Έκδοση: 2014
ISBN: 978-960-562-768-3
Σελίδες: 224
Επιμέλεια: Π. Παπανδρέου

Οι συνεχιζόμενες νομοθετικές τροποποιήσεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αλλά και η καθιέρωση ειδικών δικονομικών διατάξεων για την εκδίκαση συγκεκριμένης κατηγορίας υποθέσεων, επέβαλαν την εκπόνηση της τρίτης έκδοσης των Διαγραμμάτων Ποινικής Δικονομίας, η οποία είναι ενημερωμένη με τις αλλαγές που επέφεραν στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας οι Ν 4139/2013, Ν 4198/2013, Ν 4205/2013 και Ν 4236/2014, αλλά και εμπλουτισμένη με νέα Διαγράμματα, πάντοτε προς την κατεύθυνση να αποτελέσει το ανά χείρας σύγγραμμα ένα όσο το δυνατόν πληρέστερο βοήθημα για τον εφαρμοστή της Ποινικής Δικονομίας στην πράξη.

Παράλληλα, ενόψει των ειδικών δικονομικών διατάξεων που προβλέφθηκαν με το Ν 4022/2011 για την εκδίκαση πράξεων διαφθοράς πολιτικών και κρατικών αξιωματούχων, υποθέσεων μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και μείζονος δημοσίου συμφέροντος, οι οποίες εισάγουν παρεκκλίσεις από τους κανόνες και τη συνήθη διαδικασία του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, κρίθηκε αναγκαία η προσθήκη νέων Διαγραμμάτων, επί τη βάσει των ρυθμίσεων του νόμου αυτού, καθόσον στο πλαίσιο εφαρμογής του υπάγεται πλέον η σημαντικότερη εξ επόψεως βαρύτητας και δυσχερέστερη ποινική ύλη της Δικαιοσύνης.

Το έργο περιλαμβάνει 90 χρηστικούς πίνακες στους οποίους απεικονίζεται διαγραμματικά το σύνολο της ύλης της Ποινικής Δικονομίας, με συστηματοποιημένη και συνοπτική παρουσίαση των επιμέρους κεφαλαίων του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Προς την κατεύθυνση αυτή αποτυπώνονται διαγραμματικά οι ρυθμίσεις του ΚΠΔ για τα ποινικά δικαστήρια, τον αποκλεισμό, την εξαίρεση και την αποχή των δικαστικών προσώπων, την προκαταρκτική εξέταση, την ποινική δίωξη, την έγκληση και τα κατ' έγκληση διωκόμενα εγκλήματα στον ΠΚ, την πολιτική αγωγή, τα δικαιώματα των διαδίκων, την αρμοδιότητα, τις δικονομικές ακυρότητες, τις αποδείξεις και τα αποδεικτικά μέσα, την αστυνομική προανάκριση, την περάτωση της προανάκρισης και κυρίας ανάκρισης, την έμπρακτη μετάνοια και την ποινική συνδιαλλαγή, τις ανακριτικές πράξεις, τα μέτρα δικονομικού καταναγκασμού, τον κατ? οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση, τα είδη των βουλευμάτων, την προπαρασκευαστική διαδικασία, την εκδίκαση της υπόθεσης στο ακροατήριο, τις ενστάσεις και τους ισχυρισμούς στην ποινική δίκη, την αίτηση ακύρωσης της διαδικασίας, την αποδεικτική διαδικασία, τις ενδείξεις ως αποδεικτικό μέσο, την εξέταση και την προστασία μαρτύρων, τα έγγραφα, τη δικαστική απόφαση, τη μεταβολή της κατηγορίας, τη διαδικασία ενώπιον του ΜΟΔ, το αυτόφωρο έγκλημα και την αυτόφωρη διαδικασία, τα δι? εκθέσεως βεβαιούμενα εγκλήματα, τη διαδικασία κατ? απόντων και φυγοδίκων, τη δικαστική συνδρομή, την αίτηση ακύρωσης της απόφασης, τα ένδικα μέσα εν γένει, τα αποτελέσματα των ενδίκων μέσων, τα ένδικα μέσα κατά των βουλευμάτων και κατά των αποφάσεων, την επανάληψη της διαδικασίας, την αποκατάσταση, την αποζημίωση κρατηθέντων και μετέπειτα αθωωθέντων, την εκτέλεση, τις εκτελεστές αποφάσεις, την αναβολή και διακοπή εκτέλεσης της ποινής, τον σχηματισμό συνολικής ποινής επί συρροής καταδικαστικών αποφάσεων, τις αμφιβολίες και αντιρρήσεις σχετικά με την εκτέλεση, το ποινικό μητρώο, τα έξοδα της ποινικής διαδικασίας, και τέλος, τις ειδικές δικονομικές διατάξεις στην εκδίκαση πράξεων διαφθοράς του Ν 4022/2011.

Τα «Διαγράμματα Ποινικής Δικονομίας» φιλοδοξούν, διαμέσου μιας επίπονης προσπάθειας τιθάσευσης μιας ύλης ιδιαίτερα εκτενούς, δογματικά δυσχερούς, θεωρητικά ελκυστικής και πρακτικά σημαντικής, να υλοποιήσουν δύο επιμέρους στόχους: α) τη διαγραμματική απεικόνιση των ποινικών δικονομικών ρυθμίσεων και εν τέλει της ποινικής διαδικασίας προς την κατεύθυνση της καλύτερης εντύπωσης αυτής και β) την επιβοήθηση του έργου των εφαρμοστών του δικαίου, αποτελώντας ένα εύχρηστο και ευέλικτο βοήθημα στα ζητήματα πρακτικής εφαρμογής των θεσμών της ποινικής δίκης, στο πλαίσιο της δικαστηριακής καθημερινότητας.

 • ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α΄ ΕΚΔΟΣΗΣ1
 • ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ7
 • Ποινικά Δικαστήρια και Δικαστικά Πρόσωπα7
 • [1] Τα ποινικά δικαστήρια [άρθρα 1-13 ΚΠΔ]7
 • [2] Αποκλεισμός - Εξαίρεση - Αποχή δικαστικών προσώπων [άρθρα 14, 15, 23-26 ΚΠΔ] – ΜΕΡΟΣ Α΄9
 • [3] Αποκλεισμός - Εξαίρεση - Αποχή δικαστικών προσώπων [άρθρα 16-22 ΚΠΔ] – ΜΕΡΟΣ Β΄11
 • Ποινική δίωξη13
 • [4] Η προκαταρκτική εξέταση [άρθρα 31, 43, 47 ΚΠΔ]13
 • [5] Η ποινική δίωξη [Βασικές αρχές] – ΜΕΡΟΣ Α΄15
 • [6] Η ποινική δίωξη [άρθρα 43, 47, 244, 246 ΚΠΔ] – ΜΕΡΟΣ Β΄17
 • [7] Η ποινική δίωξη [άρθρα 43, 47 ΚΠΔ] – ΜΕΡΟΣ Γ΄19
 • [8] Η έγκληση [άρθρα 46-53 ΚΠΔ, 117 επ. ΠΚ]21
 • [9] Τα κατ' έγκληση διωκόμενα εγκλήματα στον ΠΚ23
 • Πολιτική αγωγή25
 • [10] Η πολιτική αγωγή στην Ποινική Δίκη [άρθρα 63, 64, 65, 66, 67, 70, 82 παρ. 2 ΚΠΔ, 914 επ. ΑΚ] – ΜΕΡΟΣ Α΄25
 • [11] Η πολιτική αγωγή στην Ποινική Δίκη [άρθρα 68, 69, 83-88, 171 παρ. 2 ΚΠΔ] – ΜΕΡΟΣ Β΄27
 • Διάδικοι στην ποινική δίκη29
 • [12] Τα δικαιώματα των διαδίκων [άρθρα 16, 96-108, 233, 236Α, 273, 274, 333, 340, 366, 369, 307, 480 ΚΠΔ]29
 • Αρμοδιότητα31
 • [13] Η Αρμοδιότητα [άρθρα 109-121 ΚΠΔ] – ΜΕΡΟΣ Α΄31
 • [14] Η Aρμοδιότητα [άρθρα 109-115 ΚΠΔ] – ΜΕΡΟΣ B΄33
 • [15] Η Αρμοδιότητα [άρθρα 122-127 ΚΠΔ] – ΜΕΡΟΣ Γ΄35
 • [16] H Αρμοδιότητα [άρθρα 128-131 ΚΠΔ] – ΜΕΡΟΣ Δ΄37
 • Διαδικαστικές πράξεις39
 • [17] Οι δικονομικές ακυρότητες [άρθρα 170-176 ΚΠΔ]39
 • [18] Οι Αποδείξεις: Έννοια - Διακρίσεις - Βασικές αρχές [άρθρα 177-179 ΚΠΔ] – ΜΕΡΟΣ Α΄41
 • [19] Τα κυριότερα αποδεικτικά μέσα [άρθρα 180-239 ΚΠΔ] – ΜΕΡΟΣ Β΄43
 • ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ45
 • Ανάκριση45
 • [20] Η αστυνομική προανάκριση [άρθρα 33, 34, 105, 243 παρ. 2, 239, 251 ΚΠΔ]45
 • [21] Η περάτωση της προανάκρισης [άρθρο 245 ΚΠΔ] – ΜΕΡΟΣ Α΄47
 • [22] Η περάτωση της προανάκρισης [άρθρα 111 αριθμ. 6, 245 παρ. 2 ΚΠΔ] – ΜΕΡΟΣ Β΄49
 • [23] Η κυρία ανάκριση [άρθρα 246-251 ΚΠΔ]51
 • Ανακριτικές πράξεις53
 • [24] Οι ανακριτικές πράξεις [άρθρα 239, 251-304, 180-238, 253Α ΚΠΔ]53
 • [25] Οι έρευνες [άρθρα 253, 254-259 ΚΠΔ]55
 • [26] Μέτρα δικονομικού καταναγκασκού [άρθρα 202, 229, 231, 272, 340, 346, 353, 375 ΚΠΔ] – ΜΕΡΟΣ Α΄57
 • [27] Μέτρα δικονομικού καταναγκασκού [άρθρα 6 Συντ., 270, 272, 275, 276, 279, 282, 315, 337, 338, 445 ΚΠΔ,1 Ν 3251/2004] – ΜΕΡΟΣ Β΄59
 • [28] Μέτρα δικονομικού καταναγκασκού [άρθρα 282, 283, 296, 298, 299 ΚΠΔ, 2 περ. β΄ Ν 2475/1920] – ΜΕΡΟΣ Γ΄61
 • [29] Μέτρα δικονομικού καταναγκασμού [άρθρα 282, 283Α ΚΠΔ] – ΜΕΡΟΣ Δ΄63
 • [30] Μέτρα δικονομικού καταναγκασμού [άρθρα 282, 283, 284, 287 ΚΠΔ] – ΜΕΡΟΣ Ε΄65
 • [31] Μέτρα δικονομικού καταναγκασμού [άρθρα 282, 283, 276 ΚΠΔ] – ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄67
 • [32] Μέτρα δικονομικού καταναγκασμού [άρθρο 285 ΚΠΔ] – ΜΕΡΟΣ Z΄69
 • [33] Μέτρα δικονομικού καταναγκασμού [άρθρα 286, 291 ΚΠΔ] – ΜΕΡΟΣ Η΄71
 • [34] Μέτρα δικονομικού καταναγκασμού [άρθρα 29, 286 παρ. 2, 308 παρ. 1 εδάφιο τελευταίο, 4, 312, 319 παρ. 2 ΚΠΔ, 1 Ν 1608/1950, 7 Ν 2928/2001, 187-187Α ΠΚ, 5 παρ. 1 Ν 3213/2003] – ΜΕΡΟΣ Θ΄73
 • Διαδικασία στα Δικαστικά Συμβούλια75
 • [35] Τα είδη των βουλευμάτων [άρθρα 305-307, 309-313, 315 ΚΠΔ]75
 • [36] Διαδικασία στα Δικαστικά Συμβούλια [άρθρα 306, 309 παρ. 1α΄, 2 ΚΠΔ]77
 • [37] Η περάτωση της κυρίας ανάκρισης για κακούργημα [άρθρα 308 παρ. 4, 270, 308 παρ. 1, 309 παρ. 1, 310 παρ. 1, 311, 313 ΚΠΔ] – ΜΕΡΟΣ Α΄79
 • [38] Η περάτωση της κυρίας ανάκρισης για κακούργημα [άρθρα 1 Ν 1608/1950, 308 παρ. 1 εδάφια β΄ και γ΄ ΚΠΔ] – ΜΕΡΟΣ Β΄81
 • [39] Η περάτωση της κυρίας ανάκρισης για κακούργημα [άρθρα 308Α ΚΠΔ - Ν 1419/1984, Ν 2168/1993, Ν 2523/1997, Ν 2960/2001, Ν 3386/2005, Ν 4139/2013] – ΜΕΡΟΣ Γ΄83
 • [40] Η περάτωση της κυρίας ανάκρισης για πλημμέλημα [άρθρα 246 παρ. 3β΄, 282, 308 παρ. 1, παρ. 3, 245 παρ. 2, 111 αριθμ. 6, 43 παρ. 2 περ. γ΄ Ν 4139/2013] – ΜΕΡΟΣ Δ΄85
 • [41] H έμπρακτη μετάνοια - Η ποινική συνδιαλλαγή [άρθρα 308Β ΚΠΔ, 384, 406Α ΠΚ]87
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ89
 • Προπαρασκευαστική διαδικασία89
 • [42] Η προπαρασκευαστική διαδικασία [άρθρα 320, 321, 326-328 ΚΠΔ] – ΜΕΡΟΣ Α΄89
 • [43] Η προπαρασκευαστική διαδικασία [άρθρα 166 επ., 155 επ., 273, 320 παρ. 2-3, 323, 325 ΚΠΔ] – ΜΕΡΟΣ Β΄91
 • [44] Η προπαρασκευαστική διαδικασία [άρθρα 322, 324 ΚΠΔ] – ΜΕΡΟΣ Γ΄93
 • Κύρια διαδικασία95
 • [45] Η εκδίκαση της υπόθεσης στο ακροατήριο [άρθρα 333-338, 339, 340, 349, 350-369, 371, 373 ΚΠΔ] – ΜΕΡΟΣ Α΄95
 • [46] Η εκδίκαση της υπόθεσης στο ακροατήριο [άρθρα 339, 340, 344, 346-348, 429, 432, 501 ΚΠΔ] – ΜΕΡΟΣ Β΄97
 • [47] Η εκδίκαση της υπόθεσης στο ακροατήριο [άρθρο 349 ΚΠΔ] – ΜΕΡΟΣ Γ΄99
 • [48] Ενστάσεις και ισχυρισμοί στην ποινική δίκη101
 • [49] Η αίτηση ακύρωσης της διαδικασίας επί πλημμελημάτων [άρθρο 341 ΚΠΔ]103
 • [50] Οι ενδείξεις ως αποδεικτικό μέσο [άρθρο 178 περ. α΄ ΚΠΔ] – ΜΕΡΟΣ Α΄105
 • [51] Οι ενδείξεις ως αποδεικτικό μέσο [άρθρο 178 περ. α΄ ΚΠΔ] – ΜΕΡΟΣ Β΄107
 • [52] Η εξέταση των μαρτύρων [άρθρα 326-328, 209-232, 350-362 ΚΠΔ] – ΜΕΡΟΣ Α΄109
 • [53] Η εξέταση των μαρτύρων [άρθρα 326-328, 209-232, 350-362 ΚΠΔ] – ΜΕΡΟΣ B΄113
 • [54] Η προστασία των μαρτύρων [άρθρα 5 παρ. 5 Ν 2713/1999, 9 Ν 2928/2001, 8 Ν 3727/2008, 4 παρ. 2 Ν 4049/2012]115
 • [55] Τα έγγραφα [άρθρα 364-365 ΚΠΔ]117
 • [56] Η απολογία του κατηγορουμένου [άρθρα 245 παρ. 1, 270-272, 366-368 ΚΠΔ]119
 • [57] Η δικαστική απόφαση [άρθρα 370, 371 παρ. 3 ΚΠΔ]121
 • [58] Η μεταβολή της κατηγορίας - Περιπτωσιολογία123
 • Ειδικοί κανόνες διαδικασίας133
 • [59] Η διαδικασία ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου [άρθρα 377-408 ΚΠΔ]133
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ137
 • Συνοπτική διαδικασία137
 • [60] Το αυτόφωρο έγκλημα [άρθρο 242 ΚΠΔ]137
 • [61] Η αυτόφωρη διαδικασία στα πταίσματα [άρθρα 409-413 ΚΠΔ]139
 • [62] Η αυτόφωρη διαδικασία στα πλημμελήματα [άρθρα 417-426 ΚΠΔ]141
 • [63] Τα δι' εκθέσεως βεβαιούμενα εγκλήματα [άρθρα 414-416, 427 ΚΠΔ]143
 • Διαδικασία κατ’ απόντων και φυγοδίκων145
 • [64] Η διαδικασία κατ' απόντων και φυγοδίκων [άρθρα 429, 432-434 ΚΠΔ]145
 • [65] Η αίτηση ακύρωσης της απόφασης [άρθρα 430-431 ΚΠΔ]147
 • [66] Η αίτηση ακύρωσης της διαδικασίας επί κακουργημάτων [άρθρο 435 ΚΠΔ]149
 • [67] Η δικαστική συνδρομή [άρθρα 436-456 ΚΠΔ] – ΜΕΡΟΣ Α΄151
 • [68] Η δικαστική συνδρομή [άρθρα 436-456 ΚΠΔ] – ΜΕΡΟΣ B΄153
 • [69] Η δικαστική συνδρομή [άρθρα 457-461 ΚΠΔ] – ΜΕΡΟΣ Γ΄155
 • ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ157
 • Γενικοί ορισμοί157
 • [70] Τα ένδικα μέσα - Γενικοί ορισμοί [άρθρα 462-476, 484, 509, 510 ΚΠΔ]157
 • [71] Τα αποτελέσματα των ενδίκων μέσων [άρθρα 474 παρ. 2, 502 παρ. 2, 470 ΚΠΔ] – ΜΕΡΟΣ Α΄159
 • [72] Τα αποτελέσματα των ενδίκων μέσων [άρθρα 471, 497, 507 παρ. 1, 4 ΚΠΔ] – ΜΕΡΟΣ Β΄161
 • [73] Τα αποτελέσματα των ενδίκων μέσων [άρθρα 497, 472 ΚΠΔ] – ΜΕΡΟΣ Γ΄163
 • [74] Τα αποτελέσματα των ενδίκων μέσων [άρθρo 469 ΚΠΔ] – ΜΕΡΟΣ Δ΄165
 • Ένδικα μέσα κατά των βουλευμάτων167
 • [75] Τα ένδικα μέσα κατά των βουλευμάτων [άρθρα 473 παρ. 1, 477-485 ΚΠΔ]167
 • Ένδικα μέσα κατά των αποφάσεων169
 • [76] Τα ένδικα μέσα κατά των αποφάσεων [άρθρα 473, 486-524, 435 παρ. 2 ΚΠΔ]169
 • ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ171
 • [77] Η επανάληψη της διαδικασίας [άρθρα 525-530 ΚΠΔ]171
 • [78] Η αποκατάσταση [άρθρα 59-66 ΠΚ, 531-532 ΚΠΔ]173
 • [79] Αποζημίωση εκείνων που κρατήθηκαν και μετέπειτα αθωώθηκαν [άρθρα 533-545, 525Α ΚΠΔ]175
 • ΕΚΤΕΛΕΣΗ177
 • [80] Η εκτέλεση - Βασικές αρχές [άρθρα 546-572 ΚΠΔ]177
 • [81] Αποφάσεις εκτελεστές [άρθρα 546-554 ΚΠΔ]179
 • [82] Ο σχηματισμός συνολικής ποινής επί συρροής καταδικαστικών αποφάσεων [άρθρα 94, 96, 97 ΠΚ, 551 ΚΠΔ]181
 • [83] Αναβολή και διακοπή της εκτέλεσης της ποινής [άρθρα 555-557, 559 ΚΠΔ]183
 • [84] Αμφιβολίες και αντιρρήσεις σχετικά με την εκτέλεση [άρθρα 564, 566 ΚΠΔ] – ΜΕΡΟΣ Α΄185
 • [85] Αμφιβολίες και αντιρρήσεις σχετικά με την εκτέλεση [άρθρα 565, 566 ΚΠΔ] – ΜΕΡΟΣ Β΄187
 • ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ189
 • [86] Το ποινικό μητρώο [άρθρα 573-580 ΚΠΔ]189
 • ΕΞΟΔΑ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ191
 • [87] Έξοδα της ποινικής διαδικασίας [άρθρα 581-589 ΚΠΔ]191
 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ193
 • [88] Ειδικές δικονομικές διατάξεις στην εκδίκαση πράξεων διαφθοράς πολιτικών και κρατικών αξιωματούχων, υποθέσεων μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και μείζονος δημοσίου συμφέροντος [άρθρα 1, 2 παρ. 1, 3, 3Α, 4, 5 και 6 N 4022/2011] – ΜΕΡΟΣ Α΄193
 • [89] Ειδικές δικονομικές διατάξεις στην εκδίκαση πράξεων διαφθοράς πολιτικών και κρατικών αξιωματούχων, υποθέσεων μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και μείζονος δημοσίου συμφέροντος [άρθρα 1, 2 παρ. 2, 3, 3Α, 4, 5 και 6 Ν 4022/2011] – ΜΕΡΟΣ Β΄195
 • [90] Ειδικές δικονομικές διατάξεις στην εκδίκαση πράξεων διαφθοράς πολιτικών και κρατικών αξιωματούχων, υποθέσεων μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και μείζονος δημοσίου συμφέροντος [άρθρα 3, 4 και 5 Ν 4022/2011] – ΜΕΡΟΣ Γ΄197
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ201