Έκδοση: 2014
ISBN: 978-960-562-841-3
Σελίδες: 320
Συγγραφέας: Τ. Σταυρακίδης
Διεύθυνση Σειράς: Γ. Μιχαλόπουλος, Λ. Αθανασίου, Ε. Περάκης, Γ. Σωτηρόπουλος, Δ. Τζουγανάτος

Στην παρούσα μονογραφία με τίτλο «Ελαττωματικές αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρίας» πυρήνας του αντικειμένου έρευνας αποτελεί ο προσδιορισμός των προϋποθέσεων ύπαρξης ελαττωματικής απόφασης του ΔΣ μιας ΑΕ, καθώς και οι πιθανοί τρόποι εξάλειψης του ελαττώματος. Ερευνώνται ακόμα, τόσο από τη θεωρία όσο και από την ελληνική νομολογία, τα κριτήρια υπαγωγής της ελαττωματικότητας σε μια από τις διαμορφωμένες από τον νόμο κατηγορίες και οι συνέπειες που έχει η επιλογή αυτή στα πλαίσια της δικονομικής μεταχείρισης των ελαττωματικών αποφάσεων του ΔΣ.

Στο τέλος του έργου εξετάζονται και τα ζητήματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου που εγείρονται στις υποθέσεις προσβολής των ελαττωματικών αποφάσεων ΔΣ με στοιχεία διεθνότητας.

Το παρόν έργο στοχεύει να φανεί χρήσιμο και στον δικηγόρο της πράξης και σε όλους τους νομικούς, που αντικείμενο έρευνας και πρακτικής αποτελεί το εταιρικό δίκαιο.

Η μονογραφία ολοκληρώνεται με πλούσια βιβλιογραφία , καθώς και αναλυτικό ευρετήριο λημμάτων.

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ1
 • Ι. Το δ.σ. ως υποχρεωτικό όργανο διοίκησης της α.ε. και ο κανόνας της συλλογικής του δράσης 1
 • ΙΙ. Ζήτημα από το μη εναρμονισμένο τμήμα του εταιρικού δικαίου5
 • ΙΙΙ. Η απουσία νομοθετικής ρύθμισης στον ισχύοντα ΚΝ 2190/1920. Το πρότυπο της τριχοτόμησης των ελαττωμάτων της απόφασης γ.σ. στον ισχύοντα ΚΝ 2190/1920 και η ρύθμιση του ζητήματος σε άλλες μορφές νομικών προσώπων6
 • IV. Αναγκαιότητα εισαγωγής νομοθετικής ρύθμισης;7
 • V. Διάρθρωση της μελέτης8
 • ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ11
 • Οι προϋποθΕσεις Υπαρξης ελαττωματικΗς απΟφασης δ.σ. και οι δυνατΟτητεσ εξΑλειψης του ελαττΩματοσ13
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ13
 • ΟΙ προϋποθΕσεις Υπαρξης ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗΣ απΟφασης Δ.Σ.13
 • Ι. Η απόφαση του δ.σ. ως αντικείμενο ελαττωματικότητας13
 • Α) Η ενδοεταιρική λειτουργία και η νομική φύση της απόφασης του δ.σ. 13
 • Β) Οι εξουσίες του δ.σ. ως κριτήριο οριοθέτησης της δράσης του και της ελαττωματικότητας των αποφάσεών του 16
 • Γ) Οι αποφάσεις του δ.σ. μετά την πτώχευση της εταιρίας18
 • ΙΙ. Τα ελαττώματα των αποφάσεων του δ.σ.19
 • Α) Ανυπόστατες αποφάσεις δ.σ.20
 • 1. Απόφαση χωρίς συνεδρίαση του δ.σ. ή δια περιφοράς του πρακτικού που δεν υπογράφεται από όλα τα μέλη του δ.σ.21
 • 2. Απόφαση που δεν προέρχεται από μέλη του δ.σ.22
 • 3. Απόφαση ειλημμένη χωρίς να πληρούται το ελάχιστο ποσοστό απαρτίας25
 • Β) Περιπτώσεις διαδικαστικών ελαττωμάτων αποφάσεων δ.σ.26
 • 1. Παράλειψη της διαδικασίας συγκρότησης του δ.σ. σε σώμα26
 • 2. Πλημμέλειες που αφορούν στη σύνθεση του δ.σ.27
 • 3. Πλημμέλειες που αφορούν στη σύγκληση του δ.σ.30
 • 4. Πλημμέλειες που αφορούν στη συγκρότηση του δ.σ. 35
 • i) Μη νόμιμη συγκρότηση του δ.σ. λόγω συμμετοχής προσώπων που δεν έχουν το δικαίωμα αυτό36
 • ii) Μη νόμιμη συγκρότηση λόγω αποκλεισμού μελών του δ.σ. που είχαν δικαίωμα συμμετοχής40
 • 5. Πλημμέλειες που αφορούν στη συνεδρίαση του δ.σ.40
 • i) Συνεδρίαση του δ.σ. εκτός έδρας της εταιρίας40
 • ii) Συνεδρίαση του δ.σ. με τηλεδιάσκεψη41
 • 6. Ο αντίκτυπος της μη παροχής οφειλομένων πληροφοριών στα μέλη του δ.σ.42
 • 7. Ιδίως η περίπτωση της έλλειψης απαρτίας και/ή πλειοψηφίας45
 • i) Απόφαση ληφθείσα χωρίς την τήρηση των προβλεπόμενων για την απαρτία και την πλειοψηφία ρυθμίσεων45
 • ii) Απόφαση ληφθείσα λόγω μη νόμιμου σχηματισμού της απαρτίας και της πλειοψηφίας47
 • α) Ευθεία εφαρμογή του άρθρου 66 ΑΚ για τις αποφάσεις του δ.σ. α.ε.49
 • β) Πεδίο εφαρμογής του άρθρου 66 ΑΚ49
 • γ) Συνέπειες παράβασης του άρθρου 66 ΑΚ51
 • iii) Συνέπειες έλλειψης της απαιτούμενης για τη λήψη απόφασης απαρτίας ή πλειοψηφίας55
 • 8. Συνέπειες από τη μη τήρηση ή την πλημμελή τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του δ.σ.57
 • 9. Συνέπειες από πλημμέλειες μεταγενέστερες της λήψης απόφασης (ανενεργές αποφάσεις).59
 • Γ) Ελαττωματικότητα απόφασης δ.σ. οφειλόμενη στο περιεχόμενό της65
 • 1. Αντίθεση του περιεχομένου της απόφασης σε διάταξη νόμου65
 • i) Καταχρηστικές αποφάσεις του δ.σ. 66
 • α) Καταχρηστικές αποφάσεις λόγω αδικαιολόγητης προσβολής των νομίμων συμφερόντων της μειοψηφίας ή προσβολής της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων (détournement de pouvoirs)67
 • β) Ελαττωματικές αποφάσεις λόγω κατάχρησης της διαχειριστικής εξουσίας (excès de pouvoirs) 70
 • ii) Έλλειψη αρμοδιότητας του δ.σ. 73
 • 2. Αντίθεση του περιεχομένου της απόφασης σε διάταξη του καταστατικού82
 • 3. Η επίδραση της ελαττωματικής απόφασης γ.σ. στο κύρος της απόφασης δ.σ. Η επενέργεια των ελαττωματικών αποφάσεων του δ.σ. σε μεταγενέστερες αποφάσεις του 85
 • 4. Επίδραση εξωεταιρικών συμφωνιών στο κύρος αποφάσεων δ.σ.86
 • III. Ο αιτιώδης σύνδεσμος ανάμεσα στην παράβαση και τη λήψη απόφασης90
 • Α) Ο αιτιώδης σύνδεσμος στις ελαττωματικές λόγω διαδικαστικής πλημμέλειας αποφάσεις91
 • 1. Ο αιτιώδης σύνδεσμος στις αποφάσεις της γ.σ. 92
 • 2. Ο αιτιώδης σύνδεσμος στις αποφάσεις του δ.σ.97
 • Β) Η σύνδεση του ελαττώματος με το κύρος της απόφασης και ειδικότερα η επίδραση της ελαττωματικής ψήφου στο κύρος της απόφασης του δ.σ. 100
 • Γ) Ειδικές περιπτώσεις νομοθετικών εξαιρέσεων από την αρχή του αιτιώδους συνδέσμου104
 • 1. Η περίπτωση της παράλειψης διάρθρωσης του δ.σ. εισηγμένης α.ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3016/2002104
 • 2. Ελάττωμα της απόφασης δ.σ. για σύγκληση της γ.σ.105
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ108
 • Η επιγενΕστερη εξΑλειψη του ελαττΩματος της απΟφασης δ.σ. και η απΩλεια του δικαιΩματος προβολΗς του108
 • Ι. Η «επικύρωση» της απόφασης του δ.σ.109
 • Α) Το περιεχόμενο της επικυρωτικής απόφασης110
 • Β) Η ενέργεια της επικυρωτικής απόφασης111
 • Γ) Ζητήματα αρμοδιότητας113
 • Δ) Προσδιορισμός των ελαττωμάτων που δύνανται να εξαλειφθούν με την επικύρωση της απόφασης114
 • ΙΙ. Η έγκριση της ληφθείσας από αναρμόδιο δ.σ. απόφασης από την αρμόδια γ.σ.116
 • ΙΙΙ. Η επίδραση της οριστικής ισχυροποίησης των αποφάσεων της γ.σ. στο κύρος των αποφάσεων του δ.σ.117
 • IV. Η θεραπευτική ενέργεια της τήρησης των διατυπώσεων δημοσιότητας120
 • V. Η θεραπευτική παρέλευση προθεσμίας για την προβολή του ελαττώματος121
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ123
 • Οι θΕσεις της ελληνικΗς θεωρΙας και νομολογΙας σχετικΑ με τις ελαττωματικΕς αποφΑσεις δ.σ. ανΩνυμης εταιρΙας και η δικονομικΗ μεταχεΙριση αυτΩν126
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ126
 • η νομικΗ μεταχεΙριση των ελαττωμΑτων των αποφΑσεων του δ.σ.126
 • Ι. Η παραδοσιακή θέση της ελληνικής θεωρίας και νομολογίας: άρνηση αναλογικής εφαρμογής των διατάξεων του ΚΝ 2190/1920 για τις ελαττωματικές αποφάσεις της γ.σ. και προσφυγή στις διατάξεις του κοινού δικαίου.126
 • Α) Η ρύθμιση των ελαττωματικών αποφάσεων της συνέλευσης των εταίρων νομικού προσώπου127
 • 1. Η ακυρωσία και η ακυρότητα των αποφάσεων συλλογικών οργάνων σε ρυθμίσεις που προηγήθηκαν χρονικά των διατάξεων 35α-35γ του ΚΝ 2190/1920127
 • 2. Η ρύθμιση των ελαττωματικών αποφάσεων της γ.σ. στην α.ε. 131
 • 3. Η νέα ρύθμιση των ελαττωματικών αποφάσεων της γ.σ. ως νομοθετικό παράδειγμα για τη ρύθμιση των ελαττωματικών αποφάσεων της συνέλευσης εταίρων άλλων εταιρικών μορφών141
 • Β) Η αναλογική εφαρμογή των ρυθμίσεων για τις ελαττωματικές αποφάσεις των συνελεύσεων των εταίρων στις αποφάσεις των διοικητικών οργάνων143
 • Γ) Οι διατυπωθείσες στην επιστήμη απόψεις για τη ρύθμιση των ελαττωματικών αποφάσεων δ.σ. α.ε.147
 • 1. Η απόρριψη της αναλογικής εφαρμογής των ρυθμίσεων για τις ελαττωματικές αποφάσεις της γ.σ.147
 • 2. Η πρόκριση της εφαρμογής του διατάξεων του κοινού δικαίου 151
 • II. Κριτική της παραδοσιακής θέσης και νεώτερες επιστημονικές εξελίξεις154
 • Α) Η ακαταλληλότητα της απόλυτης ακυρότητας των δικαιοπραξιών ως μορφή καθολικής κύρωσης για τις ελαττωματικές αποφάσεις του δ.σ. 155
 • Β) Η προβληματική εφαρμογή της σχετικής ακυρότητας για τα διαδικαστικά ελαττώματα αποφάσεων δ.σ. 161
 • Γ) Η ανεπάρκεια της 101 ΑΚ165
 • Δ) Η εφαρμογή της ακυρωσία για τις ελαττωματικές αποφάσεις του δ.σ.166
 • 1. Η εφαρμογή της γενικής αρχής περί απομάκρυνσης από τον κανόνα της ακυρότητας στις ελαττωματικές αποφάσεις του δ.σ. 166
 • 2. Η επέκταση της εφαρμογής της ακυρωσίας στις αποφάσεις του δ.σ., όταν αυτό ενεργεί όπως η γ.σ. 173
 • 3. Ενδιάμεσο συμπέρασμα178
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ182
 • Η ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗ μεταχεΙριση ΤΩΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ αποφΑσεων ΤΟΥ Δ.Σ.182
 • Ι. Η διαδικασία προσβολής των ελαττωματικών αποφάσεων182
 • Α) Προθεσμία προσβολής και οι συνέπειες της παράλειψης τήρησής της182
 • Β) Το ένδικο βοήθημα και οι εναλλακτικοί τρόποι προβολής των ελαττωμάτων192
 • Γ) Ειδικά η εκδίκαση της αγωγής 195
 • 1. Ενεργητική νομιμοποίηση195
 • i) Για την επίκληση των διαδικαστικών ελαττωμάτων196
 • ii) Για την επίκληση των ουσιαστικών ελαττωμάτων206
 • 2. Παθητική νομιμοποίηση212
 • 3. Διαδικασία εκδίκασης214
 • 4. Αρμόδιο δικαστήριο215
 • 5. Υπαγωγή της διαφοράς σε διαιτησία ή σε διαμεσολάβηση216
 • 6. Δυνατότητα ασφαλιστικών μέτρων217
 • i) Παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας έναντι ακυρώσιμων αποφάσεων δ.σ. 217
 • ii) Παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας έναντι άκυρων αποφάσεων δ.σ.222
 • 7. Κατανομή του βάρους απόδειξης223
 • II. Η ισχύς της δικαστική απόφασης224
 • Α) Το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης224
 • Β) Αποτελέσματα της δικαστικής απόφασης224
 • 1. Δεδικασμένο και διαπλαστική ενέργεια της δικαστικής απόφασης224
 • 2. Η αναδρομική ενέργεια της δικαστικής απόφασης226
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ230
 • ΖητΗματα ιδιωτικοΥ διεθνοΥς δικαΙου230
 • Ι. Διεθνής δικαιοδοσία επί ζητημάτων κύρους των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου.230
 • Α) Το πεδίο εφαρμογή της lex societatis ως κανόνας θεμελίωσης αποκλειστικής διεθνούς δικαιοδοσίας για ζητήματα κύρους των αποφάσεων του δ.σ. 233
 • 1. Η έννοια του κύρους των αποφάσεων των οργάνων του νομικού προσώπου του άρθρου 22 στχ. 2΄ του Κανονισμού 44/2001 στη νομολογία του ΔικΕΕ234
 • 2. Η lex societatis ως κανόνας αποκλειστικής διεθνούς δικαιοδοσίας μόνο για διαφορές των οποίων το κύρος των αποφάσεων των οργάνων τους συνιστά το κύριο αντικείμενο της δίκης235
 • Β) Η έννοια της έδρας ως κριτήριο θεμελίωσης διεθνούς δικαιοδοσίας237
 • Γ) Διεθνής δικαιοδοσία επί αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων για προσωρινή αναστολή της ισχύος της απόφασης του δ.σ.238
 • ΙΙ. Εφαρμοστέο δίκαιο επί ζητημάτων κύρους των αποφάσεων του δ.σ.242
 • ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ247
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ259
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ289