Έκδοση: 2014
ISBN: 978-960-562-820-8
Σελίδες: 344
Συγγραφέας: Ε. Ραυτόπουλος

Το κεντρικό θέμα που διατρέχει το έργο Διαδρομή, Θεωρία και Γλώσσα του Διεθνούς Δικαίου είναι η θεώρηση του Διεθνούς Δικαίου ως τάξης δημοσίου δικαίου μεταξύ διεθνών κοινωνιών, σε αντίθεση με τη στατική, «εξ αντικειμένου» προσέγγισή του ως συστήματος -έστω και ατελούς- κανόνων, αρχών και εννοιών με βάση την προσφιλή προσφυγή στην αναλογία του Ιδιωτικού Δικαίου.

Στον ορίζοντα λοιπόν που διαγράφει το θεμελιώδες ερώτημα «Αντικειμενισμός» ή Διεθνές Κοινό Συμφέρον, επιχειρείται αφενός κριτική προσέγγιση στη συσκοτισμένη ιστορική πορεία των θεωρητικών αντιλήψεων του Διεθνούς Δικαίου (Κεφάλαιο Πρώτο) και στις μεθόδους εξακρίβωσης τόσο της υποτιθέμενης «αντικειμενικής ουσίας» του Διεθνούς Δικαίου όσο και της υποτιθέμενης αντικειμενικής υπόστασής του ως συστήματος, τεχνητά αποχωρισμένου από τον «κοινωνικά συμφραζόμενο» χαρακτήρα του (Κεφάλαιο Δεύτερο). Αφετέρου, αναλύονται κριτικά οι τρεις θεμελιώδεις έννοιες του Διεθνούς Δικαίου, η κυριαρχία (Κεφάλαιο Τρίτο), το Έθιμο (Κεφάλαιο Τέταρτο) και η Συνθήκη (Κεφάλαιο Πέμπτο), όπου καταδεικνύεται το απρόσφορο των χρησιμοποιούμενων αναλογιών του Ιδιωτικού Δικαίου και διαφωτίζεται η κανονιστική τους ενέργεια σε σχέση με την προστασία και προαγωγή διεθνούς κοινού συμφέροντος.

Το βιβλίο περιέχει εύχρηστο πίνακα Συνθηκών και Υποθέσεων με παραπομπή στις σελίδες όπου αναφέρονται για τη διευκόλυνση του αναγνώστη.

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ1
 • ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ: Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΞΗΓΗΣΕΩΝ1
 • I. Η Μεθοδολογία του «Αντικειμενισμού» στις Παραδοσιακές και στις Σύγχρονες Θεωρίες του Διεθνούς Δικαίου1
 • II. Η Πορεία της Παραδοσιακής Προσέγγισης: Από το «Εξ Υποκείμενου» στο «Εξ Αντικειμένου» Διεθνές Δίκαιο12
 • (1) Το Διεθνές Δίκαιο ως Δημοσίου Δικαίου Αντίληψη της Ευρωπαϊκής Κοινωνίας12
 • (2) Η Δικαστική Αντίληψη του Διεθνούς Δικαίου20
 • III. Η Κοινωνική Προσέγγιση: Το Διεθνές Δίκαιο ως Κοινωνικό Γεγονός32
 • IV. Η Ρεαλιστική Σχολή του New Haven: Το Δίκαιο ως Κοινωνική Διαδικασία42
 • (1) Η Φύση της Διαχωριστικής Γραμμής μεταξύ Ρεαλισμού του New Haven και Παραδοσιακών Θεωριών42
 • (2) Το Μεθοδολογικό Πρόγραμμα46
 • (3) Κριτική Θεώρηση55
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ63
 • ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ63
 • I. Η Κωδικοποίηση του Διεθνούς Δικαίου63
 • (1) Το Απρόσφορο της Κωδικοποίησης ως Μεθόδου Εξακρίβωσης του Διεθνούς Δικαίου63
 • (2) Η Απαρχή της Διεθνούς Κωδικοποιητικής Διαδικασίας: Ο Ρόλος του Ινστιτούτου Διεθνούς Δικαίου και η Διαδικασία της Κωδικοποίησης στην ΚτΕ68
 • (3) Η Διαδικασία της Κωδικοποίησης στον ΟΗΕ: Μέθοδος Εξακρίβωσης του Διεθνούς Δικαίου ή Τεχνική στη Διαμόρφωση Consensus;73
 • (4) Η Υποκειμενική Εκδοχή της Κωδικοποίησης του Διεθνούς Δικαίου83
 • II. Διεθνές και Εσωτερικό Δίκαιο88
 • (1) Η Σχέση Διεθνούς και Εσωτερικού Δικαίου ως Μαρτυρία Διαμόρφωσης Διεθνούς Κοινού Συμφέροντος88
 • (2) Ο «Κοινωνικά Συμφραζομένος» Χαρακτήρας του Εσωτερικού Δικαίου και η Υποκειμενικότητα των Εσωτερικών Εννόμων Τάξεων96
 • (3) Η Δογματική Ιστορία101
 • (α) Δυαδισμός και TRIEPEL102
 • (β) Μονισμός108
 • (γ) Συντονισμός110
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ113
 • ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ113
 • I. Η Διαδρομή της Θεωρητικής και Μεθοδολογικής Αντίληψης της Σχέσης Κυριαρχία και Διεθνές Δίκαιο113
 • (1) Η Θεωρία της Υπεροχής του Υπερ-Νομικού Στοιχείου: Κυριαρχία - Διεθνές Δίκαιο ή η Κυριαρχία ως «Εξ Υποκειμένου» Κανονιστική Αντίληψη114
 • (2) Η Θεωρία της Απλής Αντιστροφής: Διεθνές Δίκαιο - Κυριαρχία ή η Κυριαρχία ως «Εξ Αντικειμένου» Κανονιστική Αντίληψη128
 • II. Η Κυριαρχία ως Εξουσία Πραγματοποίησης Διεθνούς Κοινού Συμφέροντος135
 • (1) Το Πλαίσιο της Συμμετοχής: Η Σημασία του Ρόλου του Κράτους ως Διεθνούς Κοινωνού143
 • (α) Η Σημασία της Απόκτησης της Ιδιότητας του Μέλους Διεθνούς Οργανισμού143
 • (β) Όψεις της Κυριαρχίας ως Άσκησης Διεθνούς Κοινού Συμφέροντος144
 • (αα) Η Οργανική Εκδοχή144
 • (ββ) Το Παράδειγμα των Υποκειμενικών Καθεστωτικών Κανόνων149
 • (2) Το Πλαίσιο της Εδαφικότητας: Εδαφική Κυριαρχία και Κοινό Συμφέρον156
 • (α) Το Απρόσφορο της Αναλογίας του Ιδιωτικού Δικαίου της Ιδιοκτησίας156
 • (β) Το παράδειγμα των Εδαφικών Διαφορών159
 • (3) Το Πλαίσιο της Διαδοχής: Διεθνής Διαδοχή και Κοινό Συμφέρον169
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ177
 • ΕΘΙΜΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΟΙΝΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ177
 • I. Το Απρόσφορο της «Εξ Αντικειμένου» Θεωρητικής Αντίληψης του Διεθνούς Εθίμου - Το Διεθνές Έθιμο ως Έννοια Δημοσίου Συμφέροντος177
 • II. Η Θεωρία της «Εξ Υποκειμένου» Κανονικότητας του Διεθνούς Εθίμου: Το Έθιμο ως Δικαίωμα/Καθήκον των Διεθνών Κοινωνών183
 • III. Η Θεωρία του Διεθνούς Εθίμου σε Μεταλλαγή: Δικαίωμα ή Κανόνας Δικαίου;191
 • IV. Η Πορεία της Θεωρητικής Αντίληψης του Διεθνούς Εθίμου τον Εικοστό Αιώνα: Από τον Υποκειμενισμό στον Αντικειμενισμό195
 • V. Το Διεθνές Έθιμο ως Διαδικασία Συγκεκριμενοποίησης Διεθνούς Κοινού Συμφέροντος217
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ235
 • ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΟΙΝΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ236
 • I. Η Κλασική Θεωρία (Grotius, Wolff, Vattel): Η Συσχετική Προσέγγιση Συνθήκης - Κοινωνικού Πλαισίου στο Δίκαιο των Εθνών236
 • (1) Η Σημασία του Διεθνούς Κοινωνού237
 • (2) Τα Υποδείγματα των Καθεστώτων που Εγκαθιδρύουν οι Συνθήκες241
 • (3) Ο Δημόσιος Χαρακτήρας της Νομικής Ενέργειας των Συνθηκών245
 • (4) Η Άσκηση της Ερμηνευτικής Εξουσίας248
 • II. Η «Εξ Υποκειμένου» Θεωρητική Αντίληψη των Συνθηκών254
 • (1) Η Υποκειμενική Νομική Σημασία της Σύστασης των Συνθηκών255
 • (2) Η Υποκειμενική Νομική Σημασία της Λειτουργίας των Συνθηκών263
 • III. Η «Εξ Αντικειμένου» Θεωρητική Αντίληψη της Συνθήκης ως Σύμβασης στο πλαίσιο της Σύμβασης της Βιέννης και η «Εξ Υποκειμένου» Ομολογία της281
 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ303
 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ309
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ311