
 • β. Απαλλαγή για ορισμένες ενδοομιλικές πληρωμές99
 • γ. Συντελεστές παρακράτησης και χρόνος απόδοσης του φόρου101
 • 2. Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος103
 • α. Προκαταβολή φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα103
 • i. Προκαταβλητέος φόρος αρχιτεκτόνων και μηχανικών104
 • ii. Προκαταβολή φόρου επί των αμοιβών των δικηγόρων104
 • β. Μείωση προκαταβλητέου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα105
 • γ. Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων106
 • IV. Διατάξεις για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής108
 • 1. Φοροαποφυγή108
 • α. Συναλλαγές με εταιρείες σε μη συνεργάσιμα ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς κράτη111
 • β. Ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες115
 • 2. Φοροδιαφυγή116
 • α. Τεχνική ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου118
 • β. Τεχνική καθαρής θέσης του φορολογούμενου119
 • γ. Τεχνική τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε μετρητά120
 • Γ. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Ν 4172/2013 - ΣΧΟΛΙΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ123
 • Ν 4172/2013«Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του N 4046/2012, του N 4093/2012 και του N 4127/2013 και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ Α΄ 167/23.7.2013)123
 • ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ – ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ123
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ123
 • Άρθρο 1 – Πεδίο Εφαρμογής123
 • Άρθρο 2 – Ορισμοί123
 • Άρθρο 3 – Υποκείμενα του φόρου125
 • Άρθρο 4 – Φορολογική κατοικία125
 • Άρθρο 5 – Εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή127
 • Άρθρο 6 – Μόνιμη εγκατάσταση128
 • Άρθρο 7 – Φορολογητέο εισόδημα129
 • Άρθρο 8 – Φορολογικό έτος130
 • Άρθρο 9 – Πίστωση φόρου αλλοδαπής131
 • Σχόλια - Εφαρμογές - Παραδείγματα (άρθρα 1-9)132
 • 1. Πότε ένας φορολογούμενος θεωρείται κάτοικος Ελλάδας132
 • 2. Πώς φορολογείται το εισόδημα των κατοίκων Ελλάδας από την αλλοδαπή133
 • 3. Πώς φορολογείται στην Ελλάδα το εισόδημα κατοίκων της αλλοδαπής134
 • 4. Πότε ένα νομικό πρόσωπο ή οντότητα θεωρείται κάτοικος Ελλάδας137
 • 5. Πότε θεωρείται ότι υπάρχει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα138
 • 6. Ποια είναι η έννοια του φορολογικού έτους140
 • 7. Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες142
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ – ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ144
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ144
 • Άρθρο 10 – Αντικείμενο του φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων144
 • Άρθρο 11 – Εξαρτώμενα μέλη144
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ145
 • Άρθρο 12 – Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις145
 • Άρθρο 13 – Παροχές σε είδος147
 • Άρθρο 14 – Απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις149
 • Άρθρο 15 – Φορολογικός συντελεστής153
 • Άρθρο 16 – Μείωση φόρου εισοδήματος155
 • Άρθρο 17 – Πρόσθετες μειώσεις φόρου155
 • Άρθρο 18 – Μειώσεις φόρου για ιατρικές δαπάνες156
 • Άρθρο 19 – Μειώσεις φόρου για δωρεές157
 • Άρθρο 20 – Πίστωση φόρου και ρυθμίσεις για τους φορολογούμενους που δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα158
 • Σχόλια - Εφαρμογές - Παραδείγματα (άρθρα 10-20)159
 • 1. Πηγές προέλευσης των αμοιβών, ως εισοδημάτων από μισθωτή εργασία159
 • 2. Η φορολόγηση των αμοιβών μελών ΔΣ ή διαχειριστών ΕΠΕ160
 • 3. Πότε το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών 163
 • 4. Παροχές σε είδος 167
 • 5. Η παρακράτηση του Φόρου Μισθωτής Εργασίας και της ΕΕΑ168
 • 6. Υπολογισμός της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης170
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ173
 • Άρθρο 21 – Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα173
 • Άρθρο 22 – Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες174
 • Άρθρο 22Α – Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας175
 • Άρθρο 23 – Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες175
 • Άρθρο 24 – Φορολογικές αποσβέσεις177
 • Άρθρο 25 – Αποτίμηση αποθεμάτων και ημικατεργασμένων προϊόντων181
 • Άρθρο 26 – Επισφαλείς απαιτήσεις181
 • Άρθρο 27 – Μεταφορά ζημιών183
 • Άρθρο 28 – Μέθοδος προσδιορισμού εσόδων184
 • Άρθρο 29 – Φορολογικός συντελεστής185
 • Σχόλια - Εφαρμογές - Παραδείγματα (άρθρα 21-29)187
 • 1. Κέρδος από συμπτωματική πράξη187
 • 2. Συστηματική διενέργεια πράξεων187
 • 3. Τρόπος προσδιορισμού του εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα188
 • 4. Εισόδημα από προσαύξηση περιουσίας192
 • 5. Το δικαίωμα έκπτωσης των επιχειρηματικών δαπανών193
 • 6. Τρόπος και συντελεστές αποσβέσεων παγίων στοιχείων202
 • 7. Αποσβέσεις παγίων που κατέχονται με σύμβαση leasing202
 • 8. Ο λογιστικός χειρισμός των συμβάσεων leasing204
 • 9. Φορολογική αντιμετώπιση συμβάσεων leasing213
 • 10. Η απογραφή και η αποτίμηση των αποθεμάτων μικρών επιχειρήσεων213
 • 11. Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων214
 • 12. Φορολογικοί συντελεστές ειδικών περιπτώσεων217
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ219
 • Άρθρο 30 – Εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας219
 • Άρθρο 31 – Αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες219
 • Άρθρο 32 – Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων225
 • Άρθρο 33 – Μη εφαρμογή αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών226
 • Άρθρο 34 – Διαφορά εισοδήματος και υπολογισμός του φόρου αυτής228
 • Σχόλια - Εφαρμογές - Παραδείγματα (άρθρα 30-34)231
 • 1. Παραδείγματα προσδιορισμού εισοδήματος βάσει αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών231
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ – ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ242
 • Άρθρο 35 – Εισόδημα από κεφάλαιο242
 • Άρθρο 36 – Μερίσματα242
 • Άρθρο 37 – Τόκοι242
 • Άρθρο 38 – Δικαιώματα (royalties)243
 • Άρθρο 39 – Εισόδημα από ακίνητη περιουσία243
 • Άρθρο 40 – Φορολογικός συντελεστής για το εισόδημα από κεφάλαιο244
 • Σχόλια - Εφαρμογές - Παραδείγματα (άρθρα 35-40)246
 • 1. Εισόδημα από κεφάλαιο (μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα, ακίνητη περιουσία) - Πώς ορίζονται τα μερίσματα, οι τόκοι και τα δικαιώματα246
 • 2. Το εισόδημα από την ακίνητη περιουσία255
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ – ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ259
 • Άρθρο 41 – Μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας259
 • Άρθρο 42 – Μεταβίβαση τίτλων269
 • Άρθρο 43 – Φορολογικός συντελεστής273
 • Σχόλια - Εφαρμογές - Παραδείγματα (άρθρα 41-43)274
 • 1. Υπεραξία για κτίσματα που ανεγέρθηκαν με δαπάνες του μισθωτή σε έδαφος του εκμισθωτή274
 • 2. Υπολογισμός συντελεστή απομείωσης στην περίπτωση χρησικτησίας274
 • 3. Υπολογισμός συντελεστών απομείωσης στην περίπτωση διάσπασης ψιλής κυριότητας και επικαρπίας275
 • 4. Υπολογισμός φόρου υπεραξίας διαμερίσματος275
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ277
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ277
 • Άρθρο 44 – Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων277
 • Άρθρο 45 – Υποκείμενα του φόρου277
 • Άρθρο 46 – Απαλλασσόμενα νομικά πρόσωπα278
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ278
 • Άρθρο 47 – Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα278
 • Άρθρο 48 – Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων279
 • Άρθρο 49 – Υποκεφαλαιοδότηση281
 • Άρθρο 50 – Ενδοομιλικές συναλλαγές282
 • Άρθρο 51 – Μεταφορά λειτουργιών283
 • Άρθρο 52 – Εισφορές ενεργητικού έναντι τίτλων284
 • Άρθρο 53 – Ανταλλαγή τίτλων287
 • Άρθρο 54 – Συγχωνεύσεις και διασπάσεις289
 • Άρθρο 55 – Μεταφορά της καταστατικής έδρας μίας SE ή μίας SCE293
 • Άρθρο 56 – Μη εφαρμογή ευεργετημάτων294
 • Άρθρο 57 – Εκκαθάριση294
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ294
 • Άρθρο 58 – Φορολογικός συντελεστής294
 • Σχόλια - Εφαρμογές - Παραδείγματα (άρθρα 44-58)296
 • 1. Παράδειγμα φορολόγησης ΟΕ296
 • 2. Εκπτώσεις δαπανών επιχειρήσεων - Υποκεφαλαιοδότηση297
 • ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ – ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ300
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ300
 • Άρθρο 59 – Φορολόγηση στην πηγή300
 • Άρθρο 60 – Φορολογικός συντελεστής301
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ304
 • Άρθρο 61 – Υπόχρεοι σε παρακράτηση304
 • Άρθρο 62 – Πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση305
 • Άρθρο 63 – Απαλλαγή για ορισμένες ενδοομιλικές πληρωμές308
 • Άρθρο 64 – Συντελεστές παρακράτησης φόρου310
 • Σχόλια - Εφαρμογές - Παραδείγματα (άρθρα 59-64)315
 • 1. Παρακράτηση φόρου - Πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου315
 • 2. Τόκοι δανείων και τόκοι υπερημερίας - Λογιστική αντιμετώπιση του παρακρατηθέντος φόρου επί των αμοιβών της περ. δ΄, παρ. 1 του άρθρου 62 του ΚΦΕ316
 • 3. Λογιστικός χειρισμός του παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος από πωλήσεις προς φορείς της γενικής κυβέρνησης319
 • 4. Ο «προκαταβλητέος φόρος» επί των δικηγορικών αμοιβών323
 • ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ326
 • Άρθρο 65 – Κράτη μη συνεργάσιμα στο φορολογικό τομέα και κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς326
 • Άρθρο 66 – Ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες (ΕΑΕ)327
 • Σχόλια - Εφαρμογές - Παραδείγματα (άρθρα 65-66)330
 • 1. Τα είδη των φορολογικών ελέγχων και των πράξεων προσδιορισμού του φόρου330
 • 2. Οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου331
 • ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ339
 • Άρθρο 67 – Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και καταβολή του φόρου339
 • Άρθρο 67Α – Υποβολή της δήλωσης υπολογισμού του φόρου υπεραξίας από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας341
 • Άρθρο 68 – Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και καταβολή του φόρου341
 • Άρθρο 69 – Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν φυσικά πρόσωπα343
 • Άρθρο 70 – Μείωση προκαταβλητέου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα346
 • Άρθρο 71 – Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων347
 • Άρθρο 72 – Μεταβατικές διατάξεις και έναρξη ισχύος348
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ359