Έκδοση: 2014
ISBN: 978-960-562-782-9
Σελίδες: 248
Συγγραφέας: Χρ. Ιωάννου
Πρόλογος: Ι. Φαρσεδάκης

Το έργο Κυπριακό Δίκαιο Ακίνητης Ιδιοκτησίας καλύπτει τις βασικές διατάξεις του Κυπριακού Δικαίου Ακίνητης Ιδιοκτησίας και τη σημαντικότερη Νομολογία, όπως έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια με τις αλλεπάλληλες και συχνές τροποποιήσεις της σχετικής Νομοθεσίας.

Ο συγγραφέας του, γνωστός Κύπριος Δικηγόρος, ανάλωσε, απασχολούμενος με το θέμα της Κτηματικής Νομοθεσίας και της πρακτικής εφαρμογής της, μισό αιώνα της ζωής του, 35 χρόνια στο Κτηματολόγιο και 15 χρόνια στη μαχόμενη δικηγορία, με κύρια απασχόληση θέματα ακίνητης ιδιοκτησίας. Η παρούσα συγγραφή αποτυπώνει συνοπτικά τη σχετική του διδασκαλία στο Νομικό Τμήμα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου. Φιλοδοξεί να αποτελέσει πολύτιμο βοήθημα για τους φοιτητές και των άλλων Νομικών Σχολών των Κυπριακών Πανεπιστημίων, ενώ, ταυτόχρονα, αποτελεί πολλαπλώς χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των δικηγόρων, ιδίως των νέων, αλλά και κάθε νομικού, καθώς, επίσης, άλλων επαγγελματιών που ασχολούνται με το αντικείμενο της Ακίνητης Ιδιοκτησίας, όπως οι επιχειρηματίες ανάπτυξης ακινήτων, οι εκτιμητές ακινήτων και οι κτηματομεσίτες. Σε αυτό βοηθά η απλή και ιδιαιτέρως καταληπτή γλώσσα που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας, αλλά και το ότι απέφυγε συνειδητά να επιβαρύνει το κείμενό του με πλήθος δικαστικών αποφάσεων που η μια επαναλαμβάνει απλώς την άλλη. Πράγματι, σημαντική αρετή του βιβλίου αποτελεί η επαινετή προσπάθεια επιλογής των βασικών δικαστικών αποφάσεων, εκείνων και μόνον οι οποίες αποτέλεσαν τομή και τελικώς διαμόρφωσαν τη Νομολογία των Κυπριακών Δικαστηρίων.

Το έργο συμπληρώνεται με παράρτημα των βασικών κτηματολογικών εντύπων και εγγράφων καθώς και αλφαβητικό ευρετήριο, το οποίο διευκολύνει σημαντικά τον αναγνώστη στην έρευνά του.

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ1
 • 1. ΕΝΝΟΙΕΣ1
 • 2. ΚΥΡΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 2
 • 3. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ2
 • 4. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ3
 • 4.1 Περίοδος της Τουρκοκρατίας 3
 • 4.2 Περίοδος της Αγγλοκρατίας μέχρι την 1.9.19464
 • 5. ΤΟ KTHΜATIKO ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ6
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟΣ9
 • 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ9
 • 2. ΚΕΦ. 224: ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (ΑΡΘΡΑ 2-4)10
 • 2.1 Ερμηνεία Όρων10
 • 2.2 Οι Υπόλοιπες Εισαγωγικές Διατάξεις 12
 • 3. ΚΕΦ. 224: ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ (ΑΡΘΡΑ 5-38)13
 • 3.1 Γενικά13
 • 3.2 ΄Εκταση Ιδιωτικής Κυριότητας 13
 • 3.3 Παραγραφή ή Χρησικτησία (Prescription) ή Εχθρική Κατοχή (Adverse Possession)14
 • 3.4 Παραγραφή - Eιδική διάταξη για τα κατεχόμενα ακίνητα16
 • 3.5 Δουλείες16
 • 3.5.1 Γενικά περί Δουλειών16
 • 3.5.2 Τρόποι κτήσης δουλειών17
 • 3.5.3 Κατάργηση - Τροποποίηση δουλειών 23
 • 3.6 Διατάξεις σχετικά με τη Διακατοχή Κρατικής Ακίνητης Ιδιοκτησίας25
 • 3.6.1 Εξουσία για τη διάθεση Κρατικής Ακίνητης Ιδιοκτησίας27
 • 3.7 Διατάξεις σχετικά με τη Διακατοχή Κοινοτικής Ακίνητης Ιδιοκτησίας28
 • 3.8 Διατάξεις που στοχεύουν στη βελτίωση της διακατοχής της ακίνητης ιδιοκτησίας28
 • 3.9 Διατάξεις ως προς τη Διακατοχή Ακινήτων κατεχομένων σε ιδανικές μερίδες29
 • 3.9.1 Συνιδιοκτησία 29
 • 3.9.2 Οικοδομήματα, δένδρα και φρέατα πάνω σε συνιδιόκτητη γη30
 • 3.10 Διατάξεις που στοχεύουν στην κατάργηση της Δυαδικής Ιδιοκτησίας31
 • 3.10.1 Γενικά 31
 • 3.10.2 Διατάξεις για την Αναγκαστική Κατάργηση της Δυαδικής Ιδιοκτησίας 33
 • 3.11 Διατάξεις που στοχεύουν στον περιορισμό του Μικροτεμαχισμού και Πολυτεμαχισμού της Ακίνητης Ιδιοκτησίας 35
 • 3.11.1 Κατώτατα επιτρεπτά εμβαδά τεμαχίων γης που προκύπτουν από το διαχωρισμό μεγαλύτερου ακινήτου35
 • 3.11.2 Διακριτική εξουσία του Διευθυντή να επιτρέπει ή να απορρίπτει διαχωρισμό ακίνητης ιδιοκτησίας38
 • 3.12 Διατάξεις που στοχεύουν στον περιορισμό της Συνιδιοκτησίας 38
 • 3.12.1 Γενικά38
 • 3.12.2 Το Δικαίωμα Επιλογής39
 • 3.12.3 Πώληση Αδιανέμητου Ακινήτου σε Δημόσιο Πλειστηριασμό40
 • 3.12.4 Αναγκαστική διανομή ακίνητης ιδιοκτησίας μεταξύ συγκυρίων42
 • 3.12.5 «Μισά» Οικόπεδα43
 • 3.13 Διαχωρισμός ακινήτου με συμφωνία των συγκυρίων45
 • 4. ΚΕΦ. 224: ΜΕΡΟΣ ΙΙΑ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΟΙΝΟΚΤΗΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ) (ΑΡΘΡΑ 38Α-38ΛΓ)45
 • 4.1 Εισαγωγή – Έννοιες45
 • 4.2 Οι Κύριες Πρόνοιες που ρυθμίζουν τη Διακατοχή Κοινόκτητης Οικοδομής46
 • 4.3 Διαχείριση Κοινόκτητης Οικοδομής49
 • 4.4 Αρμοδιότητες Διαχειριστικής Επιτροπής 49
 • 4.5 Καθήκοντα/Υποχρεώσεις Διαχειριστικής Επιτροπής49
 • 4.6 Εξουσίες Διαχειριστικής Επιτροπής50
 • 4.7 Διατυπώσεις Εγγραφής Κοινόκτητης Οικοδομής51
 • 5. ΚΕΦ. 224: ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΑΡΘΡΑ 39-65)52
 • 5.1 Εισαγωγή52
 • 5.2 Το Σύστημα Εγγραφής Τίτλων Ακίνητης Ιδιοκτησίας στην Κύπρο52
 • 5.3. Γενική και Σποραδική Εγγραφή Ακίνητης Ιδιοκτησίας 54
 • 5.3.1 Γενική εγγραφή 54
 • 5.3.2 Σποραδική Εγγραφή 54
 • 5.3.3 Εγγραφή ακίνητης ιδιοκτησίας στο όνομα θρησκευτικού οργανισμού56
 • 5.4 Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία58
 • 5.4.1 Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία και Κτηματικά Μητρώα58
 • 5.4.2 Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία Αμμοχώστου και Κερύνειας και τα Κτηματικά Μητρώα τους59
 • 5.5 Τρόπος Καθορισμού Έκτασης Εγγεγραμμένης Γης60
 • 5.6 Υιοθέτηση νέων σχεδίων61
 • 5.7 Παροχή πληροφοριών σε σχέση με τις καταχωρήσεις στα Κτηματικά και άλλα μητρώα που τηρούνται από το Κτηματολόγιο62
 • 5.8 Επίλυση συνοριακών διαφορών63
 • 5.9 Εξουσία του διευθυντή για διόρθωση λαθών66
 • 5.10 Οι λοιπές διατάξεις της Εγγραφής68
 • 5.11 Διατάξεις ως προς δικαστικές διαδικασίες που αφορούν αξιώσεις επί ακίνητης ιδιοκτησίας69
 • 6. ΚΕΦ. 224: ΜΕΡΟΣ ΙV – ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ (LEASES) (ΑΡΘΡΑ 65Α-65ΙΕα)69
 • 6.1 Γενικά69
 • 6.2 Προϋποθέσεις Εγγραφής Μίσθωσης 70
 • 6.3 Αποτελέσματα Εγγραφής Μισθώσεως 70
 • 7. ΚΕΦ. 224: ΜΕΡΟΣ V - ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ (TRUSTS) (ΑΡΘΡΟ 65ΙΕ)71
 • 8. ΚΕΦ. 224: ΜΕΡΟΣ VΙ - ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (RESTRICTIVE COVENANTS) (ΑΡΘΡΑ 65ΙΣΤ-65Κ)71
 • 9. ΚΕΦ. 224: ΜΕΡΟΣ VΙA - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (ΑΡΘΡΑ 65ΚΑ-65ΚΘ)72
 • 9.1 Εισαγωγή72
 • 9.2 Εξουσία του Διευθυντή για αναγκαστικό εκσυγχρονισμό εγγραφής 73
 • 10. ΚΕΦ. 224: ΜΕΡΟΣ VII - ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΑΡΘΡΑ 66-74)76
 • 10.1 Κτηματολόγιο και Eκτίμηση Ακίνητης Ιδιοκτησίας 76
 • 10.2 Γενική Εκτίμηση Ακίνητης Ιδιοκτησίας78
 • 11: ΚΕΦ. 224: ΜΕΡΟΣ VIII - ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (ΑΡΘΡΑ 75-86)79
 • 11.1 Ειδοποιήσεις79
 • 11.2 Εφέσεις εναντίον αποφάσεων του Διευθυντή81
 • 11.3 Οι υπόλοιπες ποικίλες διατάξεις του ΚΕΦ. 22485
 • 11.3.1 Κοινοτάρχες και Πιστοποιητικά – Πιστοποίηση Υπογραφών σε Έγγραφα85
 • 11.3.2 Εξουσία εισόδου του Διευθυντή σε ακίνητη ιδιοκτησία86
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ87
 • 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ87
 • 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΣ (ΜΕΡΟΣ Ι ΠΡΟΟΙΜΙΟ (άρθρα 1-2) - ΜΕΡΟΣ ΙΙ (άρθρα 4-7) και ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ (άρθρα 8-17Α) του Νόμου Αριθ. 9 του 1965)89
 • 2.1 Γενικά θέματα89
 • 2.2 Έντυπα90
 • 2.3 Πληρωμή Τελών και Δικαιωμάτων91
 • 2.4 Γενικές Διατάξεις για την Αποδοχή Δηλώσεων Μεταβιβάσεων, Υποθηκών και άλλων εγγράφων δυνάμει του Νόμου 9/6591
 • 2.4.1 Τόπος διενέργειας της δήλωσης91
 • 2.4.2 Χρόνος Αποδοχής Δηλώσεων92
 • 2.4.3 Παρουσία των Μερών92
 • 2.4.4 Ψευδείς δηλώσεις94
 • 2.4.5 Παραλαβή, εξέταση και αποδοχή δήλωσης μεταβίβασης ή υποθήκης94
 • 2.4.6 Ταυτόχρονες δηλώσεις μεταβίβασης και υποθήκης95
 • 2.4.7 Ανταλλαγή Ακινήτων 95
 • 2.4.8 Εγγραφή Μεταβίβασης και Υποθήκης96
 • 2.4.9 Τροποποίηση Εγγραφής97
 • 3. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ98
 • 3.1 Δηλώσεις και έγγραφα που απαιτούνται για τη μεταβίβαση ακινήτου98
 • 3.2 Μεταβίβαση ακινήτου υποκείμενου σε υποθήκη102
 • 3.3 Πληρωμή μεταβιβαστικών Τελών (άλλως τελών Εγγραφής Τίτλου) 103
 • 3.4 Συνέπειες της Μεταβίβασης Ακινήτου 105
 • 4. ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ106
 • 4.1 Γενικά106
 • 4.2 Σύσταση Υποθήκης106
 • 4.3 Συνέπειες της Υποθήκης107
 • 4.5 Αντικατάσταση Εγγραφών σε υφιστάμενη υποθήκη109
 • 4.4 Ειδικές υποχρεώσεις ενυπόθηκου οφειλέτη και δικαιώματα ενυπόθηκου δανειστή109
 • 4.6 Σύσταση Μεταγενέστερης Υποθήκης110
 • 4.7 Μεταβίβαση Υποθήκης111
 • 4.8. Τρόποι εξάλειψης του εμπραγμάτου βάρους της Υποθήκης 111
 • 4.8.1 Μερική Εξόφληση Υποθήκης και Απαλλαγή Ακινήτου από την Υποθήκη (Μερική Ακύρωση Υποθήκης)112
 • 4.8.2 Εξόφληση ενυπόθηκου χρέους και εξάλειψη υποθήκης113
 • 4.8.3 Δικαστική Ακύρωση Υποθήκης113
 • 5. ΠΩΛΗΣΗ ΕΝΥΠΟΘΗΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ114
 • 5.1 Γενικά114
 • 5.2 Πώληση Ενυπόθηκου Ακινήτου με απόφαση του Διευθυντή115
 • 5.3 Τρόπος διάθεσης του προϊόντος της πώλησης (εκπλειστηριάσματος)118
 • 6. ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΒΑΡΗ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ119
 • 6.1 ΄Εννοια – Γενικά119
 • 6.2 Εμπράγματα βάρη 120
 • 6.2.1 Εγγραφή δικαστικής απόφασης (Μέμο ή Memorandum)123
 • 6.2.2 Ένταλμα Πώλησης Ακίνητης Ιδιοκτησίας (WRIT)125
 • 6.2.3 Απόφαση ή διάταγμα Δικαστηρίου για την πώληση ακινήτου για εξόφληση ενυπόθηκου χρέους128
 • 6.3 Απαγορεύσεις 129
 • 6.3.1 Προσωρινό ή Συντηρητικό Διάταγμα (Interim Order) 129
 • 6.3.2 Δικαστικό διάταγμα για το διορισμό κηδεμόνα ασώτου131
 • 6.3.3 Κήρυξη προσώπου ως Φρενοβλαβούς 131
 • 6.3.4 Πτώχευση (Διατάγματα Διορισμού Συνδίκου Πτώχευσης)132
 • 6.3.5 Διάταγμα διάλυσης εταιρείας133
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΞΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ135
 • 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΝΝΟΙΕΣ135
 • 2. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ137
 • 2.1 Απαλλοτριούσα Αρχή137
 • 2.2 Γνωστοποίηση Απαλλοτρίωσης137
 • 2.3 Διάταγμα Απαλλοτρίωσης139
 • 2.4 Υπολογισμός, προσφορά και πληρωμή της αποζημίωσης141
 • 2.5 Μεταβίβαση, χρήση και διάθεση της ιδιοκτησίας που απαλλοτριώθηκε142
 • 2.6 Τρόπος παροχής των γνωστοποιήσεων και ειδοποιήσεων144
 • 2.7 Υποχρέωση διατήρησης της απαλλοτριωθείσας ιδιοκτησίας145
 • 3. ΕΠΙΤΑΞΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ145
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ147
 • 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 147
 • 2. ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ 148
 • 2.1 Γενικά 148
 • 2.2 Κατάθεση της Σύμβασης στο Κτηματολόγιο149
 • 2.3 Συνέπειες Κατάθεσης της Σύμβασης152
 • 2.4 Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση της σύμβασης153
 • 2.5 Εκτέλεση της Σύμβασης154
 • 2.6 Εκτέλεση δικαστικού διατάγματος156
 • 2.7 Κατάθεση Σύμβασης Εκχώρησης Εξασφάλισης στο Κτηματολόγιο157
 • 2.8 Μεταβατικές διατάξεις159
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ161
 • ΜΗ ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ216
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΙ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ220
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ225