Συν συμπλήρωμα ενημερωμένο με τους Ν 4307/2014, 4308/2014, 4312/2014, 4313/2014 και 4316/2014

Έκδοση: 2014
ISBN: 978-960-562-837-6
Σελίδες: 930
Συγγραφέας: Π. Πανταζόπουλος, Θ. Φορτσάκης

Το βιβλίο περιλαμβάνει συμπλήρωμα ενημερωμένο με τους Ν 4307/2014, 4308/2014, 4312/2014, 4313/2014 και 4316/2014

Η παρούσα Συλλογή σκοπό έχει να προσφέρει στον αναγνώστη την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, πλήρως ενημερωμένη, σε μία εύχρηστη και επίτομη έκδοση.

Η νέα εμπλουτισμένη έκδοση της Φορολογικής Νομοθεσίας είναι ενημερωμένη έως και το Ν 4305/2014 (ΦΕΚ Α΄ 237/31.10.2014) και περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τους τελευταίους νόμους, όπως ιδίως οι Ν 4272/2014, Ν 4274/2014, Ν 4276/2014, 4281/2014, Ν 4282/2014, Ν 4283/2014, Ν 4302/2014 και Ν 4303/2014, οι οποίοι τροποποίησαν το τελευταίο χρόνο τα βασικά φορολογικά νομοθετήματα που περιλαμβάνει το έργο.

Για την πληρότητα της Συλλογής κρίθηκε σκόπιμο να ενταχθούν στη νέα έκδοση πέραν των βασικών φορολογικών κωδίκων (ΚΦΕ – Ν 4172/2013, ΚΦΔιαδ – Ν 4174/2013, ΦΠΑ – Ν 2859/2000, ΚΦΑΣ – Ν 4093/2012, ΕΝΦΙΑ - Ν 4223/2013, Φορολογικό Ποινολόγιο – Ν 2523/1997) και έξι νέα νομοθετήματα: ο Κώδικας διατάξεων για την φορολογία κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από λαχεία (Ν 2961/2001), ο Ν 1587/1950 για την φορολογία μεταβιβάσεως ακινήτων, ο Ν 1078/1980 για την απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης της αγοράς πρώτης κατοικίας, ο Ν 3091/2002 για τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων, ο Ν 27/1975 για τη Φορολογία πλοίων, καθώς και το ΠΔ της 28.7.1931 για τα τέλη Χαρτοσήμου.

Επιπλέον, παρατίθεται και ο παλαιός ΚΦΕ-Ν 2238/1994, τροποποιημένος έως σήμερα, δεδομένης της πρακτικής σημασίας που έχει λόγω των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων.

Στα νομοθετήματα της Συλλογής ενσωματώθηκαν κατ΄ άρθρο σε σημειώσεις κανονιστικές αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ΄ εξουσιοδότηση των νόμων αυτών, καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες, για τη διευκόλυνση δε του αναγνώστη επισημαίνονται σε αγκύλη οι τροποποιήσεις από το Ν 4093/2012 και μετά. Στο τέλος του έργου παρατίθεται αλφαβητικό ευρετήριο.

Σκοπός της Φορολογικής Νομοθεσίας είναι να προσφέρει στον νομικό της πράξης, στον λογιστή, στον οικονομικό και φορολογικό σύμβουλο και εν γένει σε κάθε επαγγελματία που ασχολείται καθημερινά με το φορολογικό δίκαιο ένα απολύτως εύχρηστο, αλλά ταυτόχρονα και αξιόπιστο εργαλείο δουλειάς, ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες των αλλεπάλληλων και συχνά δύσληπτων μεταβολών του κανονιστικού πλαισίου της φορολογικής νομοθεσίας.

 • [1] Ν 4172/2013 Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του N 4046/2012, του N 4093/2012 και του N 4127/2013 και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-72]1
 • [2] Ν 2238/1994 Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος 111
 • [3] Ν 2859/2000 Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας333
 • [4] Ν 4093/2012 Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 [Άρθρο πρώτο, παρ. Ε, υποπαρ. Ε.1., περ. 1]465
 • [5] Ν 4174/2013 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις[Άρθρα 1-67]497
 • [6] Ν 2523/1997 Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-22 παρ. 3-13, 24-25, 38]581
 • [7] Ν 4223/2013 Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-8, 13, 59]629
 • [8] Ν 2961/2001 Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια655
 • [9] Ν 1587/1950 Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του υπ’ αριθμ. 1521/1950 Αναγκαστικού Νόμου «περί φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων»747
 • [10] Ν 1078/1980 Περί απαλλαγής εκ του φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων της αγοράς πρώτης κατοικίας, καταργήσεως και τροποποιήσεως διατάξεων προσδιορισμού εισοδήματος βάσει τεκμηρίων, καταργήσεως φορολογίας ακινήτου περιουσίας και άλλων τινών φορολογικών διατάξεων [Άρθρα 1, 15]769
 • [11] Ν 3091/2002 Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις[Άρθρα 15-18, 30 περ. η΄]775
 • [12] Ν 27/1975 Περί φορολογίας πλοίων, επιβολής εισφoράς προς ανάπτυξιν της Εμπορικής Ναυτιλίας, εγκαταστάσεως αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων785
 • [13] ΠΔ της 28.7.1931 Περί κώδικος των νόμων περί τελών χαρτοσήμου813
 • ΕΝΙΑΙΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ875