Έκδοση: 2014
ISBN: 978-960-562-833-8
Σελίδες: 240
Συγγραφέας: Π. Μαντζούφας, Λ. Μαργαρίτης, Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου
Διεύθυνση Σειράς: Λ. Μαργαρίτης

Στο παρόν έργο «Η ποινική ευθύνη των Υπουργών» προσεγγίζεται το θέμα της ποινικής ευθύνης των Υπουργών στο πλαίσιο του ισχύοντος Συντάγματος. Αρχικά παρουσιάζεται η σχέση μεταξύ της πολιτικής και της ποινικής ευθύνης των μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών και προσδιορίζονται οι λόγοι που οδήγησαν ‒διαχρονικά μάλιστα‒ τον συντακτικό νομοθέτη στη διαμόρφωση ειδικής νομοθεσίας για την άσκηση ποινικών διώξεων σε βάρος τους. Περαιτέρω καταδεικνύεται ότι δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίζονται σαν «υπουργικά» αδικήματα η δωροληψία ή άλλες πράξεις που μπορεί να σχετίζονται με την άσκηση των υπουργικών καθηκόντων, αλλά δεν συνιστούν καθαυτές άσκηση πολιτικής. Τέλος, προσδιορίζεται το περιεχόμενο της ειδικής αποσβεστικής προθεσμίας, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 86 Συντ. και στον εκτελεστικό του Συντάγματος νόμο 3126/2003. Το έργο συμπληρώνεται με παράρτημα νομοθεσίας και νομολογίας.

Με το έργο αυτό οι συγγραφείς συμβάλλουν στον διάλογο που διεξάγεται σχετικά με την ανάγκη αλλαγής της σχετικής συνταγματικής διάταξης, δείχνοντας ότι τα προβλήματα που έχουν εμφανιστεί στην πράξη δεν οφείλονται κατά βάση στο Σύνταγμα, αλλά στον τρόπο ερμηνείας και εφαρμογής του, και μπορούν για τον λόγο αυτό να αντιμετωπιστούν με επάρκεια με μόνη την αλλαγή του εκτελεστικού του Συντάγματος νόμου.

 • Ι. Η σχέση πολιτικής και ποινικής ευθύνης των μελών της κυβέρνησης (Π. Μαντζούφας)1
 • 1. Εισαγωγή1
 • 2. Η αλλοίωση της πολιτικής ευθύνης των μελών της κυβέρνησης σε συνθήκες κρίσης του πολιτικού συστήματος3
 • 3. Η ποινική ευθύνη ως εκδήλωση της κρίσης εμπιστοσύνης στο πολιτικό σύστημα7
 • 4. Συμπεράσματα17
 • II. Η έννοια των «υπουργικών» αδικημάτων κατά το άρθρο 86 Συντ. (Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου)19
 • 1. Περιγραφή του θέματος19
 • 2. Το άρθρο 86 παρ. 1 Συντ.: η κρίσιμη έννοια της τέλεσης των εγκλημάτων «κατά» την άσκηση των υπουργικών καθηκόντων20
 • 3. Ο εκτελεστικός του Συντάγματος νόμος 3126/200320
 • 4. Οι παλαιότεροι νόμοι σχετικά με την ποινική ευθύνη των υπουργών22
 • 5. Οι επιλογές του ποινικού νομοθέτη για τα εγκλήματα που τελούνται «κατά» την άσκηση των καθηκόντων ενός υπαλλήλου22
 • 6. Η μεταφορά των εννοιολογικών οριοθετήσεων του ποινικού δικαίου στο άρθρο 86 Συντ.: τα «υπουργικά» αδικήματα ως «πράξεις άσκησης δημόσιας εξουσίας»24
 • 7. Επιπλέον επιχειρήματα που εισφέρει η ιστορικοβουλητική ερμηνεία του άρθρου 86 Συντ.26
 • 8. Επιχειρήματα από τη λογικοσυστηματική και τελολογική ερμηνεία του άρθρου 86 Συντ.27
 • 9. Αντιρρήσεις 31
 • 10. Συμπεράσματα33
 • III. Εξάλειψη αξιόποινου υπουργικού εγκλήματος και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (Λ. Μαργαρίτης)35
 • 1. Παραγραφή - Προθεσμία35
 • 2. Το πρόβλημα40
 • 3. Οι απόψεις που υποστηρίχθηκαν41
 • 4. Τελική θέση67
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ71
 • Α΄ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ71
 • 1. Σύνταγμα της Ελλάδος (άρθρο 86)73
 • 2. Νόμος ΦΠΣΤ΄ της 22 Δεκεμβρίου 1876/23 Φεβρουαρίου 1877 «περί της ευθύνης των υπουργών»75
 • 3. Νόμος ΧΕ΄ της 11/11 Μαρτίου 1877 «περί μεταρρυθμίσεως των διατάξεων του περί ευθύνης υπουργών νόμου»79
 • 4. ΝΔ 802 της 30.12.1970/1.1.1971 Περί ευθύνης των μελών της Κυβερνήσεως και των Υφυπουργών81
 • 5. Νόμος 2509/1997 Ποινική ευθύνη των Υπουργών91
 • 6. Νόμος 3126/2003 Ποινική ευθύνη των Υπουργών97
 • Β΄ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ109
 • 1. ΑΠ Ολ 1438/1948111
 • 2. ΑΠ 472/1950113
 • 3. ΑΠ Oλ 8/2008117
 • 4. ΕγκΕισΑΠ 4/2003127
 • 5. ΣυμβΕφΑθ 1440/2010129
 • 6. ΕιδΔικ 4/1951137
 • 7. ΣυμβΕιδΔικ 6/1990141
 • 8. ΣυμβΕιδΔικ 7/1990147
 • 9. ΕιδΔικ 9/1990155
 • 10. ΕιδΔικ 66/1992159
 • 11. ΕιδΔικ 67/1992161
 • 12. ΕιδΔικ 68/1992165
 • 13. ΕιδΔικ 69/1992167
 • 14. ΕιδΔικ 70/1992169
 • 15. ΕιδΔικ 71/1992175
 • 16. ΣυμβΕιδΔικ 1/2011195
 • 17. ΣυμβΕιδΔικ 1/2014205