Εμπορευσιμότητα, Εξαγορά, Μεταβίβαση, Αντιπροσώπευση, Αποκλεισμός του δικαιώματος ψήφουΣυγκρούσεις συμφερόντων και δικαστικός έλεγχος της ψήφου

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €35.00
ΝΠ €45.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2014
ISBN: 978-960-562-831-4
Σελίδες: 344
Συγγραφέας: Π. Παναγιώτου

Αντικείμενο της μονογραφίας «Το Δικαίωμα ψήφου στις Κεφαλαιουχικές Εταιρίες» είναι η απεξάρτηση του δικαιώματος ψήφου από τη μετοχική σχέση, η διάσπαση της μετοχικής σχέσης, η αυτοτελής συμβατική εκχώρηση του δικαιώματος ψήφου και η κάμψη του δόγματος της απαγόρευσης απόσχισης μη αυτοτελών δικαιωμάτων από τη μετοχική σχέση. Προβάδισμα δίνεται πλέον στην εμπορευσιμότητα της ψήφου, στην αυτοτελή οικονομική αξιοποίηση του δικαιώματος ψήφου και στην άντληση ωφελειών από την άσκησή του, που πραγματοποιείται είτε με τις συμβάσεις δέσμευσης ψήφου μεταξύ των μελών του νομικού προσώπου είτε με συμφωνίες δέσμευσης της ψήφου με τρίτα πρόσωπα έξω από την εταιρία. Το προβάδισμα αυτό συνδέεται άμεσα με τις κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες καθώς η αυτοτελής εκμετάλλευση του δικαιώματος ψήφου εξυπηρετεί τόσο την εταιρία όσο και ευρύτερα τις εμπορικές συναλλαγές.

Το παρόν έργο δίνει νέα διάσταση στο δικαίωμα ψήφου στις κεφαλαιουχικές εταιρίες και στοχεύει να φανεί χρήσιμο στον δικηγόρο της πράξης, τον λογιστή, τον σύμβουλο επιχείρησης και όλους τους επαγγελματίες του χώρου για την επίλυση ζητημάτων σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων στις εταιρίες, με τη διατήρηση ή την ανατροπή των συσχετισμών σ΄αυτές, με την επιρροή, τον έλεγχο και τη διαμόρφωση της εταιρικής πολιτικής.

Η μονογραφία ολοκληρώνεται με πλούσια βιβλιογραφία (ελληνική και αλλοδαπή), καθώς και αναλυτικό ευρετήριο λημμάτων.

 • ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ1
 • 1. Το δικαίωμα ψήφου ως μέσο ελέγχου της επιχείρησης1
 • 2. Σύγκρουση συμφερόντων στην εταιρία2
 • 3. Η αρχή της πλειοψηφίας στην ΓΣ και οι περιορισμοί της4
 • 4. Το δικαίωμα ψήφου και η εταιρική διακυβέρνηση (Corporate Governance)6
 • 4.1. Ο διαχωρισμός ιδιοκτησίας και ελέγχου6
 • 4.2. Ενίσχυση των δικαιωμάτων της μειοψηφίας8
 • 5. Η εξέλιξη του δικαίου των ΑΕ9
 • § 1. Αντικείμενο της έρευνας12
 • § 2. Διάρθρωση της έρευνας16
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ35
 • Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΕ. ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΨΗΦΟΥ35
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ37
 • ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ, ΕΝΝΟΙΑ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ37
 • § 1. Νομοθετική ρύθμιση/εξέλιξη του δικαιώματος ψήφου στην ΑΕ37
 • Ι. Το Ελληνικό δίκαιο37
 • 1. Το προϊσχύσαν δίκαιο37
 • 2. Το ισχύον δίκαιο39
 • 2.1. Το δικαίωμα ψήφου39
 • 2.2. Η αρχή της ισότητας41
 • 2.3. Το δικαίωμα ψήφου σε ενέχυρο και επικαρπία μετοχών42
 • 2.4. Αντιπροσώπευση άσκησης του δικαιώματος ψήφου από πιστωτικά ιδρύματα44
 • ΙΙ. Το αλλοδαπό δίκαιο45
 • 1. Το Γερμανικό δίκαιο45
 • 1.1. Το δικαίωμα ψήφου45
 • 1.2. To δικαίωμα ψήφου και η άσκησή του από πιστωτικό ίδρυμα (§ 135 ΑktG)46
 • 1.3. Ο αποκλεισμός του δικαιώματος ψήφου 46
 • 1.4. Περιορισμός των δικαιωμάτων ψήφου στις συνδεδεμένες επιχειρήσεις46
 • 2. Το Ελβετικό δίκαιο 46
 • 3. Το Γαλλικό δίκαιο 47
 • 4. Το Αγγλικό δίκαιο47
 • § 2. Έννοια, περιεχόμενο, έκταση του δικαιώματος ψήφου 48
 • Ι. Η έννοια της ψήφου48
 • ΙΙ. Περιεχόμενο του δικαιώματος ψήφου 48
 • III. Η έκταση του δικαιώματος ψήφου 48
 • 1. Η αρχή της αντιστοιχίας των μετοχικών δικαιωμάτων προς την ονομαστική αξία της μετοχής48
 • 2. Άνισες εισφορές49
 • ΙV. Διάκριση δικαιώματος συμμετοχής και ψήφου50
 • § 3. Η οικονομική σημασία της ψήφου 51
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ53
 • Η ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ53
 • § 4. Η νομική φύση της ψήφου 53
 • Ι. H νομική φύση του δικαιώματος ψήφου53
 • ΙΙ. Η νομική φύση της διδόμενης ψήφου54
 • § 5. Η νομική φύση της απόφασης 55
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ56
 • Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ56
 • § 6. To ενιαίο της άσκησης του δικαιώματος ψήφου56
 • § 7. Νομιμοποιούμενα πρόσωπα άσκησης του δικαιώματος ψήφου στη ΓΣ57
 • Ι. Άσκηση του δικαιώματος ψήφου από το μέτοχο 57
 • ΙΙ. Άσκηση του δικαιώματος ψήφου από τρίτα πρόσωπα58
 • Α. Αντιπροσώπευση ψήφου από φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Proxy Voting)59
 • 1. Διορισμός και ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου 61
 • 2. Καταστατικό και αποκλεισμός αντιπροσώπου 61
 • 3. Η σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ αντιπροσώπου και μετόχου 62
 • 4. Υποχρέωση πίστης στην αντιπροσώπευση της ψήφου;62
 • 5. Νομιμοποίηση συμμετοχής στη ΓΣ του αντιπροσώπου63
 • 6. Συνέπειες από την άσκηση του δικαιώματος ψήφου χωρίς πληρεξουσιότητα63
 • Β. H αντιπροσώπευση της ψήφου στο αλλοδαπό δίκαιο63
 • 1. Το γερμανικό δίκαιο63
 • 2. Tο ελβετικό δίκαιο64
 • 2.1. Η άσκηση του δικαιώματος ψήφου σε κοινωνία δικαίου επί μετοχής64
 • 2.2. Η άσκηση του δικαιώματος ψήφου στην επικαρπία μετοχών και στις ονομαστικές μετοχές64
 • 2.3. Tο δίκαιο των ΗΠΑ64
 • Γ. Αντιπροσώπευση ψήφου από πιστωτικά ιδρύματα65
 • 1. Το ελληνικό δίκαιο65
 • 2. Tο γερμανικό δίκαιο65
 • 2.1. Η νομοθετική ρύθμιση65
 • 2.2. Αποζημίωση μετόχων68
 • 3. Το ελβετικό δίκαιο68
 • 3.1. Ο ανεξάρτητος αντιπρόσωπος ψήφου (unabhängiger Stimmrechtsvertreter)68
 • 3.2. Ο αντιπρόσωπος φύλαξης και διαχείρισης τίτλων (Depotvertreter)69
 • Δ. Συμπλήρωση κενών του ελληνικού δικαίου ΑΕ69
 • § 8. Όρια κατά την άσκηση του δικαιώματος ψήφου69
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ73
 • ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ73
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ75
 • ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ75
 • § 9. Η διάσπαση της αρχής του αδιαίρετου της μετοχής και η αυτοτέλεια του δικαιώματος ψήφου75
 • Ι. Το πρόβλημα75
 • ΙI. Η μετοχική σχέση και τα δικαιώματα του μετόχου75
 • 1. Η έννοια της μετοχικής σχέσης75
 • 2. Το περιεχόμενο της μετοχικής σχέσης76
 • 3. Η νομική φύση της μετοχικής σχέσης77
 • 4. Τα μετοχικά δικαιώματα77
 • III. Το δικαίωμα ψήφου ως αυτοτελές δικαίωμα78
 • 1. Το αδιάσπαστο της μετοχικής σχέσης78
 • 2. Εκχώρηση του δικαιώματος ψήφου79
 • 3. Καταστατικό και εκχώρηση της ψήφου82
 • 4. Η θέση της γερμανικής νομολογίας83
 • 5. Διαφορά εκχώρησης του δικαιώματος ψήφου από την ανάθεση άσκησης της ψήφου (sog. Legitimationszession)83
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ84
 • ΟΙ ΕΝΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ Η ΕΞΑΓΟΡΑ ΨΗΦΟΥ84
 • § 10. Εξωεταιρικές συμφωνίες δέσμευσης ψήφου84
 • Ι. Γενικά84
 • ΙΙ. Το πρόβλημα84
 • IΙΙ. Η αρχή της ιδιωτικής αυτονομίας και η ψήφος87
 • ΙV. Τα χαρακτηριστικά της σύμβασης δέσμευσης ψήφου87
 • V. Το περιεχόμενο της σύμβασης δέσμευσης ψήφου 88
 • VΙ. Η νομική φύση των συμβάσεων δέσμευσης ψήφου88
 • VIΙ. Το επιτρεπτό των συμβάσεων δέσμευσης ψήφου 89
 • 1. Οι συμφωνίες δέσμευσης ψήφου μεταξύ των μετόχων 91
 • 2. Οι συμφωνίες δέσμευσης ψήφου με μη μετόχους92
 • 2.1. Η θέση της θεωρίας92
 • 2.2. Η θέση της γερμανικής νομολογίας93
 • VIIΙ. Τα είδη των συμβάσεων δέσμευσης ψήφου 93
 • Α. Διαρκείς συμβάσεις δέσμευσης ψήφου αορίστου χρόνου93
 • 1. Συμβάσεις ψήφου με τη μορφή της σύμβασης ανεξαρτήτων υπηρεσιών94
 • 2. Συμβάσεις ψήφου με τη μορφή της κοινωνίας του αστικού δικαίου/της εξωτερικής εταιρίας94
 • 3. Κοινοπρακτικές συμβάσεις ψήφου 95
 • Β. Συμβάσεις δέσμευσης ψήφου ορισμένου χρόνου 95
 • ΙΧ. Τύπος των συμβάσεων ψήφου96
 • X. Καταγγελία των συμβάσεων δέσμευσης ψήφου96
 • 1. Καταγγελία της σύμβασης δέσμευσης ψήφου αορίστου χρόνου96
 • 2. Καταγγελία της σύμβασης δέσμευσης ψήφου ορισμένου χρόνου96
 • 2.1. Σπουδαίος λόγος 97
 • 2.2. Καταστατική άρση της καταγγελίας;97
 • XΙ. Οι συνέπειες των συμβάσεων δέσμευσης ψήφου 97
 • 1. Ακυρότητα των συμφωνιών ψήφου (ΑΚ 178)97
 • 2. Η ακυρότητα της σύμβασης δέσμευσης ψήφου (ΑΚ 174)98
 • 3. Αναγκαστική εκτέλεση στη δεσμευτική ψήφο ή αγωγή αποζημίωσης;99
 • 3.1. Αναγκαστική εκτέλεση99
 • 3.2. Αποζημίωση 101
 • 4. Ακυρωσία της απόφασης 102
 • XIΙ. Oι εξωεταιρικές συμφωνίες ψήφου στο αλλοδαπό δίκαιο102
 • 1. Στο δίκαιο των ΗΠΑ 102
 • 2. Στο δίκαιο του Καναδά103
 • 3. Στο Ελβετικό δίκαιο 103
 • 4. Στο Αγγλικό δίκαιο103
 • 5. Στο Γαλλικό δίκαιο 103
 • 6. Στο Βελγικό δίκαιο 104
 • 7. Στο Ιταλικό δίκαιο 105
 • 8. Στο Γερμανικό δίκαιο105
 • § 11. Απαγόρευση της εμπορίας της ψήφου (εξαγορά της ψήφου)105
 • Ι. Το ελληνικό δίκαιο 105
 • ΙΙ. Το γερμανικό δίκαιο107
 • ΙΙΙ. Διαφορές εξωεταιρικών συμφωνιών ψήφου και συμφωνιών εξαγοράς τους107
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ108
 • ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΨΗΦΟΥ108
 • § 12. Αποκλεισμός του δικαιώματος ψήφου στη ΓΣ 108
 • Ι. Γενικά 108
 • ΙΙ. Το πρόβλημα108
 • ΙΙΙ. Η νομοθετική ρύθμιση στο ελληνικό δίκαιο108
 • ΙV. Η νομοθετική ρύθμιση στο γερμανικό δίκαιο111
 • 1. Πεδίο εφαρμογής της §136 AktG111
 • 2. Περιεχόμενο και σκοπός της §136 AktG111
 • V. Καταστατικό και αποκλεισμός του δικαιώματος ψήφου113
 • VI. Περιορισμοί των εξωεταιρικών συμφωνιών δέσμευσης της ψήφου 113
 • VII. Ο αποκλεισμός του δικαιώματος ψήφου και η σύγκρουση συμφερόντων στην ΑΕ 114
 • VIIΙ. Η προσφορά της άρσης της αυτοτέλειας της νομικής προσωπικότητας στη σύγκρουση συμφερόντων (Durchgriffsproblematik)115
 • ΙX. Αντιπροσώπευση και αποκλεισμός του δικαιώματος ψήφου118
 • X. Αποκλεισμός του δικαιώματος ψήφου και εφαρμογή της ΑΚ 235 118
 • XΙ. Έννομες συνέπειες του αποκλεισμού της ψήφου 119
 • 1. Μη υπολογισμός της απαγορευμένης ψήφου119
 • 2. Ακυρότητα ψήφου και ακυρωσία της απόφασης119
 • 3. Αποζημίωση της εταιρίας120
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ121
 • TO ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ121
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ123
 • TO ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ123
 • § 13. H ΓΣ ως ανώτατο όργανο της ΑΕ123
 • § 14. Η σύγκληση και συγκρότηση της ΓΣ 124
 • Α. Η σύγκληση και προπαρασκευή της ΓΣ124
 • Ι. Η έννοια της σύγκλησης 124
 • ΙΙ. Η νομική φύση των διατάξεων της σύγκλησης της ΓΣ 125
 • ΙΙΙ. Τόπος και χρόνος σύγκλησης της ΓΣ 125
 • ΙV. Αρμοδιότητα σύγκλησης της ΓΣ 125
 • 1. Αρμόδιο όργανο σύγκλησης της ΓΣ125
 • 2. Καταστατικό και δικαίωμα σύγκλησης της ΓΣ 126
 • V. Διαδικασία σύγκλησης της ΓΣ 127
 • 1. Προπαρασκευαστικές ενέργειες σύγκλησης της ΓΣ127
 • 2. Περιεχόμενο της πρόσκλησης της ΓΣ 127
 • 3. Το νομότυπο της πρόσκλησης και η δημοσίευση127
 • 3.1. Καταστατικές διαμορφώσεις και δημοσιότητα της πρόσκλησης127
 • 3.2. Η προθεσμία δημοσίευσης της πρόσκλησης128
 • VI. Λήψη αποφάσεων 128
 • 1. Αρχική συνήθη και καταστατική ΓΣ128
 • 2. Επαναληπτική ΓΣ 129
 • Β. Η συγκρότηση της ΓΣ 131
 • Ι. Η έννοια της συμμετοχής131
 • ΙΙ. Η νομική φύση των διατάξεων της συγκρότησης της ΓΣ131
 • ΙΙΙ. Nομιμοποιούμενα πρόσωπα για άσκηση του δικαιώματος ψήφου 131
 • 1. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη ΓΣ 131
 • 2. Καταστατικό και νομιμοποίηση των εταίρων 131
 • 3. Αρμόδιο όργανο ελέγχου της νομιμοποίησης των μετόχων 132
 • ΙV. Διαδικασία συμμετοχής στη ΓΣ132
 • 1. Κατάθεση μετοχών 132
 • 2. Κατάρτιση πίνακα μετόχων δικαιουμένων ψήφου 133
 • 2.1. Τοιχοκόλληση πίνακα μετόχων δικαιουμένων ψήφου133
 • 2.2. Ακυρωσία απόφασης 133
 • V. Ηλεκτρονική ψηφοφορία στη ΓΣ134
 • VI. Ψήφος με αντιπρόσωπο (Proxy Voting)134
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ135
 • TO ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ Η ΥΓΙΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (CORPORATE GOVERNANCE)135
 • § 15. Η συμμετοχή και η άσκηση του δικαιώματος ψήφου στις εισηγμένες ΑΕ135
 • Ι. Eισαγωγικά135
 • ΙΙ. Σύγκληση ΓΣ 136
 • ΙΙΙ. Προϋποθέσεις νόμιμης σύγκλησης ΓΣ136
 • 1. Τόπος σύγκλησης της ΓΣ136
 • 2. Πρόσκληση 136
 • ΙV. Περιεχόμενο της πρόσκλησης της ΓΣ 136
 • V. Προετοιμασία της ΓΣ138
 • VI. Δημοσίευση της πρόσκλησης138
 • VII. Η προθεσμία δημοσίευσης της πρόσκλησης 139
 • VIΙI. Ηλεκτρονική ψηφοφορία και ψηφοφορία δι’ αλληλογραφίας139
 • 1. Η ρύθμιση στο Ελληνικό δίκαιο139
 • 1.1.Ψηφοφορία με ηλεκτρονικά μέσα139
 • 1.2.Ψηφοφορία με αλληλογραφία 140
 • 2. Η ρύθμιση στο Γερμανικό δίκαιο 140
 • 2.1. Γενικά 140
 • 2.2. Το πρόβλημα 140
 • 2.3. Η αντιμετώπιση του προβλήματος της ΓΣ μέσω διαδικτύου141
 • 2.4. Η ψηφοφορία με κάρτες ψήφου 142
 • 2.5. Η περίπτωση της GmbH142
 • ΙΧ. Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στις ΓΣ εισηγμένων εταιριών 142
 • X. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη ΓΣ143
 • 1. Προσωπική συμμετοχή και άσκηση του δικαιώματος ψήφου143
 • 2. H άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω τρίτου 143
 • 3. Διαδικασία νομιμοποίησης143
 • 4. Κατάρτιση και τοιχοκόλληση πίνακα μετόχων δικαιουμένων ψήφου - Συνέπειες 144
 • ΧΙ. Λήψη αποφάσεων και επαναληπτική ΓΣ144
 • ΧΙΙ. Αποτελέσματα ψηφοφορίας144
 • ΧΙΙΙ. Ελαττώματα σύγκλησης και συγκρότησης της ΓΣ144
 • 1. Eλαττώματα σύγκλησης της ΓΣ144
 • 2. Eλαττώματα συγκρότησης της ΓΣ 145
 • ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ147
 • ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΟΣ147
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ149
 • ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ149
 • § 16. Κυρώσεις λόγω ελαττωματικότητας της ψήφου και η επίδρασή της στο κύρος της απόφασης149
 • Ι. Το πρόβλημα149
 • ΙΙ. Η ψήφος και η απόφαση 150
 • ΙΙI. Η επίδραση της ελαττωματικής ψήφου επί της αποφάσεως. Υποβολή ελαττωματικής ψήφου σε δικαστικό έλεγχο;150
 • ΙV. Η επίδραση της άκυρης ψήφου (μερική ακυρότητα) στο κύρος της απόφασης153
 • V. Εφαρμογή των διατάξεων ΑΚ 174,178 και στη διδόμενη ψήφο;154
 • VI. Περιπτώσεις καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος ψήφου154
 • VΙI. Ευθύνη από την καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος ψήφου155
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ158
 • ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ158
 • § 17. Ελαττωματικές αποφάσεις της ΓΣ158
 • Ι. Ανυπόστατες αποφάσεις158
 • ΙΙ. Άκυρες αποφάσεις 158
 • ΙΙΙ. Ακυρώσιμες αποφάσεις160
 • ΙV. Αποζημίωση161
 • V. Εταιρική και ατομική αγωγή (actio pro socio) 162
 • MΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ165
 • ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑ ΜΕΤΟΧΕΣ165
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ167
 • ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ167
 • § 18. Tο δικαίωμα ψήφου167
 • Ι. H νομοθετική ρύθμιση167
 • 1. Το ελληνικό δίκαιο167
 • 2. To γερμανικό δίκαιο 168
 • ΙI. Η έννοια και φύση της ψήφου168
 • III. Η έκταση της άσκησης του δικαιώματος ψήφου169
 • 1. Μέτρο προσδιορισμού169
 • 2. Kαταστατικές διαμορφώσεις169
 • IV. Αναστολή των δικαιωμάτων ψήφου169
 • V. To ενιαίο της άσκησης του δικαιώματος ψήφου 170
 • 1. Το ενιαίο της άσκησης του δικαιώματος ψήφου170
 • 2. Καταστατικές διαμορφώσεις 170
 • VΙ. Η αρχή της απαγόρευσης απόσχισης του δικαιώματος ψήφου171
 • VII. Εκχώρηση του δικαιώματος ψήφου171
 • 1. Το επιτρεπτό ή μη της εκχώρησης του δικαιώματος ψήφου171
 • 2. Καταστατικές διαμορφώσεις172
 • VIII. Διαφοροποίηση της απαγόρευσης απόσχισης από την ανάθεση άσκησης της ψήφου σε τρίτο και την αντιπροσώπευση173
 • 1. Η ανάθεση άσκησης της ψήφου σε τρίτο (Legitimationszession)173
 • 2. Η αντιπροσώπευση της ψήφου174
 • ΙX. Άσκηση του δικαιώματος ψήφου από αντιπρόσωπο174
 • 1. Η ρύθμιση στο νόμο174
 • 2. Καταστατικό και αντιπροσώπευση174
 • 3. Τύπος και αντιπροσώπευση175
 • 4. Πληρεξουσιότητα175
 • 5. Συνέπειες από την άσκηση του δικαιώματος ψήφου χωρίς πληρεξουσιότητα175
 • § 19. Ενοχικές συμβάσεις δέσμευσης ψήφου176
 • Ι. Περιεχόμενο της σύμβασης δέσμευσης ψήφου 176
 • ΙΙ. Η νομική φύση των συμβάσεων δέσμευσης ψήφου176
 • ΙΙΙ. Το επιτρεπτό των συμβάσεων δέσμευσης ψήφου 177
 • 1. Συμβάσεις δέσμευσης της ψήφου μεταξύ των εταίρων177
 • 2. Συμβάσεις δέσμευσης της ψήφου με τρίτο – μη μέλος177
 • IV. Περιορισμοί της σύμβασης δέσμευσης ψήφου 177
 • 1. Περιορισμοί από τις γενικές και εταιρικές αρχές177
 • 2. Περιορισμοί από το καταστατικό 178
 • V. Διαφορά σύμβασης δέσμευσης της ψήφου και αποκλεισμού της ψήφου178
 • VI. Κυρώσεις από τη σύμβαση δέσμευσης ψήφου 179
 • 1. Γενικά179
 • 2. Αναγκαστική εκτέλεση 179
 • 3. Αγωγή αποζημίωσης και ακυρώσεως180
 • VII. Εξαγορά ψήφου180
 • § 20. Αποκλεισμός του δικαιώματος ψήφου 180
 • I. Νομοθετική ρύθμιση 180
 • II. Σκοπός της διάταξης181
 • ΙΙΙ. Προϋποθέσεις αποκλεισμού της ψήφου182
 • IV. Πεδίο εφαρμογής του αποκλεισμού της ψήφου 182
 • 1. Περιπτώσεις εφαρμογής του αποκλεισμού της ψήφου 182
 • 2. Περιπτώσεις μη εφαρμογής του αποκλεισμού της ψήφου184
 • 3. Σύγκρουση συμφερόντων και η εφαρμογή του άρθ. 235 ΑΚ184
 • 4. Αποκλεισμός των αντιπροσώπων από το δικαίωμα ψήφου184
 • V. Καταστατικό και αποκλεισμός της ψήφου 185
 • VI. Νομικές συνέπειες του αποκλεισμού της ψήφου 185
 • 1. Γενικά185
 • 2. Ακυρότητα της απαγορευμένης ψήφου 185
 • 3. Απαγορευμένη ψήφος και απόφαση 185
 • 4. Αποζημίωση186
 • 4.1. Πρώτη νομική βάση (ενδοσυμβατική ευθύνη)186
 • 4.2. Δεύτερη νομική βάση (αδικοπρακτική ευθύνη) 187
 • 4.3. Η επιλογή των δύο νομικών βάσεων 188
 • 4.4. Διάδικοι 189
 • 4.5. Υπόχρεοι για αποζημίωση 189
 • § 21. Ελαττωματικότητα των αποφάσεων189
 • Ι. Ψήφος και επίδραση επί της απόφασης189
 • ΙΙ. Ακυρωσία – ακυρότητα- ανυπόστατες αποφάσεις 190
 • ΙΙΙ. Αποζημίωση 191
 • IV. Ατομική αγωγή (Αctio pro socio)191
 • § 22. Το δικαίωμα σύγκλησης και συμμετοχής στη συνέλευση 192
 • Α. Η σύγκληση της συνέλευσης των εταίρων192
 • Ι. Η έννοια της σύγκλησης192
 • ΙΙ. Το δικαίωμα σύγκλησης192
 • ΙΙΙ. Διαδικασία σύγκλησης193
 • Β. Η συγκρότηση της συνέλευσης των εταίρων193
 • Ι. Η έννοια της συμμετοχής193
 • ΙΙ. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη συνέλευση193
 • ΙΙΙ. Απαρτία και πλειοψηφία193
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ195
 • ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ195
 • § 23. Το δικαίωμα ψήφου 195
 • Ι. Γενικά195
 • ΙΙ. Η νομοθετική ρύθμιση196
 • ΙΙI. Η έκταση του δικαιώματος ψήφου 196
 • ΙV. Το αδιάσπαστο της εταιρικής σχέσης και η ψήφος197
 • V. Η αντιπροσώπευση της ψήφου197
 • VI. Συμβάσεις δέσμευσης ψήφου 197
 • VII. Αποκλεισμός του δικαιώματος ψήφου198
 • VIII. Το δικαίωμα σύγκλησης και συμμετοχής στη Σ.Τ.Ε198
 • Α. Η σύγκληση της Σ.Τ.Ε198
 • 1. Η έννοια της σύγκλησης198
 • 2. Το δικαίωμα σύγκλησης198
 • 3. Διαδικασία σύγκλησης199
 • 4. Τόπος σύγκλησης της συνέλευσης και τηλεδιάσκεψη199
 • Β. Η συγκρότηση της Σ.Τ.Ε200
 • 1. Η έννοια της συμμετοχής200
 • 2. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη Σ.Τ.Ε.200
 • Γ. Λήψη των αποφάσεων200
 • 1. Αρμόδιο όργανο200
 • 2. Πλειοψηφία των εταιρικών μεριδίων200
 • 3. Καταστατικό και λήψη των αποφάσεων201
 • 3.1. Πρόβλεψη του διπλού συστήματος πλειοψηφίας (μεριδίων και εταίρων) 201
 • 3.2. Καθιέρωση ομοφωνίας201
 • Δ. Αποφάσεις των εταίρων χωρίς συνέλευση 202
 • IX. Ελαττωματικότητα των αποφάσεων202
 • X. Αποζημίωση 203
 • XI. Εταιρική και ατομική αγωγή (actio pro socio)203
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ207
 • ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑ ΜΕΤΟΧΕΣ207
 • § 24. Το δικαίωμα ψήφου και συμμετοχής 207
 • I. Γενικά207
 • ΙΙ. Τα πρόβλημα208
 • ΙΙΙ. Η γενική συνέλευση208
 • 1. Εισαγωγικά 208
 • 2. Η άσκηση του δικαιώματος ψήφου από τους ομόρρυθμους εταίρους209
 • 2.1. Το σύστημα της αναλογικής ψήφου 209
 • 2.2. Το σύστημα της ισότιμης ψήφου210
 • 3. Η άσκηση του δικαιώματος ψήφου από τον ετερόρρυθμο εταίρο 211
 • 4. Η αντιπροσώπευση της ψήφου212
 • IV. Η αρχή της απαγόρευσης της αυτοτελούς μεταβίβασης του δικαιώματος ψήφου 212
 • V. Αποκλεισμός του δικαιώματος ψήφου 212
 • VI. Ενοχικές συμβάσεις δέσμευσης της ψήφου 212
 • VΙΙ. Η σύγκληση και η συγκρότηση της συνέλευσης 213
 • 1. Η έννοια 213
 • 2. Η νομική φύση των κανόνων213
 • 3. Οι εφαρμοστέες διατάξεις213
 • 4. Το αρμόδιο όργανο συγκρότησης της γενικής συνέλευσης 214
 • 5. Ελαττώματα σύγκλησης και συγκρότησης της ΓΣ και οι συνέπειες 214
 • VIII. Λήψη αποφάσεων και ελαττωματικότητά τους214
 • ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ217
 • ΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ217
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ219
 • Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΕ219
 • § 25. H αρχή της ίσης μεταχείρισης στο δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας 219
 • I. Eισαγωγικά219
 • ΙΙ. Το πρόβλημα219
 • ΙΙΙ. Η αρχή της ίσης μεταχείρισης ως βασική αρχή του δικαίου220
 • IV. Προέλευση της αρχής της ίσης μεταχείρισης 221
 • V. Η νομοθετική ρύθμιση της αρχής της ισότητας και ίσης μεταχείρισης στο δίκαιο των ΑΕ221
 • 1. Η αρχή της ισότητας221
 • 1.1. Στις γενικές διατάξεις του ΑΚ και στην αστική εταιρία 221
 • 1.2. Στις ανώνυμες εταιρίες 221
 • 2. Η αρχή της ίσης μεταχείρισης221
 • 2.1. Στο δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας221
 • 2.2. Στο πτωχευτικό δίκαιο 222
 • VI. Η έννοια των αρχών της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης των μετόχων 223
 • 1. Η έννοια της αρχής της ισότητας223
 • 2. Ο εταιρικός και σωματειακός ορισμός της ίσης μεταχείρισης223
 • VIΙ. Η αυτοτέλεια ή μη της αρχής της ίσης μεταχείρισης225
 • VIIΙ. Νομική φύση227
 • ΙΧ. Πεδίο, έκταση και εύρος εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης 228
 • 1. Πεδίο εφαρμογής 228
 • 2. Έκταση εφαρμογής228
 • 3. Χρονικό εύρος εφαρμογής229
 • Χ. Το επιτρεπτό της άνισης μεταχείρισης των μετόχων229
 • 1. Άνιση μεταχείριση μεταξύ των συνεταίρων229
 • 2. Εταιρικό συμφέρον και αρχή της ίσης μεταχείρισης231
 • XΙ. Αποκλίσεις από την ίση μεταχείριση των μετόχων με ρύθμιση του καταστατικού;232
 • ΧΙΙ. Η αρχή της απαγόρευσης κατάχρησης δικαιώματος (ΑΚ 281)233
 • 1. Γενικά233
 • 2. Η έννοια της κατάχρησης (ΑΚ 281)234
 • 3. Η εφαρμογή της ΑΚ 281 επί όλων των δικαιωμάτων;235
 • 4. Η απαγόρευση της κατάχρησης δικαιώματος στο Γερμανικό δίκαιο 236
 • 5. Η απαγόρευση της κατάχρησης δικαιώματος στο Αυστριακό δίκαιο237
 • 6. Η απαγόρευση της κατάχρησης δικαιώματος στο Ελβετικό δίκαιο237
 • XΙΙΙ. Κυρώσεις λόγω προσβολής της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων238
 • A. Ακυρωσία ή ακυρότητα της απόφασης της ΓΣ;238
 • 1. Η ακυρωσία238
 • 2. Η ακυρότητα238
 • B. Αξιώσεις αποζημίωσης από αδικοπραξία;239
 • 1. Αστική ευθύνη/αστική άδικη πράξη239
 • 2. Άλλες αξιώσεις των θιγομένων μετόχων240
 • 3. Συρροή νομικών θεμελιώσεων/αξιώσεων240
 • Γ. Νομικές συνέπειες από την αρχή της υποχρέωσης πίστης242
 • XIV. Συμπεράσματα244
 • 1. Συμπερασματική θέση 244
 • 2. Ζητήματα που αξιώνουν νομοθετική παρέμβαση σχετικά με την αρχή της ίσης μεταχείρισης 244
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ246
 • Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΕΕΜ246
 • § 26. H αρχή της ίσης μεταχείρισης στο δίκαιο της ΕΠΕ, ΙΚΕ και ΕΕΜ246
 • Ι. Γενικά246
 • ΙΙ. Η αρχή της ισότητας246
 • 1. Στο δίκαιο της ΕΠΕ246
 • 2. Στο δίκαιο της ΙΚΕ 247
 • ΙΙΙ. Η αρχή της ίσης μεταχείρισης 247
 • 1. Στο δίκαιο της ΕΠΕ247
 • 2. Στο δίκαιο της ΙΚΕ 247
 • 3. Στο δίκαιο της ΕΕΜ247
 • ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ249
 • ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ249
 • § 27. Συμπεράσματα - Θέσεις 251
 • § 28. Θεμελίωση των θέσεων και Προτάσεις251
 • Α. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ AE251
 • I. Η διάσπαση - διαμόρφωση της μετοχικής σχέσης και η εκχώρηση του δικαιώματος ψήφου 251
 • ΙI. Η αρχή της ιδιωτικής αυτονομίας 252
 • ΙΙΙ. Η άσκηση του δικαιώματος ψήφου 253
 • IV. Αντιπροσώπευση της ψήφου254
 • V. Οι ενοχικές συμβάσεις δέσμευσης της ψήφου 254
 • VΙ. Απαγόρευση και αποκλεισμός της ψήφου255
 • VΙΙ. Tο δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στο δίκαιο της μη εισηγμένης ΑΕ 256
 • VIΙΙ. Tο δικαίωμα ψήφου και συμμετοχής στο δίκαιο της εισηγμένης ΑΕ257
 • ΙΧ. Κυρώσεις λόγω ελαττωματικότητας της ψήφου και η επίδραση στο κύρος της απόφασης257
 • Χ. Eλαττωματικότητα αποφάσεων ΓΣ258
 • Α. Ανυπόστατες αποφάσεις258
 • Β. Άκυρες αποφάσεις258
 • Γ. Ακυρώσιμες αποφάσεις 259
 • B. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ260
 • Ι. Η συμπληρωματική εφαρμογή κανόνων στην ΕΠΕ 260
 • ΙΙ. Νομική φύση του δικαιώματος ψήφου260
 • ΙΙΙ. Αυτοτελής μεταβίβαση του δικαιώματος ψήφου260
 • IV. Έκταση του δικαιώματος ψήφου260
 • V. Eνιαία άσκηση του δικαιώματος ψήφου261
 • VI. Αντιπροσώπευση ψήφου261
 • VΙI. Ενοχικές συμβάσεις δέσμευσης ψήφου261
 • VIII. Αποκλεισμός του δικαιώματος ψήφου262
 • ΙΧ. Η ελαττωματικότητα των αποφάσεων263
 • Γ. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ263
 • Ι. Η συμπληρωματική εφαρμογή κανόνων στην ΙΚΕ 263
 • ΙΙ. Το δικαίωμα ψήφου και η έκτασή του 263
 • ΙΙΙ. Αυτοτελής μεταβίβαση του δικαιώματος ψήφου 264
 • IV. Αντιπροσώπευση ψήφου 264
 • V. Συμβάσεις δέσμευσης ψήφου264
 • VI. Αποκλεισμός του δικαιώματος ψήφου 264
 • VIΙ. Σύγκληση και συμμετοχή στην Σ.Τ.Ε265
 • VIΙΙ. Ελαττωματικότητα αποφάσεων 265
 • Α. Ακυρωσία - Ακυρότητα 265
 • Β. Αποζημίωση – εταιρική και ατομική αγωγή 266
 • Δ. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑ ΜΕΤΟΧΕΣ 267
 • Ι. Συμπληρωματική εφαρμογή κανόνων στην ΕΕΜ267
 • ΙΙ. Η γενική συνέλευση267
 • ΙΙΙ. Καταστατικές διαμορφώσεις268
 • IV. Η αντιπροσώπευση ψήφου 269
 • V. Η εκχώρηση του δικαιώματος ψήφου 269
 • VI. Αποκλεισμός του δικαιώματος ψήφου269
 • VIΙ. Ενοχικές συμβάσεις δέσμευσης ψήφου 269
 • VIΙΙ. Ελαττώματα σύγκλησης και συγκρότησης ΓΣ - Συνέπειες 269
 • ΙΧ. Ελαττωματικότητα αποφάσεων269
 • Ε. ΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ270
 • Ι. Η αρχή της ίσης μεταχείρισης στο δίκαιο της ΑΕ270
 • Α. Προέλευση270
 • Β. Έννοια 270
 • Γ. Η αυτοτέλεια της αρχής της ίσης μεταχείρισης 270
 • Δ. Το επιτρεπτό της άνισης μεταχείρισης 271
 • Ε. Καταστατικές διαμορφώσεις 271
 • ΣΤ. Κυρώσεις λόγω προσβολής της αρχής της ίσης μεταχείρισης 271
 • Ζ. Νομικές συνέπειες από την αρχή της υποχρέωσης πίστης 272
 • Η. Προτάσεις 272
 • ΙΙ. Η αρχή της ίσης μεταχείρισης στο δίκαιο της ΕΠΕ –ΙΚΕ– ΕΕΜ272
 • Α. Στο δίκαιο της ΕΠΕ272
 • Β. Στο δίκαιο της ΙΚΕ272
 • Γ. Στο δίκαιο της ΕΕΜ272
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ273
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ295