Σκοπιμότητα νομοθετικής κατοχύρωσηςΗ "μεσότητα" του ελληνικού δικαίουΌρια καταστατικής ελευθερίαςΥποχρεωτικό - προαιρετικό περιεχόμενο καταστατικού κατά τον ΚΝ 2190/1920

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €45.00
ΝΠ €55.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2014
ISBN: 978-960-562-830-7
Σελίδες: 482
Συγγραφέας: Η. Σταματάκη
Διεύθυνση Σειράς: Ε. Περάκης

Η μονογραφία «Η Καταστατική Ελευθερία στην Ανώνυμη Εταιρεία» επιχειρεί να απαντήσει με διεξοδικό και εμπεριστατωμένο τρόπο στα ακόλουθα ερωτήματα: Ποιο είναι το επιτρεπτό περιεχόμενο του καταστατικού μιας ανώνυμης εταιρείας; Είναι ορθότερη η νομοθετική κατοχύρωση καταστατικής ελευθερίας ή καταστατικής αυστηρότητας; Τι όρια θέτει στη διαμόρφωση των καταστατικών διατάξεων το δίκαιο της ανώνυμης εταιρείας; Μπορούν οι μέτοχοι να περιλάβουν στο καταστατικό οποιαδήποτε ρύθμιση επιθυμούν; Η μονογραφία δομείται σε τέσσερα μείζονα κεφάλαια: α) Συγκριτική επισκόπηση και σκοπιμότητα νομοθετικής κατοχύρωσης της καταστατικής ελευθερίας, β) Ο γενικός κανόνας για τα όρια της καταστατικής ελευθερίας στο δίκαιο της ανώνυμης εταιρείας, γ) Τα επιμέρους όρια της καταστατικής ελευθερίας στο δίκαιο της ανώνυμης εταιρείας, και δ) Το περιεχόμενο του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας κατά τον ΚΝ 2190/1920.

Με την μελέτη «Η Καταστατική Ελευθερία στην Ανώνυμη Εταιρεία» επιδιώκεται η χάραξη των ορίων της καταστατικής ελευθερίας στην ανώνυμη εταιρεία με συστηματικό τρόπο και με τη διατύπωση ενός γενικού κανόνα, προκειμένου να αρθεί η σχετική «αμηχανία» του εφαρμοστή του δικαίου. Η μονογραφία περιλαμβάνει παράρτημα με το περιεχόμενο του καταστατικού κατά τον ΚΝ 2190/1920, καθώς και αναλυτικό ευρετήριο λημμάτων.

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ1
 • Η ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ1
 • Ι. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ1
 • II. ΣυστηματικΗ παρουσΙαση των δυνατΩν καταστατικΩν ρητρΩν3
 • ΙΙΙ. ΑντικεΙμενο της παροΥσας μελΕτης4
 • ΙV. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ5
 • V. ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΞΩΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ10
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄17
 • ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ17
 • Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 17
 • ΙΙ. ΤΑ απΩτερα Ορια της καταστατικΗς ελευθερΙας17
 • § 1. Η αυστηρότητα του καταστατικού κατά το γερμανικό δίκαιο 17
 • Α. Το άρθρο 23 παρ. 5 AktG17
 • (α) Η νομοθετική διάταξη17
 • (β) Οι αποκλίνουσες καταστατικές ρήτρες 18
 • (γ) Οι συμπληρωτικές καταστατικές ρήτρες 19
 • Β. Η αρχή της αυστηρότητας του καταστατικού 20
 • (α) Εννοιολογική οριοθέτηση 20
 • (β) Δικαιολογητική βάση 21
 • (γ) Κριτική 21
 • (δ) Συμπερασματικές σκέψεις25
 • § 2. Η πλήρης καταστατική ελευθερία του αγγλοαμερικανικού δικαίου 26
 • Α. Η αυτονόητη αρχή του αγγλικού δικαίου 26
 • (α) Η έλλειψη νομοθετικής ρύθμισης 26
 • (β) Τα πρότυπα καταστατικά 27
 • Β. Η ρυθμιστική ευκαμψία του αμερικανικού δικαίου 28
 • (α) Εισαγωγικές παρατηρήσεις 28
 • (β) Βασικές νομοθετικές ρυθμίσεις 29
 • (i) Πρότυπος Εταιρικός Νόμος29
 • (ii) Κώδικας του Delaware 30
 • (γ) Η διαμάχη για τη φύση της εταιρείας 31
 • (i) Η θεωρία για την αμιγώς συμβατική φύση της εταιρείας31
 • (ii) Η αμφισβήτηση της αμιγώς συμβατικής φύσης της εταιρείας33
 • (iii) Συμπερασματικές σκέψεις34
 • ΙΙΙ. Η καταστατικΗ ελευθερΙα σε Αλλες ευρωπαϊκΕς Εννομες τΑξεις35
 • § 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις 35
 • § 2. Καταστατική αυστηρότητα 35
 • Α. Βελγικό δίκαιο 35
 • Β. Γαλλικό δίκαιο36
 • Γ. Ιταλικό δίκαιο 38
 • § 3. Ρυθμιστική ευκαμψία στη διαμόρφωση του καταστατικού 39
 • Α. Ελβετικό δίκαιο 39
 • Β. Ισπανικό δίκαιο39
 • Γ. Ολλανδικό δίκαιο 40
 • ΙV. Η ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ41
 • § 1. Οι κεφαλαιουχικές εταιρείες του ευρωπαϊκού δικαίου41
 • § 2. Η Societas Europaea 41
 • Α. Εννοιολογική οριοθέτηση – Νομοθετικό πλαίσιο41
 • Β. Εφαρμοστέο δίκαιο και καταστατική ελευθερία στην SE42
 • § 3. Η Societas Privata Europaea 44
 • Α. Εννοιολογική οριοθέτηση 44
 • Β. Το εφαρμοστέο δίκαιο στην SPE45
 • Γ. Η καταστατική ελευθερία στην SPE46
 • (α) Το ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόμενο του καταστατικού 46
 • (β) Σχολιασμός της ρύθμισης48
 • (i) «Δέσμια εντολή προς ρύθμιση»48
 • (ii) Κριτική49
 • V. ΣυμπΕρασμα κεφαλαΙου: Σκοπιμότητα νομοθετικής κατοχύρωσης της καταστατικής ελευθερίας 50
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄55
 • Ο γενικΟς κανΟνας για τα Ορια της καταστατικΗς ελευθερΙας στο δΙκαιο της ανΩνυμης εταιρεΙας55
 • Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ55
 • ΙΙ. Ο αναγκαστικΟς χαρακτΗρας του δικαΙου της ανΩνυμης εταιρεΙας56
 • § 1. Δικαιολογητικοί λόγοι 56
 • § 2. Αμφισβήτηση 62
 • § 3. Συμπέρασμα 63
 • ΙΙΙ. Η καταστατική ελευθερία στη «μικρή» και την εισηγμενη ανωνυμη εταιρεια64
 • § 1. Η θέση της θεωρίας 64
 • § 2. Η καταστατική ελευθερία στη «μικρή» ανώνυμη εταιρεία 65
 • Α. Εννοιολογική οριοθέτηση της «μικρής» ανώνυμης εταιρείας 65
 • Β. Η καταστατική ελευθερία στη «μικρή» ανώνυμη εταιρεία 69
 • § 3. Η καταστατική ελευθερία στην εισηγμένη ανώνυμη εταιρεία 69
 • Α. Εννοιολογική οριοθέτηση της εισηγμένης ανώνυμης εταιρείας και το «ειδικό δίκαιο» που τη διέπει69
 • Β. Τα όρια της καταστατικής ελευθερίας στην εισηγμένη ανώνυμη εταιρεία 72
 • (α) Ειδικές ρυθμίσεις του κ.ν. 2190/1920 73
 • (β) Το δίκαιο της κεφαλαιαγοράς 73
 • (γ) Ο «ανοικτός» χαρακτήρας της εισηγμένης ανώνυμης εταιρείας 74
 • § 4. Συμπέρασμα 75
 • § 5. Η καταστατική ελευθερία στις «ανώνυμες εταιρείες ειδικού σκοπού»75
 • ΙV. Η χάραξη των ορίων της καταστατικΗς ελευθεριας στην ανωνυμη εταιρεια76
 • § 1. Το γράμμα του κ.ν. 2190/1920 – Η έλλειψη γενικής ρήτρας 76
 • § 2. Η ιστορική ερμηνεία των νομοθετικών διατάξεων που διέπουν την ανώνυμη εταιρεία 78
 • Α. Η ιστορική ερμηνεία του άρθρου 2 του κ.ν. 2190/192078
 • Β. Η ιστορική ερμηνεία του ν. 3604/2007 81
 • § 3. Ενδιάμεσο συμπέρασμα: Η «αμηχανία» του ελληνικού δικαίου 82
 • § 4. Η συστηματική ερμηνεία των νομοθετικών διατάξεων που διέπουν την ανώνυμη εταιρεία 83
 • Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις 83
 • Β. Οι υποστηριζόμενες από τη θεωρία απόψεις 84
 • Γ. Κριτική – Ιδία θέση 88
 • § 5. Ειδικά θέματα95
 • Α. Η «τυπολογία» της ανώνυμης εταιρείας 96
 • (α) Εννοιολογική οριοθέτηση 96
 • (i) Ο «τύπος» της ανώνυμης εταιρείας κατά τον κ.ν. 2190/192096
 • (ii) Διάκριση από άλλους όρους 97
 • (1) Έννοια/Νομοθετικός ορισμός98
 • (2) Εταιρική μορφή99
 • (3) «Τυποποίηση» του δικαίου της ανώνυμης εταιρείας100
 • (β) Ο «τύπος» ως όριο της καταστατικής ελευθερίας100
 • (i) Η παραδοσιακή θεωρία περί «τύπου» 100
 • (ii) Η κριτική κατά της παραδοσιακής θεωρίας περί «τύπου» 102
 • Β. Το αφηρημένο περιεχόμενο του καταστατικού 105
 • § 6. Ο γενικός κανόνας για τα όρια της καταστατικής ελευθερίας στο δίκαιο της ανώνυμης εταιρείας 106
 • V. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: Η «ενδιάμεση» θέση του ελληνικού δικαίου της ανώνυμης εταιρείας στη ρύθμιση της καταστατικής ελευθερίας117
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄121
 • Τα επιμΕρους Ορια της καταστατικΗς ελευθερΙας στο δΙκαιο της ανΩνυμης εταιρεΙας121
 • Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ121
 • II. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ122
 • § 1. Γενικές παρατηρήσεις122
 • § 2. Η επίδραση της προστασίας των μετόχων στην καταστατική ελευθερία 127
 • III. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ128
 • § 1. Γενικές παρατηρήσεις128
 • § 2. Η επίδραση της προστασίας των εταιρικών δανειστών στην καταστατική ελευθερία 131
 • IV. ΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ132
 • § 1. Η νομοθετική ρύθμιση 132
 • § 2. Ανάπτυξη των επιμέρους δομικών χαρακτηριστικών της ανώνυμης εταιρείας 133
 • A. Εταιρεία υπό ευρεία έννοια (με σωματειακή δομή)133
 • B. Νομική προσωπικότητα 135
 • Γ. Κεφαλαιουχικός χαρακτήρας 138
 • Δ. Εμπορική ιδιότητα (κατά το τυπικό σύστημα)142
 • § 3. Σύνοψη 143
 • V. ΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ144
 • § 1. Συστηματική κατάταξη και παρουσίαση 144
 • § 2. Ανάπτυξη των επιμέρους γενικών αρχών148
 • Α. Γενική αρχή που απορρέει από τη νομική μορφή της ανώνυμης εταιρείας ως εταιρείας υπό ευρεία έννοια: Αρχή του αδιαιρέτου της μετοχής 148
 • (α) Απαγόρευση μονομερούς μεταβολής (από το μέτοχο) της ονομαστικής αξίας της μετοχής ως τμήματος του μετοχικού κεφαλαίου 148
 • (i) Η αρχή 148
 • (ii) Αποκλίσεις από την αρχή149
 • (β) Απαγόρευση διάσπασης της μετοχικής σχέσης 150
 • (i) Η αρχή 150
 • (1) Απαγόρευση αυτοτελούς μεταβίβασης διοικητικών δικαιωμάτων150
 • (2) Απαγόρευση γενικής παραίτησης από ορισμένο δικαίωμα 151
 • (3) Απαγόρευση περαιτέρω διάσπασης της μετοχικής σχέσης 152
 • (ii) Αποκλίσεις από την αρχή153
 • (1) Το άρθρο 30α του κ.ν. 2190/1920153
 • (2) Το άρθρο 30β του κ.ν. 2190/1920153
 • (3) Ειδικές διατάξεις για τις εισηγμένες εταιρείες155
 • (γ) Το αδιαίρετο του αξιογράφου της μετοχής155
 • (δ) Σύνοψη 156
 • B. Γενικές αρχές που συνδέονται με τη νομική προσωπικότητα της ανώνυμης εταιρείας 157
 • (α) Αρχές σχετικά με την περιουσιακή αυτοτέλεια της ανώνυμης εταιρείας158
 • (i) Η αρχή του χωρισμού (των περιουσιών) 158
 • (ii) Η αρχή της έλλειψης ευθύνης των μετόχων για εταιρικές υποχρεώσεις 159
 • (iii) Απόκλιση από τις αρχές: Η άρση της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου162
 • (1) Εννοιολογική οριοθέτηση 162
 • (2) Δυνατότητα καταστατικής ρύθμισης; 164
 • (iv) Σύνοψη165
 • (β) Αρχές σχετικά με τα όργανα της ανώνυμης εταιρείας 165
 • (i) Η αρχή της διάκρισης των εξουσιών μεταξύ των οργάνων της ανώνυμης εταιρείας 165
 • (ii) Τα υποχρεωτικά όργανα της ανώνυμης εταιρείας 167
 • (1) Το διοικητικό συμβούλιο 167
 • (1.1) Αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου 167
 • (1.2) Η αρχή της ετεροδιαχείρισης169
 • (1.2.1) Εννοιολογική οριοθέτηση – Δογματικό έρεισμα – Χαρακτήρας αναγκαστικού δικαίου169
 • (1.2.2) Ευθύνη – πληροφόρηση του διοικητικού συμβουλίου 171
 • (2) Η γενική συνέλευση των μετόχων172
 • (2.1) Εκ του νόμου αρμοδιότητες της γενικής συνέλευσης 173
 • (2.2) Δυνητική διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της γενικής συνέλευσης με καταστατικές ρήτρες 185
 • (2.3) «Άγραφες» αρμοδιότητες της γενικής συνέλευσης 188
 • (2.3.1) Εννοιολογική οριοθέτηση188
 • (2.3.2) Δυνατότητες καταστατικών διαμορφώσεων191
 • (2.4) Η «δημοκρατία των μετόχων» 191
 • (3) Οι ελεγκτές 192
 • (3.1) Ταξινόμηση ανωνύμων εταιρειών σε κατηγορίες 192
 • (3.2) Αρμοδιότητες των ελεγκτών 193
 • (iii) Η αρχή της αυτοδιοίκησης/αυτονομίας της ανώνυμης εταιρείας 195
 • (iv) Σύνοψη196
 • Γ. Γενικές αρχές που συνδέονται με τον κεφαλαιουχικό χαρακτήρα της ανώνυμης εταιρείας 198
 • (α) Γενικές αρχές σχετικά με το μετοχικό κεφάλαιο 198
 • (i) Η αρχή της πραγματικής καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου199
 • (1) Ορολογικές διευκρινίσεις 199
 • (2) Επιμέρους ρυθμίσεις 199
 • (ii) Η αρχή της διατήρησης του μετοχικού κεφαλαίου211
 • (1) Ορολογικές διευκρινίσεις 211
 • (2) Επιμέρους ρυθμίσεις 212
 • (iii) Δυνατότητες καταστατικών διαμορφώσεων 225
 • (1) Χαρακτήρας αναγκαστικού δικαίου225
 • (2) Καταστατικός περιορισμός ή κατάργηση της νόμιμης προστασίας 225
 • (3) Καταστατική διεύρυνση της νόμιμης προστασίας 226
 • (4) Καταστατική θέσπιση εξαιρέσεων 227
 • (iv) Σύνοψη227
 • (β) Γενικές αρχές σχετικά με τη μετοχή 229
 • (i) Η αρχή της έλλειψης μετοχικών υποχρεώσεων 230
 • (1) Δογματικό έρεισμα – Ορολογικές διευκρινίσεις230
 • (2) Δυνατότητες καταστατικών διαμορφώσεων 231
 • (2.1) Χαρακτήρας αναγκαστικού δικαίου 231
 • (2.2) Αποκλίσεις από την αρχή 231
 • (2.2.1) Η «επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων» κατ’ άρθρο 29 παρ. 3 κ.ν. 2190/1920232
 • (2.2.2) Η υποχρέωση πίστης 233
 • (2.2.2.1) Εννοιολογική οριοθέτηση στο δίκαιο της ανώνυμης εταιρείας233
 • (2.2.2.2) Δυνατότητα καταστατικής ρύθμισης;235
 • (2.2.3) Υποχρεώσεις από το δίκαιο κεφαλαιαγοράς235
 • (3) Σύνοψη 236
 • (ii) Η αρχή της ελεύθερης μεταβίβασης των μετοχών237
 • (1) Έννοια – Ορολογικές διευκρινίσεις237
 • (2) Δυνατότητες καταστατικών διαμορφώσεων238
 • (2.1) Χαρακτήρας αναγκαστικού δικαίου 238
 • (2.2) Απόκλιση από την αρχή: Η «δέσμευση» των μετοχών 238
 • (3) Σύνοψη238
 • (iii) Η αρχή της αυτοτέλειας της μετοχής 239
 • (1) Εννοιολογική οριοθέτηση – Δογματικό έρεισμα 239
 • (2) Δυνατότητες καταστατικών διαμορφώσεων 240
 • (2.1.) Χαρακτήρας αναγκαστικού δικαίου240
 • (2.2.) Δυνατότητα καταστατικής ρύθμισης;240
 • (3) Σύνοψη241
 • (iv) Η αρχή της ισότητας των μετοχών 241
 • (1) Εισαγωγικές παρατηρήσεις 241
 • (2) Αρχή της ισότητας των μετοχών 242
 • (2.1) Ως τμημάτων του μετοχικού κεφαλαίου242
 • (2.1.1) Εννοιολογική οριοθέτηση – Δογματικό έρεισμα242
 • (2.1.2) Δυνατότητες καταστατικών διαμορφώσεων 242
 • (2.2) Ως εννόμων σχέσεων243
 • (2.2.1) Εννοιολογική οριοθέτηση – Δογματικό έρεισμα243
 • (2.2.2) Δυνατότητες καταστατικών διαμορφώσεων244
 • (2.2.2.1) Χαρακτήρας αναγκαστικού δικαίου 244
 • (2.2.2.2) Αποκλίσεις από την αρχή245
 • (2.3) Αρχή της αναλογίας 248
 • (2.3.1) Εισαγωγικές παρατηρήσεις 248
 • (2.3.2) Νομοθετικές αποκλίσεις από την αρχή249
 • (2.3.3) Αρχή της αντιστοιχίας μιας ψήφου ανά μετοχή249
 • (3) Αρχή της ίσης μεταχείρισης των μετόχων 251
 • (3.1) Δογματικό έρεισμα – Εννοιολογική οριοθέτηση 251
 • (3.2) Δυνατότητες καταστατικών διαμορφώσεων254
 • (3.3) Η αρχή της ίσης μεταχείρισης στην εισηγμένη ανώνυμη εταιρεία 255
 • (4) Σύνοψη 256
 • Δ. Οι αρχές της κεφαλαιουχικής απαρτίας και πλειοψηφίας257
 • (α) Νομοθετική ρύθμιση 258
 • (β) Δυνατότητες καταστατικών διαμορφώσεων259
 • (i) Χαρακτήρας αναγκαστικού δικαίου 259
 • (ii) Αποκλίσεις από τις αρχές 260
 • (1) Καταστατική αύξηση της νόμιμης απαρτίας και πλειοψηφίας 261
 • (2) Αποκλίσεις από την αρχή της πλειοψηφίας 261
 • (2.1) Το άρθρο 66α του κ.ν. 2190/1920261
 • (2.2) Η αρχή της μη αφαίρεσης δικαιωμάτων χωρίς συναίνεση του θιγομένου262
 • (γ) Δικαιώματα μειοψηφίας263
 • (i) Εννοιολογική οριοθέτηση 263
 • (ii) Νομοθετική ρύθμιση 264
 • (1) Το άρθρο 39 του κ.ν. 2190/1920 265
 • (2) Άλλα δικαιώματα μειοψηφίας στον κ.ν. 2190/1920268
 • (iii) Δυνατότητες καταστατικών διαμορφώσεων 278
 • (1) Χαρακτήρας αναγκαστικού δικαίου 278
 • (2) Καταστατικός περιορισμός ή κατάργηση της νόμιμης προστασίας 278
 • (3) Καταστατική διεύρυνση της νόμιμης προστασίας 280
 • (4) Επιτρεπόμενες καταστατικές ρυθμίσεις 282
 • (5) Ο αφηρημένος χαρακτήρας του καταστατικού ως όριο στην αυτονομία διαμόρφωσης των μετοχικών δικαιωμάτων 283
 • (δ) Σύνοψη 284
 • Ε. Η δημοσιότητα στην ανώνυμη εταιρεία 285
 • (α) Σκοπός και μέσα δημοσιότητας 285
 • (β) Η δημοσιότητα ως όριο της καταστατικής ελευθερίας 289
 • (i) Χαρακτήρας αναγκαστικού δικαίου 289
 • (ii) Δυνατότητες καταστατικών διαμορφώσεων289
 • (γ) Σύνοψη 291
 • VI. ΣυμπΕρασμα κεφαλαΙου: Τα (ακόμα ισχύοντα) αυστηρά όρια της καταστατικής ελευθερίας στην ελληνική ανώνυμη εταιρεία 291
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄295
 • Το περιεχΟμενο του καταστατικοΥ της ανΩνυμης εταιρεΙας κατΑ τον κ.ν. 2190/1920295
 • Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ295
 • ΙΙ. ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ296
 • § 1. Το άρθρο 2 του κ.ν. 2190/1920296
 • Α. Η επιβαλλόμενη από τη Διοίκηση πρακτική 296
 • Β. Κριτική κατά της ανωτέρω πρακτικής 298
 • (α) Από τη θεωρία 298
 • (β) Από τη νομολογία 299
 • Γ. Το άρθρο 2 παρ. 1α του κ.ν. 2190/1920301
 • Δ. Το πραγματικά υποχρεωτικό περιεχόμενο του καταστατικού301
 • (α) Τα αναγκαία στοιχεία του καταστατικού 302
 • (β) Το μη υποχρεωτικό περιεχόμενο του καταστατικού304
 • (γ) Συμπέρασμα 305
 • (δ) Tο «προτυποποιημένο» καταστατικό 309
 • (i) Η νομοθετική ρύθμιση309
 • (ii) Το περιεχόμενο του προτυποποιημένου καταστατικού 310
 • (1) Το υποχρεωτικό περιεχόμενο του προτυποποιημένου καταστατικού310
 • (2) Το προαιρετικό περιεχόμενο του προτυποποιημένου καταστατικού313
 • (3) Άλλες ρυθμίσεις του προτυποποιημένου καταστατικού315
 • (4) Κριτική – Σχολιασμός του προτυποποιημένου καταστατικού 317
 • § 2. Συνέπειες από τη μη αναγραφή του υποχρεωτικού περιεχομένου318
 • Α. Κήρυξη της εταιρείας ως άκυρης 318
 • Β. Μη χορήγηση έγκρισης από τη Διοίκηση 320
 • Γ. Ευθύνη των ιδρυτών321
 • § 3. Σύνοψη 322
 • ΙΙΙ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ322
 • § 1. Ταξινόμηση σε κατηγορίες 322
 • Α. Περιπτώσεις επιλογής μιας νομοθετικής ρύθμισης 323
 • (α) Εννοιολογική οριοθέτηση 323
 • (β) Επιμέρους ρυθμίσεις 323
 • Β. Περιπτώσεις υπαγωγής σε μια νομοθετική ρύθμιση («opting-in») 353
 • (α) Εννοιολογική οριοθέτηση 353
 • (β) Επιμέρους ρυθμίσεις 354
 • Γ. Περιπτώσεις εξαίρεσης από μια νομοθετική ρύθμιση («opting-out»)379
 • (α) Εννοιολογική οριοθέτηση 379
 • (β) Επιμέρους ρυθμίσεις 379
 • § 2. Κριτική θεώρηση – Ιδία θέση386
 • A. Η ταξινόμηση των επιτρεπόμενων καταστατικών ρητρών σε κατηγορίες 386
 • Β. Η ένταξη των επιτρεπόμενων ρητρών στο καταστατικό 389
 • § 3. Σύνοψη 391
 • ΙV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: Η θέση του ελληνικού δικαίου για την καταστατική ελευθερία όπως επιβεβαιώνεται από τις σχετικές ρυθμίσεις του κ.ν. 2190/1920 - Καταστατική αυστηρότητα και σταδιακή διεύρυνση της καταστατικής αυτονομίας391
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Το περιεχόμενο του καταστατικού κατά τον κ.ν. 2190/1920399
 • ΕΠΙΛΟΓΟΣ: Σύνοψη κυριοτέρων πορισμάτων και θέσεων407
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ411
 • ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΗΜΜΑΤΩΝ445