Έκδοση: 2014
ISBN: 978-960-562-811-6
Σελίδες: 340
Συγγραφέας: Α. Μάνθος
Διεύθυνση Σειράς: Ι. Καράκωστας

Η μονογραφία «Η απώλεια ευκαιρίας στο δίκαιο της αποζημίωσης» πραγματεύεται το πρόβλημα της απώλειας ευκαιρίας από νομική, δικαιοπολιτική και συγκριτική σκοπιά: εξετάζεται η θεωρία της απώλειας ευκαιρίας και το πεδίο εφαρμογής της, τα βασικά εννοιολογικά γνωρίσματα, η απώλεια ευκαιρίας σε σχέση με το διαφυγόν κέρδος και η περιπτωσιολογία απώλειας ευκαιρίας (ιατρική ευθύνη, απώλεια δίκης, παράνομος αποκλεισμός από διαγωνισμό, αγώνα, κλήρωση κ.τ.ό.).

Τέλος, ερευνάται το λίαν πρακτικό ζήτημα της αξίωσης αποζημίωσης λόγω απώλειας ευκαιρίας, και ειδικότερα το προστατευόμενο έννομο αγαθό στην απώλεια ευκαιρίας, οι νόμιμοι λόγοι ευθύνης στην απώλεια ευκαιρίας, τα ζητήματα αιτιότητας, τα γενικά χαρακτηριστικά της ζημίας από την απώλεια ευκαιρίας, αλλά και λοιπά ουσιαστικά και δικονομικά ζητήματα.

Η μονογραφία αποτελεί εμπεριστατωμένη προσπάθεια καταγραφής και κριτικής επεξεργασίας των ζητημάτων που απασχολούν την θεωρία και νομολογία ως προς την απώλεια ευκαιρίας στο δίκαιο αποζημίωσης και συνιστά πολύτιμο βοήθημα τόσο για τον θεωρητικό του δικαίου όσο και για τον νομικό της πράξης. Η μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο λήψης υποτροφίας από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ».

 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ1
 • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ1
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ3
 • ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ3
 • § 1. Η «απώλεια ευκαιρίας» ως νομικό πρόβλημα3
 • Ι. Το νομικά σημαντικό πρόβλημα 3
 • 1. Αποκατάσταση της «απώλειας ευκαιρίας»3
 • 2. Η βασική προσέγγιση του προβλήματος4
 • α) Η ευκαιρία ως έννομο αγαθό5
 • β) Η «νόθος» θεωρία για τη χαλάρωση του μέτρου απόδειξης του αιτιώδους συνδέσμου5
 • 3. Ζητήματα ορολογίας6
 • 4. Σύνοψη ζητημάτων7
 • ΙΙ. Περιπτωσιολογία 8
 • § 2. Δικαιοπολιτική θεώρηση του προβλήματος της «απώλειας ευκαιρίας»10
 • Ι. Σημασία για τη συναλλακτική ζωή 10
 • ΙΙ. Ικανοποίηση του αισθήματος δικαίου11
 • 1. Ικανοποίηση πραγματικού έννομου συμφέροντος11
 • 2. Πνεύμα επιείκειας12
 • ΙΙΙ. Γενική και ειδική πρόληψη15
 • ΙV. Αποδεικτικές δυσχέρειες18
 • V. Διεύρυνση του πεδίου αστικής ευθύνης21
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ23
 • ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ23
 • § 3. Η θετική στάση απέναντι στην «απώλεια ευκαιρίας» 23
 • Ι. Η εξέλιξη της «perte d’une chance» στο γαλλικό δίκαιο23
 • 1. Οι τάσεις της νομολογίας23
 • 2. Χαρακτηριστικά της «απώλειας ευκαιρίας»27
 • α) Ύπαρξη τελικής ζημίας28
 • β) Πραγματική και σοβαρή ευκαιρία28
 • γ) Εκτίμηση της απώλειας ευκαιρίας με βάση τις πιθανότητες29
 • ΙΙ. Η απώλεια ευκαιρίας στο ιταλικό και το ισπανικό δίκαιο31
 • 2. Ισπανικό δίκαιο33
 • 1. Ιταλικό δίκαιο31
 • § 4. Η αρνητική στάση απέναντι στην «απώλεια ευκαιρίας»35
 • I. Η αντιμετώπιση της απώλειας ευκαιρίας στο γερμανικό δίκαιο35
 • 1. Απόρριψη της θεωρίας για την «απώλεια ευκαιρίας»35
 • 2. De lege lata θεμελίωση της αναλογικής ευθύνης36
 • α) Διαζευκτική (πιθανή) αιτιότητα και συντρέχον πταίσμα37
 • β) Η αρχή της ελεύθερης εκτίμησης του δικαστή40
 • γ) Νόμιμη εναλλακτική συμπεριφορά40
 • ΙΙ. Το πρόβλημα της απώλειας ευκαιρίας στο αυστριακό δίκαιο41
 • 1. Οι επιφυλάξεις ως προς την υιοθέτηση της «απώλειας ευκαιρίας»41
 • 2. Η νομολογιακή αντιμετώπιση ζητημάτων αβέβαιης αιτιότητας ειδικώς στο πεδίο της ιατρικής ευθύνης42
 • α) Μικρότερος βαθμός δικανικής γνώσης42
 • β) Αντιστροφή του βάρους απόδειξης42
 • γ) Εφαρμογή των κανόνων περί συντρέχοντος πταίσματος43
 • 3. Η θεωρία της «εναλλακτικής αιτιότητας που συντρέχει με τυχαία γεγονότα»44
 • ΙΙΙ. Η απώλεια ευκαιρίας στο ελβετικό δίκαιο46
 • § 5. Λοιπές τάσεις απέναντι στην «απώλεια ευκαιρίας»48
 • Ι. Η απώλεια ευκαιρίας στο αγγλοσαξονικό δίκαιο48
 • 1. Αγγλικό δίκαιο49
 • α) Το κριτήριο της «ισορροπίας των πιθανοτήτων» (balance of probabilities)49
 • β) Ιατρικές υποθέσεις49
 • γ) Άλλες υποθέσεις51
 • 2. Αμερικανικό δίκαιο53
 • α) Οι διαφορετικές προσεγγίσεις του προβλήματος της «απώλειας ευκαιρίας»53
 • β) Οι αποφάσεις του ανωτάτου δικαστηρίου της Μασαχουσέτης56
 • γ) Τελικές παρατηρήσεις57
 • II. Νομολογιακές αναφορές στο ολλανδικό και το πορτογαλικό δίκαιο58
 • 1. Ολλανδικό δίκαιο58
 • 2. Πορτογαλικό δίκαιο59
 • § 6. Διεθνή κείμενα και fora60
 • Ι. Διεθνή κείμενα60
 • 1. Οι κανόνες της UNIDROIT60
 • 2. Ευρωπαϊκός Κώδικας Συμβάσεων61
 • ΙΙ. Διεθνή fora61
 • 1. Αναφορές στη νομολογία του ΕΔΔΑ61
 • 2. Η νομολογία του ΔΕΚ63
 • § 7. Συμπεράσματα63
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ65
 • Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣΚΑΙ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ65
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ67
 • ΒΑΣΙΚΑ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ67
 • § 8. Διακρίσεις67
 • Ι. Οριοθέτηση της «απώλειας ευκαιρίας»67
 • ΙΙ. Τύποι της «απώλειας ευκαιρίας»68
 • 1. Απώλεια ευκαιρίας κέρδους69
 • 2. Απώλεια ευκαιρίας αποφυγής της ζημίας70
 • § 9. Το διακύβευμα και η προσβολή της ευκαιρίας70
 • Ι. Η έννοια του διακυβεύματος70
 • ΙΙ. Διακύβευμα και ευκαιρία κέρδους73
 • ΙΙΙ. Διακύβευμα και ευκαιρία αποφυγής της ζημίας74
 • 1. Ύπαρξη εν δυνάμει ζημιογόνου κινδύνου74
 • 2. Διάκριση από συνηθισμένες περιπτώσεις πρόκλησης ζημίας76
 • § 10. Εξ αντικειμένου αβεβαιότητα78
 • Ι. Υποκειμενική και εξ αντικειμένου αβεβαιότητα78
 • ΙΙ. Αιτιοκρατικά και αναιτιοκρατικά γεγονότα81
 • 1. Γενικά81
 • 2. Το πρόβλημα της αναιτιοκρατίας σε ζητήματα υγείας84
 • § 11. Συμβολή στην υλοποίηση της ευκαιρίας87
 • Ι. Ουδέτεροι παράγοντες87
 • ΙΙ. Ψυχική αιτιότητα89
 • 1. Το πρόβλημα της «ψυχικής αιτιότητας» γενικώς89
 • α) Ενδιάθετο φρόνημα του θύματος89
 • β) Ενδιάθετο φρόνημα τρίτου91
 • 2. Ψυχική αιτιότητα και έλλειψη ενημέρωσης του ασθενούς93
 • α) Ψυχική αιτιότητα και απώλεια ευκαιρίας93
 • i) Αποκλεισμός εφαρμογής του δόγματος της «απώλειας ευκαιρίας»94
 • ii) Η τάση για εφαρμογή του δόγματος της «απώλειας ευκαιρίας»96
 • β) Απόδειξη της ψυχικής αιτιότητας98
 • γ) Τεκμήριο αιτιότητας103
 • δ) Η θεωρία για την «ανάληψη του θεραπευτικού κινδύνου»104
 • § 12. Απώλεια ευκαιρίας και έκθεση στον κίνδυνο105
 • Ι. Οι έννοιες «ευκαιρία» και «κίνδυνος»105
 • ΙΙ. Η θεωρία της «δημιουργίας κινδύνων»108
 • 1. Στοιχεία που διακρίνουν τη θεωρία της «δημιουργίας κινδύνων» από τη θεωρία της «απώλειας ευκαιρίας»108
 • 2. Η κρίσιμη ρύθμιση του Restatement (Second) of Torts (1965)109
 • 3. Η άποψη περί αναλογικής ευθύνης110
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ112
 • ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΥΓΟΝ ΚΕΡΔΟΣ112
 • § 13. Εισαγωγικές παρατηρήσεις112
 • Ι. Ομοιότητες και διαφορές μεταξύ απώλειας ευκαιρίας και διαφυγόντος κέρδους112
 • 1. Ομοιότητες112
 • 2. Διαφορές113
 • α) Η πιθανότητα στο διαφυγόν κέρδος αφενός και στην απώλεια ευκαιρίας αφετέρου113
 • β) Συνέπειες114
 • i) Η «συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων»114
 • ii) Δημιουργία δεδικασμένου115
 • ΙΙ. Συμπέρασμα115
 • § 14. Διαφυγόν κέρδος και απώλεια ευκαιρίας αποφυγής της ζημίας116
 • Ι. Θετική και αποθετική ζημία116
 • ΙΙ. Θεμελιωτική και πληρωτική της ευθύνης αιτιότητα117
 • § 15. Διαφυγόν κέρδος και απώλεια ευκαιρίας κέρδους119
 • Ι. Η διάκριση μεταξύ διαφυγόντος κέρδους και απώλειας ευκαιρίας κέρδους119
 • 1. Η ειδοποιός διαφορά119
 • 2. «Αναλογικό» διαφυγόν κέρδος121
 • 3. Εφαρμογή του μηχανισμού της «απώλειας ευκαιρίας»123
 • ΙΙ. Παραδείγματα125
 • 1. Παράλειψη προαγωγής υπαλλήλου125
 • 2. Στέρηση της δυνατότητας διορισμού σε δημόσια υπηρεσία126
 • 3. Εκπρόθεσμη ταχυδρομική παράδοση φακέλου συμμετοχής σε διαγωνισμό127
 • 4. Μη συμμετοχή σε αγώνα128
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ130
 • ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ130
 • § 16. Το πεδίο της «ιατρικής ευθύνης»130
 • Ι. Ιατρικό σφάλμα και απώλεια ευκαιρίας130
 • 1. Προσβολή των πιθανοτήτων ίασης ή επιβίωσης μέσω του ιατρικού σφάλματος130
 • 2. Περιπτώσεις ιατρικών σφαλμάτων131
 • α) Μη έγκαιρη αντιμετώπιση του προβλήματος υγείας131
 • β) Εσφαλμένοι ιατρικοί χειρισμοί133
 • ΙΙ. Ειδικότερα ζητήματα135
 • 1. Αντιστροφή του βάρους απόδειξης στο γερμανικό δίκαιο135
 • 2. Παράλειψη ενημέρωσης του ασθενούς136
 • § 17. Απώλεια δίκης138
 • Ι. Το πεδίο ευθύνης του δικηγόρου138
 • ΙΙ. Η «δίκη μέσα στη δίκη»139
 • 1. Έννοια139
 • 2. Κριτήρια141
 • α) Η νομική κρίση του δικαστή141
 • β) Η πιθανότητα επιτυχίας της αναγκαστικής εκτέλεσης142
 • γ) Η νομολογία144
 • § 18. Παράνομος αποκλεισμός από διαγωνισμό, αγώνα, κλήρωση κ.τ.ό.145
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις145
 • ΙΙ. Περιπτώσεις αποκλεισμού146
 • 1. Αποκλεισμός από κλήρωση146
 • 2. Αποκλεισμός από αγώνα146
 • 3. Αποκλεισμός από τη διεκδίκηση θέσης εργασίας147
 • 4. Αποκλεισμός από εξετάσεις149
 • 5. Αποκλεισμός από διαγωνισμό150
 • ΙΙΙ. Απώλεια ευκαιρίας και διαφέρον αποζημιώσεως152
 • 1. Η κατάρτιση σύμβασης με διαγωνισμό152
 • 2. Η σύναψη διοικητικής σύμβασης155
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ157
 • Η ΑΞΙΩΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ157
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ159
 • ΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝΣΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ159
 • § 19. Η «ευκαιρία» ως έννομο αγαθό159
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις 159
 • ΙΙ. Τα χαρακτηριστικά της αυτοτέλειας της ευκαιρίας161
 • 1. Η ευκαιρία ως οντολογικό μέγεθος161
 • 2. Η «οικονομική αξία» της ευκαιρίας162
 • III. Ο σοβαρός χαρακτήρας της ευκαιρίας164
 • 1. Προσδοκία ευνοϊκού αποτελέσματος164
 • 2. Ύψος πιθανοτήτων υλοποίησης της ευκαιρίας165
 • § 20. «Απώλεια ευκαιρίας» και προστασία της προσωπικότητας167
 • Ι. Η ευκαιρία και το δικαίωμα της προσωπικότητας167
 • ΙΙ. Απώλεια ευκαιρίας και ηθική βλάβη168
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ173
 • ΝΟΜΙΜΟΙ ΛΟΓΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ173
 • § 21. Ενδοσυμβατική ευθύνη173
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις για όλα τα είδη ευθύνης173
 • ΙΙ. Περιεχόμενο του διαφέροντος εκπλήρωσης174
 • ΙΙΙ. Η πραγματοποίηση της ευκαιρίας ως περιεχόμενο της συμφωνίας των μερών177
 • 1. Το περιεχόμενο της «ευκαιρίας»177
 • 2. Παραδείγματα178
 • α) Παροχή ακριβόχρονων ταχυδρομικών υπηρεσιών178
 • β) Αισθητική επέμβαση για επαγγελματικούς λόγους179
 • γ) Φύλαξη πράγματος με απώτερο οικονομικό σκοπό179
 • 3. Η ευκαιρία στη σύμβαση ιατρικής αγωγής181
 • IV. Η διαφύλαξη της ευκαιρίας ως παρεπόμενη υποχρέωση επιμέλειας183
 • § 22. Ευθύνη από διαπραγματεύσεις185
 • Ι. Απώλεια ευκαιρίας και αρνητικό διαφέρον εμπιστοσύνης185
 • ΙΙ. Απώλεια ευκαιρίας και οιονεί θετικό διαφέρον της συμβάσεως186
 • § 23. Αδικοπρακτική ευθύνη188
 • Ι. Θεμελίωση του παρανόμου κατ’ ΑΚ 914188
 • 1. Η γενική ρήτρα στην αδικοπρακτική ευθύνη188
 • 2. Η ποινική προστασία της ευκαιρίας190
 • 3. Η προστασία της ευκαιρίας ως αμιγώς οικονομικής ζημίας192
 • 4. Η προστασία της ευκαιρίας στο αγγλοσαξονικό δίκαιο των αδικημάτων (torts)195
 • ΙΙ. Προσβολή της ευκαιρίας με τρόπο αντίθετο στα χρηστά ήθη196
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ197
 • ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ197
 • § 24. Αιτιώδης συνάφεια με την τελική ζημία197
 • Ι. Αδυναμία θεμελίωσης του αιτιώδους συνδέσμου με την τελική ζημία197
 • 1. Περισσότερες αιτιώδεις σχέσεις197
 • 2. Οι θεωρίες για την αιτιώδη συνάφεια198
 • 3. Η αβέβαιη αιτιότητα σε περιστατικά «απώλειας ευκαιρίας»199
 • ΙΙ. Δυνατότητα θεμελίωσης του αιτιώδους συνδέσμου με την τελική ζημία200
 • 1. Σχέση επικουρικότητας μεταξύ της «απώλειας ευκαιρίας» και της τελικής ζημίας201
 • 2. Περιπτώσεις επιδίκασης ακέραιης αποζημίωσης για ζημίες άλλες από εκείνη της «απώλειας ευκαιρίας»205
 • ΙΙΙ. Άλλες λύσεις που έχουν προταθεί για την αντιμετώπιση του προβλήματος θεμελίωσης της αιτιότητας ως προς την τελική ζημία207
 • 1. Πιθανοτική αιτιότητα207
 • 2. Η έκθεση στον κίνδυνο210
 • 3. Αντιστροφή του βάρους απόδειξης210
 • § 25. Αιτιώδης συνάφεια με την απώλεια ευκαιρίας212
 • Ι. Η αρχή «όλα ή τίποτα»212
 • ΙΙ. Περιπτώσεις στις οποίες δεν θεμελιώνεται αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ του νόμιμου λόγου ευθύνης και της απώλειας ευκαιρίας214
 • 1. Απουσία του «αναγκαίου όρου»214
 • 2. Απρόσφορη αιτία216
 • 3. Ανωτέρα βία217
 • ΙΙΙ. Υποθετική αιτιότητα και απώλεια ευκαιρίας217
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ221
 • Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΩΣ ΖΗΜΙΑ221
 • § 26. Γενικά χαρακτηριστικά της ζημίας από την απώλεια ευκαιρίας221
 • Ι. Η θεωρία της διαφοράς στην «απώλεια ευκαιρίας»221
 • 1. Η πιθανότητα ως μέτρο σύγκρισης221
 • 2. Η δυνατότητα αφηρημένου υπολογισμού της χαμένης ευκαιρίας222
 • ΙI. Ζημία πραγματική, αυτοτελής και «υπό αίρεση»225
 • 1. Ζημία πραγματική225
 • 2. Ζημία αυτοτελής226
 • 3. Ζημία «υπό αίρεση»229
 • § 27. Περιεχόμενο της αποζημίωσης234
 • Ι. «In natura» αποκατάσταση234
 • ΙΙ. Υπολογισμός της αποζημίωσης235
 • 1. Αναλογική αποζημίωση235
 • α) Κλασματική και κατ’ αποκοπή αποζημίωση235
 • β) Μαθηματικοί τύποι υπολογισμού237
 • γ) Σύγκριση με τον υπολογισμό στην πιθανοτική αιτιότητα239
 • 2. Εφαρμογή στατιστικών μεθόδων κατά την αποτίμηση της ζημίας241
 • α) Η σημαντική στατιστική πιθανότητα242
 • β) Η χρησιμότητα της στατιστικής μεθόδου243
 • γ) Κριτήρια για τη στατιστική μέτρηση245
 • 3. Η τελική ζημία ως σημείο αναφοράς247
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ250
 • ΛΟΙΠΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ «ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ»250
 • § 28. Ζητήματα ουσιαστικής φύσεως250
 • Ι. Προβλήματα συρροής στην «απώλεια ευκαιρίας»250
 • 1. Προσβολή της «ευκαιρίας» από περισσότερους250
 • 2. Συρροή «ευκαιριών»250
 • 3. Προσβολή περισσότερων «ευκαιριών»252
 • ΙΙ. Συντρέχον πταίσμα253
 • ΙΙΙ. Προληπτική προστασία και παραγραφή254
 • 1. Προληπτική προστασία254
 • 2. Παραγραφή255
 • IV. Μερική αποζημίωση στο ελληνικό δίκαιο256
 • 1. Γενικά256
 • 2. Περιπτώσεις απόκλισης από τον κανόνα «όλα ή τίποτα»257
 • α) Συντρέχον πταίσμα (ΑΚ 300)257
 • β) Διαζευκτική (πιθανή) αιτιότητα (ΑΚ 926 εδ. β΄)259
 • γ) Η αρχή της καλής πίστης (ΑΚ 281, 288)261
 • § 29. Ζητήματα δικονομικής φύσεως262
 • Ι. Η βάση και το αίτημα της αγωγής αποζημιώσεως λόγω απώλειας ευκαιρίας262
 • ΙΙ. Ζητήματα απόδειξης263
 • 1. Μέτρο απόδειξης263
 • 2. Στατιστική απόδειξη και απόδειξη στατιστικών264
 • 3. Πραγματογνωμοσύνη268
 • 4. Βάρος απόδειξης270
 • ΙΙΙ. Αναιρετικός έλεγχος271
 • ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ277
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ291
 • Α. Ελληνική291
 • Β. Ξένη295
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ305