Έκδοση: 2014
ISBN: 978-960-562-785-0
Σελίδες: 508
Συγγραφέας: Ι. Καράκωστας

Η μακρόχρονη πορεία του δικαίου των αδικοπραξιών, όπως διανθίζεται και εμπλουτίζεται από την αδιάπτωτη αλληλουχία των κοινωνικο-ιστορικών δεδομένων, διαλέγεται με την επιστήμη και αντανακλάται στο θετικό δίκαιο και στη νομολογία, είναι το κυρίαρχο αντικείμενο του παρόντος έργου, στο οποίο ο συγγραφέας αποδίδει το ζωντανό δίκαιο της αδικοπρακτικής ευθύνης των άρθρων 914-938 ΑΚ.

«Το δίκαιο των αδικοπραξιών» επιμερίζεται από τον συγγραφέα σε τέσσερις μεγάλες ενότητες, πολύ διαφωτιστικές για την καλύτερη κατανόηση του αντικειμένου: στις προϋποθέσεις αδικοπρακτικής ευθύνης, στους ειδικούς λόγους αδικοπρακτικής ευθύνης, στην ευθύνη από περισσότερους και τέλος στην έννομη προστασία από αδικοπραξία. Αναλύονται ζητήματα όπως η αδικοπραξία από δυσφημηστικές, από παραμέληση εποπτείας, η ευθύνη κατόχου ζώου, η ευθύνη από πτώση κτίσματος ή άλλου έργου, η ευθύνη από πρόστηση κ.ά. Τέλος, λόγω της πρακτικής αξίας του θέματος, μεγάλη βαρύτητα έχουν τα κεφάλαια περί αξίωσης αποζημίωσης λόγω θανάτωσης προσώπου ή βλάβης του σώματος ή της υγείας και περί αξίωσης χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης.

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ1
 • § 1. Η αδικοπραξία γενικά1
 • Ι. Έννοια1
 • ΙΙ. Αδικοπραξία και παραβίαση σύμβασης3
 • ΙΙΙ. Αποκαταστατικός ή κυρωτικός χαρακτήρας;18
 • IV. Γενική ρήτρα23
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ29
 • ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ29
 • § 2. Ανθρώπινη συμπεριφορά29
 • Ι. Εισαγωγικά29
 • ΙΙ. Η ανθρώπινη συμπεριφορά ως στοιχείο του πραγματικού της ΑΚ 91429
 • ΙΙΙ. Ανθρώπινη πράξη31
 • IV. Ανθρώπινη παράλειψη34
 • § 3. Παράνομη συμπεριφορά62
 • Ι. Οριοθέτηση της αδικοπρακτικής ευθύνης62
 • ΙΙ. Έννοια «παρανόμου»63
 • ΙΙΙ. Μορφές «παρανόμου»80
 • IV. Άρση του παρανόμου113
 • § 4. Υπαιτιότητα και ικανότητα για καταλογισμό125
 • I. Έννοια υπαιτιότητας125
 • II. Ο δόλος ως μορφή υπαιτιότητας126
 • III. Η αμέλεια ως μορφή υπαιτιότητας 129
 • IV. Τυχηρά και ανωτέρα βία146
 • V. Απαλλακτικές ρήτρες153
 • VI. Ικανότητα προς καταλογισμό156
 • § 5. Αιτιώδης σύνδεσμος165
 • I. Ο αιτιώδης σύνδεσμος ως νόμιμη προϋπόθεση της αδικοπρακτικής ευθύνης165
 • ΙΙ. Οι θεωρίες για τη θεμελίωση της αιτιότητας168
 • ΙΙΙ. Προβληματικές περιπτώσεις αιτιότητας186
 • IV. Πρόκληση ζημίας από περισσότερους 213
 • § 6. Ζημία220
 • I. Έννοια και αποκατάσταση της ζημίας220
 • ΙΙ. Διακρίσεις225
 • ΙΙΙ. Συνυπολογισμός ζημίας και κέρδους237
 • IV. Ζημία από συντρέχον πταίσμα (ΑΚ 300)243
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ253
 • ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ253
 • § 7. Προσβολή των χρηστών ηθών253
 • Ι. Η ρύθμιση της ΑΚ 919253
 • ΙΙ. Αντίθεση στα χρηστά ήθη257
 • ΙΙΙ. Πρόθεση για την πρόκληση ζημίας268
 • IV. Περιπτωσιολογία269
 • § 8. Δυσφημητικές διαδόσεις282
 • Ι. Η ρύθμιση της ΑΚ 920282
 • ΙΙ. Προϋποθέσεις εφαρμογής της ΑΚ 920287
 • ΙΙΙ. Η ζημία που αποκαθίσταται295
 • § 9. Παραμέληση εποπτείας297
 • Ι. Η ρύθμιση της ΑΚ 923297
 • ΙΙ. Εποπτεία του προσώπου300
 • ΙΙΙ. Φορείς εποπτείας304
 • IV. Προϋποθέσεις ευθύνης κατ’ ΑΚ 923310
 • V. Ευθύνη του εποπτευόμενου313
 • § 10. Ευθύνη του κατόχου ζώου315
 • Ι. Η ρύθμιση της ΑΚ 924315
 • ΙΙ. Ο γενικός κανόνας317
 • ΙΙΙ. Η εξαίρεση των κατοικίδιων ζώων327
 • § 11. Ευθύνη από πτώση κτίσματος ή άλλου έργου334
 • Ι. Η ρύθμιση της ΑΚ 925334
 • ΙΙ. Προϋποθέσεις θεμελίωσης της ευθύνης κατ’ ΑΚ 925336
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ347
 • ΕΥΘΥΝΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ347
 • § 12. Η ευθύνη από πρόστηση347
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις347
 • ΙΙ. Η έννοια της πρόστησης351
 • ΙΙΙ. Πρόκληση ζημίας κατά την υπηρεσία363
 • IV. Εις ολόκληρον ευθύνη368
 • V. Συγγενείς μορφές ευθύνης369
 • § 13. Εις ολόκληρον και εξ αναγωγής ευθύνη372
 • Ι. Εισαγωγή372
 • ΙΙ. Εις ολόκληρον ευθύνη372
 • ΙΙΙ. Αναγωγική ευθύνη377
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ381
 • ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ381
 • § 14. Η αξίωση αποζημίωσης381
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις για την έννομη προστασία381
 • ΙΙ. Γενικά χαρακτηριστικά της αξίωσης αποζημίωσης383
 • ΙΙΙ. Θανάτωση προσώπου385
 • IV. Βλάβη του σώματος ή της υγείας396
 • V. Ειδικότερα ζητήματα σχετικά με την αξίωση αποζημίωσης λόγω θανάτωσης ή βλάβης του σώματος ή της υγείας400
 • VI. Αφαίρεση ή βλάβη πράγματος415
 • VII. Παραγραφή της απαίτησης από αδικοπραξία418
 • § 15. Η αξίωση για άρση ή παράλειψη της προσβολής434
 • Ι. Ουσιαστικές προϋποθέσεις434
 • § 16. Η αξίωση χρηματικής ικανοποίησης της ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης444
 • Ι. Ο σκοπός της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης444
 • ΙΙ. Η αξίωση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης446
 • ΙΙΙ. Ενάγων και εναγόμενος449
 • IV. Ουσιαστικές προϋποθέσεις451
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ463
 • ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ485