Απόσπαση πελατών, εργαζομένων, μελών δικτύων διανομής

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €30.00
ΝΠ €40.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2014
ISBN: 978-960-562-834-5
Σελίδες: 288
Συγγραφέας: Γ. Σωτηρόπουλος
Διεύθυνση Σειράς: Ε. Περάκης

Η παρέμβαση τρίτων σε συμβατικές σχέσεις ανταγωνιστών αποτελεί ένα συχνότατο φαινόμενο στη συναλλακτική ζωή.

Κάθε επιχείρηση, που επιθυμεί να αναπτυχθεί, έχει ανάγκη πρόσβασης σε επιπλέον πόρους και πελάτες, πράγμα που πρακτικά σημαίνει ανάγκη σύναψης νέων συμβάσεων. Η απόκτηση νέων συναλλακτικών σχέσεων συχνά προϋποθέτει την απόσπαση των κατάλληλων αντισυμβαλλομένων από κάποια τρίτη επιχείρηση, οπότε κανείς βρίσκεται ενώπιον του προβλήματος της νομικής αξιολόγησης του φαινομένου αυτού, που μπορεί να εμφανιστεί με πολλές ειδικότερες μορφές στην πράξη.

Το έργο «Η παρέμβαση τρίτων σε συμβατικές σχέσεις ανταγωνιστών στο δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού» προσπαθεί να οριοθετήσει τους χώρους, όπου παρατηρείται η αθέμιτη παρέμβαση των τρίτων, και οι οποίοι είναι συνήθως οι εργασιακοί χώροι (απόσπαση εργαζομένων) και η εν γένει συναλλακτική ζωή (απόσπαση πελατών, προμηθευτών και μελών δικτύων διανομής). Παράλληλα ερευνώνται οι έννομες συνέπειες της κινητικότητας αυτής. Η κινητικότητα αυτή είναι σύμφυτη με τον υγιή ανταγωνισμό έστω κι αν πλήττεται κάποια επιχείρηση. Κατʼ εξαίρεση η απόσπαση αντισυμβαλλομένων αποκτά αθέμιτο χαρακτήρα, όταν επιδιώκεται αθέμιτος σκοπός ή γίνεται χρήση αθέμιτων μέσων, πράγμα που θα κριθεί με βάση τις επιπτώσεις της απόσπασης στον ανταγωνισμό ως μηχανισμό λειτουργίας της αγοράς. Όπως προκύπτει από την ανάλυση των μορφών εμφάνισης της απόσπασης στην πράξη, ο αθέμιτος χαρακτήρας του σκοπού ή του μέσου αποτελεί την εξαίρεση, καθώς πρακτικές, που παραδοσιακά θεωρούνται αθέμιτες με κριτήριο στην ουσία τις επιπτώσεις τους στους ανταγωνιστές, ορθότερο είναι να θεωρούνται θεμιτές με κριτήριο τη μη πρόκληση στρεβλώσεων στην αγορά. Με αφορμή την ενδιαφέρουσα προβληματική της απόσπασης αντισυμβαλλομένων επιχειρείται και μια ενδοσκόπηση στο δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού, το οποίο συμπληρώνει 100 έτη ζωής.

Το έργο συμπληρώνεται με ευρετήριο και πλούσια βιβλιογραφία (ελληνική και αλλοδαπή) και φιλοδοξεί να αποτελέσει για τους νομικούς ένα χρηστικό εργαλείο γύρω από τη νομική θεώρηση του αθέμιτου ανταγωνισμού.

 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ1
 • ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ1
 • Κεφάλαιο Πρώτο1
 • Το αντικείμενο της εργασίας1
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις1
 • ΙΙ. Είδη συμβάσεων3
 • Α. Σύμβαση εργασίας3
 • B. Συμβάσεις με πελάτες και προμηθευτές7
 • Γ. Συμβάσεις δικτύου διανομής10
 • Δ. Λοιπές συμβάσεις17
 • ΙΙΙ. Ο κοινός παρανομαστής: οι διαρκείς συμβάσεις ως στοιχείο της επιχείρησης19
 • Κεφάλαιο Δεύτερο21
 • Οι διαρκείς συμβατικές σχέσεις ως τόπος συνάντησης του δικαίου του αθέμιτου ανταγωνισμού & του αστικού δικαίου21
 • Ι. Περί της τελολογίας του δικαίου του αθέμιτου ανταγωνισμού21
 • Α. Το αντικείμενο προστασίας του δικαίου του αθέμιτου ανταγωνισμού21
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις21
 • 2. Ατομικιστικές προσεγγίσεις23
 • 3. Θεσμικές προσεγγίσεις24
 • 4. Ίδια θέση: προστασία του ανταγωνισμού ως μηχανισμού λειτουργίας της αγοράς26
 • B. To δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού & η Οδηγία 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές31
 • Γ. Η κατηγοριοποίηση των πράξεων αθέμιτου ανταγωνισμού και η σημασία της για την προβληματική της παρούσας εργασίας34
 • ΙΙ. Η προστασία των συμβατικών σχέσεων ως αποστολή του αστικού δικαίου37
 • Α. Η αρχή της σχετικότητας των ενοχών37
 • Β. Η παρέμβαση τρίτων σε συμβατικές σχέσεις ως αδικοπραξία40
 • Γ. Η σχέση του δικαίου των αδικοπραξιών με το δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού44
 • Κεφάλαιο Τρίτο47
 • Οι προϋποθέσεις εφαρμογής της γενικής ρήτρας του άρθρ. 1 Ν. 146/1914 & η θέση της νομολογίας και της θεωρίας στο ζήτημα της αθέμιτης παρέμβασης τρίτων σε συμβατικές σχέσεις ανταγωνιστών47
 • Ι. Οι προϋποθέσεις εφαρμογής της γενικής ρήτρας του άρθρ. 1 Ν. 146/191447
 • Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις47
 • Β. Οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρ. 1 Ν. 146/1914 κατ’ ιδίαν48
 • 1. Το υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής48
 • 2. Πράξη ανταγωνισμού50
 • 3. Σκοπός ανταγωνισμού51
 • 4. Αντίθεση στα χρηστά ήθη56
 • ΙΙ. Η θέση της νομολογίας και της θεωρίας στο ζήτημα της αθέμιτης παρέμβασης τρίτων σε συναλλακτικές σχέσεις ανταγωνιστών64
 • Α. Η νομολογία64
 • Β. Η θεωρία67
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ69
 • Ο ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΡΙΤΩΝ ΣΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ69
 • Κεφάλαιο Τέταρτο69
 • Μέθοδος προσέγγισης του προβλήματος & κριτική της παραδοσιακής τριχοτόμησης των περιπτώσεων69
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις69
 • ΙΙ. Η υποκίνηση σε αθέτηση υφιστάμενης σύμβασης71
 • Α. Η έννοια της υποκίνησης71
 • Β. Η σύμβαση76
 • Γ. Η αθέτηση της σύμβασης78
 • Δ. Υποκειμενικά στοιχεία79
 • ΙΙΙ. Η εκμετάλλευση αθετηθείσας σύμβασης80
 • ΙV. Η υποκίνηση σε νόμιμη λύση υφιστάμενης σύμβασης82
 • V. Κριτική της παραδοσιακής μεθόδου τριχοτόμησης83
 • Α. Η αφετηρία του προβλήματος: η αδυναμία ασφαλούς διάκρισης μεταξύ παρότρυνσης προς αθέτηση σύμβασης και εκμετάλλευσης αθετηθείσας σύμβασης83
 • Β. Η έλλειψη δικαιολογητικής βάσης για την ιδιαίτερη μεταχείριση της υποκίνησης σε αθέτηση σύμβασης85
 • Γ. Επί του ενδεδειγμένου τρόπου αξιολόγησης του φαινομένου της απόσπασης αντισυμβαλλομένων88
 • Κεφάλαιο Πέμπτο91
 • Η απόσπαση αντισυμβαλλομένων ως μέσο παρεμπόδισης ανταγωνιστών91
 • Ι. Ο γενικός κανόνας: ο θεμιτός χαρακτήρας της απόσπασης αντισυμβαλλομένων91
 • ΙΙ. Πιθανές εξαιρέσεις αθέμιτης παρεμπόδισης ανταγωνιστών92
 • Α. Σκοπός παρεμπόδισης92
 • B. Η συστηματικότητα της απόσπασης97
 • Κεφάλαιο Έκτο101
 • Η απόσπαση αντισυμβαλλομένων μέσω αθέμιτου επηρεασμού της βούλησής τους101
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις101
 • ΙΙ. Η χρήση παραπλανητικών πρακτικών102
 • ΙΙI. Δυσφημιστικές και συγκριτικές αναφορές στον ανταγωνιστή105
 • ΙV. Η παροχή υπερβολικά δελεαστικών οικονομικών κινήτρων108
 • V. Η δωροδοκία110
 • VI. Η χρήση επιθετικών πρακτικών111
 • Α. Γενικά111
 • Β. Περιπτώσεις έμμεσου εξαναγκασμού112
 • 1. Επίσκεψη στον ιδιωτικό ή επαγγελματικό χώρο112
 • 2. Εξ αποστάσεως επικοινωνία116
 • α. Τηλεφωνική επικοινωνία στο χώρο εργασίας116
 • β. Τηλεφωνική επικοινωνία στον ιδιωτικό χώρο126
 • γ. Άλλες μορφές εξ αποστάσεως επικοινωνίας128
 • 3. Χρησιμοποίηση των υπηρεσιών ενδιαμέσων μη επαγγελματιών129
 • 4. Εκμετάλλευση της κατάστασης σχετικής δικαιοπρακτικής ανικανότητας του υπό απόσπαση αντισυμβαλλομένου133
 • 5. Παροχή συνδρομής στη λύση της υφιστάμενης σύμβασης134
 • Κεφάλαιο Έβδομο139
 • Ειδικά ζητήματα συνδεόμενα με την απόσπαση αντισυμβαλλομένων139
 • Ι. Η απόσπαση αντισυμβαλλομένων με σκοπό την εκμετάλλευση της οργάνωσης ανταγωνιστή139
 • Α. Η απόσπαση αντισυμβαλλομένων ως μέσο απόσπασης και αξιοποίησης επιχειρηματικών απορρήτων ανταγωνιστή139
 • 1. Η προβληματική139
 • 2. Η έννοια του επιχειρηματικού απορρήτου140
 • 3. Επί του αθέμιτου χαρακτήρα της πρόσβασης σε επιχειρηματικά απόρρητα μέσω απόσπασης αντισυμβαλλομένων144
 • α. Το πεδίο εφαρμογής των άρθρ. 16 – 18 Ν. 146/1914144
 • β. Η εφαρμογή του άρθρ. 1 Ν. 146/1914148
 • i. Ο γενικός κανόνας148
 • ii. Η απόσπαση εργαζομένου με αποκλειστικό σκοπό την απόσπαση επιχειρηματικών απορρήτων151
 • iii. Η παραβίαση συμβατικού όρου για μετασυμβατική υποχρέωση εχεμύθειας152
 • iv. Η παραβίαση της με βάση την υποχρέωση πίστης συναγόμενης μετασυμβατικής υποχρέωσης εχεμύθειας156
 • Β. Η απόσπαση αντισυμβαλλομένων από ή μέσω πρώην συνεργατών της θιγόμενης επιχείρησης158
 • 1. Η προβληματική158
 • 2. Η απόσπαση αντισυμβαλλομένων από πρώην συνεργάτη για ίδιο λογαριασμό159
 • 3. Η απόσπαση αντισυμβαλλομένων από πρώην συνεργάτη για ίδιο λογαριασμό κατά παράβαση ρήτρας μετασυμβατικής απαγόρευσης ανταγωνισμού162
 • 4. Η απόσπαση αντισυμβαλλομένων από πρώην συνεργάτη για λογαριασμό τρίτου164
 • Γ. Η απόσπαση αντισυμβαλλομένων κατά παράβαση της υποχρέωσης πίστης ή συμβατικής απαγόρευσης απόσπασης166
 • 1. Η προβληματική166
 • 2. Συμβατικές σχέσεις, υποχρέωση πίστης και απαγορεύσεις απόσπασης αντισυμβαλλομένων167
 • 3. Η απόσπαση αντισυμβαλλομένων κατά παράβαση της υποχρέωσης πίστης ή συμβατικής απαγόρευσης ως πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού171
 • Κεφάλαιο Όγδοο173
 • Ειδικές μορφές εκδήλωσης του φαινομένου της παρέμβασης τρίτων σε συμβατικές σχέσεις ανταγωνιστών173
 • Ι. Η παρέμβαση τρίτων σε δίκτυα διανομής173
 • Α. Η προβληματική173
 • Β. Χρήση απατηλών μεθόδων175
 • Γ. Υποκίνηση σε συμβατική παράβαση177
 • Δ. Εκμετάλλευση συμβατικής παράβασης178
 • ΙI. Η σύναψη παράλληλης συμβατικής σχέσης182
 • ΙIΙ. Η επαναπόσπαση αντισυμβαλλομένου184
 • ΙV. Η παράβαση σύμβασης αποκλειστικής ηχογράφησης186
 • V. Η παράβαση κανόνων επαγγελματικής δεοντολογίας190
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ193
 • ΟΙ ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΘΕΜΙΤΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ193
 • Κεφάλαιο Ένατο193
 • Γενικά επί των αξιώσεων της θιγόμενης επιχείρησης193
 • Ι. Η αξίωση προς παράλειψη της προσβολής193
 • Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις193
 • Β. Κίνδυνος επανάληψης της προσβολής194
 • Γ. Κίνδυνος προσβολής για πρώτη φορά196
 • ΙΙ. Η αξίωση προς άρση της προσβολής198
 • ΙΙΙ. Η αξίωση προς αποζημίωση199
 • IV. Η παραγραφή των αξιώσεων201
 • A. Γενικά201
 • B. Ειδικά ζητήματα της παραγραφής των αξιώσεων προς άρση και παράλειψη204
 • 1. Η έναρξη της παραγραφής της αξίωσης προς παράλειψη204
 • 2. Η έναρξη της παραγραφής της αξίωσης προς παράλειψη επί διαρκών προσβολών205
 • 3. Η έναρξη της παραγραφής της αξίωσης προς αποζημίωση210
 • Κεφάλαιο Δέκατο213
 • Ειδικά ζητήματα213
 • Ι. Η απαγόρευση συνεργασίας με τον αθεμίτως αποσπασθέντα αντισυμβαλλόμενο213
 • Α. Το πρόβλημα και η θέση της νομολογίας και της θεωρίας ιδίως στην περίπτωση της αθέμιτης απόσπασης εργαζομένων213
 • Β. Ίδια θέση216
 • Γ. Το ζήτημα της απαγόρευσης συνεργασίας με άλλου είδους αθεμίτως αποσπασθέντες αντισυμβαλλομένους224
 • Δ. Το ζήτημα της προσωρινής απαγόρευσης συνεργασίας μέσω ασφαλιστικών μέτρων225
 • ΙΙ. Το ζήτημα του κύρους της συναφθείσας σύμβασης μεταξύ του αποσπάσαντος τρίτου και του αποσπασθέντος227
 • ΙΙΙ. Η συμμετοχή περισσοτέρων υποκειμένων στην αθέμιτη απόσπαση229
 • ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ233
 • ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ233
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ243
 • Ελληνική243
 • Αλλοδαπή249
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ259