Έκδοση: 2014
ISBN: 978-960-562-835-2
Σελίδες: 256
Συγγραφέας: Ν. Κούτρας

Το έργο «Ευρωπαϊκοί Θεσμοί και Πολιτικές για τη Διά Βίου Μάθηση: “Στρατηγική Λισσαβόνας” και “Ευρώπη 2020”», στο οποίο ο συγγραφέας πραγματοποιεί ενδελεχή παρουσίαση των ενωσιακών θεσμών και πολιτικών για τη διά βίου μάθηση, και το οποίο παρουσιάζει με λεπτομέρεια τη γένεση της Κοινωνίας της Γνώσης, τις προοπτικές που έχει, τον τρόπο που ενσωματώνεται στην καθημερινότητα των Ευρωπαίων πολιτών κ.ά., διαρθρώνεται σε οκτώ κεφάλαια:

1. Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαιδευτική Πολιτική: Εξέλιξη, Διακυβεύματα, Προτεραιότητες και Τάσεις, 2. Σημασία Πετρελαϊκών Κρίσεων, 3. Το Τρίγωνο της Γνώσης, 4. Το Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Κατάρτιση 2010», 5. Συμπεράσματα επί των Εκθέσεων: Σκέψεις, Προβληματισμοί, Προτάσεις, 6. «Οδικοί Δείκτες» για τον Θεσμό της Δια Βίου Μάθησης, 7. Μετά τη Στρατηγική της Λισσαβόνας: «Ευρώπη 2020», και 8. Συμπεράσματα.

Το έργο εμπλουτίζεται από πολυάριθμα και χρήσιμα παραρτήματα, μεταξύ των οποίων η Έκθεση σχετικά με το Μνημόνιο για τη Διά Βίου Μάθηση, το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων για τη Διά Βίου Μάθηση, τον Κατάλογο των 29 δεικτών που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της προόδου στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (2003-2006) κ.ά.

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ1
 • Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαιδευτική Πολιτική: Εξέλιξη, Διακυβεύματα, Προτεραιότητες και Τάσεις1
 • 1.1. Εισαγωγή1
 • 1.1.1. Παιδεία και Εκπαίδευση: αποσαφηνίσεις2
 • 1.2. Δημιουργία και εξέλιξη Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιστορική επισκόπηση4
 • 1.2.1. Συνθήκη Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ)4
 • 1.2.2. Συνθήκη Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ) και Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (ΕΚΑΕ ή Ευρατόμ)5
 • 1.2.3. Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (Ε.Ε.Π.)6
 • 1.2.4. Η «σκιά» των Συνθηκών8
 • 1.3. Η εκπαιδευτική πολιτική της Ένωσης, ιστορική αναδρομή9
 • 1.3.1. Πρώτη περίοδος – Έμφαση στην επαγγελματική κατάρτιση10
 • 1.3.2. Δεύτερη περίοδος – Πρώιμο επίπεδο διαμόρφωσης Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης (ΕΧΕ)12
 • 1.3.3. Τρίτη περίοδος – Θεσμοθέτηση Ευρωπαϊκού Εκπαιδευτικού Χώρου15
 • 1.3.4. Τέταρτη περίοδος – Η ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική υπό το πρίσμα της στρατηγικής της Λισσαβόνας19
 • 1.4. Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ)22
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ25
 • Σημασία Πετρελαϊκών Κρίσεων25
 • 2.1. «Ευρωπεσιμισμός» δεκαετίας 197025
 • 2.2. Λανθάνουσα αισιοδοξία δεκαετίας 198028
 • 2.3. Διερεύνηση υπερεθνικής ολοκλήρωσης29
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ31
 • Το Τρίγωνο της Γνώσης31
 • 3.1. Εισαγωγή31
 • 3.2. Στόχοι εκπαιδευτικών συστημάτων31
 • 3.2.1. Ποιότητα33
 • 3.2.2. Πρόσβαση33
 • 3.2.3. Περιεχόμενο 33
 • 3.2.4. Αποτελεσματικότητα33
 • 3.2.5. Πρώτα συμπεράσματα34
 • 3.3. Προκλήσεις 37
 • 3.4. Ανάγκη μεταρρυθμίσεων38
 • 3.5. Το πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010» και η στρατηγική Λισσαβόνας39
 • 3.6 Συμβούλιο Παιδείας, Νεολαίας και Πολιτισμού41
 • 3.6.1. 2783η σύνοδος Συμβουλίου Παιδείας42
 • 3.6.2. 2829η σύνοδος Συμβουλίου Παιδείας45
 • 3.6.3. 2848η σύνοδος Συμβουλίου Παιδείας51
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ53
 • Το Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Κατάρτιση 2010»53
 • 4.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις53
 • 4.2. Πρώτη Κοινή ενδιάμεση έκθεση54
 • 4.2.1. Μέρος Ι: απαιτούμενη περαιτέρω δράση σε μικρό χρονικό διάστημα56
 • 4.2.2. Μέρος ΙΙ: οι τρεις μοχλοί επιτυχίας63
 • 4.2.3. Μέρος ΙΙΙ: ανάδειξη του προγράμματος «Εκπαίδευση & Κατάρτιση 2010»67
 • 4.3. Δεύτερη Κοινή ενδιάμεση έκθεση69
 • 4.3.1. Πρόοδος εφαρμογής προγράμματος «Εκπαίδευση & Κατάρτιση 2010»70
 • 4.3.2. Πρόοδος εφαρμογής προγράμματος «Εκπαίδευση & Κατάρτιση 2010»77
 • 4.3.3. Επιτάχυνση ρυθμού μεταρρυθμίσεων78
 • 4.4. Τρίτη Κοινή ενδιάμεση έκθεση82
 • 4.4.1. Τομείς στους οποίους έχει σημειωθεί πρόοδος83
 • 4.4.2. Τομείς στους οποίους η πρόοδος παραμένει ανεπαρκής86
 • 4.5. Τέταρτη Κοινή ενδιάμεση έκθεση89
 • 4.5.1. Εισαγωγή89
 • 4.5.2. Βασικές ικανότητες91
 • 4.5.3. Στρατηγικές και μέσα της διά βίου μάθησης96
 • 4.5.4. Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση97
 • 4.5.5. Εκσυγχρονισμός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης98
 • 4.5.6. Μελλοντικές προοπτικές100
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ103
 • Συμπεράσματα επί των Εκθέσεων: Σκέψεις, Προβληματισμοί, Προτάσεις103
 • 5.1. Εισαγωγικές σκέψεις και παρατηρήσεις103
 • 5.2. Συμπερασματικές σκέψεις 106
 • 5.3. Προβληματισμοί113
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ115
 • «Οδικοί Δείκτες» για τον Θεσμό της Διά Βίου Μάθησης115
 • 6.1. Εισαγωγή115
 • 6.2. Κεφάλαιο 1ο-Εισαγωγικές παρατηρήσεις116
 • 6.2.1. Πολιτικό πλαίσιο εγγράφου116
 • 6.2.2. Στόχοι και επιδιώξεις 116
 • 6.2.3. Εκπαιδευτικές πολιτικές κρατών-μελών Ένωσης και δίκτυο «ΕΥΡΥΔΙΚΗ»117
 • 6.2.4. Το πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Κατάρτιση 2010»117
 • 6.2.5. Στρατηγική Λισσαβόνας και προτεραιότητες 118
 • 6.2.6. Εκπαίδευση, κατάρτιση, κοινωνική ενσωμάτωση, συνοχή και προστασία118
 • 6.3. Κεφάλαιο 2ο 119
 • 6.4. Κεφάλαιο 3ο 120
 • 6.4.1. Ευθυγράμμιση εθνικών πλαισίων προσόντων (National Qualification Framework) με ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων (European Qualification Framework)121
 • 6.5. Κεφάλαιο 4ο 122
 • 6.6. Κεφάλαιο 5ο126
 • 6.7. Κεφάλαιο 6ο 128
 • 6.8. Πρώτες σκέψεις130
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ133
 • Μετά τη Στρατηγική της Λισσαβόνας: «Ευρώπη 2020»133
 • 7.1. Εισαγωγή133
 • 7.2. Περίοδος μετασχηματισμού137
 • 7.2.1. Η κρίση εξουδετέρωσε την πρόσφατη πρόοδο137
 • 7.2.2. «Αποκάλυψη» διαρθρωτικών αδυναμιών Ευρώπης138
 • 7.2.3.Οι παγκόσμιες προκλήσεις εντείνονται138
 • 7.2.4. Υπερεθνική αντίδραση και αποφυγή παρακμής140
 • 7.2.5. Η Ευρώπη μπορεί να πετύχει141
 • 7.3. Έξυπνη, πράσινη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη141
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ145
 • Συμπεράσματα145
 • 8.1. Εισαγωγή145
 • 8.2. Βασικές διαπιστώσεις147
 • 8.2.1. Ανάπτυξη συναίνεσης 147
 • 8.2.2. Οφέλη συναίνεσης σε πολίτες και ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 148
 • 8.2.3. Απασχόληση και οικονομία148
 • 8.2.4. Ανεπάρκεια μέσων αντιμετώπισης κρίσης149
 • 8.2.5. Αργός και άνισος ρυθμός μεταρρυθμίσεων150
 • 8.2.6. Αλληλεξάρτηση, αποτελεσματικότητα και συμβολή διαρθρωτικών ταμείων150
 • 8.2.7. Εταιρική σχέση Ευρώπης και κρατών-μελών151
 • 8.2.8. Επίπεδα υλοποίησης στρατηγικής152
 • 8.2.9. Ποικιλομορφία επιπτώσεων 152
 • 8.2.10. Επιτάχυνση εκμάθησης τρόπων χάραξης πολιτικής και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών153
 • 8.2.11. Η «αχίλλειος πτέρνα» της στρατηγικής153
 • 8.2.12. Ενίσχυση του ευρώ και εξωστρέφεια 154
 • 8.3. Προτάσεις155
 • 8.4. Αναλυτικότερα συμπεράσματα για τη Διά Βίου Μάθηση156
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ159
 • 1ο. Το δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ με μια ματιά159
 • 2ο. Η ευρωπαϊκή οικοδόμηση μέσω των Συνθηκών 162
 • 3ο. Η εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας164
 • 4ο. Ο ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων165
 • 5ο. The Bologna declaration and the way from Bologna to Prague 166
 • 6ο. State of the art of the Bologna process in Greece170
 • 7ο. Towards a European Higher Education Area172
 • 8ο. Έκθεση σχετικά με το Μνημόνιο για τη ΔΒΜ -Memorandum of Life Long Learning178
 • 9ο. Κατάλογος των 29 δεικτών που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της προόδου στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (2003-2006)181
 • 10ο. Πίνακας προόδου στρατηγικής Λισσαβόνας 2007183
 • 11ο. Μελέτες περιπτώσεων186
 • 12ο. Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων για τη Διά Βίου Μάθηση198
 • 13ο. Εθνικά Συστήματα Προσόντων και Πλαίσια Διά Βίου Εκπαίδευσης204
 • 14ο. Ευρώπη 2020: Επισκόπηση215
 • 15ο. Ευρώπη 2020: Αρχιτεκτονική217
 • 16ο. Ευρώπη 2020: Χρονοδιάγραμμα 2010-2012218
 • ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ221
 • ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ235