Ουσιαστικές προϋποθέσεις της διοικητικής εκτελέσεωςΔιαδικασία εκτελέσεως και ανακοπέςΝΔ 356/1974 "Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων"

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €29.00
ΝΠ €39.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2014
ISBN: 978-960-562-809-3
Σελίδες: 272
Συγγραφέας: Δ. Τομαράς

Η παρούσα δεύτερη έκδοση «Η Αναγκαστική Είσπραξη των Δημοσίων Εσόδων κατά τον ΚΕΔΕ» κατέστη αναγκαία λόγω των πρόσφατων νομοθετικών αλλαγών που επήλθαν στο ΝΔ 356/1974.

Η δεύτερη έκδοση έχει επικαιροποιηθεί με όλες τις νέες διατάξεις των νόμων (Ν 4110/2013, 4141/2013, 4152/2013, 4170/2013, 4172/2013, 4218/2013, 4224/2013 και Ν 4254/2014) που έχουν κωδικοποιήσει το ΝΔ 356/1974 και έχει εμπλουτισθεί με πρόσφατη σημαντική νομολογία, η οποία παρατίθεται στο Παράρτημα Νομολογίας. Ειδικότερα, ο συγγραφέας παρουσιάζει στην ερμηνεία του παρόντος έργου αναλυτικά όλες τις αλλαγές που επέφεραν οι παραπάνω πρόσφατοι νόμοι στο πεδίο εφαρμογής της αναγκαστικής είσπραξης των δημοσίων εσόδων, οι οποίες αφορούν στις κατηγορίες των νομίμων τίτλων, στους τόκους και στα πρόστιμα εκπροθέσμου καταβολής, στην ατομική ειδοποίηση και στην κατάσχεση εις χείρας τρίτου. Επιπλέον, στο Παράρτημα Νομοθεσίας παρουσιάζονται το ΝΔ 356/1974, όπως ισχύει μετά τις αλλαγές του Ν 4254/2014 και οι διατάξεις των άρθρων 136-145, 183 του Ν 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143/28.6.2014) που αφορούν στις παραγραφές απαιτήσεων.Ενώ για την αναγκαστική εκτέλεση επί ιδιωτικών διαφορών υπάρχουν πολλά και αξιόλογα συγγράμματα, για την αναγκαστική εκτέλεση με σκοπό την είσπραξη δημοσίων εσόδων υπάρχει κενό, το οποίο φιλοδοξεί να καλύψει η παρούσα μελέτη.

Ο Κώδικας Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) ρυθμίζει τη διοικητική εκτέλεση, δηλαδή το σύνολο των κανόνων δικαίου που διέπουν τη διαδικασία αναγκαστικής εισπράξεως των δημοσίων εσόδων. Η διαδικασία αυτή στηρίζεται σε ένα νόμιμο τίτλο ο οποίος προσδιορίζεται από την προηγούμενη διοικητική διαδικασία βεβαιώσεως των δημοσίων εσόδων. Με την παρούσα μελέτη εξετάζονται τα ανακύπτοντα κατά τη διαδικασία βεβαιώσεως προβλήματα, τα οποία δύνανται να επηρεάζουν τη διαδικασία εκτελέσεως. Η περιεκτική και εμπεριστατωμένη ανάλυση του συγγραφέα δεν περιορίζεται μόνο σε ζητήματα δικονομικού δικαίου, παράλληλα εξετάζονται σε όλες τις ενότητες του έργου και θέματα ουσιαστικού δικαίου, όπως η γένεση της δημόσιας απαιτήσεως και ο χρόνος παραγραφής. Η διοικητική εκτέλεση αποτελεί κλάδο του δικονομικού δικαίου. Σε αυτή εφαρμόζονται θεσμοί γνωστοί από τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως η κατάσχεση και ο πλειστηριασμός. Τα κενά του ΚΕΔΕ καλύπτονται με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων της Πολιτικής Δικονομίας. Βασική έννοια του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων και του δικαίου της διοικητικής εκτελέσεως, είναι αυτή του δημοσίου εσόδου. Ο συγγραφέας οριοθετεί την έννοια του δημοσίου εσόδου. Τα δημόσια έσοδα διακρίνονται σε εν στενή εννοία έσοδα και εν ευρεία εννοία έσοδα. Μεγάλο μέρος των δημοσίων εσόδων προέρχεται από τη φορολογία. Λόγω του ότι οι απαιτήσεις του Δημοσίου, μπορούν να προκύψουν από την εφαρμογή κανόνων είτε του δημοσίου είτε του ιδιωτικού δικαίου, τούτο έχει ως συνέπεια οι διατάξεις του ΚΕΔΕ να ερμηνεύονται τόσο από τα διοικητικά δικαστήρια όσο και από τα πολιτικά δικαστήρια. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει κίνδυνος εκδόσεως αποφάσεων με αντιφατικό περιεχόμενο οπότε καθίσταται αναγκαία η επέμβαση του ΑΕΔ. Κατά το ΑΕΔ, οι διαφορές που γεννώνται κατά τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης είναι διοικητικές, εφόσον η υποκείμενη σχέση επί της οποίας ερείδεται ο νόμιμος τίτλος εισπράξεως είναι σχέση δημοσίου δικαίου, ιδιωτικές δε όταν η υποκείμενη σχέση είναι σχέση ιδιωτικού δικαίου.

Η μελέτη διακρίνεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο εξετάζονται οι ουσιαστικές προϋποθέσεις της διοικητικής εκτελέσεως, θέματα δηλαδή που αφορούν στη βεβαίωση των δημοσίων εσόδων. Ειδικότερα σε αυτό το κεφάλαιο ερμηνεύονται θέματα σχετικά με τη συγκρότηση του νομίμου τίτλου, τη διαδικασία βεβαιώσεως, τις παραγραφές των απαιτήσεων του Δημοσίου και τον συμψηφισμό των απαιτήσεων.

Το δεύτερο μέρος πραγματεύεται τη διαδικασία εκτελέσεως και αναλύεται η κατάσχεση και ο πλειστηριασμός.

Στο τρίτο μέρος ερμηνεύεται το ένδικο βοήθημα της ανακοπής. Περιγράφεται η ανακοπή κατά του νομίμου τίτλου εκτελέσεως, η ανακοπή κατά πράξεων κατασχέσεως και η ανακοπή κατά πλειστηριασμού.

Ακολουθεί το Παράρτημα Νομολογίας όπου περιλαμβάνονται σημαντικές δικαστικές αποφάσεις επί των θεμάτων του ΚΕΔΕ και το Παράρτημα Νομοθεσίας όπου και παρουσιάζεται το ΝΔ 356/1974, κωδικοποιημένο όπως ισχύει σήμερα και οι βασικές διατάξεις του Ν 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας» που αφορούν στις παραγραφές του Δημοσίου.

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ1
 • Ι. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ1
 • ΙΙ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 4
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ7
 • Οι ουσιαστικές προϋποθέσεις της διοικητικής εκτελέσεως7
 • Α. Τα σχετικά με την συγκρότηση του νομίμου τίτλου7
 • α) Η διαδικασία βεβαιώσεως7
 • 1. Η διαδικασία συγκροτήσεως νομίμου τίτλου της α΄ περιπτώσεως του άρθρου 2 παρ. 2 του ΚΕΔΕ7
 • 2. Ατομική ειδοποίηση του οφειλέτου11
 • 3. Αμφισβητούμενοι νόμιμοι τίτλοι15
 • β) Οι συνέπειες συγκροτήσεως του νομίμου τίτλου 19
 • 1. Χρέος ληξιπρόθεσμον19
 • 2. Προσαυξήσεις, λόγω μη εμπροθέσμου καταβολής21
 • γ) Ειδικά θέματα22
 • 1. Η εκτέλεση αλλοδαπών τίτλων22
 • 2. Η λήψη προσωρινών μέτρων εις βάρος του οφειλέτου23
 • Β. Πότε καθίσταται ανενεργός ο νόμιμος τίτλος25
 • α) Οι παραγραφές των απαιτήσεων του Δημοσίου26
 • 1. Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να βεβαιώσει εν ευρεία εννοία δημόσιο έσοδο και της αξιώσεώς του να εισπράξει εν στενή εννοία βεβαιωθέν έσοδο26
 • ι) Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου ή άλλου ΝΠΔΔ προς κοινοποίηση της πράξεως επιβολής του εσόδου (φόρου, τέλους, προστίμου κ.λπ.)28
 • ii) Παραγραφή της αξιώσεως του Δημοσίου ή άλλου ΝΠΔΔ προς είσπραξη του εν στενή εννοία βεβαιωθέντος εσόδου30
 • 2. Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου ή άλλου ΝΠΔΔ να βεβαιώσει εν στενή εννοία δημόσιο έσοδο32
 • ι) Η νομολογία του Αρείου Πάγου32
 • ιι) Η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας34
 • β) Συμψηφισμός ή διαγραφή με άλλο νόμιμο τρόπο της δημοσίας απαιτήσεως35
 • 1. Ο συμψηφισμός35
 • 2. Διαγραφή των προς το Δημόσιο χρεών41
 • γ) Βεβαίωση χρέους γενομένη διαρκούσης αναστολής42
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ45
 • Η διαδικασία εκτελέσεως45
 • Α. Η κατάσχεση46
 • α) Η κατάσχεση των κινητών46
 • 1. Τα ακατάσχετα47
 • ι) Ακατάσχετα κατά την διαδικασία κατασχέσεως εις χείρας του οφειλέτου47
 • ιι) Ακατάσχετα εις χείρας τρίτων (άρθρο 31 του ΚΕΔΕ)50
 • 2. Κατάσχεση κινητών εις χείρας του οφειλέτου (άρθρα 10-18 ΚΕΔΕ)51
 • 3. Κατάσχεση κινητών εις χείρας τρίτου55
 • β) Η κατάσχεση ακινήτων (άρθρα 35-38 ΚΕΔΕ)60
 • 1. Έκταση εφαρμογής της διαδικασίας κατασχέσεως επί ακινήτων60
 • 2. Η επιβολή της κατασχέσεως62
 • 3. Οι συνέπειες της κατασχέσεως (άρθρα 38-39 ΚΕΔΕ)65
 • Β. Πλειστηριασμός67
 • α) Ο πλειστηριασμός των κινητών (άρθρα 19-27 ΚΕΔΕ)68
 • 1. Η προδικασία επί πλειστηριασμού κινητών68
 • 2. Η διεξαγωγή του πλειστηριασμού επί κινητών69
 • 3. Επανάληψη πλειστηριασμού και αναπλειστηριασμός κινητών73
 • ι) Η επανάληψη του πλειστηριασμού73
 • ιι) Αναπλειστηριασμός74
 • β) Πλειστηριασμός ακινήτων (άρθρα 41-47 ΚΕΔΕ) 76
 • 1. Προδικασία επί πλειστηριασμού ακινήτων76
 • 2. Η διεξαγωγή του πλειστηριασμού78
 • 3. Αναπλειστηριασμός (άρθρο 46 ΚΕΔΕ)82
 • γ) Η διανομή του πλειστηριάσματος 85
 • 1. Διανομή όταν οφειλέτης δεν έχει πτωχεύσει85
 • 2. Διανομή επί πτωχεύσεως του οφειλέτου89
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ91
 • Οι ανακοπές91
 • Α. Ανακοπή κατά του νομίμου τίτλου εκτελέσεως93
 • α) Η προϊσχύουσα νομολογία93
 • β) Η νέα ρύθμιση και οι κατ’ αυτής αντιδράσεις95
 • Β. Ανακοπή κατά πράξεων κατασχέσεως (217 παρ. 1 περ. β΄ ΚΔΔ)101
 • α) Ανακοπή κατά της ταμειακής βεβαιώσεως101
 • β) Ανακοπή κατά της κατασχετηρίου εκθέσεως104
 • γ) Λοιπές αιτήσεις σχετικές με την διαδικασία της κατασχέσεως108
 • 1. Η αίτηση αλλαγής μεσεγγυούχου108
 • 2. Ισχυρισμοί περί ακατασχέτου 109
 • 3. Αίτηση εκκαθαρίσεως ή προσδιορισμού των εξόδων και των δικαιωμάτων της εκτελέσεως110
 • Γ. Ανακοπή κατά πλειστηριασμού110
 • α) Ανακοπή κατά του προγράμματος του πλειστηριασμού111
 • β) Ανακοπή κατά του πίνακος κατατάξεως114
 • γ) Ανακοπή ακυρώσεως του πλειστηριασμού 117
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ123
 • ΝΔ 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (ΦΕΚ Α΄ 90/5.4.1974)123
 • Α. Οι ουσιαστικές προϋποθέσεις της διοικητικής εκτελέσεως123
 • Β. Τα σχετικά με την συγκρότηση του νομίμου τίτλου 123
 • α) Εγκυρότητα νομίμου τίτλου123
 • β) Ολοκλήρωση διοικητικής διαδικασίας130
 • γ) Περιπτώσεις νομίμου τίτλου: Η έκθεση αυτοψίας134
 • Γ. Ατομική ειδοποίηση του οφειλέτου 136
 • Δ. Προσαυξήσεις, λόγω μη εμπροθέσμου καταβολής 140
 • Ε. Η διαδικασία εκτελέσεως146
 • ΣΤ. Η κατάσχεση 148
 • α) Ανακοπή τρίτου από εις χείρας του κατάσχεση 148
 • β) Συνταγματικότητα παράλειψης κοινοποίησης κατασχετηρίου στην κατάσχεση εις χείρας τρίτου158
 • Ζ. Η κατάσχεση ακινήτων 162
 • Η. Οι ανακοπές168
 • Θ. Προσωποκράτηση188
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ191
 • [1] ΝΔ 356/1974Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων191
 • [2] N 4270/2014Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις [Άρθρα 136-145, 183]239
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ247
 • AΛΦABHTIKO EYPETHPIO251