Επετειακή έκδοση για τη συμπλήρωση 50 ετών από την ίδρυση των Διοικητικών Δικαστηρίων

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €20.00
ΝΠ €30.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2014
ISBN: 978-960-562-796-6
Σελίδες: 182
Επιμέλεια Ύλης: Φ. Καρβελά
Πρόλογος: Θ. Βιτουλαδίτη

Το έργο Νομολογία Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών 2011-2013 περιλαμβάνει αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών των ετών 2011-2013 και αποτελεί επετειακή έκδοση με την ευκαιρία συμπλήρωσης 50 ετών από την ίδρυση των Διοικητικών Δικαστηρίων. Η Νομολογία Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών 2011-2013 αποτελεί από το 2006 συνέχεια της προσπάθειας συγκέντρωσης σε ετήσια βάση της νομολογίας των διοικητικών δικαστηρίων με σκοπό να καλυφθεί η ανάγκη ενημέρωσης των νομικών που ασχολούνται με το δημόσιο δίκαιο καθώς και να καταγραφούν, μέσω της παράθεσης των αποφάσεων πιθανές εξελίξεις και αλλαγές στη νομολογία των διαφορών που εκδικάζονται από το Διοικητικό Πρωτοδικείο. Στο παρόν έργο περιέχονται για πρώτη φορά αποφάσεις της Επιτροπής Συμμόρφωσης του Δικαστηρίου (άρθρο 2 Ν 3068/2002), καθώς και οι πρώτες αποφάσεις Δίκαιης Δίκης (άρθρα 54 και 55 Ν 4055/2012).

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών 2011-2013 περιλαμβάνει σε περιληπτική μορφή τις σπουδαιότερες αποφάσεις των ετών 2011-2013 από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών ταξινομημένες συστηματικά κατʼ αντικείμενο ως εξής: 1) Αποφάσεις Επιτροπής Συμμόρφωσης, 2) Δίκαιη Δίκη, 3) Προσωρινή Δικαστική Προστασία, 4) Διαφορές του Ν 1406/1983, 5) Ν 702/1977 - Κοινωνική Ασφάλιση, 6) Φορολογικές Υποθέσεις, 7) Διαφορές ΚΕΔΕ και 8) Προεδρική διαδικασία 9) Εκλογικές Διαφορές και 10) Αλλοδαποί. Όλες οι αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου είναι κατηγοριοποιημένες, περαιτέρω, σε επί μέρους θεματικές ενότητες και φέρουν τίτλους με έντονα στοιχεία, για να μπορεί ο αναγνώστης να εντοπίζει εύκολα και άμεσα το θέμα που τον ενδιαφέρει. Τέλος, κάθε θεματική ενότητα περιλαμβάνει περιεχόμενα και αυτοτελές αλφαβητικό ευρετήριο, ενώ το έργο της νομολογίας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών 2011-2013 συμπληρώνεται και με ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο.

 • [1] ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ1
 • Ι. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ2
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 20127
 • 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ7
 • Α. Αναβολή εκδικάσεως των αιτήσεων συμμορφώσεως7
 • Β. Κατάργηση δίκης8
 • Γ. Αρμοδιότητα8
 • Δ. Απαράδεκτες8
 • Ε. Ζητήματα επί του παραδεκτού - Ενεργητική νομιμοποίηση8
 • 2. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ8
 • Α. Γενικά8
 • Β. Ειδικότερες περιπτώσεις μη συμμόρφωσης12
 • Γ. Ειδικότερες περιπτώσεις μη συμμόρφωσης παρά την κοινοποίηση του σχετικού πρακτικού και την πάροδο χρόνου και επιβολής χρηματικής κύρωσης19
 • Δ. Ειδικότερες περιπτώσεις συμμόρφωσης19
 • ΙΙ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ20
 • [2] ΔΙΚΑΙΗ ΔΙΚΗ23
 • [3] ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ29
 • I. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ30
 • II. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΙΔΙΚΑΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ37
 • ΙΙΙ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ39
 • [4] ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ Ν 1406/198343
 • I. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ45
 • ΙI. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ46
 • III. ΑΠΟΔΟΧΕΣ - ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ63
 • IV. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ68
 • V. ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΟΙΝΩΝ70
 • VI. ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ71
 • VII. ΣΗΜΑΤΑ73
 • VIΙI. ΠΡΟΣΤΙΜΑ76
 • IX. ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ79
 • [5] Ν 702/1977 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ81
 • I. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ82
 • II. ΟΑΕΕ86
 • ΙΙΙ. ΛΟΙΠΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ89
 • ΙV. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ Ν 702/197792
 • V. ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ92
 • [6] ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ95
 • I. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ96
 • II. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ99
 • IΙΙ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ101
 • ΙV. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ102
 • V. ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ103
 • VI. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ107
 • VIΙ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ112
 • VIΙΙ. ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ113
 • ΙX. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ114
 • X. ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ115
 • [7] ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΕΔΕ117
 • I. ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ117
 • II. ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ118
 • III. ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ119
 • IV. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ120
 • V. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ121
 • VI. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ121
 • [8] ΠΡΟΕΔΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ123
 • [9] ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ135
 • [10] ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ137
 • I. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ138
 • II. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ148
 • III. ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ150
 • IV. ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ151
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ157