Έκδοση: 2014
ISBN: 978-960-562-828-4
Σελίδες: 264
Επιμέλεια: Χ. Χρυσανθάκης
Συνεργασία: Α. Παπαθωμάς

Μετά την πρώτη έκδοση του έργου που ήταν ενημερωμένη με τον Ν 4205/2013 (ΕτΚ Α΄ 242/6.11.2013) επήλθαν αρκετές νέες τροποποιήσεις στη νομοθεσία περί δικηγόρων (ενδεικτικά η θεσμοθέτηση Επιτροπής Αξιολόγησης για το αίτημα εγγραφής στο μητρώο ασκουμένων πτυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής). Οι τροποποιήσεις αυτές κατέστησαν επιβεβλημένη την δεύτερη έκδοση του τόμου, η οποία είναι πλέον ενημερωμένη και με τις μεταβολές που επέφερε ο Ν 4285/2014 (ΦΕΚ Α΄ 191/10.9.2014). Επιπλέον, στη νέα αυτή έκδοση παρατίθεται κάτω από κάθε διάταξη η αντιστοιχία των διατάξεων του Νέου Κώδικα Δικηγόρων με τις διατάξεις του προϊσχύσαντος κώδικα περί δικηγορών (ΝΔ 3026/1954) και άλλων νομικών κείμενων, όπως αυτή αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών στις 19.11.2013. Επίσης στη νέα αυτή έκδοση περιλαμβάνεται ο Κανονισμός Λειτουργίας των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων των Δικηγορικών Συλλόγων, όπως εγκρίθηκε από την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων δυνάμει του άρθρου 147 παρ. 5 του Νέου Κώδικα Δικηγόρων και δημοσιεύθηκε στο Νομικό Βήμα (τόμος 61, τεύχος 10, σελ. 2806 – 2817).

Ο νέος «Κώδικας Δικηγόρων», ο Ν 4194/2013 (ΦΕΚ Α΄ 208/27.9.2013), προϊόν επίπονης νομοπαρασκευαστικής προσπάθειας, αντικατέστησε το ΝΔ 3026/1954, ένα νομοθέτημα που κάλυψε επί μακρόν τις ανάγκες της νομικής και ιδίως της δικηγορικής κοινότητας.

Ο νέος «Κώδικας Δικηγόρων» αναμόρφωσε ριζικά το νομοθετικό πλαίσιο που ρύθμιζε έως σήμερα το επαγγελματικό δίκαιο των δικηγόρων και περιλαμβάνει πρόνοιες που επηρεάζουν τη φύση της δικηγορίας, τη θέση του δικηγόρου στην απονομή της δικαιοσύνης και τα βασικά χαρακτηριστικά του δικηγόρου ως επαγγελματία. Ωσαύτως, οι νέες ρυθμίσεις αναφέρονται σε ζητήματα όπως η απόκτηση της δικηγορικής ιδιότητας, ο διορισμός και η παύση του δικηγόρου, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του, οι ειδικές μορφές άσκησης της δικηγορίας, οι αμοιβές των δικηγόρων, οι δικηγορικοί σύλλογοι, το πειθαρχικό δίκαιο και η αγωγή κακοδικίας.

Ως προς την δομή της έκδοσης έχει προταχθεί αυτονόητα το κείμενο του νέου νόμου. Περαιτέρω, κάτω από τα οικεία άρθρα του Ν 4194/2013 παρατίθενται αποσπάσματα της αιτιολογικής έκθεσης ανά ομάδες άρθρων, όπως ακριβώς είναι δομημένη η αιτιολογική έκθεση. Ομοίως, παρατίθενται κατʼ άρθρο οι προϊσχύουσες διατάξεις του ΝΔ 3026/1954, με βάση την αντιστοιχία που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΔΣΑ, καθώς και άλλες σχετικές διατάξεις.

Στο ως άνω πλαίσιο και με την ίδια στόχευση παρατίθεται τελευταίος ο ισχύων Κώδικας Δεοντολογίας του Δικηγορικού Λειτουργήματος, ο οποίος σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν 4194/2013 εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την κατάρτιση και έγκριση του νέου ελληνικού Κώδικα Δεοντολογίας του Δικηγορικού Λειτουργήματος.

Τέλος, την έκδοση πλαισιώνουν και ενισχύουν αναλυτικά κατʼ άρθρο περιεχόμενα και κατατοπιστικό αλφαβητικό ευρετήριο, ώστε ευχερέστερα ο δικηγόρος να μπορεί να εντοπίζει το θέμα που τον ενδιαφέρει.

Φιλοδοξία της παρούσας εκδοτικής πρωτοβουλίας είναι το έργο αυτό να αποτελέσει ένα πρώτο πρακτικό εργαλείο για την καθημερινή εργασία του δικηγόρου, καθώς είναι αναμφίβολα απαραίτητο να γνωρίζει το νέο δίκαιο που διέπει την επαγγελματική του ζωή, ιδιαίτερα μετά τις νέες πρόσφατες τροποποιήσεις του.

 • Ν 4194/20131
 • Κώδικας Δικηγόρων1
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄1
 • Γενικό Μέρος1
 • Άρθρο 1 – Η φύση της δικηγορίας1
 • Άρθρο 2 – Η θέση του δικηγόρου στην απονομή της Δικαιοσύνης2
 • Άρθρο 3 – Το επάγγελμα του δικηγόρου2
 • Άρθρο 4 – Απόκτηση της δικηγορικής ιδιότητας2
 • Άρθρο 5 – Θεμελιώδεις αρχές και αξίες στην άσκηση της δικηγορίας3
 • Άρθρο 6 – Προϋποθέσεις δικηγορικής ιδιότητας - Κωλύματα3
 • Άρθρο 7 – Αυτοδίκαιη απώλεια και αποβολή της ιδιότητας του δικηγόρου4
 • Άρθρο 8 – Έργα που επιτρέπονται στον δικηγόρο5
 • Άρθρο 9 – Αντιποίηση της δικηγορίας6
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄7
 • ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΣΚΗΣΗ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ7
 • TMHMA A΄: ΑΣΚΗΣΗ7
 • Άρθρο 10 – Γενικές προϋποθέσεις για την έναρξη της άσκησης7
 • Άρθρο 11 – Προϋποθέσεις απόκτησης της ιδιότητας του ασκούμενου δικηγόρου - Κωλύματα8
 • Άρθρο 12 – Δικαίωμα παράστασης του ασκούμενου δικηγόρου9
 • Άρθρο 13 – Διάρκεια της άσκησης - Περιεχόμενο9
 • Άρθρο 14 – Ειδική επιτροπή εποπτείας κατά την άσκηση11
 • TMHMA Β΄: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ12
 • Άρθρο 15 – Ειδικές προϋποθέσεις12
 • Άρθρο 16 – Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας14
 • Άρθρο 17 – Δοκιμασία Επάρκειας και περιεχόμενό της15
 • TMHMA Γ΄: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ16
 • Άρθρο 18 – Συμμετοχή στο διαγωνισμό16
 • Άρθρο 19 – Μορφή και διαδικασία του διαγωνισμού17
 • Άρθρο 20 – Επιτροπές Εξετάσεων18
 • Άρθρο 21 – Διαδικασία και μέθοδοι βαθμολόγησης19
 • Άρθρο 22 – Έκδοση των αποτελεσμάτων20
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄20
 • ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΑΥΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ20
 • Άρθρο 23 – Διορισμός δικηγόρων20
 • Άρθρο 24 – Ορκοδοσία - Δήλωση22
 • Άρθρο 25 – Μετάθεση - Παραίτηση Δικηγόρου23
 • Άρθρο 26 – Τήρηση βιβλίου διοριζομένων δικηγόρων - Μητρώου - Ατομικού φακέλου24
 • Άρθρο 27 – Επαναδιορισμός Δικηγόρου24
 • Άρθρο 28 – Αρμοδιότητες δικηγόρου και προαγωγή του26
 • Άρθρο 29 – Ταυτότητα δικηγόρου27
 • Άρθρο 30 – Υποβολή ετήσιων δηλώσεων27
 • Άρθρο 31 – Αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος29
 • Άρθρο 32 – Μερική αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος30
 • Άρθρο 33 – Παύση δικηγόρων30
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄30
 • ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ30
 • Άρθρο 34 – Υποχρέωση σεβασμού και τιμής στο λειτούργημα του δικηγόρου30
 • Άρθρο 35 – Θεμελιώδεις υποχρεώσεις του δικηγόρου32
 • Άρθρο 36 – Περιγραφή του έργου του δικηγόρου32
 • Άρθρο 37 – Αποδοχή εντολής - Τήρηση επιμέλειας και ευπρέπειας33
 • Άρθρο 38 – Απόρρητο και εχεμύθεια33
 • Άρθρο 39 – Δικονομικό πλαίσιο άσκησης της δικηγορίας34
 • Άρθρο 40 – Επαγγελματική προβολή35
 • Άρθρο 41 – Τήρηση των αρχών δεοντολογίας36
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄37
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑΣ37
 • TMHMA Α΄: ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ37
 • Άρθρο 42 – Έμμισθος δικηγόρος37
 • Άρθρο 43 – Πρόσληψη εμμίσθου δικηγόρου38
 • Άρθρο 44 – Αποδοχές έμμισθου δικηγόρου40
 • Άρθρο 45 – Περιορισμοί στους έμμισθους δικηγόρους40
 • Άρθρο 46 – Διάρκεια και λήξη έμμισθης εντολής - αποζημίωση41
 • TMHMA Β΄: ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ43
 • Άρθρο 47 – Παροχή υπηρεσιών από δικηγόρους συνταξιούχους άλλων κλάδων43
 • Άρθρο 48 – Παροχή υπηρεσιών προς δικηγόρους και Δικηγορικές Εταιρίες45
 • TMHMA Γ΄: ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ46
 • Άρθρο 49 – Ίδρυση Δικηγορικής Εταιρείας - Έδρα - Υποκαταστήματα - Νομική προσωπικότητα - Εταιρική επωνυμία46
 • Άρθρο 50 – Καταστατικό Δικηγορικής Εταιρείας και διαδικασία έγκρισής του47
 • Άρθρο 51 – Είσοδος, έξοδος και αποβολή εταίρου48
 • Άρθρο 52 – Εισφορές - Εταιρική Περιουσία - Εταιρικές Μερίδες49
 • Άρθρο 53 – Διοίκηση, Διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας50
 • Άρθρο 54 – Δικαιώματα - Διανομή εσόδων - Ευθύνη των Εταίρων - Διαφορές μεταξύ των Εταίρων - Σχέσεις με εντολείς51
 • Άρθρο 55 – Σχέσεις Εταιρείας προς τρίτους52
 • Άρθρο 56 – Διάρκεια - Λύση και εκκαθάριση53
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄53
 • ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ53
 • Άρθρο 57 – Δικαίωμα σε αμοιβή - Ανάλογη προκαταβολή53
 • Άρθρο 58 – Αμοιβή δικηγόρου54
 • Άρθρο 59 – Χρονοχρέωση - Αμοιβή ανάλογη με το χρόνο απασχόλησης55
 • Άρθρο 60 – Εργολαβικό δίκης56
 • Άρθρο 61 – Προκαταβολή εισφορών - κρατήσεων57
 • Άρθρο 62 – Διανεμητικοί λογαριασμοί60
 • Άρθρο 63 – Καθορισμός αμοιβής με βάση την αξία του αντικειμένου της δίκης61
 • Άρθρο 64 – Αμοιβή στη σώρευση αγωγών62
 • Άρθρο 65 – Αμοιβή για ανταγωγή, παρέμβαση, ανακοπή62
 • Άρθρο 66 – Αμοιβή για ανακοίνωση δίκης και για ανακοπή63
 • Άρθρο 67 – Αμοιβή για παρεμπίπτουσα αγωγή που αφορά σε τόκους κ.λπ.63
 • Άρθρο 68 – Αμοιβή για τη σύνταξη προτάσεων κατά την πρώτη συζήτηση63
 • Άρθρο 69 – Αμοιβή για τη σύνταξη προτάσεων ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου64
 • Άρθρο 70 – Αμοιβή για τη σύνταξη αίτησης ασφαλιστικών μέτρων νομής, για αγωγή λογοδοσίας και αίτηση διαιτησίας64
 • Άρθρο 71 – Αμοιβή για συμβιβασμό κατά τη διάρκεια δίκης ή μέσω εξωδικαστικής ή δικαστικής επίλυσης της διαφοράς (εξωδικαστική διαμεσολάβηση - δικαστική μεσολάβηση)65
 • Άρθρο 72 – Αμοιβή για σύνταξη επιταγής προς εκτέλεση65
 • Άρθρο 73 – Αμοιβή για έλεγχο τίτλων66
 • Άρθρο 74 – Αμοιβή στις δικαιοπραξίες66
 • Άρθρο 75 – Αμοιβή εργασιών με περισσότερους εντολείς67
 • Άρθρο 76 – Αμοιβή δικηγόρων από κοινό εντολέα67
 • Άρθρο 77 – Αμοιβή σε περίπτωση ανάκλησης εντολής67
 • Άρθρο 78 – Αμοιβή σε περίπτωση μη εκτέλεσης εντολής68
 • Άρθρο 79 – Αμοιβή για εντολή που δεν περατώθηκε εξαιτίας ανωτέρας βίας68
 • Άρθρο 80 – Αμοιβή για σύνταξη εγγράφου από δικηγόρο68
 • Άρθρο 81 – Αμοιβή δικηγόρου για αυτοπρόσωπη υπεράσπιση προσωπικών του υποθέσεων69
 • Άρθρο 82 – Παροχή υπηρεσιών δωρεάν ή με μειωμένη αμοιβή69
 • Άρθρο 83 – Δεσμευτικότητα εκκαθάρισης εξόδων και δικηγορικής αμοιβής69
 • Άρθρο 84 – Δικαστική εκκαθάριση εξόδων και δικηγορικής αμοιβής70
 • Άρθρο 85 – Αμοιβές - Κοινωνική Αλληλεγγύη Δικηγόρων70
 • Άρθρο 86 – Δικαστική προστασία αμοιβών δικηγόρων71
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄72
 • ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ72
 • TMHMA Α΄: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ72
 • Άρθρο 87 – Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι72
 • Άρθρο 88 – Έδρα δικηγορικού Συλλόγου73
 • Άρθρο 89 – Διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια73
 • Άρθρο 90 – Σκοποί και αρμοδιότητες Δικηγορικών Συλλόγων74
 • Άρθρο 91 – Όργανα των Δικηγορικών Συλλόγων75
 • Άρθρο 92 – Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης75
 • Άρθρο 93 – Αρμοδιότητες Προέδρου και εκπροσώπηση Δικηγορικού Συλλόγου75
 • Άρθρο 94 – Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου76
 • Άρθρο 95 – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου76
 • Άρθρο 96 – Κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας των Δικηγορικών Συλλόγων78
 • Άρθρο 97 – Αριθμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και θητεία78
 • TMHMA Β΄: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ79
 • Άρθρο 98 – Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης79
 • Άρθρο 99 – Απαρτία Γενικής Συνέλευσης80
 • Άρθρο 100 – Διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης81
 • Άρθρο 101 – Ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση83
 • Άρθρο 102 – Αποφάσεις84
 • TMHMA Γ΄: ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ84
 • Άρθρο 103 – Εκλογικό δικαίωμα84
 • Άρθρο 104 – Εκλογιμότητα85
 • Άρθρο 105 – Περιορισμοί στην υποβολή υποψηφιότητας85
 • Άρθρο 106 – Έναρξη και λήξη θητείας Προέδρου και Διοικητικού Συμβουλίου86
 • Άρθρο 107 – Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής εκλογών86
 • Άρθρο 108 – Χρόνος ψηφοφορίας86
 • Άρθρο 109 – Υποβολή υποψηφιοτήτων - Μεμονωμένοι υποψήφιοι και συνδυασμοί87
 • Άρθρο 110 – Ενιαίο ψηφοδέλτιο υποψηφίων87
 • Άρθρο 111 – Προϋποθέσεις έγκυρης δήλωσης υποψηφίων88
 • Άρθρο 112 – Ανακήρυξη υποψήφιων προέδρων και συμβούλων88
 • Άρθρο 113 – Κατάλογος υποψήφιων και δημοσιεύσεις89
 • Άρθρο 114 – Εφορευτική Επιτροπή των εκλογών - Ψηφοφορία89
 • Άρθρο 115 – Η διενέργεια της ψηφοφορίας και οι σταυροί προτιμήσεως90
 • Άρθρο 116 – Άκυρα ψηφοδέλτια91
 • Άρθρο 117 – Εκλογή Προέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου91
 • Άρθρο 118 – Σύστημα αναλογικής και συνδυασμοί92
 • Άρθρο 119 – Κλήρωση σε περίπτωση ισοψηφίας93
 • Άρθρο 120 – Το αποτέλεσμα της εκλογής93
 • Άρθρο 121 – Ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών93
 • Άρθρο 122 – Μη αποδοχή της εκλογής από τον πρόεδρο ή θάνατος ή παραίτησή του94
 • Άρθρο 123 – Μη αποδοχή της εκλογής του από σύμβουλο, θάνατός του ή παραίτησή του94
 • Άρθρο 124 – Μη διενέργεια εκλογών ή ακύρωσής τους94
 • Άρθρο 125 – Αποβολή της ιδιότητας του προέδρου ή του συμβούλου - Έκπτωση από το αξίωμα95
 • Άρθρο 126 – Παραίτηση από το αξίωμα96
 • Άρθρο 127 – Η άμισθη παροχή υπηρεσιών του Διοικητικού Συμβουλίου και η συγκρότησή του σε σώμα - Καθορισμός Αρμοδιοτήτων96
 • TMHMA Δ΄: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ97
 • Άρθρο 128 – Σύσταση και οργάνωση επιτροπών97
 • Άρθρο 129 – Έργο Επιτροπών Μητρώου97
 • TMHMA Ε΄: ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ99
 • Άρθρο 130 – Διαμεσολάβηση99
 • Άρθρο 131 – Μόνιμη διαιτησία στους δικηγορικούς συλλόγους99
 • Άρθρο 132 – Αντικείμενο και διαδικασία διαιτησίας στους δικηγορικούς συλλόγους100
 • TMHMA ΣΤ΄: ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ100
 • Άρθρο 133 – Η Ολομέλεια ως συντονιστικό όργανο100
 • Άρθρο 134 – Έργο της Ολομέλειας101
 • Άρθρο 135 – Συνεδριάσεις της Ολομέλειας102
 • Άρθρο 136 – Οργάνωση Πανελλήνιου Συνεδρίου Δικηγορικών Συλλόγων102
 • Άρθρο 137 – Συντονιστική Επιτροπή103
 • Άρθρο 138 – Δημοψηφίσματα104
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄105
 • ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ105
 • TMHMA Α΄: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ105
 • Άρθρο 139 – Γενικές αρχές105
 • Άρθρο 140 – Πειθαρχικά παραπτώματα106
 • Άρθρο 141 – Παραγραφή107
 • TMHMA Β΄: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ108
 • Άρθρο 142 – Πειθαρχικές ποινές108
 • Άρθρο 143 – Συνέπειες παύσης - Απαγόρευση εκπροσώπησης109
 • Άρθρο 144 – Επιμέτρηση ποινής109
 • Άρθρο 145 – Δημοσιότητα110
 • TMHMA Γ΄: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ110
 • Άρθρο 146 – Πειθαρχικά Συμβούλια110
 • Άρθρο 147 – Πρωτοβάθμια πειθαρχικά συμβούλια111
 • Άρθρο 148 – Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο112
 • Άρθρο 149 – Συγκρότηση πειθαρχικών συμβουλίων113
 • Άρθρο 150 – Εξαίρεση μελών πειθαρχικού συμβουλίου114
 • Άρθρο 151 – Τοπική αρμοδιότητα των πειθαρχικών συμβουλίων115
 • TMHMA Δ΄: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ115
 • Άρθρο 152 – Προκαταρκτική πειθαρχική εξέταση115
 • Άρθρο 153 – Άσκηση πειθαρχικής δίωξης116
 • Άρθρο 154 – Διαδικασία ενώπιον των πειθαρχικών συμβουλίων116
 • Άρθρο 155 – Πειθαρχικά παραπτώματα ενώπιον δικαστηρίων118
 • Άρθρο 156 – Έκδοση της πειθαρχικής απόφασης118
 • Άρθρο 157 – Έφεση119
 • Άρθρο 158 – Έλεγχος των πειθαρχικών συμβουλίων120
 • Άρθρο 159 – Εκτέλεση πειθαρχικών αποφάσεων120
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄121
 • ΑΓΩΓΗ ΚΑΚΟΔΙΚΙΑΣ121
 • Άρθρο 160 – Υποχρέωση αποζημίωσης από δικηγόρο121
 • Άρθρο 161 – Παραγραφή122
 • Άρθρο 162 – Αρμόδιο δικαστήριο122
 • Άρθρο 163 – Περιεχόμενο αγωγής122
 • Άρθρο 164 – Συνέπειες απόρριψης123
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄123
 • ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ123
 • Άρθρο 165 – Μεταβατικές διατάξεις123
 • Άρθρο 166 – Τελικές διατάξεις125
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I127
 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ...............................................................127127
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II145
 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ...............................................................145145
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙI146
 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 61 παρ. 2...................146146
 • ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ167
 • EΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚHΣ ΥΠΗΡΕΣIΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛHΣ177
 • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ195
 • ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ219
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ237