Έκδοση: 2014
ISBN: 978-960-622-329-7
Σελίδες: 1648
Επιμέλεια: Π. Πανταζόπουλος, Θ. Φορτσάκης
Συνεργασία: Μ. Νάνου

Η συλλογή νομοθεσίας της Διοικητικής Δικονομίας αποτελεί μια συστηματική συγκέντρωση και ταξινόμηση των διατάξεων που αφορούν τη διοικητική δικονομία, αλλά και εκείνων του ουσιαστικού διοικητικού δικαίου που είναι συνυφασμένες με αυτήν.

Η ενδέκατη έκδοση, η οποία είναι ενημερωμένη έως και το Ν 4281/2014 (ΦΕΚ Α΄ 160/8.8.2014) περιλαμβάνει 113 νομοθετήματα ενημερωμένα με όλες τις τελευταίες νομοθετικές εξελίξεις.

Η νέα έκδοση της Συλλογής κατέστη αναγκαία, καθώς από την προηγούμενη έκδοση μέχρι σήμερα ψηφίστηκαν νόμοι, οι οποίοι μετέβαλαν βασικά δικονομικά νομοθετήματα, όπως ιδίως ο Ν 4274/2014, οι οποίος τροποποίησε τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, το ΠΔ 18/1989, το Ν 4129/2013 (Κώδικας νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο) και τον Ν 1756/1988 (Οργανισμός δικαστηρίων), ο Ν 4250/2014 που επέφερε αλλαγές στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ο Ν 4254/2014, ο οποίος είχε τροποποιήσεις στον Ν 4129/2013, στον ΚΕΔΕ (ο οποίος τροποποιήθηκε εκτεταμένα και με τους Ν 4224/2014 και Ν 4218/2013) και στον Ν 2362/1995 (Κώδικας Δημοσίου Λογιστικού, ο οποίος τροποποιήθηκε πολλές φορές με τους Ν 4257/2014, 4256/2014, Ν 4249/2014, Ν 4242/2014 και Ν 4223/2013 και εν τέλει καταργήθηκε στο μεγαλύτερο μέρος του από 1.1.2015 με το Ν 4270/2014).

Πέραν αυτών τέθηκαν σε ισχύ νομοθετήματα που επηρέασαν τη νομοθεσία που περιλαμβάνεται στη Συλλογή, όπως είναι ο νέος Κανονισμός του ΣτΕ, ο οποίος περιλαμβάνει σημαντικές δικονομικές διατάξεις, ο Ν 4239/2014 για τη δίκαιη ικανοποίηση λόγω εύλογης διάρκειας της δίκης στο Ελεγκτικό Συνέδριο και ο Ν 4270/2014 με τον οποίο, όπως προαναφέρθηκε, καταργήθηκαν από 1.1.2015 οι διατάξεις των άρθρων 1-108 και 110 του Ν 2362/1995 και τέθηκαν σε ισχύ νέες αντίστοιχες διατάξεις, οι οποίες περιελήφθησαν στη συλλογή.

Ο κορμός του έργου εξακολουθεί να αποτελείται από το ΠΔ 18/1989 για το ΣτΕ και τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Ν 2717/1999), όπως ισχύουν σήμερα και συμπληρώνεται από διατάξεις για τις ακυρωτικές και τις ουσιαστικές διοικητικές διαφορές. Περιλαμβάνονται, επίσης, τα πλήρη κείμενα του Συντάγματος, της ΕΣΔΑ (όπως τροποποιήθηκε από το 14ο Πρωτόκολλο) και των λοιπών προσθέτων Πρωτοκόλλων, ορισμένες διατάξεις της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμφώνου του ΟΗΕ για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, καθώς και πίνακας των Αποφάσεων-Συστάσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης που αφορούν στη διοικητική δικονομία. Η συλλογή περιέχει, ακόμη, διατάξεις για το ΑΕΔ, την οργάνωση των διοικητικών δικαστηρίων, το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Δημόσιο Λογιστικό, την αναγκαστική απαλλοτρίωση, την αστική ευθύνη και τα προνόμια του Δημοσίου, τη διοικητική διαδικασία, τις ανεξάρτητες αρχές, τη διοικητική εκτέλεση και τέλος την κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την εκτέλεση των δημοσίων έργων (Ν 3669/2008).

Το έργο συμπληρώνεται με χρονολογικό πίνακα νομοθεσίας, πίνακα τροποποιητικών νομοθετημάτων και πίνακα διοικητικών διαφορών ουσίας εμπλουτισμένο με όλες τις νέες διοικητικές διαφορές, καθώς και εκτενές αλφαβητικό ευρετήριο, που καλύπτει το σύνολο των νομοθετημάτων.

 • Β. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ1
 • Ι. ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ3
 • [1] ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ [1975/1986/2001/2008]3
 • [2] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ74
 • ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ[Άρθρα 1-6]94
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ[Άρθρα πρώτον, 1-5, δεύτερον]97
 • ΕΚΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ[Άρθρα 1-9, δεύτερο]100
 • ΕΒΔΟΜΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ[Άρθρα πρώτο, 1-10, δεύτερο]103
 • ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ[Άρθρα πρώτο, 3-7]108
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ[Άρθρα πρώτο, 1-8, τρίτο]112
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ [Άρθρα πρώτο, 18-22, δεύτερο]116
 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ119
 • [3] ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ [Άρθρα 220, 251-281]122
 • [4] Ν 2462/1997 Κύρωση του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στο Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και του Δευτέρου Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στο Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματασχετικού με την κατάργηση της ποινής του θανάτου[Άρθρα πρώτο, 14 παρ. 1, τρίτο] 138
 • ΙΙ. ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ143
 • [5] Ν 345/1976 Περί κυρώσεως του Κώδικος περί του κατά το άρθρον 100 του Συντάγματος Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου143
 • [6] N 4023/2011 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος [Άρθρα 20, 24]167
 • [7] ΠΔ 26/2012 Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεωντης νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών [Άρθρα 125-127] 168
 • [8] Ν 2479/1997 Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, επιτάχυνση των δικών,δικονομικές απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1 παρ. 1, 11]170
 • ΙΙΙ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ175
 • Α. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ175
 • [9] Ν 1756/1988 Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασηδικαστικών λειτουργών [Άρθρα πρώτο, 1-9, 11, 13-14, 17, 19, 22, 28-30, 32-60, 62-63, 65-66Γ, 110, 111, δεύτερο]175
 • [10] ΠΔ 404/1978 Περί καθορισμού της έδρας και της περιφερείας των Διοικητικών Δικαστηρίων του Κράτους246
 • [11] ΠΔ 402/1983 Βιβλία της γραμματείας των τακτικών διοικητικώνδικαστηρίων και περιεχόμενό τους 253
 • [12] ΠΔ 40/2013 Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, ηλεκτρονικήχορήγηση σχετικών πιστοποιητικών και λοιπών εγγράφων στο Συμβούλιοτης Επικρατείας και στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια268
 • Β. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ273
 • [13] N 3086/2002 Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και κατάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων του[Άρθρα 1, 2, 24 παρ. 1-4, 25, 25Α, 63]273
 • Γ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΝΣΗΜΟ277
 • [14] Ν ΓϠΟΗ΄/1912 Περί δικαστικών ενσήμων[Άρθρα 2, 6 παρ. 4, 7 παρ. 1 περ. β΄, 8]277
 • [15] ΒΔ 27.2-8.3.1912 Περί εκτελέσεως του Ν ΓϠΟΗ΄ (αριθ. 3978) της 7 Ιανουαρίου 1912 περί δικαστικών ενσήμων [Άρθρα 17, 26]279
 • [16] ΠΔ 7-18.7.1928 Περί του τρόπου της εισπράξεως του υπό του Ν ΓϠΟΗ΄ του 1912 επιβαλλομένου τέλους επί της αξίας του αντικειμένου των αγωγώνοσάκις αύτη είναι ανωτέρα των 10.000 δραχμών [Άρθρα 1-4]280
 • IV. ΑΚΥΡΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ283
 • Α. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ283
 • [17] ΠΔ 18/1989 Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας283
 • [18] Απόφ. ΣτΕ 19/2013 (σε Ολομέλεια και Συμβούλιο) Κωδικοποίηση διατάξεων Κανονισμού του Συμβουλίου της Επικρατείας(υπ’ αριθμ. 9/2008 και 17/2013 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείαςσε Ολομέλεια και Συμβούλιο)332
 • [19] Ν 3900/2010 Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνσητης διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1, 2, 70]366
 • [20] ΠΔ 361/2001 Κατανομή σε Τμήματα των υποθέσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας368
 • [21] Ν 4055/2012 Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής[Άρθρα 53-58] 372
 • [22] Ν 1968/1991 Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης [Άρθρα 34 παρ. 1, 2, 42]376
 • [23] Ν 2863/2000 Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και άλλες αρχέςκαι όργανα του τομέα παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών[Άρθρα 5 παρ. 8, 11 παρ. 1]377
 • [24] Ν 3115/2003 Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών[Άρθρα 6 παρ. 4, 5, 14]378
 • [25] Ν 4070/2012 Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις [Άρθρα 78 παρ. 1-2, 80 παρ. 2α, 188]379
 • [26] N 4261/2014 Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του Ν 3601/2007 και άλλες διατάξεις [Άρθρο 64, 166 παρ. 1, 2, 190 παρ. 1]381
 • [27] ΠΔ 81/2005 Δικηγορικές εταιρείες [Άρθρα 6, 40]383
 • [28] Ν 3746/2009 Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλισηοχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις [Άρθρο 67]384
 • [29] Ν 3889/2010 Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων,Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις[Άρθρα 19, 34]385
 • [30] Ν 3894/2010 Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων [Άρθρο 23]387
 • Β. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ389
 • [31] Ν 702/1977 Περί υπαγωγής υποθέσεων εις τα διοικητικά δικαστήρια, αντικαταστάσεως, τροποποιήσεως και καταργήσεως διατάξεων του ΝΔ 170/1973 περί του Συμβουλίου της Επικρατείας[Άρθρα 1-5Α, 36 παρ. 1, 37]389
 • [32] N 3900/2010 Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις [Άρθρα 47 παρ. 4, 70]397
 • [33] Ν 3068/2002 Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικέςαποφάσεις, προαγωγή των δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στο βαθμό του Συμβούλου Επικρατείας και άλλες διατάξεις[Άρθρα 15 παρ. 3, 16]398
 • [34] N 2773/1999 Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας - Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις [Άρθρα 5 παρ. 6-7, 47]400
 • [35] Ν 4001/2011 Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις [Άρθρα 32, 33, 90 παρ. 8, 109]402
 • [36] N 3371/2005 Θέματα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις[Άρθρα 25 περ. β΄, 76]404
 • [37] Ν 998/1979 Περί προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων εν γένει της Χώρας [Άρθρα 67Α, 84]405
 • [38] Ν 4070/2012 Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις [Άρθρα 30 παρ. 16, 78 παρ. 1-2, 4, 188] 409
 • Γ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ411
 • [39] Ν 3068/2002 Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις, προαγωγή των δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στο βαθμό του Συμβούλου Επικρατείας και άλλες διατάξεις [Άρθρο 15]411
 • V. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΥΣΙΑΣ417
 • [40] Ν 2717/1999 Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας417
 • [41] Ν 4055/2012 Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής [Άρθρα 53-58] 553
 • [42] Ν 1406/1983 Ολοκλήρωση της δικαιοδοσίας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, συγκρότηση Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των τακτικώνδιοικητικών δικαστηρίων και ρύθμιση μερικών άλλων θεμάτων[Άρθρα 1-11, 31-32, 38, 40]554
 • [43] Ν 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης[Άρθρα 45-50, 147-152, 221 παρ. 4, 234, 237 παρ. 1-3, 286] 562
 • [44] Ν 3038/2002 Για την επίλυση των διαφορών του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-13, 16]569
 • [45] Ν 702/1977 Περί υπαγωγής υποθέσεων εις τα διοικητικά δικαστήρια, αντικαταστάσεως, τροποποιήσεως και καταργήσεως διατάξεων του ΝΔ 170/1973 «περί του Συμβουλίου της Επικρατείας»[Άρθρα 7, 33, 36 παρ. 2, 37]573
 • [46] Ν 4072/2012 Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις [Άρθρα 146, 158, 182, 183, 195 παρ. 1, 4, 330] 576
 • [47] Ν 505/1976 Περί υπαγωγής εις τα τακτικά Φορολογικά Δικαστήριατων φορολογικών διαφορών δήμων και κοινοτήτων και της μετονομασίαςτούτων εις Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια [Άρθρα 1-3]580
 • [48] Ν 3959/2011 Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού[Άρθρα 25, 30-35, 45, 51, 55]583
 • [49] Ν 2289/1995 Αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και άλλες διατάξεις [Άρθρα 10 παρ. 12, 12Α παρ. 8, 9, 21 παρ. 1, 3]593
 • [50] Ν 2944/2001 Τροποποίηση της νομοθεσίας του Συμβουλίου της Επικρατείας και των διοικητικών δικαστηρίων[Άρθρα 4 παρ. 1, 2, 10 παρ. 1, 2, 13]595
 • [51] N 3340/2005 Για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς [Άρθρα 25, 36 παρ. 1]596
 • [52] N 3371/2005 Θέματα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις[Άρθρα 25 περ. α΄, 76]598
 • [53] Ν 4070/2012 Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις[Άρθρα 28 παρ. 1-6, 78, 80 παρ. 2α, 188]599
 • [54] Ν 3917/2011 Διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων επικοινωνιών,χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόναςσε δημόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις [Άρθρα 12, 20]603
 • [55] Ν 4177/2013 Kανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντωνκαι της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις[Άρθρα 1, 21, 22, 24, 25, 26, 49]605
 • [56] Ν 4001/2011 Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις [Άρθρα 32, 33, 109]609
 • [57] Ν 3712/2008 Οργάνωση του συστήματος επίσημης μετάφρασης, σύσταση Μεταφραστικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, ορκωτοί μεταφραστές και άλλες διατάξεις [Άρθρα 39, 49]610
 • [58] Ν 3528/2007 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ [Άρθρα 141, 142]611
 • [59] Ν 3584/2007 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων [Άρθρα 145, 147, 158 παρ. 1, 2]615
 • VI. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ621
 • [60] Ν 4129/2013 Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο621
 • ΑΠΟΦΑΣΗ ΕλΣ (Ολ) 16031/1993 Περί συστάσεως V Τμήματος στο Ελεγκτικό Συνέδριο και περί τροποποιήσεως των με αριθ. 48208/1965, 33397/1983, 26241/1984, 3786 & 15778/1992 αποφάσεων της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου748
 • ΑΠΟΦΑΣΗ ΕλΣ (Ολ) ΦΓ8/15686/2002 Κωδικοποίηση, τροποποίηση και συμπλήρωση της 48208/1965 απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου «περί καθορισμού των Τμημάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου καιτης αρμοδιότητας αυτών» και των 7035/1991, 3786/1992, 15778/1992 και 16031/1993 αποφάσεων αυτής750
 • ΑΠΟΦΑΣΗ ΕλΣ (Ολ) ΦΓ8/22431/2004 Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΦΓ8/15686/8.7.2002 (ΦΕΚ Β΄ 1242) αποφάσεως της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, «περί καθορισμού των Τμημάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της αρμοδιότητας αυτών»757
 • ΑΠΟΦΑΣΗ ΕλΣ (Ολ) ΦΓ8/22043/2012 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. ΦΓ8/16805/1999 καθώς και της υπ’ αριθμ. ΦΓ8/15686/8.7.2002, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ’ αριθμ. ΦΓ8/22431/6.10.2004 και ΦΓ8/52557/6.12.2006 αποφάσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου760
 • ΑΠΟΦΑΣΗ ΕλΣ (Ολ) ΦΓ8/38420/2012 Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΦΓ8/15686/2002 (ΦΕΚ Β΄ 1242) απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει763
 • [61] ΠΔ 1225/1981 Περί εκτελέσεως των περί Ελεγκτικού Συνεδρίουδιατάξεων765
 • [62] Ν 4239/2014 Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογηςδιάρκειας της δίκης, στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-6, 13]820
 • [63] ΠΔ 95/2014 Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, ηλεκτρονική χορήγηση σχετικών πιστοποιητικών και λοιπών εγγράφωνστο Ελεγκτικό Συνέδριο825
 • [64] ΠΔ 169/2007 Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τον τίτλο «Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων» των διατάξεων που ισχύουν για την απονομή των πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων [Άρθρα 66, 67]830
 • VII. ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ839
 • [65] Ν 4270/2014 Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις [Άρθρα 14-155, 177, 183]839
 • [66] Ν 2362/1995 Κώδικας Δημοσίου Λογιστικού [Άρθρα 1-113, 119]948
 • [67] ΝΔ 496/1974 Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου1037
 • [68] ΠΔ 136/1998 Περιορισμοί έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής και ευθύνες υπολόγων1067
 • [69] ΠΔ 113/2010 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες1075
 • [70] ΠΔ 151/1998 Διαδικασία ελέγχου, εκκαθάρισης και εντολήςπληρωμής των δαπανών του Δημοσίου1083
 • [71] ΠΔ 155/2013 Τροποποίηση του αριθ. 151/1998 ΠΔ/τος (Α΄ 116) − Διαδικασία εξόφλησης χρηματικών ενταλμάτων από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου [Άρθρα 2-5]1099
 • [72] ΝΔ 1264 της 16/25.4.1942 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεωςτων διατάξεων περί Οικονομικής Επιθεωρήσεως [Άρθρο 12]1102
 • [73] Ν 3492/2006 Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλισητης χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις [Άρθρα 15-17, 37]1105
 • VIII. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ1115
 • [74] Ν 2882/2001 Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων1115
 • [75] Ν 2990/2002 Κύρωση της από 21 Δεκεμβρίου 2001 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Αρμοδιότητα των δικαστηρίων σε υποθέσεις αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις»1162
 • [76] Ν 3894/2010 Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων [Άρθρα 10, 11, 13, 23, 27]1164
 • IX. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ - ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ1173
 • [77] ΠΔ 456/1984 Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόμος[Άρθρα 104-106]1173
 • [78] Ν 3528/2007 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ και άλλες διατάξεις[Άρθρα 2, 38, τρίτο] 1174
 • [79] Ν 2812/2000 Κύρωση του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων[Άρθρα 1, 60, δεύτερο παρ. 1]1176
 • [80] Ν 976/1979 Περί ρυθμίσεως ζητημάτων σχετικών προς τροχαίαατυχήματα προκαλούμενα υπό μηχανοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου1178
 • [81] Ν 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης[Άρθρα 232, 286] 1183
 • [82] ΠΔ 410/1988 Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίαςιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου [Άρθρο 14 παρ. 1]1186
 • [83] ΒΔ της 26.6-10.7.1944 Περί κώδικος των νόμων περίδικών του Δημοσίου [Άρθρα 11, 19, 21]1187
 • [84] Ν 2579/1998 Φορολογικές διαρρυθμίσεις και άλλες διατάξεις [Άρθρα 28 παρ. 4, 32 περ. στ΄]1189
 • [85] Ν 1868/1989 Τροποποίηση, αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν 1756/1988 «Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών», τροποποίηση διατάξεων του ΝΔ 3026/1954 «Περί Κώδικος Δικηγόρων» και άλλες διατάξεις [Άρθρα 22 παρ. 4-5, 28]1190
 • [86] Ν 1715/1951 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περίΝομικού Συμβουλίου του Κράτους, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ετέρωνυπηρεσιών αρμοδιότητος του Υπουργείου Οικονομικών κειμένωνδιατάξεων [Άρθρο 19]1191
 • [87] Ν 2097/1952 Περί ρυθμίσεως ειδικών τινών περιπτώσεων εφαρμογήςτου νόμου περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων και άλλων τινών διατάξεων [Άρθρα 8, 10]1192
 • [88] ΠΔ 34/1995 Κωδικοποίηση διατάξεων νόμωνπερί εμπορικών μισθώσεων [Άρθρα 51, 67]1193
 • [89] ΝΔ 31/1968 Περί προστασίας της περιουσίας των οργανισμώντοπικής αυτοδιοικήσεως και ρυθμίσεως ετέρων τινών θεμάτων [Άρθρα 1, 3-7]1195
 • [90] Ν 1416/1984 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της δημοτικήςκαι κοινοτικής νομοθεσίας για την ενίσχυση της Αποκέντρωσης και την ενδυνάμωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης [Άρθρα 75, 90]1197
 • [91] Ν 3068/2002 Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις, προαγωγή των δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στο βαθμό του Συμβούλου Επικρατείας και άλλες διατάξεις[Άρθρα 1-4, 16]1198
 • [92] ΠΔ 61/2004 Διαδικασία ελέγχου της συμμόρφωσης της Διοίκησηςπρος τις δικαστικές αποφάσεις 1203
 • X. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ1209
 • [93] Ν 2690/1999 Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις1209
 • [94] Ν 4174/2013 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις[Άρθρα 1-9, 63-67]1229
 • [95] Ν 3469/2006 Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις [Άρθρα 1-18, 24-26]1252
 • [96] N 3861/2010 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτησηνόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικώνοργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις[Άρθρα 1-6, 8, 10]1277
 • [97] N 3979/2011 Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις [Άρθρα 1, 2, 12-28, 63]1286
 • [98] Ν 3051/2002 Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις [Άρθρα 1-5, 25]1299
 • [99] ΑΝ 261/1968 Περί χρόνου ανακλήσεως παρανόμων διοικητικών πράξεων [Άρθρον μόνον]1310
 • [100] Ν 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησηςκαι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης[Άρθρα 227, 228, 286] 1311
 • [101] Ν 3386/2005 Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόωντρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια [Άρθρα 76-78]1314
 • [102] Ν 4030/2011 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις [Άρθρα 33, 34, 59]1318
 • XI. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ1323
 • [103] ΝΔ 356/1974 Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων1323
 • XII. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ1383
 • [104] Ν 3669/2008 Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων [Άρθρα Πρώτο, 1 παρ. 7α΄-στ΄, 2, 76-77, 80-82, 85, Δεύτερο]1383
 • [105] ΠΔ 7/2013  Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπέςσχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών καιπαροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 42), αρμοδιότηταςτων Περιφερειών [Άρθρα 1, 5, 10]1397
 • [106] Ν 1418/1984 Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων1399
 • [107] Ν 1650/1986 Για την προστασία του περιβάλλοντος [Άρθρα 30, 33]1400
 • [108] Ν 2947/2001 Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενείας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις [Άρθρο 9 παρ. 5-7]1404
 • [109] ΠΔ 118/2007 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (ΚΠΔ) [Άρθρα 15, 42]1406
 • [110] Ν 4013/2011 Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του N 3588/2007(πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1, 2, 4 παρ. 5]1409
 • [111] N 4281/2014 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις[Άρθρα 134-138, 201 παρ. 3]1417
 • XIII. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ1425
 • [112] Ν 3886/2010 Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκανμε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)1425
 • [112] Ν 3886/2010 Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκανμε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)1425
 • [113] N 3978/2011 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προμηθειών στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/81/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας[Άρθρα 89-94, 118]1436
 • Γ. ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ1445
 • ΕΝΙΑΙΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ1445