Έκδοση: 2014
ISBN: 978-960-562-817-8
Σελίδες: 528
Συγγραφέας: Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου

Στο παρόν έργο «Εγκλήματα κατά προσωπικών αγαθών» περιλαμβάνεται η κατʼ άρθρο ερμηνεία των εγκλημάτων του Ποινικού Κώδικα που θίγουν προσωπικά αγαθά.

Τα εν λόγω εγκλήματα κατανέμονται σε επί μέρους θεματικές ενότητες, ήτοι εγκλήματα κατά της ζωής (άρθρα 299-307 ΠΚ), σωματικές βλάβες (άρθρα 308-315Α ΠΚ), εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής (άρθρα 336-353 ΠΚ), εγκλήματα σχετικά με τον γάμο και την οικογένεια (άρθρα 354-360 ΠΚ) και εγκλήματα κατά της τιμής (άρθρα 361-369 ΠΚ).

Με ευσύνοπτο και συστηματικό τρόπο εξετάζονται τα βασικά προβλήματα που θέτουν τα εγκλήματα κατά προσωπικών αγαθών. Συγκεκριμένα, σε κάθε επιμέρους έγκλημα αναλύονται η αντικειμενική και υποκειμενική του υπόσταση, η ενοχή, η απόπειρα, η συμμετοχή, η ποινική κύρωση, τυχόν προνομιούχες και διακεκριμένες μορφές του, προβλήματα συρροής καθώς και δικονομικά ζητήματα.

Το έργο συμπληρώνεται με πλούσια βιβλιογραφία (ελληνική και ξενόγλωσση). Πρόκειται για ένα εύχρηστο θεωρητικό και πρακτικό βοήθημα για τον νομικό και τον ενασχολούμενο γενικότερα με την εφαρμογή του ποινικού δικαίου.

 • 1. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ (Άρθρα 299-307 ΠΚ)1
 • 1.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις3
 • 1.1.1. Η προστασία της ζωής ως «κοινός στόχος» των διατάξεων του ΙΕ΄ κεφαλαίου του Ειδικού Μέρους του ΠΚ3
 • 1.1.2. Δομή του ΙΕ΄ κεφαλαίου του Ειδικού Μέρους του ΠΚ7
 • 1.1.3. Η αρχή και το τέλος του ανθρώπου στο ποινικό δίκαιο7
 • 1.1.4. Ο «απόλυτος» χαρακτήρας της προστασίας της ζωής15
 • 1.1.5. Το πρόβλημα της ευθανασίας18
 • 1.2. Ανθρωποκτονία με πρόθεση (άρθρο 299 ΠΚ)22
 • 1.2.1. Η διάκριση της ανθρωποκτονίας στις δύο παραγράφους του άρθρου 299 ΠΚ22
 • 1.2.2. Αντικειμενική υπόσταση34
 • 1.2.3. Τελικό άδικο35
 • 1.2.4. Υποκειμενική υπόσταση37
 • 1.2.5. Ενοχή38
 • 1.2.6. Απόπειρα39
 • 1.2.7. Συμμετοχή40
 • 1.2.8. Ποινική κύρωση40
 • 1.2.9. Προβλήματα συρροής41
 • 1.2.10. Δικονομικά ζητήματα43
 • 1.3. Ανθρωποκτονία με συναίνεση (άρθρο 300 ΠΚ)45
 • 1.3.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις45
 • 1.3.2. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο45
 • 1.3.3. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή48
 • 1.3.4. Απόπειρα - Συμμετοχή49
 • 1.3.5. Ποινική κύρωση50
 • 1.3.6. Προβλήματα συρροής51
 • 1.4. Συμμετοχή σε αυτοκτονία (άρθρο 301 ΠΚ)52
 • 1.4.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις52
 • 1.4.2. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο54
 • 1.4.3. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή58
 • 1.4.4. Απόπειρα58
 • 1.4.5. Συμμετοχή59
 • 1.5. Ανθρωποκτονία από αμέλεια (άρθρο 302 ΠΚ)60
 • 1.5.1. Αντικειμενική υπόσταση60
 • 1.5.2. Άδικο62
 • 1.5.3. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή63
 • 1.5.4. Ποινική κύρωση - Δικαστική άφεση ποινής64
 • 1.5.5. Προβλήματα συρροής64
 • 1.6. Παιδοκτονία (άρθρο 303 ΠΚ)67
 • 1.6.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις67
 • 1.6.2. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο69
 • 1.6.3. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή71
 • 1.6.4. Απόπειρα72
 • 1.6.5. Συμμετοχή72
 • 1.6.6. Ποινική κύρωση73
 • 1.6.7. Προβλήματα συρροής73
 • 1.7. Τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης (άρθρο 304 ΠΚ)75
 • 1.7.1. Το προστατευόμενο έννομο αγαθό75
 • 1.7.2. Αντικειμενική υπόσταση79
 • 1.7.3. Τελικό άδικο83
 • 1.7.4. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή85
 • 1.7.5. Απόπειρα - Συμμετοχή85
 • 1.7.6. Ποινική κύρωση86
 • 1.7.7. Διακεκριμένες μορφές διακοπής της κύησης με τη συναίνεση της εγκύου (άρθρ. 304 παρ. 2 ΠΚ)86
 • 1.7.8. Προβλήματα συρροής87
 • 1.8. Σωματική βλάβη εμβρύου ή νεογνού (άρθρο 304Α ΠΚ)89
 • 1.8.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις89
 • 1.8.2. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο91
 • 1.8.3. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή93
 • 1.8.4. Απόπειρα94
 • 1.8.5. Ποινική κύρωση94
 • 1.8.6. Προβλήματα συρροής94
 • 1.9. Διαφήμιση μέσων τεχνητής διακοπής της εγκυμοσύνης (άρθρο 305 ΠΚ)95
 • 1.9.1. Προστατευόμενο έννομο αγαθό95
 • 1.9.2. Αντικειμενική υπόσταση97
 • 1.9.3. Τελικό άδικο99
 • 1.9.4. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή100
 • 1.9.5. Προβλήματα συρροής100
 • 1.10. Η έκθεση (άρθρο 306 ΠΚ)101
 • 1.10.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις101
 • 1.10.2. Αντικειμενική υπόσταση103
 • 1.10.3. Τελικό άδικο108
 • 1.10.4. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή108
 • 1.10.5. Απόπειρα109
 • 1.10.6. Συμμετοχή109
 • 1.10.7. Εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα109
 • 1.10.8. Προβλήματα συρροής112
 • 1.10.9. Δικονομικά ζητήματα115
 • 1.11. Παράλειψη λύτρωσης από κίνδυνο ζωής (άρθρο 307 ΠΚ)116
 • 1.11.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις116
 • 1.11.2. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο116
 • 1.11.3. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή119
 • 1.11.4. Απόπειρα119
 • 1.11.5. Προβλήματα συρροής120
 • 2. ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ (Άρθρα 308-315Α ΠΚ)123
 • 2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις125
 • 2.1.1. To προστατευόμενο έννομο αγαθό125
 • 2.1.2. Δομή του ΙΣΤ΄ κεφαλαίου του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα127
 • 2.1.3. Ο ν. 3500/2006 για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας127
 • 2.2. Η απλή σωματική βλάβη με δόλο (άρθρο 308 ΠΚ)130
 • 2.2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις130
 • 2.2.2. Αντικειμενική υπόσταση130
 • 2.2.3. Τελικό άδικο133
 • 2.2.4. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή138
 • 2.2.5. Απόπειρα138
 • 2.2.6. Προνομιούχες και διακεκριμένες μορφές απλής σωματικής βλάβης139
 • 2.2.7. Δικαστική άφεση της ποινής141
 • 2.2.8. Προβλήματα συρροής142
 • 2.2.9. Παραγραφή143
 • 2.2.10. Δικονομικά ζητήματα144
 • 2.3. Απρόκλητη σωματική βλάβη (άρθρο 308Α ΠΚ)146
 • 2.3.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις146
 • 2.3.2. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο148
 • 2.3.3. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή148
 • 2.3.4. Απόπειρα149
 • 2.3.5. Συμμετοχή149
 • 2.3.6. Διακεκριμένες μορφές απρόκλητης σωματικής βλάβης149
 • 2.3.7. Προβλήματα συρροής152
 • 2.4. Επικίνδυνη σωματική βλάβη (άρθρο 309 ΠΚ)154
 • 2.4.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις154
 • 2.4.2. Αντικειμενική υπόσταση154
 • 2.4.3. Άδικο156
 • 2.4.4. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή157
 • 2.4.5. Απόπειρα157
 • 2.4.6. Συμμετοχή158
 • 2.4.7. Ποινική κύρωση - Δικαστική άφεση ποινής158
 • 2.4.8. Διακεκριμένες μορφές επικίνδυνης σωματικής βλάβης159
 • 2.4.9. Προβλήματα συρροής159
 • 2.4.10. Παραγραφή160
 • 2.4.11. Δικονομικά ζητήματα160
 • 2.5. Βαριά σωματική βλάβη (άρθρο 310 ΠΚ)161
 • 2.5.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις161
 • 2.5.2. Αντικειμενική υπόσταση164
 • 2.5.3. Άδικο167
 • 2.5.4. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή167
 • 2.5.5. Απόπειρα167
 • 2.5.6. Συμμετοχή168
 • 2.5.7. Ποινική κύρωση168
 • 2.5.8. Προβλήματα συρροής169
 • 2.5.9. Παραγραφή170
 • 2.5.10. Δικονομικά ζητήματα170
 • 2.6. Θανατηφόρα σωματική βλάβη (άρθρο 311 ΠΚ)171
 • 2.6.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις171
 • 2.6.2. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο171
 • 2.6.3. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή173
 • 2.6.4. Απόπειρα173
 • 2.6.5. Συμμετοχή173
 • 2.6.6. Ποινική κύρωση174
 • 2.6.7. Διακεκριμένη μορφή του εγκλήματος174
 • 2.6.8. Προβλήματα συρροής175
 • 2.7. Σωματική βλάβη ανηλίκων (άρθρο 312 ΠΚ)176
 • 2.7.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις176
 • 2.7.2. Αντικειμενική υπόσταση177
 • 2.7.3. Άδικο179
 • 2.7.4. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή179
 • 2.7.5. Απόπειρα180
 • 2.7.6. Συμμετοχή180
 • 2.7.7. Ποινική κύρωση180
 • 2.7.8. Προβλήματα συρροής181
 • 2.8. Συμπλοκή (άρθρο 313 ΠΚ)183
 • 2.8.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις183
 • 2.8.2. Αντικειμενική όψη του εγκλήματος183
 • 2.8.3. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή185
 • 2.8.4. Απόπειρα185
 • 2.8.5. Συμμετοχή186
 • 2.8.6. Ποινική κύρωση186
 • 2.8.7. Προβλήματα συρροής186
 • 2.8.8. Δικονομικά ζητήματα187
 • 2.9. Σωματική βλάβη από αμέλεια (άρθρο 314 ΠΚ)188
 • 2.9.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις188
 • 2.9.2. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο188
 • 2.9.3. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή189
 • 2.9.4. Ποινική κύρωση - Δικαστική άφεση ποινής190
 • 2.10. Η δίωξη του εγκλήματος της σωματικής βλάβης (άρθρο 315 ΠΚ)191
 • 2.10.1. Η αναγκαιότητα της έγκλησης191
 • 2.10.2. Πότε η απλή σωματική βλάβη με δόλο διώκεται αυτεπαγγέλτως191
 • 2.10.3. Πότε η σωματική βλάβη από αμέλεια διώκεται αυτεπαγγέλτως192
 • 2.11. Σωματική βλάβη κατά αστυνομικού οργάνου (άρθρο 315Α ΠΚ)195
 • 3. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ (Άρθρα 336-353 ΠΚ)197
 • 3.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις199
 • 3.1.1. Ο τίτλος του κεφαλαίου199
 • 3.1.2. Τα προστατευόμενα αγαθά200
 • 3.1.3. Ειδική μέριμνα για τα ανήλικα θύματα πράξεων του ΙΘ΄ κεφαλαίου του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα201
 • 3.2. Βιασμός (άρθρο 336 ΠΚ)203
 • 3.2.1. Έννομο αγαθό203
 • 3.2.2. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο203
 • 3.2.3. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή212
 • 3.2.4. Απόπειρα213
 • 3.2.5. Συμμετοχή213
 • 3.2.6. Διακεκριμένες μορφές βιασμού214
 • 3.2.7. Παραγραφή215
 • 3.2.8. Ποινή215
 • 3.2.9. Προβλήματα συρροής215
 • 3.2.10. Διεθνής δικαιοδοσία217
 • 3.2.11. Δικονομικά ζητήματα217
 • 3.3. Προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας (άρθρο 337 ΠΚ)218
 • 3.3.1. Έννομο αγαθό218
 • 3.3.2. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο220
 • 3.3.3. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή221
 • 3.3.4. Τα εγκλήματα των παρ. 2-5 άρθρ. 337 ΠΚ221
 • 3.3.5. Η διάταξη του άρθρ. 9 ν. 3500/2006225
 • 3.3.6. Προβλήματα συρροής226
 • 3.3.7. Δικονομικά ζητήματα227
 • 3.4. Κατάχρηση σε ασέλγεια (άρθρο 338 ΠΚ)228
 • 3.4.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις228
 • 3.4.2. Αντικειμενική υπόσταση - άδικο229
 • 3.4.3. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή231
 • 3.4.4. Διακεκριμένες μορφές των εγκλημάτων του άρθρ. 338 παρ. 1 και 2 ΠΚ232
 • 3.4.5. Παραγραφή233
 • 3.4.6. Ποινή233
 • 3.4.7. Προβλήματα συρροής234
 • 3.4.8. Διεθνής δικαιοδοσία234
 • 3.5. Αποπλάνηση ανηλίκου (άρθρο 339 ΠΚ)235
 • 3.5.1. Έννομο αγαθό235
 • 3.5.2. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο236
 • 3.5.3. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή239
 • 3.5.4. Απόπειρα240
 • 3.5.5. Συμμετοχή240
 • 3.5.6. Θανατηφόρα αποπλάνηση ανηλίκου240
 • 3.5.7. Τέλεση ασελγών πράξεων μεταξύ ανηλίκων (άρθρ. 339 παρ. 2 ΠΚ)241
 • 3.5.8. Παραγραφή241
 • 3.5.9. Ποινή241
 • 3.5.10. Προβλήματα συρροής242
 • 3.5.11. Διεθνής δικαιοδοσία243
 • 3.5.12. Δικονομικά ζητήματα243
 • 3.6. Εκ του αποτελέσματος εγκλήματα βιασμού, κατάχρησης σε ασέλγεια και αποπλάνησης (άρθρο 340 ΠΚ)245
 • 3.6.1. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο245
 • 3.6.2. Υποκειμενική υπόσταση - Ένοχή246
 • 3.6.3. Απόπειρα246
 • 3.6.4. Συμμετοχή247
 • 3.7. Απατηλή επίτευξη συνουσίας (άρθρο 341 ΠΚ)248
 • 3.7.1. Έννομο αγαθό248
 • 3.7.2. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο248
 • 3.7.3. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή250
 • 3.7.4. Απόπειρα250
 • 3.7.5. Συμμετοχή250
 • 3.7.6. Δικονομικά ζητήματα250
 • 3.8. Κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγεια (άρθρο 342 ΠΚ)251
 • 3.8.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις251
 • 3.8.2. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο252
 • 3.8.3. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή256
 • 3.8.4. Απόπειρα256
 • 3.8.5. Συμμετοχή257
 • 3.8.6. Παραγραφή257
 • 3.8.7. Ποινική κύρωση257
 • 3.8.8. Προβλήματα συρροής258
 • 3.8.9. Διεθνής δικαιοδοσία259
 • 3.9. Ασέλγεια με κατάχρηση εξουσίας (άρθρο 343 ΠΚ)260
 • 3.9.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις260
 • 3.9.2. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο261
 • 3.9.3. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή264
 • 3.9.4. Απόπειρα265
 • 3.9.5. Συμμετοχή265
 • 3.9.6. Παραγραφή265
 • 3.9.7. Προβλήματα συρροής265
 • 3.10. Έγκληση (άρθρο 344 ΠΚ)267
 • 3.10.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις267
 • 3.10.2. Η δίωξη του βιασμού ειδικότερα268
 • 3.10.3. Αναλογική εφαρμογή της ειδικής ρύθμισης για τη δίωξη του βιασμού;272
 • 3.11. Αιμομιξία (άρθρο 345 ΠΚ)274
 • 3.11.1. Έννομο αγαθό274
 • 3.11.2. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο278
 • 3.11.3. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή280
 • 3.11.4. Απόπειρα280
 • 3.11.5. Συμμετοχή281
 • 3.11.6. Παραγραφή281
 • 3.11.7. Ποινική κύρωση - Δικαστική άφεση281
 • 3.11.8. Προβλήματα συρροής282
 • 3.12. Ασέλγεια μεταξύ συγγενών (άρθρο 346 ΠΚ)285
 • 3.12.1. Έννομο αγαθό285
 • 3.12.2. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο285
 • 3.12.3. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή285
 • 3.12.4. Απόπειρα286
 • 3.12.5. Συμμετοχή286
 • 3.12.6. Παραγραφή286
 • 3.12.7. Ποινική κύρωση - Δικαστική άφεση286
 • 3.12.8. Προβλήματα συρροής286
 • 3.13. Παρά φύση ασέλγεια (άρθρο 347 ΠΚ)287
 • 3.13.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις287
 • 3.13.2. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο289
 • 3.13.3. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή292
 • 3.13.4. Απόπειρα293
 • 3.13.5. Συμμετοχή293
 • 3.13.6. Παραγραφή293
 • 3.13.7. Ποινική κύρωση294
 • 3.13.8. Προβλήματα συρροής294
 • 3.14. Διευκόλυνση ακολασίας άλλων (άρθρο 348 ΠΚ)295
 • 3.14.1. Έννομο αγαθό295
 • 3.14.2. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο297
 • 3.14.3. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή300
 • 3.14.4. Απόπειρα301
 • 3.14.5. Συμμετοχή301
 • 3.14.6. Παραγραφή301
 • 3.14.7. Ποινή301
 • 3.14.8. Προβλήματα συρροής302
 • 3.15. Πορνογραφία ανηλίκων (άρθρο 348Α ΠΚ)304
 • 3.15.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις304
 • 3.15.2. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο310
 • 3.15.3. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή314
 • 3.15.4. Απόπειρα314
 • 3.15.5. Συμμετοχή314
 • 3.15.6. Διακεκριμένες μορφές του εγκλήματος315
 • 3.15.7. Παραγραφή316
 • 3.15.8. Ποινή316
 • 3.15.9. Προβλήματα συρροής317
 • 3.15.10. Διεθνής δικαιοδοσία319
 • 3.15.11. Κατάργηση ιστοσελίδας με πορνογραφικό υλικό319
 • 3.16. Προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους (άρθρο 348Β ΠΚ)320
 • 3.16.1. Έννομο αγαθό320
 • 3.16.2. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο320
 • 3.16.3. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή321
 • 3.16.4. Απόπειρα322
 • 3.16.5. Συμμετοχή322
 • 3.16.6. Παραγραφή322
 • 3.16.7. Ποινή - Προσωπικός λόγος απαλλαγής322
 • 3.16.8. Προβλήματα συρροής323
 • 3.17. Πορνογραφικές παραστάσεις ανηλίκων (άρθρο 348Γ ΠΚ)324
 • 3.17.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις324
 • 3.17.2. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο326
 • 3.17.3. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή327
 • 3.17.4. Απόπειρα327
 • 3.17.5. Συμμετοχή327
 • 3.17.6. Διακεκριμένες μορφές του εγκλήματος327
 • 3.17.7. Παραγραφή329
 • 3.17.8. Ποινή329
 • 3.17.9. Προβλήματα συρροής330
 • 3.17.10. Διεθνής δικαιοδοσία331
 • 3.18. Μαστροπεία (άρθρο 349 ΠΚ)332
 • 3.18.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις332
 • 3.18.2. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο333
 • 3.18.3. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή337
 • 3.18.4. Απόπειρα338
 • 3.18.5. Συμμετοχή338
 • 3.18.6. Διακεκριμένες μορφές338
 • 3.18.7. Παραγραφή339
 • 3.18.8. Ποινή339
 • 3.18.9. Προβλήματα συρροής340
 • 3.18.10. Διεθνής δικαιοδοσία341
 • 3.19. Εκμετάλλευση πόρνης (άρθρο 350 ΠΚ)342
 • 3.19.1. Έννομο αγαθό342
 • 3.19.2. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο343
 • 3.19.3. Υποκειμενική υπόσταση - Ένοχή344
 • 3.19.4. Ποινική κύρωση344
 • 3.19.5. Συρροές345
 • 3.20. Σωματεμπορία (άρθρο 351 ΠΚ)346
 • 3.20.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις347
 • 3.20.2. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο347
 • 3.20.3. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή351
 • 3.20.4. Απόπειρα352
 • 3.20.5. Συμμετοχή353
 • 3.20.6. Διακεκριμένες μορφές του εγκλήματος353
 • 3.20.7. Η απειλή ποινής για τους «πελάτες»355
 • 3.20.8. Παραγραφή355
 • 3.20.9. Ποινική κύρωση355
 • 3.20.10. Προβλήματα συρροής356
 • 3.20.11. Διεθνής δικαιοδοσία358
 • 3.20.12. Δικονομικά ζητήματα358
 • 3.20.13. Υποστήριξη θυμάτων σωματεμπορίας359
 • 3.21. Ασέλγεια με ανήλικο έναντι αμοιβής (άρθρο 351Α ΠΚ)360
 • 3.21.1. Έννομο αγαθό360
 • 3.21.2. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο360
 • 3.21.3. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή362
 • 3.21.4. Απόπειρα362
 • 3.21.5. Συμμετοχή362
 • 3.21.6. Διακεκριμένη μορφή ασέλγειας με ανήλικο έναντι αμοιβής363
 • 3.21.7. Παραγραφή363
 • 3.21.8. Ποινή363
 • 3.21.9. Συρροές364
 • 3.21.10. Διεθνής δικαιοδοσία364
 • 3.22. Μέτρα ασφαλείας (άρθρο 352 ΠΚ)365
 • 3.22.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις365
 • 3.22.2. Εγκλεισμός σε κατάστημα εργασίας365
 • 3.22.3. Απαγόρευση διαμονής366
 • 3.22.4. Απέλαση αλλοδαπού367
 • 3.23. Ψυχοδιαγνωστική εξέταση και θεραπεία του δράστη και του θύματος εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής (άρθρο 352Α ΠΚ)368
 • 3.23.1. Σκοπός θέσπισης της διάταξης369
 • 3.23.2. Ψυχοδιαγνωστική εξέταση υπόπτων και κατηγορουμένων369
 • 3.23.3. Παρακολούθηση ειδικών προγραμμάτων369
 • 3.23.4. Ψυχοδιαγνωστική εξέταση ανήλικων θυμάτων370
 • 3.23.5. Απομάκρυνση δράστη από το περιβάλλον του θύματος370
 • 3.24. Προστασία της ιδιωτικής ζωής του ανήλικου θύματος (άρθρο 352Β ΠΚ)371
 • 3.24.1. Έννομο αγαθό371
 • 3.24.2. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο371
 • 3.24.3. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή372
 • 3.24.4. Απόπειρα373
 • 3.24.5. Συμμετοχή373
 • 3.24.6. Ποινή373
 • 3.25. Πρόκληση σκανδάλου με άκολαστες πράξεις (άρθρο 353 ΠΚ)374
 • 3.25.1. Έννομο αγαθό374
 • 3.25.2. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο375
 • 3.25.3. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή377
 • 3.25.4. Απόπειρα377
 • 3.25.5. Διακεκριμένη μορφή προσβολής της αιδούς377
 • 3.25.6. Ποινική κύρωση378
 • 3.25.7. Προβλήματα συρροής378
 • 3.25.8. Δικονομικά ζητήματα379
 • 4. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (Άρθρα 354-360 ΠΚ)381
 • 4.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις383
 • 4.1.1. Προστατευόμενο αγαθό383
 • 4.1.2. Δομή κεφαλαίου383
 • 4.2. Διατάραξη της οικογενειακής τάξης (άρθρο 354 ΠΚ)384
 • 4.2.1. Έννομο αγαθό384
 • 4.2.2. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο384
 • 4.2.3. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή388
 • 4.2.4. Απόπειρα388
 • 4.2.5. Συμμετοχή388
 • 4.2.6. Προβλήματα συρροής388
 • 4.3. Απάτη σχετική με τον γάμο (άρθρο 355 ΠΚ)389
 • 4.3.1. Έννομο αγαθό389
 • 4.3.2. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο389
 • 4.3.3. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή392
 • 4.3.4. Απόπειρα392
 • 4.3.5. Παραγραφή392
 • 4.3.6. Προβλήματα συρροής392
 • 4.3.7. Δικονομικά ζητήματα393
 • 4.4. Διγαμία (άρθρο 356 ΠΚ)394
 • 4.4.1. Έννομο αγαθό394
 • 4.4.2. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο394
 • 4.4.3. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή396
 • 4.4.4. Απόπειρα396
 • 4.4.5. Συμμετοχή397
 • 4.4.6. Παραγραφή (άρθρ. 356 παρ. 2 ΠΚ)397
 • 4.4.7. Προβλήματα συρροής397
 • 4.5. Παραβίαση υποχρέωσης διατροφής (άρθρο 358 ΠΚ)399
 • 4.5.1. Έννομο αγαθό399
 • 4.5.2. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο399
 • 4.5.3. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή404
 • 4.5.4. Απόπειρα404
 • 4.5.5. Συμμετοχή405
 • 4.5.6. Προβλήματα συρροής405
 • 4.5.7. Δικονομικά ζητήματα406
 • 4.6. Εγκατάλειψη εγκύου (άρθρο 359 ΠΚ)407
 • 4.6.1. Έννομο αγαθό407
 • 4.6.2. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο407
 • 4.6.3. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή410
 • 4.6.4. Απόπειρα410
 • 4.6.5. Συμμετοχή410
 • 4.6.6. Προβλήματα συρροής410
 • 4.6.7. Δικονομικά ζητήματα411
 • 4.7. Παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου (άρθρο 360 ΠΚ)412
 • 4.7.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις412
 • 4.7.2. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο413
 • 4.7.3. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή417
 • 4.7.4. Απόπειρα417
 • 4.7.5. Συμμετοχή417
 • 4.7.6. Διακεκριμένη μορφή εγκλήματος417
 • 4.7.7. Ποινή - Δικαστική άφεση418
 • 4.7.8. Προβλήματα συρροής418
 • 5. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ (Άρθρα 361-369 ΠΚ)421
 • 5.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις423
 • 5.1.1. Το προστατευόμενο έννομο αγαθό423
 • 5.1.2. Φορέας του έννομου αγαθού της τιμής424
 • 5.1.3. Δομή του ΚΑ΄ κεφαλαίου του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα425
 • 5.2. Εξύβριση (άρθρο 361 ΠΚ)426
 • 5.2.1. Έννομο αγαθό426
 • 5.2.2. Αντικειμενική υπόσταση426
 • 5.2.3. Τελικό άδικο431
 • 5.2.4. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή432
 • 5.2.5. Απόπειρα432
 • 5.2.6. Η προνομιούχα μορφή της εξύβρισης433
 • 5.2.7. Ποινική κύρωση - Δικαστική άφεση ποινής434
 • 5.2.8. Προβλήματα συρροής435
 • 5.2.9. Δικονομικά ζητήματα437
 • 5.3. Απρόκλητη έμπρακτη εξύβριση (άρθρο 361Α ΠΚ)438
 • 5.3.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις438
 • 5.3.2. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο438
 • 5.3.3. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή439
 • 5.3.4. Απόπειρα440
 • 5.3.5. Συμμετοχή440
 • 5.3.6. Η διακεκριμένη μορφή του εγκλήματος440
 • 5.3.7. Ποινική κύρωση441
 • 5.3.8. Προβλήματα συρροής441
 • 5.3.9. Δικονομικά ζητήματα442
 • 5.4. Δυσφήμηση (άρθρο 362 ΠΚ)443
 • 5.4.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις443
 • 5.4.2. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο443
 • 5.4.3. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή450
 • 5.4.4. Απόπειρα450
 • 5.4.5. Ποινική κύρωση - Δικαστική άφεση ποινής451
 • 5.4.6. Προβλήματα συρροής451
 • 5.4.7. Δικονομικά ζητήματα452
 • 5.5. Συκοφαντική δυσφήμηση (άρθρο 363 ΠΚ)453
 • 5.5.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις453
 • 5.5.2. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο453
 • 5.5.3. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή453
 • 5.5.4. Ποινική κύρωση454
 • 5.5.5. Προβλήματα συρροής454
 • 5.5.6. Δικονομικά ζητήματα456
 • 5.6. Δυσφήμηση ανώνυμης εταιρείας (άρθρο 364 ΠΚ)457
 • 5.6.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις457
 • 5.6.2. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο458
 • 5.6.3. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή459
 • 5.6.4. Απόπειρα459
 • 5.6.5. Ποινική κύρωση459
 • 5.6.6. Προβλήματα συρροής459
 • 5.6.7. Δικονομικά ζητήματα460
 • 5.7. Προσβολή της μνήμης νεκρού (άρθρο 365 ΠΚ)461
 • 5.7.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις461
 • 5.7.2. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο461
 • 5.7.3. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή462
 • 5.7.4. Ποινική κύρωση463
 • 5.7.5. Δικονομικά ζητήματα463
 • 5.8. Η αλήθεια των δυσφημιστικών γεγονότων (άρθρο 366 ΠΚ)464
 • 5.8.1. Η αλήθεια των δυσφημιστικών γεγονότων ως λόγος άρσης του αδίκου (άρθρ. 366 παρ. 1α΄ ΠΚ)464
 • 5.8.2. Απαγόρευση απόδειξης της αλήθειας των δυσφημιστικών γεγονότων (άρθρ. 366 παρ. 1β΄ ΠΚ)465
 • 5.8.3. Γεγονότα που συνιστούν αξιόποινες πράξεις (άρθρ. 366 παρ. 2 ΠΚ)468
 • 5.8.4. Πιθανή τιμωρία για το έγκλημα της εξύβρισης (άρθρ. 366 παρ. 3 ΠΚ)471
 • 5.9. Το δικαιολογημένο ενδιαφέρον στα εγκλήματα κατά της τιμής (άρθρο 367 ΠΚ)472
 • 5.9.1. Πεδίο εφαρμογής472
 • 5.9.2. Το περιεχόμενο των ειδικών λόγων άρσης του αδίκου477
 • 5.9.3. Δικαστικός έλεγχος για τη συνδρομή των όρων του άρθρ. 367 παρ. 1 ΠΚ481
 • 5.10. Έγκληση (άρθρο 368 ΠΚ)482
 • 5.10.1. Η κατ’ έγκληση δίωξη ως κανόνας στα εγκλήματα κατά της τιμής482
 • 5.10.2. Η αυτεπάγγελτη δίωξη στα εγκλήματα κατά της τιμής484
 • 5.11. Δημοσίευση της απόφασης (άρθρο 369 ΠΚ)485
 • 5.11.1. Φύση του μέτρου485
 • 5.11.2. Προϋποθέσεις επιβολής485
 • 5.11.3. Δημοσίευση απόφασης επί προσβολών διά του Τύπου486
 • ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ487