Έκδοση: 2014
ISBN: 978-960-562-799-7
Σελίδες: 402
Συγγραφέας: Ε. Αθανασόπουλος
Διεύθυνση Σειράς: Ι. Καράκωστας
Πρόλογος: Ι. Καράκωστας

Η μονογραφία «Η εικόνα ως στοιχείο της προσωπικότητος του ατόμου» πραγματεύεται την εικόνα ως στοιχείο της προσωπικότητας του ατόμου και διαρθρώνεται σε δύο μείζονα μέρη: στο πρώτο μέρος ερευνάται ειδικότερα η εικόνα του προσώπου υπό την ηθική της διάσταση, ενώ στο δεύτερο μέρος μελετάται η περιουσιακή της διάσταση, το λεγόμενο right of publicity.

Το έργο χαρακτηρίζεται από ενδελεχή συγκριτική μελέτη και προσέγγιση των εξεταζόμενων θεμάτων, όχι μόνο κατά το ελληνικό δίκαιο, αλλά με σημεία αναφοράς το γερμανικό και αμερικανικό δίκαιο. Στις πρωτότυπες συμβολές του πονήματος συγκαταλέγεται η διερεύνηση του right of publicity επί της ιδίας εικόνας υπό το φως του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η μονογραφία αποτελεί εμπεριστατωμένη προσπάθεια καταγραφής και κριτικής επεξεργασίας των ζητημάτων που απασχολούν την ελληνική θεωρία και νομολογία ως προς το δικαίωμα επί της ιδίας εικόνας ως στοιχείο της προσωπικότητας και συνιστά πολύτιμο βοήθημα τόσο για τον θεωρητικό του δικαίου όσο και για τον νομικό της πράξης.

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ1
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ1
 • Η ΕΙΚΟΝΑ ΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ1
 • § 1. Έννοια της εικόνας1
 • § 2. Προσωπικότητα και αυτοτελές δικαίωμα επί της ιδίας εικόνας4
 • Ι. Γερμανία5
 • ΙΙ. Ελλάδα12
 • ΙΙΙ. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής17
 • § 3. Συναίνεση22
 • Ι. Γενικώς22
 • ΙΙ. Μορφές συναίνεσης23
 • ΙΙΙ. Έκταση συναίνεσης30
 • ΙV. Νομική φύση συναίνεσης32
 • V. Ανάκληση συναίνεσης34
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ35
 • ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ35
 • § 1. Το δικαίωμα πληροφόρησης του κοινού35
 • Ι. Εικόνα και δικαίωμα πληροφόρησης του κοινού35
 • ΙΙ. Δημόσια πρόσωπα και πρόσωπα επικαιρότητας40
 • Α) Ιστορικώς40
 • 1. Γερμανία40
 • 2. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής43
 • 3. Ελλάδα46
 • Β) Πρόσωπα απολύτου επικαιρότητος49
 • 1. Έννοια49
 • 2. Όρια δημοσίου ελέγχου των προσώπων απολύτου επικαιρότητος51
 • 3. Ιδιωτικός βίος των προσώπων απολύτου επικαιρότητος54
 • α) Η προβληματική στην γερμανική και ελληνική έννομη τάξη54
 • i. Γενικώς54
 • ii. Η υπόθεση “von Hannover v. Germany” (Nr. 1)55
 • iii. Η απήχηση της “von Hannover v. Germany” (2004)62
 • vi. Κριτική επί των “von Hannover v. Germany”68
 • β) Η προβληματική στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής69
 • Γ) Πρόσωπα σχετικής επικαιρότητος78
 • 1. Έννοια78
 • α) Γερμανία και Ελλάδα78
 • β) Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής81
 • 2. Ενδεικτική κατηγοριοποίηση83
 • α) ύποπτοι και δράστες εγκληματικών πράξεων83
 • i. Γερμανία και Ελλάδα83
 • ii. Νομολογία ΕΔΔΑ91
 • iii. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής92
 • β) θύματα εγκληματικών πράξεων και ατυχημάτων98
 • i. Γερμανία και Ελλάδα98
 • ii. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής101
 • γ) δικαστικοί λειτουργοί, δικηγόροι, μάρτυρες, αστυνομικοί103
 • δ) Πρόσωπα συνοδείας105
 • ε) Ανήλικα τέκνα προσώπων απολύτου επικαιρότητος108
 • ΙΙΙ. Απεικόνιση προσώπου σε τοπίο111
 • IV. Απεικόνιση προσώπου συμμετέχοντος σε δημόσιες συναθροίσεις, τελετές και εκδηλώσεις113
 • § 2. Όρια του δικαιώματος πληροφόρησης117
 • Ι. Εικόνα και τιμή117
 • Α) Γενικώς117
 • 1. Γερμανία και Ελλάδα117
 • 2. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής119
 • Β) Επεμβάσεις επί της εικόνας που δεν συνιστούν προσβολή της τιμής121
 • Γ) Σωρευτική προσβολή εικόνας και τιμής122
 • 1. Γενικώς122
 • α) Η αλλοίωση της εξωτερικής υπόστασης της εικόνας122
 • β) Ειδικότερα η γελοιογραφία124
 • γ) Η αλλοίωση της εσωτερικής υπόστασης της εικόνας135
 • δ) Η ταυτόχρονη αλλοίωση της εξωτερικής και εσωτερικής υποστάσεως της εικόνας139
 • ΙΙ. Εικόνα και ιδιωτικός βίος140
 • Α) Γερμανία και Ελλάδα140
 • Β) Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής142
 • Γ) Σωρευτική προσβολή εικόνας και ιδιωτικού βίου144
 • Δ) Εικόνα, ιδιωτικός βίος και ΕΣΔΑ150
 • Ε) H προστασία της εικόνας και του Right of Privacy από τα αμερικανικά δικαστήρια151
 • ΙΙΙ. Εικόνα και δικαίωμα πληροφοριακού αυτοκαθορισμού156
 • IV. Εικόνα και αξία του ανθρώπου169
 • § 3. Η ελευθερία της Τέχνης175
 • Ι. Η προβληματική της εννοιολογικής οριοθέτησης175
 • ΙΙ. Δικαίωμα επί της ιδίας εικόνας και ελευθερία της Τέχνης179
 • Α) Γερμανία179
 • Β) Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής181
 • Γ) Ελλάδα184
 • ΙΙΙ. Όρια της ελευθερίας της Τέχνης185
 • § 4. Η μεταθανάτια προστασία της εικόνας188
 • I. Γερμανία189
 • ΙΙ. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής196
 • ΙΙΙ. Ελλάδα199
 • § 5. Προστασία της εικόνας203
 • Ι. Αμυντικά ένδικα βοηθήματα203
 • ΙΙ. Αποκαταστατικά ένδικα βοηθήματα210
 • Α) Αγωγή ικανοποιήσεως της ηθικής βλάβης210
 • Β) Αγωγή αποζημιώσεως221
 • ΙΙΙ. Δικαίωμα Απαντήσεως και Επανορθώσεως223
 • IV. Αυτοδύναμη προστασία225
 • V. Ποινική προστασία226
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ230
 • Η ΕΙΚΟΝΑ ΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ230
 • § 1. Ιστορικώς230
 • Ι. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 230
 • ΙΙ. Γερμανία245
 • ΙΙΙ. Ελλάδα251
 • § 2. Περιεχόμενο του Right of Publicity επί της ιδίας εικόνας259
 • Ι. Γενικώς259
 • ΙΙ. Συμβάσεις εμπορικής εκμετάλλευσης της εικόνας261
 • Α) Ενδεικτική περιπτωσιολογία261
 • Β) Νομική φύση 266
 • 1. Γερμανία και Ελλάδα266
 • 2. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής269
 • § 3. Συναίνεση273
 • Ι. Γενικώς273
 • ΙΙ. Έκταση συναίνεσης 275
 • ΙΙΙ. Ερμηνεία συναίνεσης 277
 • ΙV. Νομική φύση συναίνεσης279
 • V. Η προβληματική του ελευθέρως ανακλητού της συναίνεσης 280
 • § 4. Φορείς του Right of Publicity285
 • § 5. Οριοθέτηση του Right of Publicity σε σχέση με το δικαίωμα πληροφόρησης και την ελευθερία της Τέχνης290
 • Ι. Η προβληματική290
 • ΙΙ. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής290
 • ΙΙΙ. Γερμανία306
 • ΙV. Ελλάδα312
 • § 6. Μεταθανάτια προστασία του Right of Publicity317
 • I. Γενικώς 317
 • ΙΙ. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής318
 • ΙΙΙ. Γερμανία329
 • ΙV. Ελλάδα336
 • § 7. Προστασία του Right of Publicity340
 • I. Γενικώς340
 • ΙΙ. Αμυντικά ένδικα βοηθήματα341
 • ΙΙΙ. Αγωγή αποκαταστάσεως περιουσιακής βλάβης344
 • IV. Αγωγή αποδόσεως του κέρδους κατά τις διατάξεις περί μη γνησίου διοικήσεως αλλοτρίων351
 • V. Αγωγή αποδόσεως του αδικαιολογήτου πλουτισμού355
 • VI. Αγωγή αποκατάστασης ηθικής βλάβης 359
 • VII. Ποινική προστασία362
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ363
 • ΗΜΕΔΑΠΗ363
 • ΑΛΛΟΔΑΠΗ367
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ EΥΡΕΤΗΡΙΟ379