Διοικητικές Διαφορές Ουσίας (Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας - Ν 2717/1999) Ακυρωτικές Διαφορές (ΠΔ 18/1989)

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €70.00
ΝΠ €80.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2014
ISBN: 978-960-562-335-7
Σελίδες: 1400
Επιμέλεια: Χ. Χρυσανθάκης
Συνεργασία: Ε. Θεοφανίδου, Γ. Κουκούτσης, Σ. Κυβέλος, Τ. Προυσανίδης, Ν. Σοϊλεντάκης, Π. Τσόγκας, Β. Καράκωστας, Π. Μαρινάκης, Π. Πανταζόπουλος, Χ. Τσόγκας

Στον παρόντα τόμο αποτυπώνεται μια συνοπτική αλλά περιεκτική ανάλυση της βασικής νομοθεσίας των διοικητικών διαφορών, ακυρωτικών και ουσίας. Η «Διοικητική Δικονομία. Ερμηνεία κατʼ άρθρο» αποτελεί το πληρέστερο έργο για την ερμηνεία του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και του ΠΔ 18/1989. Είναι προϊόν συλλογικής εργασίας, το οποίο αποβλέπει αφενός στην υποβοήθηση και εμπέδωση της επιστημονικής γνώσης της Διοικητικής Δικονομίας και αφετέρου στην αποτελεσματικότερη μετουσίωσή της σε πράξη. Η παρούσα έκδοση επιδιώκει να καλύψει ένα πραγματικό κενό στον χώρο του Δημοσίου Δικαίου και είναι ενημερωμένη μέχρι τον Ν 4305/2014 «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του Ν 3448/2006 (Α ́ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄237/31.10.2014), καθώς και τον Ν 4274/2014 «Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄147/14.7.2014) που επέφερε σημαντικές τροποποιήσεις στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και στο ΠΔ 18/1989.

Ειδικότερα στη Διοικητική Δικονομία περιλαμβάνεται εκτός από την ερμηνεία των δύο βασικών νομοθετημάτων που διέπουν την διοικητική δίκη (του Ν 2717/1999 που αφορά στις διοικητικές διαφορές ουσίας και του ΠΔ 18/1989 που αφορά στις ακυρωτικές διαφορές) και ο Ν 3886/2010, ο οποίος ρυθμίζει την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στις δημόσιες συμβάσεις. Επιπρόσθετα το έργο εμπλουτίζεται με την ερμηνεία του άρθρου 1 του Ν 3900/2010 σχετικά με την πιλοτική δίκη, καθώς επίσης και των άρθρων 53-58 του Ν 4055/2012 για την εύλογη διάρκεια της δίκης και την αίτηση δίκαιης ικανοποίησης. Αξιοσημείωτο είναι ότι στο παρόν έργο παρουσιάζονται όλες οι νομοθετικές αλλαγές που έχουν επέλθει τόσο στον Ν 2717/1999 [με τους Ν 3900/2010, Ν 3943/2011, Ν 3994/2011, Ν 4038/2012, Ν 4051/2012, Ν 4055/2012, Ν 4072/2012, Ν 4079/2012, Ν 4093/2012 , Ν 4139/2013 , Ν 4152/2013, Ν 4170/2013 και τον Ν 4274/2014], όσο και στο ΠΔ 18/1989 [με τους Ν 3900/2010, Ν 4055/2012, Ν 4205/2013 και τον Ν 4274/2014]. Πέραν αυτών στο έργο περιλαμβάνεται και ο νέος Κανονισμός του ΣτΕ (Απόφ. ΣτΕ 19/2013), με τον οποίο εισάγονται δικονομικές διατάξεις.

Επίσης το έργο συνοδεύεται από το Παράρτημα βασικών νομοθετικών κειμένων, όπου παρουσιάζονται πλήρως ενημερωμένοι οι Ν 702/1977 και Ν 1406/1983 καθώς και ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας.

Σε κάθε άρθρο της Ερμηνείας η σχετική ύλη παρουσιάζεται κατηγοριοποιημένη κατά τις ουσιώδεις έννοιες του υπό εξέταση άρθρου, υποβοηθούμενη σημαντικά από την χρήση πλαγιαρίθμων, συνοδευόμενη από (γενική και ειδική) βιβλιογραφία και αρθρογραφία. Η πλούσια και εκτενής αναφορά στη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων βοηθάει τον χρήστη στην αναζήτηση της πληροφορίας που αναζητά. Επιπλέον, προς διευκόλυνση των αναγνωστών, εκτός από το εκτενές και χρηστικό αλφαβητικό ευρετήριο στο τέλος του τόμου, στα επιμέρους άρθρα παρατίθενται περιεχόμενα και ξεχωριστό αλφαβητικό ευρετήριο κατά περίπτωση.

Το ανά χείρας έργο αποτελεί ένα ολοκληρωμένο βοήθημα για τον νομικό και τον ενασχολούμενο γενικότερα με την εφαρμογή του διοικητικού δικαίου, καθώς διευρύνει τους ορίζοντες της γνώσης και συνεισφέρει στην ασφάλεια δικαίου.

 • I. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΥΣΙΑΣ1
 • [1] Ν 2717/19993
 • Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας (ΦΕΚ Α΄ 97/17.5.1999)3
 • Άρθρο Πρώτο3
 • ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ3
 • ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ3
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ [Άρθρο 1]3
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ6
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Δικαιοδοσία [Άρθρα 2-5] 6
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Αρμοδιότητα [Άρθρα 6-11]35
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Έλλειψη δικαιοδοσίας ή αρμοδιότητας [Άρθρο 12]45
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – Διαδικαστικές πράξεις εκτός έδρας [Άρθρο 13]46
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΧΗ - ΕΞΑΙΡΕΣΗ47
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Αποκλεισμός Δικαστών [Άρθρο 14]47
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Αποχή Δικαστών [Άρθρα 15-16 ]49
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Εξαίρεση Δικαστών [Άρθρα 17-19]50
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – Κοινές Διατάξεις [Άρθρα 20-21]53
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ – Δικαστικοί Υπάλληλοι [Άρθρο 22]54
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΔΙΑΔΙΚΟΙ55
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Ικανότητα Διαδίκου [Άρθρο 23]55
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Δικανική ικανότητα [Άρθρα 24-26]56
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Δικολογική ικανότητα [Άρθρα 27-32]60
 • ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ[Άρθρα 33-43]70
 • ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ – ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ80
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Εκθέσεις [Άρθρο 44]80
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Δικόγραφα [Άρθρα 45-46]81
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄– Επιδόσεις [Άρθρα 47-57]85
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – Αντίκλητος [Άρθρα 58-59]100
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ – Προθεσμίες [Άρθρα 60-61]101
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ – Δικονομικές ακυρότητες [Άρθρo 62]105
 • ΕΒΔΟΜΟ ΤΜΗΜΑ – ΕΝΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ107
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Προσφυγή [Άρθρα 63-70]107
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Αγωγή [Άρθρα 71-78]135
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Εξουσία του Δικαστηρίου [Άρθρα 79-80]171
 • ΟΓΔΟΟ ΤΜΗΜΑ – ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ181
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Γενικές διατάξεις [Άρθρα 81-88]181
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Ανακοπή ερημοδικίας [Άρθρα 89-91]203
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Έφεση [Άρθρα 92-100]215
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – Αίτηση αναθεώρησης [Άρθρα 101-105A]257
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ – Τριτανακοπή [Άρθρα 106-108]271
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ – Αίτηση διόρθωσης ή ερμηνείας [Άρθρα 109-111]282
 • ΕΝΑΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ [Άρθρα 112-114]292
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΟΜΟΔΙΚΙΑ - ΣΥΝΑΦΕΙΑ303
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Ομοδικία [Άρθρα 115-121]303
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Συνάφεια [Άρθρο 122]319
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Ομοδικία και συνάφεια [Άρθρο 123]324
 • ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΣΩΡΕΥΣΗ - ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΣΗ325
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Αντικειμενική σώρευση [Άρθρο 124]325
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Συνεκδίκαση [Άρθρο 125]328
 • ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ [Άρθρα 126-131]329
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ354
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Η συζήτηση στο ακροατήριο [Άρθρα 132-139Α]354
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Διακοπή και επανάληψη της δίκης [Άρθρα 140-141]372
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Κατάργηση της δίκης [Άρθρα 142-143]383
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΑΠΟΔΕΙΞΗ391
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Γενικές διατάξεις [Άρθρα 144-148]391
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Διοικητικός φάκελος [Άρθρο 149]398
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Αποδεικτική διαδικασία [Άρθρα 150-155]400
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – Αυτοψία [Άρθρα 156-158]409
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ – Πραγματογνωμοσύνη [Άρθρα 159-168]413
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ – Έγγραφα [Άρθρα 169-176]425
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ – Ομολογία [Άρθρο 177]435
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ – Εξηγήσεις των διαδίκων [Άρθρο 178]436
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ – Μάρτυρες [Άρθρα 179-185]437
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ – Δικαστικά τεκμήρια [Άρθρο 186]447
 • ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ447
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Απόφαση [Άρθρα 187-192]447
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Πρακτικά [Άρθρο 193]453
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Υπηρεσιακές μεταβολές [Άρθρο 194]454
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – Επίδοση αποφάσεων και πρακτικών [Άρθρο 195]456
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ – Συνέπειες των αποφάσεων [Άρθρα 196-199]457
 • ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ465
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Αναστολή εκτέλεσης διοικητικών πράξεων465
 • [Άρθρα 200-205Α]465
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Αναστολή εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων[Άρθρα 206-209Α]532
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης [Άρθρο 210]538
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – Προσωρινή επιδίκαση απαίτησης [Άρθρα 211-215]542
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ550
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ550
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ550
 • ΠΡΩΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ – ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΥΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ550
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Διαφορές υπαγόμενες στις ρυθμίσεις [Άρθρο 216]550
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Ανακοπή [Άρθρα 217-225]561
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Ένδικα μέσα [Άρθρο 226]604
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – Ομοδικία - Συνάφεια - Αντικειμενική σώρευση - Συνεκδίκαση [Άρθρο 227]605
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ – Προσωρινή δικαστική προστασία [Άρθρο 228]608
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ – Αιτήσεις λήψης μέτρων σχετικών μετη διαδικασία [Άρθρο 229]613
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ – Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων [Άρθρο 230]615
 • ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ – ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ615
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄615
 • Αίτηση για προσωπική κράτηση [Άρθρα 231-243]615
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ616
 • ΠΡΩΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ – ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΥΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ616
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Διαφορές υπαγόμενες στις ρυθμίσεις [Άρθρο 244]616
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Αρμόδιο δικαστήριο [Άρθρο 245]621
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Ένσταση [Άρθρα 246-252]623
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – Εκδίκαση της ένστασης [Άρθρα 253-260]642
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ – Ένδικα μέσα [Άρθρο 261]665
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ – Ομοδικία - Συνάφεια - Αντικειμενική Σώρευση - Συνεκδίκαση [Άρθρο 262]670
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ – Δικολογική ικανότητα των διαδίκων [Άρθρο 263]671
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ – Κατάργηση της δίκης [Άρθρο 264]671
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ – Προσωρινή δικαστική προστασία [Άρθρο 265]672
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ – Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων [Άρθρο 266]672
 • ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ – ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΥΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ673
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Διαφορές υπαγόμενες στις ρυθμίσεις [Άρθρο 267]673
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Αρμόδιο δικαστήριο [Άρθρο 268]674
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Ένσταση [Άρθρα 269-271]675
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων [Άρθρο 272]676
 • ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ677
 • ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ677
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Δικαστικά έξοδα [Άρθρα 273-276Α]677
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Παράβολα [Άρθρο 277]690
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ697
 • ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ697
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ697
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Εκκρεμείς δίκες [Άρθρο 278]697
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Άσκηση ενδίκων μέσων [Άρθρο 279]699
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Προθεσμίες [Άρθρα 280-282]701
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ703
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Αναφορά σε διατάξεις [Άρθρο 283]703
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Παραπομπές [Άρθρο 284]703
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Καταργούμενες διατάξεις [Άρθρα 285, Δεύτερο]704
 • II. ΑΚΥΡΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ705
 • [2] ΠΔ 18/1989707
 • Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΦΕΚ Α΄ 8/9.1.1989)707
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ707
 • ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ707
 • [Άρθρα 1-14]707
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ741
 • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ741
 • [Άρθρα 15-16]741
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ747
 • ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ747
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Γενικοί δικονομικοί κανόνες [Άρθρα 17-40]747
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Προσφυγές [Άρθρα 41-44]896
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Αίτηση ακυρώσεως [Άρθρα 45-52Α]920
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Αίτηση αναιρέσεως [Άρθρα 53-57]1096
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Έφεση [Άρθρα 58-67]1128
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ – Διόρθωση και ερμηνεία αποφάσεων [Άρθρα 68-69]1153
 • ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ1157
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Γενικές ρυθμίσεις [Άρθρα 70-71]1157
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Ειδικά θέματα [Άρθρα 72-76]1186
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 77-82]1189
 • [3] Ν 3886/20101197
 • Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992(L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίουτης 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335) (ΦΕΚ Α΄ 173/30.9.2010)1197
 • [Άρθρα 1-13]1197
 • III. ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΙΚΗ1251
 • [4] Ν 3900/20101253
 • Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνσητης διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 213/17.12.2010)1253
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Γενικές Διατάξεις [Άρθρο 1]1253
 • IV. ΔΙΚΑΙΗ ΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΥΤΗΣ1275
 • [5] Ν 4055/20121277
 • Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής (ΦΕΚ Α΄ 51/12.3.2012)1277
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – Δίκαιη ικανοποίηση των διαδίκων λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της διοικητικής δίκης και αίτηση επιτάχυνσης [Άρθρα 53-58]1277
 • V. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ1305
 • [6] Ν 1406/19831307
 • Ολοκλήρωση της δικαιοδοσίας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, συγκρότηση Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείαςτων τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και ρύθμισημερικών άλλων θεμάτων (ΦΕΚ Α΄ 182/14.12.1983)1307
 • [Άρθρα 1-11, 31, 32, 38, 40]1307
 • [7] Ν 702/19771315
 • Περί υπαγωγής υποθέσεων εις τα διοικητικά δικαστήρια,αντικαταστάσεως, τροποποιήσεως και καταργήσεως διατάξεων του ΝΔ 170/1973 περί του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΦΕΚ Α΄ 268/19.9.1977)1315
 • [Άρθρα 1-5Α, 7, 33, 36, 37]1315
 • [8] Ν 2690/19991325
 • Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίαςκαι άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 45/9.3.1999)1325
 • [Άρθρο πρώτο]1325
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Γενικές διατάξεις [Άρθρα 1-12]1325
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Συλλογικά όργανα της Διοίκησης [Άρθρα 13-15]1334
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Διοικητική πράξη [Άρθρα 16-21]1337
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Διοικητική σύμβαση [Άρθρα 22-23]1338
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Διοικητικές προσφυγές - Αναφορές [Άρθρα 24-27]1339
 • ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Τελικές και μεταβατικές διατάξεις[Άρθρα 28-33, δεύτερο, τρίτο]1340
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ1343