Ερμηνεία και εφαρμογή των άρθρων 1-10 ΕΣΔΑ

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €44.00
ΝΠ €51.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2014
ISBN: 978-960-562-800-0
Σελίδες: 880
Επιμέλεια: Λ. Κοτσαλής
Συνεργασία: Π. Γιαννακούρας, Χ. Καραμπέλης, Μ. Κατσογιάννου, Δ. Κιούπης, Α. Παναγοπούλου, Σ. Σπηλιάκος, Α. Τζαννετής, Γ. Τριανταφύλλου, Σ. Τσακυράκης, Γ. Τσόλιας, Β. Χειρδάρης, Ι. Ανδρουλακης, Μ. Γαλανού, Μ. Μαργαρίτης, Ι. Χαμηλοθώρης, Π. Χριστόπουλος

Το παρόν έργο «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ & ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ», το οποίο αποτελεί μια κατʼ άρθρο ερμηνεία και εφαρμογή των άρθρων 1-10 της ΕΣΔΑ, των άρθρων δηλαδή που έχουν εξέχον ποινικό ενδιαφέρον, προέρχεται από τη συλλογική και συντονισμένη προσπάθεια εκπροσώπων της θεωρίας και της πράξης. Συγκεκριμένα, πρόκειται για μια θεωρητική και νομολογιακή επεξεργασία των δέκα πρώτων άρθρων της ΕΣΔΑ με συσχέτιση ελληνικής και ευρωπαϊκής νομολογίας. Η δομή του έργου έχει ως εξής: μετά το κείμενο εντός γκρι φόντου του οικείου άρθρου (στην ελληνική, αγγλική και γαλλική γλώσσα), παρατίθενται οι σχετικές διατάξεις, το διάγραμμα ύλης, η ειδική βιβλιογραφία (ελληνική και ξενόγλωσση) και ακολουθεί η ερμηνεία του.

Ειδικότερα, μετά την Εισαγωγή στην οποία παρουσιάζεται το ιστορικό υπόβαθρο της υιοθέτησης της ΕΣΔΑ, αναλύονται η υποχρέωση σεβασμού δικαιωμάτων του ανθρώπου (άρθρο 1), το δικαίωμα στη ζωή (άρθρο 2), η απαγόρευση των βασανιστηρίων (άρθρο 3) και η απαγόρευση της δουλείας και των καταναγκαστικών έργων (άρθρο 4). Στη συνέχεια αναπτύσσεται το δικαίωμα στην προσωπική ελευθερία και ασφάλεια (άρθρο 5), με τις ειδικότερες εκφάνσεις του, ήτοι: τη νόμιμη κράτηση κατόπιν καταδίκης υπό αρμοδίου δικαστηρίου, τη σύλληψη ή κράτηση λόγω ανυπακοής σε νόμιμη διαταγή δικαστηρίου ή προς εκτέλεση οριζομένης εκ του νόμου υποχρέωσης, την προσωρινή κράτηση, την κράτηση ανηλίκων προς επιτήρηση της ανατροφής τους ή προς παραπομπή ενώπιον αρμόδιας αρχής, την κράτηση «ευάλωτων ομάδων», τη στέρηση της ελευθερίας σε περιπτώσεις παρεμπόδισης παράνομης εισόδου στη χώρα, έκδοσης ή απέλασης, το δικαίωμα ενημερώσεως του συλληφθέντος περί των λόγων συλλήψεώς του και της διατυπουμένης εις βάρος του κατηγορίας, την παραπομπή συλληφθέντος ή κρατηθέντος ενώπιον δικαστικού λειτουργού συντόμως και τη δίκη εντός λογικής προθεσμίας, το δικαίωμα προσώπου στερουμένου την ελευθερία του να προσφύγει ενώπιον δικαστηρίου που θα αποφασίσει εντός βραχείας προθεσμίας επί της κράτησης και, τέλος, το δικαίωμα επανορθώσεως επί παρανόμου συλλήψεως ή κρατήσεως.

Ακολούθως αναλύεται το υψίστης σημασίας δικαίωμα στη χρηστή απονομή δικαιοσύνης (άρθρο 6). Ειδικότερα, στο πλαίσιο αυτού, αναπτύσσονται οι εκφάνσεις του δικαιώματος σε μια δίκαιη δίκη που συνάγονται από τη γενική ρήτρα του άρθρου 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ, οι εξωτερικές προϋποθέσεις της δίκαιης δίκης, το τεκμήριο αθωότητας του κατηγορουμένου, το δικαίωμα του κατηγορουμένου να πληροφορηθεί λεπτομερώς τη φύση και τον λόγο της εναντίον του κατηγορίας, η διάθεση στον κατηγορούμενο χρόνου και ευκολιών για την προετοιμασία της υπεράσπισής του, το δικαίωμα υπεράσπισης, το δικαίωμα του κατηγορουμένου να εξετάζει τους μάρτυρες κατηγορίας και, τέλος, η δωρεάν παράσταση διερμηνέα.

Εν συνεχεία αναλύονται η αρχή της νομιμότητας (nullum crimen nulla poena sine lege - άρθρο 7), το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής (άρθρο 8), το δικαίωμα στη σκέψη, στη συνείδηση και στη θρησκευτική ελευθερία (άρθρο 9), το δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση (άρθρο 10), ενώ στο τέλος παρουσιάζεται η αποτίμηση της επίδρασης του δικαίου της ΕΣΔΑ στο ελληνικό ποινικό δικονομικό και ουσιαστικό δίκαιο. Το έργο συμπληρώνεται με εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο.

Αποτελεί ένα σημαντικό και χρήσιμο βοήθημα όχι μόνο για τον ενασχολούμενο με το ποινικό δίκαιο, αλλά για κάθε μελετητή και εφαρμοστή του δικαίου της ΕΣΔΑ. Ο αναγνώστης έχει στη διάθεσή του αφενός ένα εύχρηστο εργαλείο στις αναζητήσεις του είτε αυτές κινούνται σε θεωρητικό επίπεδο είτε αφορούν την πρακτική εφαρμογή, αφετέρου μια κριτική προσέγγιση των επιμέρους άρθρων που συνθέτουν την ποινική ‒και όχι μόνο‒ ύλη της ΕΣΔΑ.

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ3
 • Λεωνiδας Κοτσαλhς, Καθηγητής Ποινικού Δικαίου-Ποινικής Δικονομίας Πανεπιστημίου Αθηνών3
 • Άρθρο 111
 • Υποχρέωση σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου11
 • Ιωαννης Χαμηλοθωρης, Αρεοπαγίτης1
 • Άρθρο 217
 • Δικαίωμα στη ζωή17
 • Παναγιωτης Δ. Χριστοπουλος, Δικηγόρος, Δ.Ν.17
 • Άρθρο 3690
 • Απαγόρευση των βασανιστηρίων69
 • Α. Δικονομικά ζητήματα69
 • Αριστομενης Τζαννετησ, Επίκουρος Καθηγητής Ποινικού Δικαίου-Ποινικής Δικονομίας Πανεπιστημίου Αθηνών69
 • Β. Ουσιαστικά ζητήματα75
 • Μαρια Ανδρ. Γαλανου, Δικηγόρος, Δ.Ν.75
 • Άρθρο 4105
 • Απαγόρευση της δουλείας και των καταναγκαστικών έργων105
 • Αριστομενης Τζαννετησ, Επίκουρος Καθηγητής Ποινικού Δικαίου-Ποινικής Δικονομίας Πανεπιστημίου Αθηνών105
 • Άρθρο 5113
 • Δικαίωμα στην προσωπική ελευθερία και ασφάλεια113
 • Γενικές παρατηρήσεις113
 • Χαραλαμπος Καραμπελης, Δικηγόρος, ΜΔΕ Ποινικών Επιστημών113
 • Άρθρο 5 παρ. 1 εδ. α΄-γ΄131
 • – Νόμιμη κράτηση κατόπιν καταδίκης υπό αρμοδίου δικαστηρίου131
 • – Σύλληψη ή κράτηση λόγω ανυπακοής σε νόμιμη διαταγή δικαστηρίου ή προς εκτέλεση οριζομένης εκ του νόμου υποχρέωσης131
 • – Προσωρινή κράτηση131
 • Χαραλαμπος Καραμπελης, Δικηγόρος, ΜΔΕ Ποινικών Επιστημών131
 • Άρθρο 5 παρ. 1 εδ. δ΄157
 • Κράτηση ανηλίκων προς επιτήρηση της ανατροφής τους ή προς παραπομπή ενώπιον αρμόδιας αρχής157
 • Μαριλενα Ι. Κατσογιαννου, Δικηγόρος, ΜΔΕ Ποινικού Δικαίου, Εγκληματολογίας, Υπ. Δ.Ν.157
 • Άρθρο 5 παρ. 1 εδ. ε΄191
 • Κράτηση «ευάλωτων ομάδων»191
 • Μαριλενα Ι. Κατσογιαννου, Δικηγόρος, ΜΔΕ Ποινικού Δικαίου, Εγκληματολογίας, Υπ. Δ.Ν.191
 • Άρθρο 5 παρ. 1 εδ. στ΄263
 • Στέρηση της ελευθερίας σε περιπτώσεις παρεμπόδισης παράνομης εισόδου στη χώρα, έκδοσης ή απέλασης263
 • Χαραλαμπος Καραμπελης, Δικηγόρος, ΜΔΕ Ποινικών Επιστημών263
 • Άρθρο 5 παρ. 2271
 • Δικαίωμα ενημερώσεως του συλληφθέντος περί των λόγων συλλήψεώς του και της διατυπουμένης εις βάρος του κατηγορίας271
 • Μαριλενα Ι. Κατσογιαννου, Δικηγόρος, ΜΔΕ Ποινικού Δικαίου, Εγκληματολογίας, Υπ. Δ.Ν.271
 • Άρθρο 5 παρ. 3305
 • Παραπομπή συλληφθέντος ή κρατηθέντος ενώπιον δικαστικού λειτουργού συντόμως και δίκη εντός λογικής προθεσμίας305
 • Χαραλαμπος Καραμπελης, Δικηγόρος, ΜΔΕ Ποινικών Επιστημών305
 • Άρθρο 5 παρ. 4309
 • Δικαίωμα προσώπου στερουμένου την ελευθερία του να προσφύγει ενώπιον δικαστηρίου που θα αποφασίσει εντός βραχείας προθεσμίας επί της κράτησης309
 • Χαραλαμπος Καραμπελης, Δικηγόρος, ΜΔΕ Ποινικών Επιστημών309
 • Άρθρο 5 παρ. 5319
 • Δικαίωμα επανορθώσεως επί παρανόμου συλλήψεως ή κρατήσεως319
 • Μαριλενα Ι. Κατσογιαννου, Δικηγόρος, ΜΔΕ Ποινικού Δικαίου, Εγκληματολογίας, Υπ. Δ.Ν.319
 • Άρθρο 6351
 • Δικαίωμα στη χρηστή απονομή δικαιοσύνης351
 • Άρθρο 6 παρ. 1351
 • Οι εκφάνσεις του δικαιώματος σε μια δίκαιη δίκη που συνάγονται από τη γενική ρήτρα του άρθρου 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ351
 • Ιωαννης Ν. Ανδρουλακης, Λέκτωρ Ποινικού Δικαίου-Ποινικής Δικονομίας Πανεπιστημίου Αθηνών351
 • Άρθρο 6 παρ. 1447
 • Οι εξωτερικές προϋποθέσεις της δίκαιης δίκης – Η έννοια του όρου «δικαστήριο»447
 • Μαρια Ανδρ. Γαλανου, Δικηγόρος, Δ.Ν.447
 • Άρθρο 6 παρ. 2465
 • Τεκμήριο αθωότητας του κατηγορουμένου465
 • Γιωργος Ν. Τριανταφυλλου, Επίκουρος Καθηγητής Ποινικού Δικαίου-Ποινικής Δικονομίας Πανεπιστημίου Αθηνών465
 • Άρθρο 6 παρ. 3 εδ. α΄521
 • Δικαίωμα του κατηγορουμένου να πληροφορηθεί λεπτομερώς τη φύση και τον λόγο της εναντίον του κατηγορίας521
 • Γιωργος Ν. Τριανταφυλλου, Επίκουρος Καθηγητής Ποινικού Δικαίου-Ποινικής Δικονομίας Πανεπιστημίου Αθηνών521
 • Άρθρο 6 παρ. 3 εδ. β΄539
 • Διάθεση στον κατηγορούμενο χρόνου και ευκολιών για την προετοιμασία της υπεράσπισής του539
 • Σπηλιος Σπηλιακος, Δικηγόρος, ΜΔΕ Ποινικών Επιστημών, Υπ. Δ.Ν.539
 • Άρθρο 6 παρ. 3 εδ. γ΄561
 • Δικαίωμα υπεράσπισης561
 • Μαριλενα Ι. Κατσογιαννου, Δικηγόρος, ΜΔΕ Ποινικού Δικαίου, Εγκληματολογίας, Υπ. Δ.Ν.561
 • Άρθρο 6 παρ. 3 εδ. δ΄665
 • Δικαίωμα του κατηγορουμένου να εξετάζει τους μάρτυρες κατηγορίας665
 • Παντελης Θ. Γιαννακουρας, Δικηγόρος, ΜΔΕ Ποινικών Επιστημών, Υπ. Δ.Ν.665
 • Άρθρο 6 παρ. 3 εδ. ε΄697
 • Δωρεάν παράσταση διερμηνέα697
 • Σπηλιος Σπηλιακος, Δικηγόρος, ΜΔΕ Ποινικών Επιστημών, Υπ. Δ.Ν.697
 • Άρθρο 7711
 • Μη επιβολή ποινής άνευ νόμου711
 • Αναστασια Γ. Παναγοπουλου, Δικηγόρος, ΜΔΕ Ποινικού Δικαίου, Εγκληματολογίας, Υπ. Δ.Ν.711
 • Άρθρο 8743
 • Δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής743
 • Γρηγορης Τσολιας, Δικηγόρος, ΜΔΕ Ποινικών Επιστημών743
 • Άρθρο 9805
 • Δικαίωμα στη σκέψη, στη συνείδηση και στη θρησκευτική ελευθερία805
 • Σταυρος Τσακυρακης, Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Πανεπιστημίου Αθηνών805
 • Άρθρο 10821
 • Δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση821
 • Βασιλειος Κ. Χειρδαρης, Δικηγόρος821
 • Aποτίμηση της επίδρασης του δικαίου της ΕΣΔΑ στο ελληνικό ποινικό δικονομικό και ουσιαστικό δίκαιο845
 • Μιχαηλ Μαργαριτης, Αρεοπαγίτης ε.τ.845
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ859