Έκδοση: 2014
ISBN: 978-960-562-824-6
Σελίδες: 352
Συγγραφέας: Α. Σινανιώτη - Μαρούδη

Το παρόν σύγγραμμα περιλαμβάνει τις σύγχρονες νομοθετικές, νομολογιακές και βιβλιογραφικές τάσεις και εξελίξεις του δικαίου της Ιδιωτικής Ασφάλισης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Φιλοδοξεί να συμβάλει στην κατανόηση των διατάξεων του Ν 2496/1997 (ΑσφΝ), καθώς και του ΝΔ 400/1970 για την ασφαλιστική επιχείρηση.

Ιδιαίτερη αναφορά πραγματοποιείται στα εξής: 1. Γενικό μέρος της ασφαλιστικής σύμβασης, 2. Ασφαλιστική Επιχείρηση, 3. Εποπτεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, 4. Ασφαλιστική διαμεσολάβηση, 5. Κώδικες Δεοντολογίας, 6. Ασφάλιση κατά ζημιών, 7. Θαλάσσια ασφάλιση, 8. Αεροπορική ασφάλιση, 9. Ασφάλιση ζωής, ασθενειών και ατυχημάτων, 10. Αστική ευθύνη εξ αυτοκινήτων

Σε ενωσιακό επίπεδο, εξετάζονται: 1. O Κανονισμός 593/2008 (Ρώμη Ι), 2. O Κανονισμός 864/2007 (Ρώμη ΙΙ), 3. H Οδηγία 2002/65/ΕΚ σχετικά με την εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές, 4. H Οδηγία 2009/138/ΕΚ, γνωστή ως Φερεγγυότητα ΙΙ (Solvency II), που θεσπίζει ένα ενιαίο σύστημα υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων στα κράτη-μέλη της Ε.Ε., 5. H Πρόταση Οδηγίας Insurance Mediation Directive (IMD 2), που αποσκοπεί στη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου της αγοράς λιανικής ασφάλισης.

Το σύγγραμμα απευθύνεται σε όλο τον νομικό και επιχειρηματικό κόσμο που επιθυμεί να ενημερωθεί για το ισχύον Ασφαλιστικό Δίκαιο.

 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ1
 • ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ1
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ3
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ3
 • I. Έννοια και περιεχόμενο του Ασφαλιστικού Δικαίου3
 • ΙΙ. Ιστορία της ασφάλισης4
 • ΙΙI. Βασικές Έννοιες του Ασφαλιστικού Δικαίου12
 • 1. Ασφάλιση12
 • 2. Ασφαλιστικός Κίνδυνος12
 • 3. Αξίωση για ασφαλιστική κάλυψη14
 • 4. Αντασφάλιση15
 • 5. Συνασφάλιση15
 • ΙV. Διακρίσεις της Ασφάλισης15
 • 1. Ιδιωτική και Κοινωνική Ασφάλιση15
 • 2. Διάκριση με βάση το είδος του ασφαλισμένου κινδύνου16
 • 3. Διάκριση με βάση τη μορφή της ασφαλιστικής κάλυψης16
 • 4. Διάκριση με βάση τον λειτουργικό σκοπό της ασφάλισης18
 • 5. Διάκριση με βάση την ελευθερία σύναψης της ασφάλισης18
 • 6. Διάκριση με βάση τον αριθμό των δημιουργημένων ασφαλιστικών σχέσεων18
 • V. Πηγές Ιδιωτικού Ασφαλιστικού Δικαίου19
 • 1. Ιδιωτική ασφάλιση19
 • 2. Ασφαλιστική σύμβαση22
 • 3. Ασφαλιστική επιχείρηση23
 • 4. Κρατική Εποπτεία στις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις26
 • 5. Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές28
 • 6. Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο της ιδιωτικής ασφάλισης28
 • 6.1. Ο Κανονισμός 593/2008 ΕΚ («ΡΩΜΗ Ι»)28
 • 6.2. Ζητήματα εφαρμοστέου δικαίου κατά τον Κανονισμό 864/2007 (Ρώμη ΙΙ) στο πεδίο της αστικής ευθύνης από αυτοκινητικά ατυχήματα33
 • 6.3. Ασφαλιστικές συμβάσεις και διεθνής δικαιοδοσία36
 • 7. Εθνικό Δικονομικό Δίκαιο37
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ39
 • Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ39
 • Ι. Έννοια39
 • ΙΙ. Νομική Φύση40
 • III. Εμπορικός χαρακτήρας της ασφαλιστικής σύμβασης43
 • IV. Συμβαλλόμενα Μέρη44
 • 1. Ασφαλιστής44
 • 1.1. Ασφαλιστική επιχείρηση45
 • 1.1.1. Βασικά χαρακτηριστικά45
 • 1.1.2. Κρατική Εποπτεία46
 • 1.1.3. Χορήγηση άδειας σε ασφαλιστική επιχείρηση49
 • 1.1.4. Ανάκληση της άδειας και συνέπειες51
 • 1.1.5. Τεχνικά αποθέματα53
 • 1.1.6. Ασφαλιστική τοποθέτηση54
 • 1.1.7. Περιθώριο φερεγγυότητας56
 • 1.1.8. Εγγυητικό Κεφάλαιο56
 • 1.1.9. Εξυγίανση ασφαλιστικών επιχειρήσεων57
 • 1.1.10 Εκκαθάριση ασφαλιστικών επιχειρήσεων59
 • 1.1.11. Αλληλασφαλιστικοί Συνεταιρισμοί ή Αλληλασφαλιστικά Ταμεία61
 • 1.2. Βοηθητικά πρόσωπα ασφαλιστή62
 • 1.2.1. Γενικά62
 • 1.2.2. Ασφαλιστικός πράκτορας64
 • 1.2.3. Ασφαλιστικός σύμβουλος66
 • 1.2.4. Συντονιστής ασφαλιστικών συμβούλων67
 • 1.2.5. Μεσίτης ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων68
 • 1.2.6. Συνδεδεμένος ασφαλιστικός διαμεσολαβητής69
 • 1.2.7. Υπάλληλος ασφαλιστικής επιχείρησης69
 • 1.2.8. Πραγματογνώμονες69
 • 2. Λήπτης της ασφάλισης70
 • 3. Δικαιούχος του ασφαλίσματος70
 • 4. Ασφαλισμένος71
 • V. Κατάρτιση ασφαλιστικής σύμβασης71
 • 1. Εισαγωγή71
 • 2. Πρόταση του λήπτη της ασφάλισης72
 • 3. Αποδοχή της πρότασης73
 • 4. Συμφωνία συμβαλλομένων μερών73
 • 5. Το Ασφαλιστήριο74
 • 5.1. Εισαγωγικά74
 • 5.2. Υποχρέωση παράδοσης του ασφαλιστηρίου75
 • 5.3. Απαραίτητο περιεχόμενο του ασφαλιστηρίου75
 • 5.4. Το δικαίωμα εναντίωσης του λήπτη της ασφάλισης λόγω παρεκκλίσεων76
 • 5.5. Το δικαίωμα εναντίωσης του λήπτη λόγω μη παράδοσης πληροφοριών και ασφαλιστικών όρων78
 • 5.6. Νομική φύση του δικαιώματος εναντίωσης80
 • 6. Ασφαλιστικοί όροι80
 • 6.1. Γενικοί και ειδικοί όροι της ασφαλιστικής σύμβασης80
 • 6.2. Τρόπος ένταξης των Γενικών Ασφαλιστικών Όρων στην ασφαλιστική σύμβαση81
 • 6.3. Έλεγχος και ακυρότητα των ασφαλιστικών όρων82
 • 7. Προστασία προσωπικών δεδομένων85
 • 8. Αρχή της Διαφάνειας86
 • 9. Ο χαρακτήρας των διατάξεων του ΑσφΝ87
 • 10. Εξαιρέσεις από την ασφαλιστική κάλυψη88
 • 11. Κατάρτιση ασφαλιστικής σύμβασης από απόσταση90
 • 12. Έναρξη της ασφαλιστικής σύμβασης96
 • 13. Διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης98
 • 14. Λύση της ασφαλιστικής σύμβασης99
 • 14.1. Καταγγελία της ασφαλιστικής σύμβασης99
 • 14.2. Δικαίωμα υπαναχώρησης από την ασφαλιστική σύμβαση100
 • 14.3. Άλλοι λόγοι λύσης102
 • VI. Υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών στην ασφαλιστική σύμβαση-25
 • 1. Υποχρεώσεις του λήπτη της ασφάλισης102
 • 1.1. Καταβολή του ασφαλίστρου103
 • 1.2. Ασφαλιστικά βάρη106
 • 1.2.1. Προσυμβατική δήλωση του κινδύνου107
 • 1.2.2. Το αμετάβλητο του κινδύνου111
 • 1.2.3. Αποφυγή ή μείωση ζημίας117
 • 1.2.4. Ειδοποίηση του ασφαλιστή για επέλευση ασφαλιστικής περίπτωσης118
 • 2. Υποχρεώσεις του ασφαλιστή121
 • 2.1. Καταβολή του ασφαλίσματος121
 • 2.2. Υποχρεώσεις κατά το προσυμβατικό στάδιο122
 • 2.3. Έκδοση και παράδοση του ασφαλιστηρίου123
 • VII. Εκχώρηση της ασφαλιστικής αξίωσης-25
 • 1. Εκχώρηση του ασφαλίσματος123
 • 2. Διαδοχή στην ασφαλιστική σχέση124
 • VIII. Παραγραφή124
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ127
 • ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ127
 • I. Σχέδιο Νόμου για την εποπτεία και τη διαφάνεια στην ασφαλιστική αγορά127
 • IΙ. Φερεγγυότητα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων (SOLVENCY II)129
 • 1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις129
 • 2. Οι Στόχοι της Οδηγίας132
 • 3. Οι 3 Πυλώνες της Solvency II133
 • 3.1. Πρώτος Πυλώνας - Ποσοτικές απαιτήσεις133
 • 3.1.5. Ελάχιστες Κεφαλαιακές Απαιτήσεις Φερεγγυότητας (MCR)138
 • 3.1.1. Αποτίμηση των στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού133
 • 3.1.2. Υπολογισμός των τεχνικών προβλέψεων134
 • 3.1.3. Ίδια κεφάλαια136
 • 3.1.4. Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων Φερεγγυότητας (SCR)137
 • 3.1.6. Επενδύσεις139
 • 3.2. Δεύτερος Πυλώνας - Ποιοτικές απαιτήσεις139
 • 3.2.1. Η άσκηση Εποπτείας140
 • 3.2.2. Εταιρική Διακυβέρνηση141
 • 3.3. Τρίτος πυλώνας - Απαιτήσεις Δημοσιότητας και Διαφάνειας143
 • 4. Πεδίο Εφαρμογής της Οδηγίας144
 • IΙΙ. Κώδικες Δεοντολογίας στην ιδιωτική ασφάλιση146
 • 1. Εισαγωγή146
 • 2. Οι Κώδικες Δεοντολογίας ως πεδίο ανάπτυξης του soft law147
 • 3. Νομική φύση149
 • 4. Κώδικας Δεοντολογίας Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων150
 • 4.1. Σκοπός και διάρθρωση του ΚΔΑΕ150
 • 4.2. Γενικές διατάξεις150
 • 4.3. Ειδικές διατάξεις151
 • 4.3.1. Υποχρεώσεις έναντι των καταναλωτών151
 • 4.3.2. Σχέσεις ασφαλιστικής επιχείρησης και διαμεσολαβούντων προσώπων153
 • 4.3.3. Σχέσεις των ασφαλιστικών εταιριών μεταξύ τους153
 • 4.3.4. Υποχρεώσεις έναντι του προσωπικού154
 • 4.3.5. Υποχρεώσεις έναντι των δημοσίων αρχών154
 • 4.3.6. Υποχρεώσεις προς το φυσικό περιβάλλον154
 • 4.3.7. Επίλυση διαφορών μεταξύ ασφαλιστικών επιχειρήσεων155
 • 4.3.8. Τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας155
 • 5. Το π.δ. 298 της 6/26.8.1986: Δικαιώματα και υποχρεώσεις ασφαλιστικών πρακτόρων και παραγωγών ασφαλίσεων και Κώδικας Δεοντολογίας για την άσκηση του επαγγέλματος αυτών155
 • 6. Πρόσφατες εξελίξεις157
 • 6.1. Νέοι κανόνες δεοντολογίας ασφαλιστικών επιχειρήσεων158
 • 6.2. Νέος κανονισμός συμπεριφοράς των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών159
 • IV. Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση (IMD 2)162
 • 1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις162
 • 2. Στόχοι της Πρότασης Οδηγίας (IMD 2)163
 • 3. Συνοχή με άλλες πολιτικές και στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης164
 • 4. Αποτελέσματα των διαβουλεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη και εκτίμηση επιπτώσεων165
 • 5. Νομική βάση της Πρότασης Οδηγίας (IMD 2)167
 • 6. Επικουρικότητα και αναλογικότητα167
 • V. Αρχές Ευρωπαϊκού Δικαίου της Ασφαλιστικής Σύμβασης (Principles of European Insurance Contract Law)169
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ171
 • ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ171
 • Α. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ173
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ173
 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ173
 • I. Έννοια της ασφάλισης ζημιών173
 • II. Ουσιώδη στοιχεία της ασφάλισης ζημιών174
 • III. Διακρίσεις ασφάλισης ζημιών176
 • ΙV. Ασφαλιστικό ποσό177
 • 1. Έννοια177
 • 2. Ασφαλιστικό ποσό και έκταση ευθύνης του ασφαλιστή177
 • 2.1. Πλήρης ασφάλιση177
 • 2.2. Υπασφάλιση178
 • 2.3. Υπερασφάλιση179
 • 2.4. Συνασφάλιση180
 • 2.5. Πολλαπλή ή διπλή ασφάλιση180
 • 2.6. Ανοικτή ή τρέχουσα ασφάλιση181
 • V. Ασφαλιστικό συμφέρον181
 • 1. Γενικά181
 • 2. Προϋποθέσεις του ασφαλιστικού συμφέροντος184
 • 2.1. Οικονομική αξία ή σε κάθε περίπτωση χρηματική αποτίμηση184
 • 2.2. Νομιμότητα184
 • 3. Διακρίσεις του ασφαλιστικού συμφέροντος185
 • 3.1. Ασφάλιση ιδίου και ξένου συμφέροντος185
 • 3.2. Συμφέρον ουσίας, συμφέρον ευθύνης, συμφέρον καρπώσεως και συμφέρον χρήσεως187
 • 3.3. Συμφέρον παρελθόν, παρόν και μέλλον187
 • 3.4. Πολλαπλά συμφέροντα188
 • VΙ. Διαδοχή στην ασφαλιστική σχέση188
 • VΙI. Εξαιρέσεις της κάλυψης189
 • VIII. Αρχή απαγόρευσης πλουτισμού191
 • ΙΧ. Ασφαλιστική υποκατάσταση192
 • 1. Έννοια192
 • 2. Βασικά χαρακτηριστικά της ασφαλιστικής υποκατάστασης194
 • X. Υπολογισμός του ασφαλίσματος197
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ201
 • ΕΙΔΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ201
 • Ι. Χερσαία ασφάλιση ζημιών201
 • 1. Ασφάλιση πυρκαγιάς201
 • 2. Ασφάλιση μεταφοράς πραγμάτων208
 • 3. Ασφάλιση εσοδείας213
 • 4. Ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων215
 • 5. Άλλες μορφές ζημιών218
 • 5.1. Ασφάλιση περιβαλλοντικών ζημιών218
 • 5.2. Ασφάλιση διακοπής λειτουργίας επιχείρησης221
 • 5.3. Αντασφάλιση222
 • 5.4. Ασφάλιση βοήθειας224
 • 5.5. Ασφάλιση νομικής προστασίας225
 • ΙΙ. Θαλάσσια ασφάλιση ζημιών227
 • 1. Εισαγωγή227
 • 2. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια στη θαλάσσια ασφάλιση227
 • 3. Οι καλυπτόμενοι κίνδυνοι στη θαλάσσια ασφάλιση 229
 • 3.1 Η αρχή της καθολικότητας στη θαλάσσια ασφάλιση229
 • 3.2 Είδη θαλάσσιων κινδύνων229
 • 3.3. Μη καλυπτόμενοι θαλάσσιοι κίνδυνοι230
 • 4. Το ασφαλιστικό συμφέρον στη θαλάσσια ασφάλιση231
 • 5. Ασφάλιση πλοίου232
 • 6. Ασφάλιση φορτίου 234
 • 6.1. Έννοια234
 • 6.2. Μορφές235
 • 7. Ασφάλιση ναύλου και ελπιζόμενου κέρδους236
 • 8. Υπαγωγή της θαλάσσιας ασφάλισης στο αγγλικό δίκαιο236
 • 8.1. Marine Insurance Act236
 • 8.2. Φορείς θαλάσσιας ασφάλισης στη Μ. Βρετανία238
 • 8.3. Η δημιουργία του Ινστιτούτου Ασφαλιστών του Λονδίνου (I.U.A.) 239
 • 8.4. Οι αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί240
 • III. Αεροπορική ασφάλιση ζημιών240
 • Β. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ245
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ245
 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ245
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ251
 • ΕΙΔΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ251
 • Ι. Ασφάλιση ζωής251
 • ΙΙ. Ασφάλιση ατυχήματος260
 • ΙΙΙ. Ασφάλιση ασθενείας263
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ265
 • ΕΓΓΥΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ265
 • I. Εισαγωγή265
 • II. Συγκριτική Επισκόπηση των Εγγυητικών Κεφαλαίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Ηνωμένες Πολιτείες268
 • IΙI. Σκοπός269
 • IV. Μέλη269
 • V. Κάλυψη - Εξαιρέσεις270
 • VI. Χρηματοδότηση272
 • VII. Διοίκηση274
 • VIII. Λύση275
 • IX. Αποζημίωση των ασφαλισμένων από το ΕΚΙΑΖ - Η περίπτωση της VDV LEBEN276
 • Γ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ277
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ277
 • ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ277
 • Ι. Έννοια ασφάλισης αστικής ευθύνης277
 • 1. Η ασφάλιση της γενικής αστικής ευθύνης277
 • 1.1. Γενικά277
 • 1.2. Η διάρκεια της ασφαλιστικής κάλυψης - Η Ρήτρα « claims made»279
 • ΙΙ. Ειδικές Περιπτώσεις Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης280
 • 1. Ασφάλιση ευθύνης διευθυντικών στελεχών280
 • 2. Ασφάλιση ιατρικής ευθύνης281
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ285
 • ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ285
 • Ι. Γενικά285
 • ΙΙ. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από τροχαία ατυχήματα286
 • 1. Νομοθετική ρύθμιση286
 • 1.1. Η έννοια του ασφαλισμένου, του ασφαλιστή και του ζημιωθέντος287
 • 1.2. Η έννοια του αυτοκινήτου289
 • 1.3. Τα όρια της ευθύνης του ασφαλιστή289
 • 1.4. Οι εξαιρέσεις από την υποχρεωτικά καλυπτόμενη αστική ευθύνη290
 • 1.5. Σχέσεις ασφαλιστή και ασφαλισμένου - Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο293
 • 1.5.1. Η ευθύνη του ασφαλιστή295
 • 1.6. Επικουρικό Κεφάλαιο ευθύνης από τροχαία ατυχήματα297
 • 1.7. Διακρατική κυκλοφορία αυτοκινήτων - Το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης299
 • Δ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ- ΑΠΑΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ303
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ305
 • α. Ελληνική305
 • β. Αλλοδαπή313
 • γ. Ηλεκτρονική315
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ317
 • α. Ελληνικό317
 • β. Ξενόγλωσσο322