Έκδοση: 2014
ISBN: 978-960-562-823-9
Σελίδες: 256
Συγγραφέας: Ι. Ρόκας

Με τις νομοθετικές αλλαγές και μεταβολές στο ασφαλιστικό δίκαιο κατέστη αναγκαία η γ' έκδοση αυτού του βιβλίου, που αποτελεί μία συνοπτική παρουσίαση της σύγχρονης θεωρίας για την ιδιωτική ασφάλιση.

Θέματα που θίγονται στην έκδοση αυτή αφορούν κυρίως στις παρακάτω ενότητες:

1. Γενικό μέρος του δικαίου της ασφαλιστικής σύμβασης, 2. Ασφάλιση κατά ζημιών, 3. Ασφάλιση γενικής και ειδικής αστικής ευθύνης, 4. Ασφάλιση αστικής ευθύνης αυτοκινήτων, 5. Θαλάσσια ασφάλιση, 6. Ασφάλιση ζωής, ασθενειών, ατυχημάτων, 7. Ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία, 8. Αλληλασφάλιση, αντασφάλιση, 9. Αντασφαλιστική επιχείρηση, 10. Ασφαλιστικοί πράκτορες, μεσίτες, σύμβουλοι, 11. Δίκαιο της κρατικής εποπτείας επί των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και 12. Επαγγελματικές συνταξιοδοτήσεις

Η γ' έκδοση του έργου είναι πλήρως ενημερωμένη και εμπλουτισμένη με τις νέες νομοθετικές, νομολογιακές και βιβλιογραφικές εξελίξεις της τελευταίας διετίας, που πέρασε από την β΄ έκδοση του έργου.

Το έργο συμπληρώνεται με πλούσιο αλφαβητικό ευρετήριο, απευθύνεται δε σε όλο το νομικό κόσμο που ειδικεύεται στο δίκαιο της ιδιωτικής ασφάλισης καθώς και τους εν γένει ασχολούμενους με τον ασφαλιστικό τομέα.

 • ΤΜΗΜΑ Ι1
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ1
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ3
 • 1. Ασφάλιση και ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο3
 • 1.1. Έννοιες3
 • 1.1.Α. Το ασφαλιστικό δίκαιο3
 • 1.2. Η βασική νομοθεσία4
 • 1.2.Α. Η νομοθεσία της ασφαλιστικής σύμβασης4
 • 1.2.Β. Η νομοθεσία της ασφαλιστικής επιχείρησης και της κρατικής εποπτείας6
 • 1.2.Γ. Η νομοθεσία για τη διαμεσολάβηση στην ιδιωτική ασφάλιση7
 • 1.2.Δ. Λοιπή νομοθεσία8
 • 1.3. Ασφαλιστική οικονομία και ασφαλιστικό δίκαιο9
 • 1.4. Κοινωνική και ιδιωτική ασφάλιση10
 • 1.5. Εποπτευόμενες και μη εποπτευόμενες ασφαλιστικές εργασίες 11
 • 1.6. Εμπορικός ανταγωνισμός12
 • 1.7. Το ασφαλιστικό δίκαιο ως δίκαιο ειδικό12
 • 1.8. Η ορολογία και βιβλιογραφία του ασφαλιστικού δικαίου15
 • 1.9. Ιστορικά16
 • ΤΜΗΜΑ ΙΙ17
 • ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ17
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ19
 • ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ19
 • 2. Ασφαλιστική σύμβαση - Γενικά θέματα - Ένταξή της στο δικαιϊκό σύστημα19
 • 2.1. Χαρακτηριστικά και μορφές19
 • 2.1.Α. Χαρακτηριστικά, νομική φύση19
 • 2.1.Α.α. Ο κίνδυνος19
 • 2.1.Α.β. Λοιπά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τον κίνδυνο20
 • 2.1.Α.γ. Νομική φύση20
 • 2.1.Α.δ. Η φύση των διατάξεων του ΑσφΝ21
 • 2.1.Β. Μορφές της ασφαλιστικής σύμβασης21
 • 2.2. Αλληλασφάλιση και αντασφάλιση - Διακρίσεις της ασφαλιστικής από την αντασφαλιστική σύμβαση23
 • 2.2.Α. Αλληλασφαλιστικές συμβάσεις23
 • 2.2.Β. Αντασφαλιστικές συμβάσεις24
 • 2.3. Ασφαλιστής, αντασφαλιστής, λήπτης της ασφάλισης, ασφαλισμένος, δικαιούχος του ασφαλίσματος, αντασφαλισμένος26
 • 2.4. Ευρωπαϊκό ασφαλιστικό και ασφαλιστικό διεθνές δίκαιο27
 • 2.4.Α. Ευρωπαϊκό ασφαλιστικό δίκαιο27
 • 2.4.Β. Ασφαλιστικό διεθνές δίκαιο28
 • 2.5. Επίλυση των διαφορών και αρμόδια δικαστήρια30
 • 3. Διακρίσεις και είδη των ασφαλιστικών συμβάσεων32
 • 3.1. Ασφάλιση κατά ζημιών και ασφάλιση ποσού32
 • 3.2. Ασφάλιση προσώπων και ασφάλιση μη προσώπων - Aσφάλιση ζωής34
 • 3.3. Ασφάλιση υλικών ζημιών πραγμάτων και ασφάλιση άλλων περιουσιακών ζημιών35
 • 3.3.Α. Ασφάλιση πραγμάτων35
 • 3.3.Β. Ασφάλιση περιουσιακών ζημιών μη πραγμάτων 36
 • 3.4. Ασφάλιση ενεργητικού και ασφάλιση παθητικού38
 • 3.5. Χερσαία και θαλάσσια ασφάλιση38
 • 3.6. Προαιρετικές και υποχρεωτικές ασφαλίσεις39
 • 3.7. Ατομικές και ομαδικές ασφαλίσεις41
 • 3.7.Α. Ατομικές ασφαλίσεις41
 • 3.7.Β. Ομαδικές ασφαλίσεις41
 • 3.8. Διακρίσεις ανάλογα του κλάδου για τον οποίο χορηγείται η άδεια άσκησης εργασιών σε ασφαλιστική επιχείρηση42
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ43
 • ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ43
 • 4. Οι βασικοί γενικοί κανόνες της ασφαλιστικής σύμβασης43
 • 4.1. Σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης43
 • 4.1.Α. Γένεση της νομικής δέσμευσης των μερών43
 • 4.1.Β. Σύναψη της σύμβασης από απόσταση44
 • 4.2. Οριστική και προσωρινή ασφαλιστική σύμβαση45
 • 4.3. Έναρξη, διάρκεια, παράταση, ανανέωση, λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης46
 • 4.3.Α. Διακρίσεις της έναρξης 46
 • 4.3.Β. Διακρίσεις της διάρκειας46
 • 4.3.Γ. Παράταση και ανανέωση της σύμβασης48
 • 4.3.Δ. Λήξη και ματαίωση της σύμβασης (εναντίωση, υπαναχώρηση) 50
 • 4.3.Δ.α. Συμβατικοί και νόμιμοι λόγοι λήξης της σύμβασης 50
 • 4.3.Δ.β. Ματαίωση της σύμβασης μετά από άσκηση του δικαιώματος εναντίωσης λόγω μη χορήγησης πληροφοριών50
 • 4.3.Δ.γ. Ματαίωση της σύμβασης λόγω άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης51
 • 4.4. Ασφαλιστικό ποσό51
 • 4.5. Ασφαλιστήριο και ασφαλιστικοί όροι53
 • 4.5.Α Το ασφαλιστήριο53
 • 4.5.Α.α. Το ασφαλιστήριο ως αποδεικτικό έγγραφο53
 • 4.5.Α.β. Η μνεία των δικαιωμάτων εναντίωσης 55
 • 4.5.Α.γ. Σαφήνεια του κειμένου56
 • 4.5.Α.δ. Ασφαλιστήριο ως αξιόγραφο56
 • 4.5.Β. Οι ασφαλιστικοί όροι57
 • 4.5.Β.α. Γενικά χαρακτηριστικά57
 • 4.5.Β.β. Παθολογία των ασφαλιστικών όρων 58
 • 4.6. Ασφάλιση για λογαριασμό60
 • 4.7. Το ασφάλιστρο62
 • 4.8. Ο ασφαλιστικός κίνδυνος64
 • 4.8.Α. Ασφαλιστικός και μη ασφαλιστικός κίνδυνος64
 • 4.8.Β. Ασφαλιστικός κίνδυνος στην αναδρομική ασφάλιση65
 • 4.8.Γ. Έλλειψη και περιορισμοί του κινδύνου65
 • 4.8.Δ. Ασφαλιστικός κίνδυνος και ασφαλιστική περίπτωση 67
 • 4.9. Εκχώρηση της απαίτησης για ασφάλισμα67
 • 4.9.Α. Συμβατική67
 • 4.9.Β. Εκ του νόμου69
 • 4.10. Διαδοχή στην ασφαλιστική σχέση69
 • 4.11. Παραγραφή69
 • 5. Ειδικότερα: Υποχρεώσεις των συμβαλλομένων - Eξαιρέσεις και έκταση κάλυψης71
 • 5.1. Υποχρεώσεις του ασφαλιστή71
 • 5.1.Α. Καταβολή του ασφαλίσματος71
 • 5.1.B. Υποχρεώσεις άλλων χρηματικών καταβολών71
 • 5.1.Γ. Έκδοση και παράδοση του ασφαλιστηρίου και των ασφαλιστικών όρων72
 • 5.1.Δ. Παρεπόμενες γενικές υποχρεώσεις73
 • 5.2. Ειδικότερα: Καταναλωτής ασφαλισμένος και υποχρέωση πληροφόρησής του74
 • 5.2.Α. Οι τρεις βαθμίδες προστασίας του λήπτη της ασφάλισης74
 • 5.2.Β. Ειδικότερα: Οι υποχρεώσεις πληροφόρησης76
 • 5.2.Β.α. Κατά το προσυμβατικό στάδιο 76
 • 5.2.Β.β. Κατά την διάρκεια της σύμβασης76
 • 5.2.Β.γ. Λοιπά θέματα76
 • 5.2.Γ. Η γλώσσα του ασφαλιστηρίου77
 • 5.3. Υποχρεώσεις του λήπτη της ασφάλισης77
 • 5.3.Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις (υποχρεώσεις, ασφαλιστικά βάρη, η θέση του ασφαλισμένου-μη λήπτη της ασφάλισης)77
 • 5.3.Α.α. Υποχρεώσεις 77
 • 5.3.Α.β. Νόμιμα και συμβατικά ασφαλιστικά βάρη77
 • 5.3.Α.γ. Η θέση του ασφαλισμένου που δεν είναι λήπτης της ασφάλισης79
 • 5.3.Β. Νόμιμα ασφαλιστικά βάρη 79
 • 5.3.Β.α. Προσυμβατικές ανακοινώσεις - «αποκάλυψη» των στοιχείων του κινδύνου79
 • 5.3.Β.α.i. Περιεχόμενο της υποχρέωσης79
 • 5.3.Β.α.ii. Ανακοινώσεις με βάση το ερωτηματολόγιο του ασφαλιστή80
 • 5.3.Β.α.iii. Ανυπαίτια παραβίαση81
 • 5.3.Β.α.iv. Παραβίαση από αμέλεια και κυρώσεις81
 • 5.3.Β.α.v. Παραβίαση από πρόθεση και κυρώσεις82
 • 5.3.Β.α.vi. Παραβίαση και κυρώσεις στην ασφάλιση για λογαριασμό83
 • 5.3.Β.α.vii. Παραβίαση στην ασφάλιση που συνάφθηκε μέσω διαμεσολαβούντα83
 • 5.3.Β.α.viii. Παραβίαση στην ασφάλιση ζωής και ασθενειών84
 • 5.3.Β.α.ix. Αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ παραβίασης των προσυμβατικών ανακοινώσεων και πραγματοποίησης του κινδύνου84
 • 5.3.Β.α.x. Γνώση του ασφαλιστή των μη αποκαλυφθέντων στοιχείων και περιστατικών85
 • 5.3.Β.α.xi. Προσυμβατικές ασφαλιστικές ανακοινώσεις και διαπραγματεύσεις85
 • 5.3.Β.β. Ανακοινώσεις κατά την διάρκεια της σύμβασης86
 • 5.3.Β.β.i. Ανακοινώσεις σχετικά με την επίταση του κινδύνου86
 • 5.3.Β.β.ii. Το ειδικό ζήτημα της επίτασης του κινδύνου87
 • 5.3.Β.γ. Ασφαλιστικές υποχρεώσεις και βάρη μετά την επέλευση του κινδύνου87
 • 5.3.Β.γ.i. Υποχρεώσεις αναγγελίας της επέλευσης του κινδύνου, χορήγηση πληροφοριών, στοιχείων και εγγράφων και συνέπειες παράβασής των87
 • 5.3.Β.γ.ii. Αναγγελία σε ορισμένα είδη ασφαλίσεων88
 • 5.3.Β.γ.iii. Χορήγηση πληροφοριών και συνεργασία με τον ασφαλιστή89
 • 5.3.Β.γ.iv. Υποχρέωση αποφυγής-μείωσης της ζημιάς89
 • 5.3.Β.γ.v. Πρόκληση της πραγματοποίησης του κινδύνου89
 • 5.3.Γ. Συμβατικά ασφαλιστικά βάρη91
 • 5.4. Εξαιρέσεις και έκταση της κάλυψης93
 • 5.4.Α. Εξαιρέσεις93
 • 5.4.Α.α. Οι εξαιρέσεις του ΑσφΝ (νόμιμες εξαιρέσεις)93
 • 5.4.Α.β. Σχετικές εξαιρέσεις94
 • 5.4.Α.γ. Απόλυτες εξαιρέσεις94
 • 5.4.Α.δ. Εξαιρέσεις που σχετίζονται με το πρόσωπο του λήπτη95
 • 5.4.Β. Έκταση και αντικείμενο της κάλυψης96
 • ΤΜΗΜΑ ΙΙI99
 • ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ99
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ101
 • Ασφάλιση κατά ζημιών101
 • 6. Γενικοί κανόνες της ασφάλισης περιουσιακών ζημιών101
 • 6.1. Η αποκατάσταση των ζημιών κατά το ασφαλιστικό δίκαιο101
 • 6.1.Α. Αποζημίωση και ασφαλιστική ζημιά101
 • 6.1.Β. Διαφορές από την αποκατάσταση των ζημιών κατά το αδικοπρακτικό δίκαιο102
 • 6.1.Β.α. Αποκατάσταση μεμονωμένων ζημιών και αποκατάσταση του συνόλου της ζημιάς102
 • 6.1.Β.β. Διαφορετικοί τρόποι περιορισμού και υπολογισμού της αποζημίωσης102
 • 6.1.Β.γ. Αποζημιωτικός χαρακτήρας της ασφάλισης ζημιών - Απαγόρευση του πλουτισμού103
 • 6.1.Β.δ. Αιτιώδης σύνδεσμος104
 • 6.2. Ασφαλιστικό συμφέρον105
 • 6.2.Α. Σε ευρεία και σε στενή έννοια105
 • 6.2.Β. Ασφάλιση ιδίου και ξένου συμφέροντος107
 • 6.2.Β.α. Ασφάλιση ιδίου συμφέροντος107
 • 6.2.Β.β. Ασφάλιση ξένου συμφέροντος108
 • 6.3. Η ασφαλιστική αξία109
 • 6.3.Α. Έννοια109
 • 6.3.Β. Ασφαλιστική αξία ως βάση υπολογισμού του ασφαλίσματος110
 • 6.3.Β.α. Aρχική και τελική αξία110
 • 6.3.Β.β. Η αντικειμενική αξία των πραγμάτων κατά τον ΑσφΝ111
 • 6.3.Β.γ. Συμβατικές αποκλίσεις της καταβολής ασφαλίσματος στη βάση της αντικειμενικής αξίας των πραγμάτων - Γενικά112
 • 6.3.Β.δ. Ειδικότερα: Συμβατική αποτίμηση, αξία νέου για παλιό113
 • 6.4. Υπασφάλιση και υπερασφάλιση114
 • 6.4.Α. Υπασφάλιση114
 • 6.4.Α.α. Ο αναλογικός κανόνας114
 • 6.4.Α.β. Διακρίσεις από συγγενή συμβατικά μορφώματα115
 • 6.4.Β. Υπερασφάλιση115
 • 6.5. Ανοικτή ασφάλιση116
 • 7. Επιμέρους θέματα: Ι. Ασφάλιση με περισσότερους ασφαλιστές (πολλαπλή ασφάλιση)118
 • 7.1. Συνασφάλιση118
 • 7.1.Α. Γενικά118
 • 7.1.Β. Γνήσια και μη γνήσια συνασφάλιση119
 • 7.1.Γ. Ενωσιακή συνασφάλιση 119
 • 7.2. Διαδοχική και διπλή ασφάλιση120
 • 8. Επιμέρους θέματα: ΙΙ. Ασφαλιστού υποκατάσταση121
 • 8.1. Προϋποθέσεις της υποκατάστασης121
 • 8.2. Περιορισμοί του δικαιώματος122
 • 8.2.Α. Οι νεωτερισμοί του ΑσφΝ (άρθ. 14, παρ. 2)122
 • 8.2.Β. Υποκατάσταση κατά του Δημοσίου123
 • 8.2.Γ. Περιορισμοί της υποκατάστασης και απαλλαγή του ασφαλιστή λόγω υπαίτιας πρόκλησης του κινδύνου123
 • 8.3. Περισσότεροι υπόχρεοι προς αποκατάσταση της ζημιάς125
 • 8.4. Ειδικότερα: Υποκατάσταση στην ασφάλιση προσώπων125
 • 8.5. Εφαρμοστέο δίκαιο126
 • 8.6. Παραγραφή της αξίωσης του ασφαλιστή κατά του τρίτου126
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ127
 • ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑσφΝ127
 • 9. Εισαγωγικά127
 • 10. Ειδικά θέματα ασφαλίσεων πραγμάτων128
 • 10.1. Ασφάλιση πυρός και συναφών κινδύνων128
 • 10.1.Α. Περιεχόμενο128
 • 10.1.Β. Λοιπές αιτίες ζημιών που καλύπτονται από την ασφάλιση πυρός129
 • 10.1.Γ. Αποκλεισμός της κάλυψης130
 • 10.1.Δ. Η αιτία που προξένησε την επέλευση του κινδύνου130
 • 10.1.Ε. Χρόνος έναρξης της κάλυψης131
 • 10.2. Ασφάλιση μεταφοράς πραγμάτων 131
 • 10.2.Α. Έκταση εφαρμογής131
 • 10.2.Β. Κάλυψη «όλων των κινδύνων»132
 • 10.2.Γ. Η θέση του λήπτη της ασφάλισης133
 • 10.2.Δ. Βάση υπολογισμού του ασφαλίσματος134
 • 11. Ειδικά θέματα ασφάλισης ζημιών μη πραγμάτων - Εισαγωγικά135
 • 12. Οι σημαντικότερες ασφαλίσεις ζημιών μη πραγμάτων136
 • 12.1. Ασφάλιση διακοπής λειτουργίας επιχείρησης136
 • 12.2. Ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων137
 • 12.2.Α. Ασφάλιση πιστώσεων137
 • 12.2.Β. Ασφάλιση εγγυήσεων138
 • 12.3. Ασφάλιση περιβαλλοντικών ζημιών και ασφάλιση εσοδείας 138
 • 12.3.Α. Ασφάλιση περιβαλλοντικών ζημιών138
 • 12.3.Β. Ασφάλιση εσοδείας140
 • 12.4. Ασφάλιση βοήθειας140
 • 12.5. Ασφάλιση εμπιστοσύνης140
 • 12.6. Ασφάλιση μισθωτικού κινδύνου141
 • 12.7. Ασφάλιση νομικής προστασίας141
 • 12.7.Α. Έννοια - περιεχόμενο141
 • 12.7.Β. Οι ειδικότερες ρυθμίσεις142
 • 13. Μικτές ασφαλίσεις142
 • 14. Ασφαλίσεις αστικής ευθύνης143
 • 14.1. Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης143
 • 14.1.Α. Οι δαπάνες που καλύπτονται143
 • 14.1.Β. Η ευθύνη που καλύπτεται144
 • 14.1.Γ. Η διάρκεια ευθύνης του ασφαλιστή145
 • 14.2. Ασφαλίσεις επαγγελματικής αστικής ευθύνης και άλλων ειδικών περιπτώσεων146
 • 14.3. Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης - Γενικά148
 • 15. Ειδικότερα: Ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων149
 • 15.1. Εισαγωγικά149
 • 15.2. Πρόσωπα που υπάγονται στην υποχρέωση ασφάλισης150
 • 15.3. Πρόσωπα που δεν υπάγονται στην υποχρέωση ασφάλισης150
 • 15.4. Οχήματα και κυκλοφορία που δεν υπάγεται στην κάλυψη151
 • 15.5. Ζημιές για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ασφαλιστής έναντι των ζημιωθέντων τρίτων151
 • 15.5.Α. Περιπτώσεις που ο οδηγός επιλήφθηκε «αυτογνωμόνως» το αυτοκίνητο151
 • 15.5.B. Πρόσωπα ζημιωθέντων που δεν θεωρούνται τρίτοι152
 • 15.6. Περιορισμοί ως προς την έκταση της υποχρεωτικά καλυπτόμενης αστικής ευθύνης152
 • 15.7. Οι συμβατικές σχέσεις ασφαλιστή-ασφαλισμένου153
 • 15.7.Α. Η εγγυητική και η συμβατική ευθύνη του ασφαλιστή153
 • 15.7.Β. Εξαιρέσεις και ασφαλιστικά βάρη155
 • 15.8. Παραγραφή155
 • 15.9. Κυρώσεις για τη μη τήρηση της υποχρέωσης προς ασφάλιση156
 • 15.10. Ασφαλιστήριο / Βεβαίωση ασφάλισης157
 • 15.11. Επικουρικό Κεφάλαιο ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων157
 • 15.12. Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης - Πράσινη κάρτα. Διακρατική κυκλοφορία αυτοκινήτων158
 • 15.12.Α. Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης - Πράσινη κάρτα 158
 • 15.12.Β. Ειδικότερα: Το αναγωγικό δικαίωμα του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης159
 • 15.12.Γ. Ζητήματα διακανονισμού ζημιών από την διακρατική κυκλοφορία αυτοκινήτων159
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ161
 • Η ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ161
 • 16. Θεσμοί του δικαίου της θαλάσσιας ασφάλισης161
 • 16.1. Αποζημιωτικός χαρακτήρας161
 • 16.2. Διάρκεια162
 • 16.3. Πρόκληση του κινδύνου162
 • 16.4. Υπολογισμός του ασφαλίσματος162
 • 16.5. Το ασφάλιστρο163
 • 16.6. Τρέχουσα ασφάλιση, συνασφάλιση163
 • 16.7. Εγκατάλειψη αντικειμένων της θαλάσσιας ασφάλισης στον ασφαλιστή163
 • 17. Ρυθμισμένα είδη θαλάσσιας ασφάλισης164
 • 17.1. Ασφάλιση σώματος πλοίου164
 • 17.2. Ασφάλιση φορτίου165
 • 17.3. Ασφάλιση ναύλου, ελπιζόμενου κέρδους166
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ168
 • ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ168
 • 18. Γενικοί κανόνες168
 • 18.1. Ασφάλιση προσώπων, ζωής, ποσού και ασφαλίσεις επενδυτικές168
 • 18.2. Παρεκκλίσεις από τις γενικές διατάξεις του δικαίου της ασφαλιστικής σύμβασης169
 • 18.3. Ασφάλιση προσώπων για ίδιο και για ξένο λογαριασμό171
 • 19. Ασφάλιση επί της ζωής172
 • 19.1. Ασφάλιση θανάτου και επιβίωσης172
 • 19.1.Α. Ασφάλιση θανάτου και επιβίωσης του λήπτη της ασφάλισης172
 • 19.1.Β. Ασφάλιση θανάτου τρίτου και ασφάλιση για λογαριασμό174
 • 19.1.Γ. Έγγραφη συναίνεση στην ασφάλιση θανάτου τρίτου174
 • 19.1.Δ. Ειδικότερα ζητήματα175
 • 19.1.Δ.α. Ορισμός δικαιούχου στην ασφάλιση θανάτου175
 • 19.1.Δ.β. Αυτοκτονία του προσώπου του κινδύνου177
 • 19.1.Δ.γ. Επαναγορά (εξαγορά) 178
 • 20. Επενδυτικές ασφαλίσεις178
 • 20.1. Γενικά178
 • 20.2. Διαχείριση ομαδικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων179
 • 21. Ασφάλιση ατυχημάτων182
 • 22. Ασφάλιση ασθενειών 182
 • 23. Ασφαλίσεις ατυχημάτων και ασθενειών που ασκούνται όπως οι μακροχρόνιες ασφαλίσεις ζωής183
 • ΤΜΗΜΑ ΙV185
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ185
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ187
 • Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ187
 • 24. Η κρατική εποπτεία επί των ασφαλιστικών επιχειρήσεων187
 • 24.1. Αντικείμενο κρατικής εποπτείας187
 • 24.2. Εποπτευόμενα πρόσωπα188
 • 24.2.Α. Οι επιχειρήσεις 188
 • 24.2.Β. Οι όμιλοι 189
 • 24.2.Γ. Οι μέτοχοι190
 • 25. Βασικοί όροι και κανόνες λειτουργίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων190
 • 25.1. Εισαγωγικά190
 • 25.2. Γενικές προϋποθέσεις χορήγησης άδειας άσκησης ασφαλιστικών εργασιών στην Ελλάδα (από ελληνικές επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις επιχειρήσεων τρίτων χωρών)191
 • 25.3. Άρνηση χορήγησης και ανάκληση άδειας λειτουργίας192
 • 25.4. Συνέπειες της ανάκλησης λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης193
 • 25.5. Τεχνικά και μαθηματικά αποθέματα194
 • 25.6. Ασφαλιστικές τοποθετήσεις196
 • 26. Η ελληνική ασφαλιστική επιχείρηση198
 • 26.1. Άδεια σύστασης και λειτουργίας198
 • 26.2. Απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας και εγγυητικό κεφάλαιο199
 • 26.2.Α. Απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας199
 • 26.2.Β. Εγγυητικό κεφάλαιο200
 • 26.3. Διοίκηση200
 • 27. Μη ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις201
 • 27.1. Ασφαλιστικές επιχειρήσεις τρίτων χωρών201
 • 27.2. Ενωσιακές ασφαλιστικές επιχειρήσεις202
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ203
 • ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΠΑΡΟΧΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ203
 • 28. Αλληλασφαλιστική επιχείρηση203
 • 29. Αντασφαλιστική επιχείρηση204
 • 30. Πάροχοι Επαγγελματικών Συνταξιοδοτήσεων (ΠΕΣ)205
 • 30.1. Γενικές ρυθμίσεις205
 • 30.2. Χρηματοοικονομική κατάσταση των ΠΕΣ207
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ208
 • ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ208
 • 31. Κοινοί κανόνες για όλα τα είδη διαμεσολαβούντων208
 • 31.1. Εισαγωγή208
 • 31.2. Πεδίο εφαρμογής των ρυθμίσεων209
 • 31.3. Συνδεδεμένος διαμεσολαβών210
 • 31.4. Εγγραφή στο μητρώο210
 • 31.5. Τραπεζοασφαλιστικές δραστηριότητες 211
 • 31.6. Πληροφορίες που πρέπει να δίνονται στους καταναλωτές212
 • 32. Κατηγορίες των διαμεσολαβούντων212
 • 32.1. Εισαγωγικά212
 • 32.2. Ασφαλιστικός πράκτορας213
 • 32.3. Μεσίτης ασφαλίσεων214
 • 32.4. Ασφαλιστικοί σύμβουλοι / Συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων216
 • 32.4.Α. Ασφαλιστικοί σύμβουλοι216
 • 32.4.Β. Συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων 216
 • 32.4.Γ. Ασφαλιστικοί υπάλληλοι217
 • ΕΝΙΑΙΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ219