Ερμηνεία του Ν 2882/2001 Νομολογία κατʼ άρθρο ΔιαγράμματαΕνημέρωση μέχρι και το Ν 4170/2013

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €30.00
ΝΠ €40.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2014
ISBN: 978-960-562-753-9
Σελίδες: 232
Συγγραφέας: Μ. Γεωργιάδου

Από τον χρόνο έκδοσης του έργου με τον τίτλο «Αναγκαστική Απαλλοτρίωση - Θεωρία - Νομολογία - Υποδείγματα» τον Ιούλιο του 2012, το οποίο ήταν ενημερωμένο με το Ν 4070/2012, ο βασικός νόμος που διέπει τις απαλλοτριώσεις, ο Ν 2882/2001 (Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων) έχει υποστεί αλλεπάλληλες τροποποιήσεις με τους Ν 4122/2013, Ν 4146/2013 και Ν 4170/2013. Προς επικαιροποίηση του έργου «Αναγκαστική Απαλλοτρίωση – Θεωρία – Νομολογία – Υποδείγματα» κατέστη αναγκαία η έκδοση του παρόντος πονήματος, το οποίο λειτουργεί καταρχάς ως αυτόνομο, αλλά ταυτόχρονα συμπληρώνει την προαναφερόμενη έκδοση. Ειδικότερα, στο προκείμενο εγχείρημα παρουσιάζεται ο Ν 2882/2001 κωδικοποιημένος μέχρι και το Ν 4170/2013 και στην πλήρη μορφή του, με κατʼ άρθρο βασικά ερμηνευτικά σχόλια και αναφορές στην πρόσφατη αρθρογραφία που δημοσιεύθηκε στο νομικό τύπο εντός του 2013. Επιπλέον περιλαμβάνει όλες τις αποφάσεις (δημοσιευμένες και μη) που εμφιλοχώρησαν μετά την προηγούμενη έκδοση, με αντικείμενο τα συχνότερα συναντώμενα στην πράξη θέματα που άπτονται των απαλλοτριώσεων. Το έργο ολοκληρώνεται με την εκτενή διαγραμματική απεικόνιση του Ν 2882/2001, ένα πολύτιμο εργαλείο για τον χρήστη της έκδοσης. Συγκεκριμένα τα διαγράμματα καλύπτουν την κήρυξη και τη συντέλεση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, την αποζημίωση που οφείλεται λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης - με ειδικότερα διαγράμματα για τη διαδικασία προσδιορισμού της, την αναγνώριση των δικαιούχων αποζημίωσης και την παραγραφή της αξίωσης αποζημίωσης – καθώς και την ανάκληση και άρση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. Έτσι ο εφαρμοστής του δικαίου μπορεί εύκολα και με ταχύτητα να εντοπίσει τη νομοθετική αντιμετώπιση των σχετικών με την απαλλοτρίωση υποθέσεων.

Συμπερασματικά, το παρόν πόνημα κατέστη αναγκαίο ώστε να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός χρηστικού και πλήρως ενημερωμένου συνοπτικού έργου, το οποίο συνδυάζοντας θεωρητικές επεξηγήσεις, νομολογιακές παραπομπές και διαγράμματα στοχεύει να καλύψει πλήρως τις ανάγκες για επίκαιρη ενημέρωση στα πλαίσια εφαρμογής του δικαίου για την αναγκαστική απαλλοτρίωση.

Στο τέλος της έκδοσης παρατίθεται ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο που διευκολύνει  σημαντικά στην αναζήτηση του ερευνώμενου θέματος.

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο3
 • [1] Η ιδιοκτησία και οι περιοσμοί της3
 • Ι. Η προστασία της ιδιοκτησίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ5
 • ΙΙ. Οι περιοσμοί της ιδιοκτησίας19
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο27
 • [2] Η αναγκαστική απαλλοτρίωση27
 • Ι. Νομοθετικό πλαίσιο27
 • ΙΙ. Έννοια και διακρίσεις30
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο39
 • [3] Η κήρυξη της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης39
 • Ι. Προϋποθέσεις κήρυξης της απαλλοτρίωσης40
 • ΙΙ. Διαδικασία κήρυξης της απαλλοτρίωσης50
 • ΙΙΙ. Συνέπεις απο την κήρυξη της απαλλοτρίωσης70
 • ΙV. Η αίτηση ακύρωσης κατά της πράξης απαλλοτρίωσης73
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο79
 • [4] Η σντέλεση της αναγκαστική απαλλοτρίωσης79
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις80
 • ΙΙ. Έννοια συντέλεσης της απαλλοτρίωσης81
 • ΙΙΙ. Προύποθέσεις συντέλεσης της απαλλοτρίωσης82
 • IV. Τρόπος συντέλεσης της απαλλοτρίωσης87
 • V. Χρόνος συντέλεσης της απαλλοτρίωσης99
 • VI. Συνέπειες της συντέλεσης της απαλλοτρίωσης102
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο123
 • [5] Η αποζημίωση123
 • Ι. Ο δικαιολογητικός λόγος της θέσπισης της υποχρέωσης για αποζημίωση126
 • ΙΙ. Η μορφή της αποζημίωσης127
 • ΙΙΙ. Το περιεχόμενο και ο υπολογισμός της αποζημίωσης130
 • IV. Κρίσιμος χρόνος υπολογισμού της αποζημίωσης151
 • V. Η ιδιαίτερη αποζημίωση155
 • VI. Το τεκμήριο ωφέλειας παρόδιου ιδιοκτήτη169
 • VII. Φορολόγηση αποζημίωσης183
 • VIII. Δικαστική δαπάνη - Δικηγορική αμοιβή186
 • ΙΧ. Επιδίκαση τόκων203
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο205
 • [6] Η αναγνώριση των δικαιούχων της αποζημίωσης205
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις205
 • ΙΙ. Η δικαστική αναγνώριση δικαιούχων206
 • ΙΙΙ. Η διοικητική αναγνώριση δικαιούχων229
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο231
 • [7] Η διαδικασία προσδιορισμού της αποζημίωσης231
 • Ι. Προδικασία232
 • ΙΙ. Διάδικοι237
 • ΙΙΙ. Παρέμβαση - Προσεπίκληση249
 • IV. Ομοδικία251
 • V. Εκπροσώπηση δημοσίου253
 • VΙ. Δικαιοδοσία256
 • VΙΙ. Η διαδικασία του προσωρινού προσδιορισμού της αποζημίωσης257
 • VIII. Η διαδικασία του οριστικού προσδιορισμού της αποζημίωσης272
 • ΙΧ. Εγγυοδοσία316
 • Χ. Συμβιβαστικός προσδιορισμός αποζημίωσης319
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο321
 • [8] Η άσκηση καταψηφιστικής αγωγής321
 • Ι. Θέματα απο την άσκηση της καταψηφιστικής αγωγής321
 • ΙΙ. Το δικόγραφο της αγωγής321
 • ΙΙΙ. Τόκοι328
 • IV. Διαταγή πληρωμής332
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο335
 • [9] Η παραγραφή της αξίωσης αποζημίωσης335
 • Ι. Γενικά περί της παραγραφής του Ν 2882/2001335
 • ΙΙ. Η παραγραφή της αξίωσης για είσπραξη της αποζημίωσης336
 • ΙΙΙ. Η παραγραφή της αξίωσης για καθορισμό της αποζημίωσης339
 • IV. Η διακοπή της παραγραφής344
 • V. Η προθεσμία (ή παραγραφή) της αξίωσης για προσδιορισμό μεγαλύτερης οριστικής αποζημίωσης347
 • VI. Παραγραφή της αξίωσης απο το άρθρο 105 ΕισΝΑΚ350
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο353
 • [10] Άρση - ανάκληση της απαλλοτρίωσης353
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις354
 • ΙΙ. Ανάκληση και άρση μη συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης356
 • ΙΙΙ. Ανάκληση συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης394
 • IV. Επανακήρυξη της απαλλοτρίωσης409
 • V. Αποζημίωση του καθού λόγω της ανάκλησης/άρσης413
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο417
 • [11] Ειδικές περιπτώσεις απαλλοτριώσεων417
 • Ι. Απαλλοτριώσεις για αρχαιολογικούς σκοπούς421
 • ΙΙ. Απαλλοτριώσεις δασών και δασικών εκτάσεων441
 • IΙΙ. Αιγιαλός - παραλία452
 • ΙV. Απαλλοτριώσεις υπέρ Δήμων, Κοινοτήτων και Νομαρχιακών460
 • V. Διανοίξεις οδών474
 • VI. Απαλλοτριώσεις υπέρ της ΔΕΗ474
 • VII. Προσφυγικές απαλλοτριώσεις482
 • VIII. Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις497
 • ΙX. Λοιπές περιπτώσεις απαλλοτριώσεων541
 • X. Απαγόρευση απαλλοτρίωσης (: Ιερές Μονές)551
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12ο553
 • [12] Μεταβατικό - διαχρονικό δίκαιο553
 • Ι. Η νομοθεσία της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης553
 • ΙΙ. Το άρθρο 117 παρ. 5 Συντ554
 • ΙΙΙ. Ο κρίσιμος χρόνος υπολογισμού της αξίας555
 • ΙV. Οι μεταβατικές διατάξεις του Ν 2882/2001557
 • V. Οι μεταβατικές διατάξεις του Ν 4070/2012562
 • Ν 2882/2001 όπως τροποποιήθηκε με το Ν 4070/2012 (ΦΕΚ Α΄ 82/10.4.2012)565
 • Ν 2882/2001565
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ611
 • [1] Εξώδικος δήλωση για την κατάθεση της αποζημίωσης με αίτημα611
 • [2] Αίτηση αποβολής από το ακίνητο μετά από τη συντέλεση613
 • [3] Αίτηση αναγνώρισης δικαιούχων αποζημίωσης615
 • [4] Aίτηση προσδιορισμού προσωρινής και ιδιαίτερης αποζημίωσης619
 • [5] Αίτηση προσδιορισμού προσωρινής αποζημίωσης625
 • [6] Αίτηση προσωρινού προσδιορισμού αποζημίωσης629
 • [7] Αίτηση προσδιορισμού προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης633
 • [8] Αίτηση απευθείας οριστικού προσδιορισμού της αποζημίωσης637
 • [9] Αίτηση απευθείας οριστικού προσδιορισμού της αποζημίωσης641
 • [10] Αίτηση για τον καθορισμό οριστικής αποζημίωσης645
 • [11] Αίτηση του καθού ο οποίος δεν κλητεύθηκε ούτε έλαβε μέρος651
 • [12] Προτάσεις και ανταίτηση του καθού η αναγκαστική απαλλοτρίωση655
 • [13] Καταψηφιστική αγωγή για καταβολή της επιδικασθείσας661
 • [14] Ανάκληση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης λόγω παρόδου667
 • [15] Άρση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης λόγω μη συντέλεσής της ένεκα671
 • [16] Άρση διατηρουμένης επί μακρόν ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης675
 • [17] Άρση ρυμοτομικού βάρους681
 • [18] Άρση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης με παράλληλο αίτημα687
 • [19] Αγωγή άρθρου 105 ΕισΝΑΚ (ΠΔ 456/1984 - ΦΕΚ Α΄ 164)693
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ699