Υπολογισμός και επιβολή του φόρουΣυν συμπλήρωμα ενημερωμένο με τους Ν 4308/2014 & 4316/2014 και τις Πολ. 1224/2014 & 1254/2014

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €25.00
ΝΠ €35.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2014
ISBN: 978-960-562-842-0
Σελίδες: 192
Συγγραφέας: Β. Μιχελινάκης, Ν. Σγουρινάκης

Το βιβλίο περιλαμβάνει συμπλήρωμα ενημερωμένο με τους Ν 4308/2014 & 4316/2014 και τις Πολ. 1224/2014 & 1254/2014

Από το έτος 2014 και για κάθε επόμενο έτος, επιβάλλεται Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) επί των ακινήτων και των εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί αυτών που βρίσκονται στην Ελλάδα και ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κάθε είδους νομικές οντότητες, την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους.

Ο ΕΝΦΙΑ είναι φόρος κατοχής ακίνητης περιουσίας και δικαιωμάτων επί των ακινήτων, στοχεύοντας όχι στο πρόσωπο που κατέχει την περιουσία, αλλά στο ίδιο το ακίνητο ή το δικαίωμα. Φορολογεί δηλαδή την ακίνητη περιουσία και όχι το εισόδημα που ενδέχεται να προκύπτει από αυτήν.

Ο νέος φόρος καθιερώνεται με τον Ν 4223/2013, σε αντικατάσταση του καταργηθέντος ΦΑΠ (Ν 3842/2010, άρθρα 27 έως 50, από τα οποία άρθρα παραμένει σε ισχύ μόνο το άρθρο 32 «Προσδιορισμός αξίας ακινήτων φυσικών προσώπων»). Το ποσό του φόρου, προκύπτει ως άθροισμα δύο επιμέρους φορολογικών προσδιορισμών, ήτοι: του κύριου φόρου, ο οποίος υπολογίζεται επί κάθε ακινήτου, με την ευρεία έννοια, δηλαδή οικοπέδου, κτίσματος, αγροτεμαχίου, ειδικού κτιρίου κ.λπ., διακεκριμένα και του συμπληρωματικού φόρου, ο οποίος υπολογίζεται με αναλογικό συντελεστή επί του συνόλου της αντικειμενικής αξίας της ακίνητης περιουσίας του φυσικού ή νομικού προσώπου, εφόσον όμως η αξία αυτή, υπερβαίνει το ποσό των 300.000 ευρώ. Η εκκαθάριση του φόρου γίνεται ηλεκτρονικά, χωρίς την υποχρέωση υποβολής δήλωσης, με σύνθεση της περιουσιακής κατάστασης του ιδιοκτήτη, φυσικού ή νομικού προσώπου, σύμφωνα με τα δεδομένα της δήλωσης ακινήτων (Ε9), τα οποία υπάρχουν την 1/1 κάθε φορολογικού έτους.

Στο πλαίσιο αυτό, θεωρήθηκε σκόπιμο να αναλυθεί, τόσο ο τρόπος υπολογισμού του φόρου, όσο και η ορθή απεικόνιση της ακίνητης περιουσίας και των εμπράγματων δικαιωμάτων επί αυτής στη δήλωση Ε9, ώστε να προκύψουν ορθά αποτελέσματα φορολογικής επιβάρυνσης. Αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται με την παρούσα έκδοση «ΕΝΦΙΑ Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων - Υπολογισμός και επιβολή του φόρου», μέσω της ερμηνείας των οικείων διατάξεων και της παράθεσης εφαρμογών, όπως παρουσιάζονται στην πρώτη ενότητα. Τα παραδείγματα που χρησιμοποιούνται στο έργο αφορούν μεταφορά πραγματικών εκκαθαρίσεων του φόρου, από επιλεγμένες περιπτώσεις.

Στη συνέχεια παρατίθενται οι οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση της Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) από 1.1.2014. Στην τελευταία ενότητα του βιβλίου παρουσιάζεται κωδικοποιημένη η σχετική νομοθεσία (Ν 4223/2014 και άρθρο 32 του Ν 3842/2010, έως τον Ν 4308/24.11.2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» και Ν 4276/2014, αντίστοιχα) και παρατίθενται οι εγκύκλιοι της φορολογικής διοίκησης που έχουν εκδοθεί για ρυθμιστικά θέματα του ΕΝΦΙΑ.

Το έργο απευθύνεται σε λογιστές - φοροτεχνικούς, δικηγόρους, συμβολαιογράφους και γενικά σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να ενημερωθεί για τη φορολογική μεταχείριση των ακινήτων του ως προς τον ΕΝΦΙΑ.

 • I. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ1
 • Α. Ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)1
 • Β. Αντικείμενο και υποκείμενο του φόρου2
 • 1. Αντικείμενο του φόρου2
 • 2. Υποκείμενο του φόρου4
 • 3. Επικαρπία και ψιλή κυριότητα6
 • Γ. Απαλλαγές από τον φόρο7
 • 1. Περαιτέρω απαλλαγές8
 • Δ. Ο υπολογισμός του κύριου φόρου8
 • 1. Κύριος φόρος κτισμάτων9
 • 2. Εφαρμογές12
 • 3. Κύριος φόρος ειδικών κτιρίων15
 • 4. Φόρος οικοπέδων18
 • 5. Φόρος αγροτεμαχίων24
 • Ε. Ο συμπληρωματικός φόρος29
 • 1. Φυσικά πρόσωπα29
 • 2. Νομικά πρόσωπα30
 • Στ. Εκπτώσεις και αναστολές πληρωμής34
 • Ζ. Χρόνος και τρόπος πληρωμής38
 • Η. Υποχρεώσεις τρίτων για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. (άρθρο 54Α του Ν 4174/2013)38
 • 1. Υποχρεώσεις συμβολαιογράφων - κτηματολογικών γραφείων38
 • 2. Η περίπτωση που οφείλεται εμπροθέσμως ο φόρος40
 • Θ. Λογιστική και ΕΝ.Φ.Ι.Α.40
 • Ι. Διορθώσεις και τροποποιητικές δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης44
 • II. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ51
 • Α. Πλήρης κυριότητα και επικαρπία51
 • Β. Πλήρης κυριότητα σε οικόπεδο με κτίσμα53
 • Γ. Το εμπράγματο δικαίωμα της επικαρπίας54
 • Δ. Ισόγειο διαμέρισμα55
 • Ε. Το εμπράγματο δικαίωμα της ψιλής κυριότητας56
 • ΣΤ. Ακίνητο με μεταβολή εντός του έτους58
 • Ζ. Έκπτωση από το φόρο58
 • Η. ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα ειδικά κτίρια59
 • III. ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Ε9)62
 • A. Τρόπος υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9)62
 • Β. Διευκρινίσεις για τον τρόπο αναγραφής ακινήτων στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Πολ. 1237/2014)63
 • Γ. Συμπλήρωση του εσωτερικού της δήλωσης (Πολ. 1237/2014)66
 • Δ. Επισημάνσεις94
 • 1. Πραγματική κατάσταση του ακινήτου94
 • 2. Πώς δηλώνονται οι αυθαίρετες κατασκευές94
 • 3. Διαφορετικά εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητο94
 • 4. Σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας και παρακολουθήματα94
 • 5. Μη ύπαρξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας95
 • 6. Πότε συμπληρώνονται τα στοιχεία του οικοπέδου96
 • 7. Υποχρεώσεις των ΟΤΑ96
 • 8. Μη αποπερατωμένο ακίνητο96
 • 9. Περιπτώσεις διαλυτικής και αναβλητικής αίρεσης97
 • 10. Ύπαρξη προσυμφώνου μεταβίβασης97
 • 11. Αναγραφή ακινήτων από κληρονόμο97
 • 12. Δικαιούχος ακινήτου από ΟΕΚ97
 • 13. Διόρθωση εσφαλμένου γεωγραφικού εντοπισμού98
 • 14. Το δικαίωμα υψούν στη δήλωση ακινήτων (Ε9)98
 • 15. Κτίσματα χωρίς σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας98
 • 16. Ημιτελές κτίσμα99
 • 17. Τακτοποίηση ημιυπαίθριων βάσει του Ν 3843/201099
 • 18. Μετατροπή βοηθητικών χώρων σε χώρους κύριας χρήσης με το Ν 3843/2010100
 • 19. Τακτοποίηση αυθαιρέτων κτισμάτων με τους μετέπειτα νόμους: Ν 4014/2011, άρθρο 24 παρ. 22 και Ν 4178/2013 άρθρο 24 παρ. 8 & 9101
 • 20. Δήλωση στοιχείων ακινήτων και κτηματολόγιο102
 • 21. Ανέγερση με το σύστημα της αντιπαροχής103
 • 22. Σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)103
 • 23. Σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας επί οικοπέδου103
 • 24. Ορισμός μονοκατοικίας, πολυκατοικίας, κατοικίας ή διαμερίσματος103
 • 25. Βοηθητικοί χώροι104
 • 26. Μεταφορά συντελεστή δόμησης104
 • Ε. Παραδείγματα104
 • IV. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ117
 • [1] Ν 4223/2013 [άρθρα 1-8, 13, 59]117
 • Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις117
 • [2] N 3842/2010 [άρθρο 32]140
 • Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις140
 • [3] Πολ. 1279/30.12.2013156
 • Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, για το έτος 2014156
 • [4] Πολ. 1052/19.2.2014161
 • Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2014, τρόπος αναγραφής των ακινήτων, δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται και διαδικασία υποβολής της161
 • [5] Πολ. 1185/30.7.2014167
 • Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης - πράξης διοικητικού προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014167
 • [6] Πολ. 1184/30.7.2014168
 • Μηχανογραφική διαχείριση των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων168
 • [7] Πολ. 1186/31.7.2014169
 • Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 52 του Ν 4276/2014169
 • [8] Πολ. 1209/22.9.2014171
 • Εκκαθάριση ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014171
 • [9] Πολ. 1218/3.10.2014173
 • Υποβολή και διαβίβαση ενδικοφανών προσφυγών κατά πράξεων διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. (Ν 4223/2013) έτους 2014 στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών173
 • [10] Πολ. 1232/22.10.2014174
 • Διαδικασία χορήγησης μείωσης του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014 σε φυσικά πρόσωπα για κύριους χώρους κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων κατοικιών και επαγγελματικών στεγών174
 • [11] Πολ. 1231/22.10.2014176
 • Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014176
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ179