Έκδοση: 2014
ISBN: 978-960-562-333-3
Σελίδες: 476
Επιμέλεια: Ι. Καράκωστας

Η παρούσα έκδοση του «Αστικού Κώδικα» ανήκει σε μια νέα γενιά Κωδίκων της Νομικής Βιβλιοθήκης, ευέλικτων και πρακτικών, σε μικρό σχήμα τσέπης, με εύκαμπτο εξώφυλλο και λεπτό αδιαφανές χαρτί, για καθημερινή και εύκολη χρήση. Στη σειρά αυτή με τίτλο «Κώδικες Νομικής Βιβλιοθήκης», πλην του Αστικού Κώδικα, κυκλοφορούν επίσης το «Σύνταγμα», ο «Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας» (4η έκδ), η «Εργατική Νομοθεσία» (2η έκδ), το «Εταιρικό Δίκαιο», το «Γενικό Μέρος - Βιομηχανική Ιδιοκτησία - Πνευματική Ιδιοκτησία - Αξιόγραφα», ο «Ποινικός Κώδικας» (4η έκδ), ο «Κώδικας Ποινικής Δικονομίας» (5η έκδ), τα «Ναρκωτικά» (2η έκδ), η «Διοικητική Δικονομία» (4η έκδ), το «Υπαλληλικό Δίκαιο» (2η έκδ), η «Φορολογική Νομοθεσία» (4η έκδ) και οι «Φορολογικές και εργατικές υποχρεώσεις».

Οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα είναι ενημερωμένες μέχρι και το νόμο 4268/2014. Η έκδοση συμπληρώνεται και με την παράθεση των διατάξεων του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα. Τέλος, περιλαμβάνονται αναλυτικά περιεχόμενα και εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο. Αποτελεί για τον μελετητή και τον εφαρμοστή του δικαίου μία πολύ χρήσιμη, πλήρως ενημερωμένη και εύκολα μεταφερόμενη έκδοση του Αστικού Κώδικα.

 • ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ1
 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ1
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ2
 • Oι κανόνες του δικαίου γενικά [Άρθρα 1-3]2
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ3
 • Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο [Άρθρα 4-33]3
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ7
 • Φυσικό πρόσωπο [Άρθρα 34-60]7
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ11
 • Νομικά πρόσωπα [Άρθρα 61-126]11
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ22
 • Δικαιοπραξίες [Άρθρα 127-200]22
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ32
 • Αιρέσεις και προθεσμίες [Άρθρα 201-210]32
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ33
 • Αντιπροσώπευση και πληρεξουσιότητα [Άρθρα 211-235]33
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ37
 • Συναίνεση και έγκριση [Άρθρα 236-239]37
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ38
 • Προθεσμίες [Άρθρα 240-246]38
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ39
 • Παραγραφή και αποσβεστική προθεσμία [Άρθρα 247-280]39
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ45
 • Άσκηση δικαιωμάτων, αυτοδικία, άμυνα και κατάσταση ανάγκης [Άρθρα 281-286]45
 • ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ48
 • ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ48
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ48
 • Η υποχρέωση παροχής γενικά [Άρθρα 287-334]48
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ55
 • Αδυναμία παροχής και υπερημερία του οφειλέτη [Άρθρα 335-348]55
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ58
 • Υπερημερία του δανειστή [Άρθρα 349-360]58
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ60
 • Ενοχές από συμβάσεις γενικά [Άρθρα 361-373]60
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ61
 • Αρχές για τις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις [Άρθρα 374-388]61
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ64
 • Συμβατική υπαναχώρηση [Άρθρα 389-401]64
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ66
 • Αρραβώνας και ποινική ρήτρα [Άρθρα 402-409]66
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ68
 • Σύμβαση υπέρ τρίτου και σε βάρος τρίτου [Άρθρα 410-415]68
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ68
 • Απόσβεση των ενοχών [Άρθρα 416-454]68
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ74
 • Εκχώρηση [Άρθρα 455-470]74
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ76
 • Αναδοχή χρέους [Άρθρα 471-479]76
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ77
 • Ενοχή εις ολόκληρον [Άρθρα 480-495]77
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ80
 • Δωρεά [Άρθρα 496-512]80
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ82
 • Πώληση και ανταλλαγή [Άρθρα 513-573]82
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ92
 • Μίσθωση πράγματος [Άρθρα 574-618]92
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ100
 • Μίσθωση αγροτικού κτήματος ή άλλου προσοδοφόρου αντικειμένου [Άρθρα 619-640]100
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ104
 • Επίμορτη αγροληψία [Άρθρα 641-647]104
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ105
 • Σύμβαση εργασίας [Άρθρα 648-680]105
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ112
 • Σύμβαση έργου [Άρθρα 681-702]112
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ116
 • Μεσιτεία [Άρθρα 703-708]116
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ117
 • Προκήρυξη [Άρθρα 709-712]117
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ118
 • Εντολή [Άρθρα 713-729]118
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ120
 • Διοίκηση αλλοτρίων [Άρθρα 730-740]120
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ122
 • Εταιρία [Άρθρα 741-784]122
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ129
 • Κοινωνία [Άρθρα 785-805]129
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ131
 • Δάνειο [Άρθρα 806-809]131
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ132
 • Χρησιδάνειο [Άρθρα 810-821]132
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΟΓΔΟΟ133
 • Παρακαταθήκη [Άρθρα 822-833]133
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΝΑΤΟ135
 • Ευθύνη των ξενοδόχων [Άρθρα 834-839]135
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ136
 • Ισόβια πρόσοδος [Άρθρα 840-843]136
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ137
 • Παίγνιο και στοίχημα [Άρθρα 844-846]137
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ138
 • Εγγύηση [Άρθρα 847-870]138
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ141
 • Συμβιβασμός [Άρθρα 871-872]141
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ141
 • Αφηρημένη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους [Άρθρα 873-875]141
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ142
 • Έκταξη [Άρθρα 876-887]142
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ144
 • Ανώνυμα χρεόγραφα [Άρθρα 888-900]144
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ146
 • Επίδειξη πράγματος [Άρθρα 901-903]146
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΟΓΔΟΟ147
 • Αδικαιολόγητος πλουτισμός [Άρθρα 904-913]147
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΝΑΤΟ148
 • Αδικοπραξίες [Άρθρα 914-938]148
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟ152
 • Καταδολίευση των δανειστών [Άρθρα 939-946]152
 • ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ154
 • ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ154
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ154
 • Τα πράγματα και τα δικαιώματα πάνω σ’ αυτά γενικώς [Άρθρα 947-973]154
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ158
 • Νομή [Άρθρα 974-998]158
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ161
 • Η κυριότητα γενικά και το περιεχόμενό της [Άρθρα 999-1032]161
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ167
 • Κτήση κυριότητας [Άρθρα 1033-1093]167
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ176
 • Προστασία της κυριότητας [Άρθρα 1094-1112]176
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ179
 • Συγκυριότητα [Άρθρα 1113-1117]179
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ180
 • Πραγματικές δουλείες [Άρθρα 1118-1141]180
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ184
 • Προσωπικές δουλείες [Άρθρα 1142-1191]184
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ191
 • Μεταγραφή [Άρθρα 1192-1208]191
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ194
 • Ενέχυρο [Άρθρα 1209-1256]194
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ200
 • Υποθήκη [Άρθρα 1257-1345]200
 • ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ214
 • ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ214
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ214
 • Μνηστεία [Άρθρα 1346-1349]214
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ215
 • Γάμος [Άρθρα 1350-1371]215
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ218
 • Άκυρος και ακυρώσιμος γάμος [Άρθρα 1372-1385]218
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ221
 • Σχέσεις των συζύγων από το γάμο [Άρθρα 1386-1416]221
 • ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΕΜΠΤΟ-ΕΚΤΟ229
 • [Τα άρθρα 1417 έως 1437 καταργήθηκαν με το άρθρο 15 του Ν 1329/1983]229
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ229
 • Διαζύγιο [Άρθρα 1438-1446]229
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ233
 • Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή [Άρθρα 1455-1460]233
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ235
 • Συγγένεια [Άρθρα 1461-1484]235
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ242
 • Διατροφή από το νόμο [Άρθρα 1485-1504]242
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ246
 • Σχέσεις γονέων και τέκνων [Άρθρα 1505-1541]246
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ256
 • [Εξώγαμα τέκνα - Καταργήθηκε με το Ν 1329/1983]256
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ256
 • Υιοθεσία [Άρθρα 1542-1588]256
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ266
 • Επιτροπεία ανηλίκου [Άρθρα 1589-1654]266
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ280
 • Αναδοχή ανηλίκου [Άρθρα 1655-1665]280
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ282
 • Δικαστική συμπαράσταση [Άρθρα 1666-1688]282
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ288
 • Δικαστική επιμέλεια ξένων υποθέσεων [Άρθρα 1689-1694]288
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ289
 • [Δικαστική αντίληψη - Καταργήθηκε με το Ν 2447/1996]289
 • ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ290
 • ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ290
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ290
 • Η κληρονομική διαδοχή γενικά [Άρθρα 1710-1715]290
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ291
 • Σύνταξη, ανάκληση και δημοσίευση διαθηκών [Άρθρα 1716-1780]291
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ307
 • Περιεχόμενο της διαθήκης [Άρθρα 1781-1812]307
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ312
 • Εξ αδιαθέτου διαδοχή [Άρθρα 1813-1824]312
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ315
 • Νόμιμη μοίρα [Άρθρα 1825-1845]315
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ319
 • Αποδοχή και αποποίηση της κληρονομίας [Άρθρα 1846-1859]319
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ322
 • Κληρονομική αναξιότητα [Άρθρα 1860-1864]322
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ323
 • Σχολάζουσα κληρονομία [Άρθρα 1865-1870]323
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ324
 • Αγωγή περί κλήρου [Άρθρα 1871-1883]324
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ326
 • Σχέσεις περισσότερων κληρονόμων [Άρθρα 1884-1894]326
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ328
 • Συνεισφορά [Άρθρα 1895-1900]328
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ329
 • Κληρονόμος με απογραφή [Άρθρα 1901-1912]329
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ331
 • Δικαστική εκκαθάριση της κληρονομίας [Άρθρα 1913-1922]331
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ333
 • Κληρονομικό καταπίστευμα [Άρθρα 1923-1941]333
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ337
 • Εκποίηση της κληρονομίας [Άρθρα 1942-1955]337
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ339
 • Κληρονομητήριο [Άρθρα 1956-1966]339
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ343
 • Κληροδοσίες [Άρθρα 1967-2010]343
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ351
 • Τρόπος [Άρθρα 2011-2016]351
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ352
 • Εκτελεστής της διαθήκης [Άρθρα 2017-2031]352
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ354
 • Δωρεά αιτία θανάτου [Άρθρα 2032-2035]354
 • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ356
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ356
 • Μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 1-101]356
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ376
 • Ουσιαστικές διατάξεις [Άρθρα 103-121]376
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ382