Έκδοση: 2014
ISBN: 978-960-562-797-3
Σελίδες: 184
Συγγραφέας: Γ. Νικολόπουλος

Η μετακίνηση κρατουμένων στο οικειότερο περιβάλλον του κράτους, όπου πρόκειται να ζήσουν μετά την απόλυσή τους, με σκοπό την έκτιση της ποινής ή του μέτρου στέρησης της ελευθερίας, που τους έχουν επιβληθεί με δικαστική απόφαση άλλου κράτους, αποτελεί διεθνή πρακτική για την υποστήριξη της κοινωνικής τους επανένταξης. Εντούτοις, η σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαφοροποιείται από τα αντίστοιχα κανονιστικά κείμενα άλλων διεθνών οργανισμών σε σχέση, ιδίως, με το δραστικό περιορισμό της σημασίας της συναίνεσης του κρατουμένου στη μετακίνησή του. Κατʼ αυτόν τον τρόπο, όμως, παραβλέπεται η δεοντολογία κάθε θεραπευτικού και υποστηρικτικού εγχειρήματος, που προϋποθέτει την ενεργό σύμπραξη του ενδιαφερομένου προσώπου.

Με αφορμή την απόφαση - πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2008 «σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της ελευθερίας ή μέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση», η παρούσα μελέτη αναδεικνύει τις προβληματικές όψεις της διακρατικής εκτέλεσης ποινών και μέτρων στέρησης της ελευθερίας, που επιβάλλονται σε «πολίτες της Ένωσης», επιχειρώντας μία διεπιστημονική ποινολογική ανάλυση μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο των σύγχρονων τάσεων διεθνοποίησης και «εξευρωπαϊσμού» της ποινικής πολιτικής αλλά και της κρίσης του προτάγματος της κοινωνικής επανένταξης.

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ1
 • ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ7
 • Εγκληματολογία και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση7
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ9
 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ, ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ9
 • 1. Το εγκληματολογικό ενδιαφέρον της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης9
 • 2. ΕΕ και αντεγκληματική πολιτική14
 • 3. Καθεστώτα ελέγχου των ανθρώπινων μετακινήσεων17
 • 4. ΕΕ και εθνική αντεγκληματική πολιτική20
 • 5. Οι συνέπειες των πολιτικών ελέγχου της ΕΕ για το παράδειγμα της εγκληματολογίας: Η διαπλοκή του εθνικού με το διεθνές21
 • 6. Προς μια νέα διεπιστημονικότητα στην εγκληματολογία; Επιστημολογικά και μεθοδολογικά προαπαιτούμενα24
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ27
 • Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ «ΕΞΕΥΡΩΠΑΪΣΜΟΥ» ΤΗΣ («EUROPEANISATION»)27
 • 1. Ποινική πολιτική και ποινολογία27
 • 2. Ποινική πολιτική και ΕΕ29
 • α. Σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των κρατουμένων29
 • β. Σχετικά με τη διακρατική εκτέλεση ποινών και μέτρων στερητικών της ελευθερίας, καθώς και εναλλακτικών μέτρων μεταχείρισης στην κοινότητα30
 • 3. Η διαδικασία «εξευρωπαϊσμού» («europeanisation») της ποινικής πολιτικής34
 • 4. Οι αντιφάσεις της διεθνοποίησης της ποινικής πολιτικής στην Ευρώπη40
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ43
 • Διακρατικές μετακινήσεις κρατουμένων: Διεθνείς και ευρωπαϊκές διαστάσεις43
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ45
 • ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ: ΔΙΕΘΝΕΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΕΞΩΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ45
 • 1. Προδιάθεση45
 • α. Η κάμψη της αρχής της εδαφικότητας45
 • β. Ιστορική αναδρομή47
 • 2. Το θεσμικό πλαίσιο του ΟΗΕ50
 • α. Η Πρότυπη Συμφωνία («Model Agreement») του 198550
 • β. Η εκτέλεση των ποινών του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου51
 • γ. Το Προαιρετικό Πρωτόκολλο (2002) στη Διεθνή Σύμβαση του ΟΗΕ κατά των Βασανιστηρίων και άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (1984)52
 • 3. Το θεσμικό πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης53
 • α. Η Σύμβαση για τη Μεταφορά Καταδίκων του 198353
 • β. Το Πρόσθετο Πρωτόκολλο του 199754
 • 4. Οι «σκοτεινές» όψεις της διακρατικής μετακίνησης κρατουμένων: Οι παράνομες πτήσεις της CIA55
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ57
 • ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ «ΧΩΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ»57
 • 1. Από τον όρο της αμοιβαίας εφαρμογής στην αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων57
 • 2. Από το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης στην απόφαση - πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ της 27ης.11.200858
 • 3. Η επίκληση του στόχου της κοινωνικής επανένταξης των κρατουμένων62
 • 4. Σχετικά με τη συναίνεση του υπό μετακίνηση κρατουμένου64
 • 5. Προθεσμίες72
 • α. Προθεσμίες για τη διαβίβαση και αναγνώριση της καταδικαστικής απόφασης73
 • β. Προθεσμίες για τη μετακίνηση του κρατουμένου74
 • γ. Προσωρινή σύλληψη74
 • δ. Χρονικές αβεβαιότητες και εφαρμοστέο δίκαιο75
 • i. Προθεσμίες κατά προσέγγιση75
 • ii. Εφαρμοστέο δίκαιο76
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ78
 • ΤΟ ΠΡΟΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ - ΠΛΑΙΣΙΟΥ 2008/909/ΔΕΥ ΤΗΣ 27ης.11.200878
 • 1. Κοινωνική επανένταξη και ποινική διαλεκτική78
 • 2. Η ελληνική νομοθετική αμφιθυμία γύρω από την κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων84
 • 3. Ποινική μεταχείριση87
 • 4. Οι πόροι για την κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων90
 • 5. H μέτρηση της κοινωνικής επανένταξης των πρώην κρατουμένων92
 • α. Το κριτήριο της ένταξης στην αγορά εργασίας92
 • β. Το κριτήριο της υποτροπής94
 • 6. Παρεκκλίσεις και «καλυμμένες» λειτουργίες του στόχου της κοινωνικής επανένταξης95
 • 7. Συγκεφαλαίωση: «Something from nothing»98
 • 8. Προαπαιτούμενα για την αξιολόγηση της απόφασης - πλαισίου100
 • ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ105
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ111
 • ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΛΑΙΣΙΟ 2008/909/ΔΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Νοεμβρίου 2008 «σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της ελευθερίας ή μέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση»111
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ149
 • ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ165