Έκδοση: 2014
ISBN: 978-960-562-816-1
Σελίδες: 592
Συγγραφέας: Δ. Αυγητίδης

Το Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς τα τελευταία χρόνια φανερώνεται ομολογουμένως ως ένα δυσνόητο συνονθύλευμα ασταμάτητα μετεξελισσόμενων πολύπλοκων τεχνικών κανόνων. Περισσότερο περιγραφικά παρά δογματικά, ως δίκαιο κεφαλαιαγοράς θα μπορούσε να θεωρηθεί το σύνολο κανόνων δικαίου που διέπουν: α) τη δομή και λειτουργία των αγορών κεφαλαίου, β) τους όρους πρόσβασης σε αυτές τόσο των φορέων ζήτησης κεφαλαίου όσο και των επενδυτών, γ) την παροχή των υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για την ως άνω πρόσβαση, δ) τις σχέσεις (συμβατικές ή μη) και τις υποχρεώσεις των φορέων ζήτησης κεφαλαίου και των παρόχων υπηρεσιών (τραπεζών και ΕΠΕΥ) έναντι των επενδυτών καθώς και ε) την εποπτεία τήρησης όλων των παραπάνω.

Η προσπάθεια οριοθέτησης του αντικειμένου του δικαίου κεφαλαιαγοράς έχει δυσκολίες, οφειλόμενες στον πολυπρισματικό του χαρακτήρα. Οι περισσότερες συναλλαγές που ρυθμίζονται είναι μεν συναλλαγές εμπορικού δικαίου, το αντικείμενό του όμως καλύπτει ένα ευρύ φάσμα κλάδων δικαίου στο οποίο συμπεριλαμβάνονται το Αστικό, το Διοικητικό, το Ποινικό, το Συνταγματικό, το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Από τους κλάδους του εμπορικού δικαίου, το γενικό μέρος, το εταιρικό δίκαιο και το δίκαιο των αξιογράφων είναι αυτά που διεκδικούν εφαρμογή σε βασικές έννοιες του δικαίου κεφαλαιαγοράς, όπως οι επενδυτικές υπηρεσίες και συναλλαγές και η εισηγμένη ανώνυμη εταιρία.

Το βιβλίο αυτό «Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς» προέκυψε ως αναπόφευκτη κατάληξη της ανάγκης συστηματικής και εκτενούς διεύρυνσης της ύλης της Εισηγμένης Ανώνυμης Εταιρίας, έτσι ώστε να αποτελέσει ένα πλήρες εγχειρίδιο δικαίου κεφαλαιαγοράς.

Το έργο στοχεύει να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για φοιτητές, δικηγόρους και για όσους ασχολούνται με το δίκαιο κεφαλαιαγοράς προάγοντας την επιστημονική συζήτηση και συνδράμοντας στη νομολογιακή εξέλιξή του.

Το παρόν έργο ολοκληρώνεται βιβλιογραφία (ελληνική και αλλοδαπή), με αλφαβητικό ευρετήριο καθώς και με παράρτημα βασικών διατάξεων των νομοθετημάτων που αφορούν στη σωστή, εύρυθμη και ομαλή λειτουργία της κεφαλαιαγοράς

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ1
 • Ι. Από το χρηματιστηριακό δίκαιο στο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς1
 • Α. H πρώτη νομοθεσία1
 • Β. Το σύγχρονο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς7
 • 1. Η προσαρμογή στις πρώτες κοινοτικές Οδηγίες7
 • 2. Η πορεία προς την δημιουργία μίας ενιαίας ευρωπαϊκής κεφαλαιαγοράς10
 • 3. Νομοθετικές εξελίξεις ως απόρροια της χρηματοπιστωτικής κρίσης15
 • Γ. Ο σκοπός του δικαίου της κεφαλαιαγοράς19
 • Δ. Συστηματική διάρθρωση29
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ31
 • ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ31
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ33
 • ΑΓΟΡΕΣ33
 • Ι. Έννοια33
 • Α. Η οικονομική έννοια της αγοράς33
 • Β. Η κεφαλαιαγορά35
 • Γ. Η οργανωμένη κεφαλαιαγορά37
 • Δ. Η έννοια της «οργανωμένης αγοράς» και τα πολυμερή συστήματα διαπραγμάτευσης στην Οδηγία 2004/39/EK (MiFID I)39
 • Ε. Από την «οργανωμένη αγορά» στους «τόπους διαπραγμάτευσης» της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ (MiFID II)43
 • ΣΤ. Εξωχρηματιστηριακές αγορές44
 • ΙΙ. Οι οργανωμένες αγορές στην Ελλάδα45
 • Α. Χορήγηση άδειας και όροι λειτουργίας45
 • Β. Η εισαγωγή και η πρόσβαση στην οργανωμένη αγορά48
 • Γ. Οι αγορές του Χρηματιστηρίου Αθηνών49
 • Δ. Η έξοδος από την οργανωμένη αγορά51
 • 1. Η διαγραφή στο κοινοτικό δίκαιο52
 • 2. Η διαγραφή στο ελληνικό δίκαιο53
 • i. Διαγραφή από το ΧΑ54
 • ii. Διαγραφή από την ΕΚ55
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ59
 • ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ59
 • Ι. Νομικό πλαίσιο59
 • Α. Η Οδηγία 2004/39/ΕΚ (MiFID I)59
 • B. H Οδηγία 2014/65/ΕΕ (MiFID II) και ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/201463
 • Γ. Ο Ν 3606/200765
 • ΙΙ. Γενικές διατάξεις68
 • Α. Ο φορέας των επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων68
 • Β. Ο αποδέκτης των επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων72
 • Γ. Τα χρηματοπιστωτικά μέσα ως αντικείμενο των επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων76
 • 1. Κινητές αξίες79
 • 2. Μέσα της χρηματαγοράς80
 • 3. Μερίδια συλλογικών επενδύσεων82
 • 4. Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα82
 • Δ. Γενικές προϋποθέσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών85
 • ΙΙΙ. Οι ρυθμιζόμενες επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες87
 • A. Η λήψη και διαβίβαση εντολών87
 • Β. Η εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών89
 • Γ. Η διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό90
 • Δ. Η διαχείριση χαρτοφυλακίου93
 • Ε. Η παροχή επενδυτικών συμβουλών99
 • ΣΤ. Η αναδοχή χρηματοπιστωτικών μέσων104
 • Ζ. Λειτουργία Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)109
 • IV. Οι παρεπόμενες επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες110
 • V. Υποχρεώσεις ΕΠΕΥ111
 • Α. Όροι λειτουργίας111
 • Β. Οργανωτικές απαιτήσεις114
 • Γ. Κανόνες συμπεριφοράς (δεοντολογίας)119
 • 1. Υποχρεώσεις πληροφόρησης120
 • 2. Έλεγχος καταλληλότητας123
 • 3. Έλεγχος συμβατότητας127
 • 4. Βέλτιστη εκτέλεση εντολών130
 • 5. Κανονισμός Αναδοχών133
 • Δ. Νομική φύση οργανωτικών υποχρεώσεων και κανόνων συμπεριφοράς – Συνέπειες παραβίασης135
 • Ε. Διοικητικές κυρώσεις143
 • VI. Η εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών στην οργανωμένη αγορά αξιών του ΧΑ144
 • Α. Από τις «χρηματιστηριακές συναλλαγές» στις συναλλαγές εντός οργανωμένης αγοράς144
 • Β. Η σύναψη συμβάσεων αγοράς και πώλησης χρηματοπιστωτικών μέσων στην Αγορά Αξιών του ΧΑ148
 • 1. Η «κύρια» συναλλαγή αγοραπωλησίας εντός της αγοράς148
 • 2. Η σύμβαση παραγγελίας152
 • 3. Υποχρεώσεις και ευθύνη συμβαλλομένων158
 • 4. Παραγραφή161
 • 5. Το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο162
 • VII. Σημαντικές μεταβολές μετά την έκδοση της Οδηγίας MiFID II και του Κανονισμού MiFIR166
 • A. Επέκταση του πεδίου εφαρμογής της Οδηγίας και σε παρόχους τρίτων χωρών166
 • B. Εμπλουτισμός των χρηματοπιστωτικών μέσων167
 • Γ. Διεύρυνση των επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων167
 • Δ. Ενίσχυση των οργανωτικών απαιτήσεων των επιχειρήσεων επενδύσεων170
 • Ε. Ενίσχυση του πλαισίου κατάρτισης συναλλαγών171
 • ΣΤ. Ενίσχυση του πλαισίου προστασίας των επενδυτών173
 • 1. Κατηγορίες πελατών173
 • 2. Παροχή επενδυτικών συμβουλών και έλεγχος καταλληλότητας174
 • 3. Έλεγχος συμβατότητας176
 • 4. Υποχρέωση βέλτιστης εκτέλεσης εντολών178
 • 5. Ο επενδυτής ως καταναλωτής179
 • 6. Διασταυρούμενες πωλήσεις180
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ TΡΙΤΟ181
 • ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΟΣΕ)181
 • Ι. Ρυθμιστικό πλαίσιο181
 • ΙΙ. ΟΣΕ «ανοικτού τύπου»183
 • Α. Αμοιβαίο κεφάλαιο183
 • Β. Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (ΑΕΕΜΚ)186
 • Γ. Κοινές διατάξεις για Αμοιβαία Κεφάλαια και ΑΕΕΜΚ188
 • 1. Άρνηση χορήγησης άδειας188
 • 2. Απόκτηση συμμετοχής (μεριδίων ή μετοχών)189
 • 3. Εξαγορά μεριδίων192
 • 4. Πληροφόρηση επενδυτών193
 • i. Δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου193
 • ii. Ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση194
 • iii. Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές195
 • iv. Ανακοινώσεις και διαφημίσεις197
 • 5. Συγχώνευση – λύση199
 • Δ. Εταιρίες διαχείρισης (ΑΕΔΑΚ)202
 • Ε. Θεματοφύλακας208
 • ΙΙΙ. ΟΣΕ «κλειστού τύπου»209
 • Α. Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΑΕΕΧ)209
 • Β. Εταιρία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕ-ΑΠ)211
 • Γ. Εταιρία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ)214
 • Δ. Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών κλειστού τύπου (ΑΚΕΣ)215
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ221
 • ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ221
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ223
 • ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ223
 • Ι. Νομικό πλαίσιο223
 • ΙΙ. Υποχρεώσεις πληροφόρησης227
 • Α. Τακτική (χρηματοοικονομική) πληροφόρηση229
 • Β. Προαιρετική τακτική πληροφόρηση233
 • Γ. Έκτακτη πληροφόρηση234
 • 1. Δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών234
 • i. Προϋποθέσεις234
 • ii. Χρόνος και τρόπος δημοσιοποίησης240
 • iii. Αναβολή δημοσιοποίησης242
 • 2. Σχολιασμός δημοσιευμάτων244
 • 3. Υποχρεώσεις γνωστοποίησης συναλλαγών245
 • i. Υποχρέωση γνωστοποίησης μεταβολής συμμετοχών246
 • ii. Υποχρέωση γνωστοποίησης συναλλαγών διευθυντικών στελεχών251
 • Δ. Υποχρεώσεις τακτικής και έκτακτης ενημέρωσης με βάση τον Κανονισμό του ΧΑ254
 • Ε. Κυρώσεις259
 • ΣΤ. Αστική ευθύνη261
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ265
 • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ265
 • Ι. Το ενημερωτικό δελτίο ως μορφή έκτακτης πληροφόρησης265
 • Α. Ρύθμιση – Βασικές έννοιες267
 • Β. Μορφή – Περιεχόμενο ενημερωτικού δελτίου271
 • Γ. Η υποχρέωση σύμπραξης Αναδόχου ή Συμβούλου277
 • Δ. Καθορισμός τιμής279
 • Ε. Συμπλήρωμα ενημερωτικού δελτίου280
 • ΙΙ. Ευθύνη αναδόχου και άλλων προσώπων υπεύθυνων για το ενημερωτικό δελτίο283
 • Α. Ενημερωτικό δελτίο285
 • Β. Απόκτηση κινητών αξιών285
 • Γ. Πλημμέλεια του ενημερωτικού δελτίου285
 • Δ. Υπαιτιότητα289
 • Ε. Ζημία289
 • ΣΤ. Αιτιώδης συνάφεια290
 • Ζ. Παραγραφή291
 • ΙΙΙ. Κυρώσεις291
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ295
 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ295
 • Ι. Οι δημόσιες προτάσεις εξαγοράς295
 • Α. Σκοπός και ιστορία της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ295
 • Β. Βασικές έννοιες299
 • 1. Ορισμός299
 • 2. Προαιρετικές και υποχρεωτικές προτάσεις300
 • 3. Ρυθμίσεις και για τα δύο είδη προτάσεων301
 • 4. Υποχρεωτική δημόσια πρόταση303
 • 5. Ο κανόνας εξουδετέρωσης των μέτρων αμύνης («breakthrough rule»)306
 • 6. Δικαίωμα εξαγοράς και δικαίωμα εξόδου307
 • ΙΙ. Η ελληνική ρύθμιση των δημόσιων προτάσεων309
 • Α. Προαιρετικές δημόσιες προτάσεις310
 • Β. Διαδικασία των δημοσίων προτάσεων312
 • Γ. Η ρύθμιση των υποχρεωτικών δημόσιων προτάσεων315
 • 1. Η υποχρέωση315
 • 2. Πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα318
 • 3. Οι εξαιρέσεις322
 • 4. Το αντάλλαγμα325
 • Δ. Δικαίωμα εξαγοράς και δικαίωμα εξόδου329
 • Ε. Κυρώσεις331
 • 1. Διοικητικές331
 • 2. Αστική ευθύνη331
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ333
 • ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ333
 • Ι. Νομικό πλαίσιο333
 • ΙΙ. Οι ρυθμίσεις του Ν 3340/2005337
 • Α. Η απαγόρευση κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών339
 • 1. Αντικειμενικές και υποκειμενικές προϋποθέσεις της απαγόρευσης339
 • i. Πρωτογενείς κάτοχοι προνομιακών πληροφοριών339
 • ii. Δευτερογενείς κάτοχοι προνομιακών πληροφοριών345
 • iii. Η έννοια της προνομιακής πληροφορίας347
 • 2. Εξαιρέσεις357
 • Β. Η απαγόρευση χειραγώγησης της αγοράς360
 • 1. Χειραγώγηση μέσω συναλλαγών363
 • 2. Χειραγώγηση μέσω διάδοσης πληροφοριών370
 • 3. Εξαιρέσεις374
 • Γ. Κυρώσεις375
 • 1. Διοικητικές375
 • 2. Ποινικές377
 • i. Για την κατάχρηση προνομιακών πληροφοριών377
 • ii. Για την χειραγώγηση της αγοράς379
 • Δ. Αστική ευθύνη381
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ385
 • ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ385
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ387
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ387
 • Ι. H «εισηγμένη» εταιρία ως ανώνυμη εταιρία ειδικού τύπου387
 • ΙΙ. Η εισαγωγή μετοχών στην Αγορά Αξιών του ΧΑ392
 • Α. Προϋποθέσεις σχετικές με την εταιρία393
 • 1. Νομιμότητα393
 • 2. Ελάχιστο μέγεθος393
 • 3. Διάρκεια της εταιρίας394
 • 4. Κερδοφορία394
 • 5. Φορολογικός έλεγχος395
 • 6. Εφαρμογή αρχών εταιρικής διακυβέρνησης395
 • Β. Προϋποθέσεις σχετικές με τις μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της αίτησης396
 • 1. Νομιμότητα396
 • 2. Ελεύθερη διαπραγματευσιμότητα396
 • 3. Απαγόρευση μεταβίβασης μετοχών397
 • 4. Επαρκής διασπορά398
 • 5. Δημόσια εγγραφή401
 • 6. Αποπληρωμή μετοχών402
 • 7. Δημιουργία Ομίλου402
 • 8. Διοικητικές προϋποθέσεις402
 • Γ. Διαδικασία εισαγωγής404
 • 1. Απόφαση εισαγωγής406
 • 2. Κατηγοριοποίηση409
 • ΙΙΙ. Συνέπειες εισαγωγής412
 • Α. Ειδικές ρυθμίσεις εταιρικού δικαίου412
 • 1. Εποπτεία413
 • 2. Μητρώο416
 • 3. Δημόσια εγγραφή416
 • 4. Κεφάλαιο418
 • 5. Μετοχές419
 • i. Άυλη μορφή419
 • ii. Δέσμευση ονομαστικών μετοχών423
 • 6. Διοικητικό συμβούλιο423
 • i. Πρόσκληση423
 • ii. Ασυμβίβαστα424
 • iii. Συμβάσεις της εταιρίας με μέλη διοικητικού συμβουλίου424
 • iv. Ανάθεση εξουσιών425
 • 7. Γενική συνέλευση425
 • i. Ρυθμίσεις του Ν 3884/2010425
 • ii. Άλλες ρυθμίσεις431
 • 8. Τακτικός έλεγχος434
 • 9. Έκτακτος έλεγχος435
 • 10. Οικονομικές καταστάσεις436
 • 11. Εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων437
 • 12. Λύση440
 • 13. Εξαγορά μετοχών441
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ445
 • ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ445
 • Ι. Ρυθμίσεις445
 • Α. Διοικητικό Συμβούλιο447
 • 1. Σύνθεση447
 • 2. Υποχρεώσεις μελών διοικητικού συμβουλίου451
 • i. Υποχρέωση ενίσχυσης της αξίας της εταιρίας και προάσπισης του εταιρικού συμφέροντος451
 • ii. Άλλες υποχρεώσεις453
 • 3. Κεφάλαιο454
 • 4. Οργανωτικές ρυθμίσεις455
 • i. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας456
 • ii. Εσωτερικός έλεγχος457
 • iii. Υπηρεσία εξυπηρέτησης μετόχων459
 • iv. Υπηρεσία εταιρικών ανακοινώσεων460
 • v. Δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης460
 • II. Αξιολόγηση462
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ465
 • ΔΙΑΓΡΑΦΗ – ΑΝΑΣΤΟΛΗ465
 • Ι. Ο μέτοχος – επενδυτής465
 • Α. Οι μέτοχοι στις εισηγμένες εταιρίες465
 • Β. Σημασία διατήρησης των μετοχών στην οργανωμένη αγορά467
 • ΙΙ. Η διαγραφή μετοχών470
 • Α. Η διαγραφή ως κυρωτικό μέτρο470
 • Β. Η διαγραφή με απόφαση της εκδότριας εταιρίας (Hot delisting)470
 • 1. Απόφαση γενικής συνέλευσης471
 • 2. Τρόποι απόκτησης του 95%472
 • 3. Η απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς474
 • 4. Η διαγραφή ως έμμεσο αποτέλεσμα τέλεσης εταιρικής πράξης (Cold delisting)475
 • ΙΙΙ. Αναστολή διαπραγμάτευσης478
 • Α. Η απόφαση για την αναστολή479
 • Β. Λόγοι αναστολής διαπραγμάτευσης481
 • 1. Έλλειψη διασφάλισης ή προσωρινή απειλή της ομαλής λειτουργίας της αγοράς481
 • 2. Η προστασία των επενδυτών482
 • 3. Συνέπειες της αναστολής διαπραγμάτευσης483
 • i. Ως προς τα πρόσωπα483
 • ii. Ως προς τις συναλλαγές484
 • iii. Ως προς τις υποχρεώσεις των εκδοτριών εταιριών485
 • ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ487
 • Η ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ487
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ489
 • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ489
 • Ι. Αντικείμενο και φορείς εποπτείας489
 • II. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς491
 • Α. Σύσταση και νομική φύση491
 • Β. Άσκηση εποπτείας494
 • ΙΙΙ. Ένδικη προστασία κατά των κυρωτικών αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς497
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ505
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ527
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ551