Κατʼ άρθρο ανάλυση και ερμηνεία του Ν 3898/2010

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €48.00
ΝΠ €58.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2015
ISBN: 978-960-562-929-8
Σελίδες: 456
Συγγραφέας: Δ. Θεοχάρης
Πρόλογος: Α. Καραμπατζός

Το έργο Η Διαμεσολάβηση ως μέσο εναλλακτικής επίλυσης διαφορών αποτελεί κατʼ άρθρο ερμηνεία του N 3898/2010 για τη διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζει αναλυτικά τον θεσμό της διαμεσολάβησης, όπως αυτός ισχύει στην Ελλάδα και διεθνώς.

Η διαμεσολάβηση ως μέσο εναλλακτικής επίλυσης διαφορών αστικής και εμπορικής φύσεως εισήχθη επισήμως στην ελληνική έννομη τάξη με τον ως άνω νόμο, σε συμμόρφωση προς την ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/52/ΕΚ, απόρροια της προσπάθειας βελτίωσης της απονομής δικαιοσύνης σε επίπεδο ΕΕ, μέσω της προώθησης διαδικασιών εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ADR – Alternative Dispute Resolution). Στο παρόν έργο παρουσιάζεται η ιστορική διαδρομή του θεσμού της διαμεσολάβησης, από την εμφάνισή του στον αγγλοσαξονικό κόσμο έως την εισαγωγή του στην ελληνική έννομη τάξη. Επιπλέον, αναλύονται θεσμοί εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών οι οποίοι χρησιμοποιούνται διεθνώς και μοιάζουν μεν, διαχωρίζονται δε, από τον θεσμό της διαμεσολάβησης.

Η συστηματοποιημένη παρουσίαση του κόσμου των ADR δεν σταματά, όμως, εδώ. Στο πλαίσιο του παρόντος έργου, ο αναγνώστης έχει την ευκαιρία να γνωρίσει άλλες διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών που προβλέπονταν ή προβλέπονται στην ελληνική έννομη τάξη και να κατανοήσει ως προς τι διαφοροποιείται η διαμεσολάβηση σε σχέση με αυτές. Περαιτέρω, εξετάζονται ενδελεχώς τα χαρακτηριστικά του θεσμού, έτσι ώστε ο αναγνώστης να εξοικειωθεί με τη διαμεσολάβηση προτού προχωρήσει στην κατανόηση των πιο εξειδικευμένων, νομικά, πτυχών της, οι οποίες και αναλύονται στο πλαίσιο της κατʼ άρθρο ερμηνείας του Ν 3898/2010. Για την ανάλυση έχουν ληφθεί υπόψη και οι διατάξεις του πρόσφατου Ν 4335/2015, οι οποίοι εισάγουν στον ΚΠολΔ τροποποιήσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, τον θεσμό της διαμεσολάβησης.

Το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο στα χέρια διαμεσολαβητών, δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστών και ακαδημαϊκών, οι οποίοι ασχολούνται με την επίλυση ιδιωτικών διαφορών. Απευθύνεται, επίσης, σε υποψήφιους διαμεσολαβητές οι οποίοι επιζητούν ένα εγχειρίδιο αναφοράς για την εφαρμογή της διαμεσολάβησης στην Ελλάδα, αλλά και σε φοιτητές νομικών σχολών που επιθυμούν να ενημερωθούν για τον θεσμό της διαμεσολάβησης.

Το έργο συμπληρώνουν καταληκτικό κεφάλαιο με προτάσεις για την περαιτέρω εδραίωση του θεσμού, πλούσια ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία και αρθρογραφία, καθώς και λημματικό ευρετήριο. Τη μελέτη του κ. Θεοχάρη προλογίζει ο Επίκουρος Καθηγητής Αστικού Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών, κ. Αντώνιος Καραμπατζός.

 • Kεφάλαιο Α΄1
 • Γενική Εισαγωγή στα Μέσα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών1
 • I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις1
 • II. Γένεση και εξέλιξη των μέσων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών2
 • 1. Οι πρώτες εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών 2
 • 2. Η σύγχρονη παρουσία των μέσων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών10
 • α. Η γένεσή τους στις αγγλοσαξονικές χώρες10
 • β. Η καθιέρωση των μέσων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών σε υπερεθνικό επίπεδο13
 • III. Τα βασικότερα Μέσα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών πλην της διαμεσολάβησης16
 • 1. Διαιτησία (arbitration)18
 • 2. Διαπραγματεύσεις (negotiations)23
 • 3. Συμφιλίωση (conciliation) 27
 • 4. Διευκόλυνση (facilitation)30
 • 5. Πρώιμη ουδέτερη αξιολόγηση (early neutral evaluation-ENE ή fact finding)31
 • 6. Απευθείας ηλεκτρονική επίλυση διαφοράς (online dispute resolution-ODR)33
 • 7. Συνήγορος του πολίτη (ombudsman)36
 • IV. Πλεονεκτήματα των ΜΕΕΔ37
 • V. Μορφές εναλλακτικής επίλυσης διαφορών στο ελληνικό δίκαιο πριν την ψήφιση του Ν 3898/201042
 • 1. Διαιτησία (Άρθρα 867-903 ΚΠολΔ)43
 • 2. Ο συμβιβασμός 49
 • α. Δικαστικός και εξώδικος συμβιβασμός49
 • β. Απόπειρα εξώδικης επίλυσης διαφοράς56
 • 3. Εναλλακτική επίλυση διαφορών στις εργατικές διαφορές60
 • α. Συλλογικές διαφορές60
 • β. Ατομικές εργατικές διαφορές61
 • 4. Ο θεσμός του Συνηγόρου του Πολίτη στην Ελλάδα62
 • 5. Οι Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού (ΕΦΔ)65
 • 6. Ο εξώδικος συμβιβασμός του Ν 3869/201066
 • 7. Εναλλακτική επίλυση διαφορών ποινικού δικαίου68
 • α. Ποινική διαμεσολάβηση68
 • β. Ποινική συνδιαλλαγή70
 • Κεφάλαιο Β΄73
 • Η Διαμεσολάβηση73
 • Ι. Εισαγωγή73
 • 1. Γενική περιγραφή του θεσμού 73
 • 2. Η εξέλιξη της διαμεσολάβησης διεθνώς75
 • 3. Η Οδηγία 2008/52/ΕΚ80
 • II. Βασικά χαρακτηριστικά της διαμεσολάβησης85
 • 1. Εμπιστευτικότητα85
 • 2. Ιδιωτική αυτονομία - Εθελοντικός χαρακτήρας95
 • 3. Ουδετερότητα και αμεροληψία του διαμεσολαβητή98
 • III. Διαδικασία της διαμεσολάβησης107
 • Ε΄ Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία391
 • IV. Εκτελεστότητα της διαμεσολαβητικής απόφασης110
 • V. Τρόποι ενεργοποίησης της διαμεσολάβησης113
 • 1. Υπαγωγή σε διαμεσολάβηση με συμφωνία των μερών114
 • 2. Υπαγωγή σε διαμεσολάβηση κατόπιν σύστασης-παραπομπής δικαστηρίου117
 • 3. Διαμεσολάβηση υποχρεωτική εκ του νόμου122
 • VI. Κώδικες δεοντολογίας διαμεσολαβητών127
 • VII. Πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης129
 • Κεφάλαιο Γ΄137
 • Ερμηνεία των άρθρων του Ν 3898/2010137
 • Εισαγωγή137
 • Ι. Άρθρο 2- Προϋποθέσεις υπαγωγής διαφορών στη διαμεσολάβηση140
 • 1. Ύπαρξη διαφοράς140
 • 2. Χαρακτήρας διαφοράς ως ιδιωτικού δικαίου143
 • 3. Η συμφωνία υπαγωγής της διαφοράς σε διαμεσολάβηση150
 • α. Γενικά150
 • β. Τύπος της συμφωνίας και ρήτρα διαμεσολάβησης151
 • γ. Νομική φύση της συμφωνίας υπαγωγής σε διαμεσολάβηση 160
 • δ. Άκυρη ή ακυρώσιμη συμφωνία υπαγωγής σε διαμεσολάβηση171
 • ε. Ανατροπή της συμφωνίας διαμεσολάβησης175
 • 4. Ύπαρξη εξουσίας διαθέσεως179
 • α. Γενικά- Το δικονομικό περιεχόμενο του όρου179
 • β. Η διάγνωση της ύπαρξης εξουσίας διαθέσεως183
 • γ. Η έλλειψη εξουσίας διαθέσεως187
 • δ. Γαμικές διαφορές190
 • ε. Εργατικές διαφορές195
 • ΙΙ. Άρθρο 3- Η προσφυγή στη διαμεσολάβηση199
 • 1. Τρόποι προσφυγής στη διαμεσολάβηση199
 • α. Εκούσια προσφυγή200
 • i. Με συμφωνία των μερών 200
 • ii. Δικαστική διαμεσολάβηση203
 • β. Ακούσια προσφυγή208
 • i. Προσφυγή στη διαμεσολάβηση δυνάμει απόφασης αλλοδαπού δικαστηρίου209
 • ii. Υποχρεωτική δια νόμου διαμεσολάβηση 210
 • 2. Η δικαστική μεσολάβηση κατά το αρ. 214 Β΄ ΚΠολΔ218
 • IΙΙ. Άρθρο 4- Ορισμοί222
 • 1. Ο ορισμός της «διασυνοριακής διαφοράς»223
 • 2. Ο ορισμός της «διαμεσολάβησης»227
 • α. Διαρθρωμένη διαδικασία 228
 • β. Εκούσιος χαρακτήρας διαμεσολάβησης230
 • γ. Η προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας231
 • 3. Ο ορισμός του «διαμεσολαβητή»236
 • α. Διαμεσολαβητής236
 • β. Νομική φύση της σύμβασης διορισμού διαμεσολαβητή 238
 • γ. Καθήκοντα διαμεσολαβητή244
 • IV. Άρθρο 8- Διαδικασία διαμεσολάβησης και υποκείμενα της διαμεσολαβητικής διαδικασίας253
 • 1. Παράσταση των μερών με πληρεξούσιο δικηγόρο253
 • 2. Διορισμός και ευθύνη του διαμεσολαβητή257
 • α. Ο διορισμός του διαμεσολαβητή257
 • β. Η ευθύνη του διαμεσολαβητή 265
 • 3. Η διαδικασία της διαμεσολάβησης 272
 • V. Άρθρο 9- Το πρακτικό διαμεσολάβησης και η εκτελεστότητα των συμφωνιών από τη διαμεσολάβηση 277
 • 1. Το πρακτικό διαμεσολάβησης278
 • α. Σύνταξη του πρακτικού διαμεσολάβησης 278
 • β. Το περιεχόμενο του πρακτικού διαμεσολάβησης283
 • γ. Τύπος του πρακτικού290
 • δ. Νομική φύση του πρακτικού διαμεσολάβησης292
 • ε. Ανατροπή των αποτελεσμάτων του πρακτικού διαμεσολάβησης298
 • 2. Κατάθεση του πρακτικού διαμεσολάβησης306
 • VI. Άρθρο 10– Το απόρρητο της διαμεσολάβησης317
 • 1. Η αρχή του απορρήτου στις διάφορες μορφές επίλυσης διαφορών318
 • 2. Η συμφωνία τήρησης του απορρήτου 320
 • 3. Υποκειμενική ισχύς του απορρήτου323
 • 4. Αντικείμενο του απορρήτου 327
 • 5. Οι δικονομικές συνέπειες του απορρήτου332
 • 6. Η παραβίαση του απορρήτου 340
 • 7. Οι εξαιρέσεις από την αρχή του απορρήτου341
 • VII. Άρθρο 11- Η παραγραφή και οι αποσβεστικές προθεσμίες στη διαμεσολάβηση347
 • 1. Γενικά - Η επιλογή της διακοπής των προθεσμιών349
 • 2. Έκταση εφαρμογής της διακοπής των προθεσμιών354
 • 3. Τα αποτελέσματα της διακοπής των προθεσμιών του Νόμου360
 • 4. Τα αποτελέσματα της διακοπής στις δικονομικές προθεσμίες363
 • Κεφάλαιο Δ΄365
 • Συμπεράσματα365
 • I. Προτεινόμενες νομοθετικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση του ισχύοντος νομικού πλαισίου365
 • 1. Η διαμεσολάβηση και φορείς δημοσίου δικαίου367
 • 2. Το απόρρητο της διαμεσολάβησης368
 • 3. Η επίδραση του απορρήτου σε λοιπές νομοθετικές διατάξεις 371
 • 4. Η δικαστική μεσολάβηση κατ’ αρ. 214 Β΄ ΚΠολΔ373
 • II. Προτεινόμενη λήψη μέτρων για την προώθηση του θεσμού375
 • Ε' Βιβλιογραφία - Αρθογραφία391
 • Λημματικό Ευρετήριο433