Έκδοση: 2014
ISBN: 978-960-562-836-9
Σελίδες: 216
Συγγραφέας: Χρ. Γκόρτσος
Διεύθυνση Σειράς: Χρ. Γκόρτσος, Κ. Στεφάνου

H μελέτη “The new EU Directive (2014/49/EU) on deposit guarantee schemes: an element of the European Banking Union” αποσκοπεί σε μια συστηματική παρουσίαση και συνεκτική ανάλυση των διατάξεων της νέας Οδηγίας (2014/49/ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, «περί των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων».

Η Οδηγία αποτελεί τμήμα του νέου Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Δικαίου, όπως αυτό έχει σταδιακά διαμορφωθεί από το 2008, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά: i) οι ρυθμιστικές αστοχίες που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της πρόσφατης (2007-2009) διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης, ii) η ανάγκη για περαιτέρω «εξευρωπαϊσμό» του «διχτυού ασφαλείας του τραπεζικού συστήματος», απόρροια της τρέχουσας (και ολοένα εντεινόμενης) δημοσιονομικής κρίσης και κρίσης χρέους στην ευρωζώνη, με απώτερο στόχο την εγκαθίδρυση μιας Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης.

Η μονογραφία “The new EU Directive (2014/49/EU) on deposit guarantee schemes: an element of the European Banking Union” είναι δομημένη σε πέντε ενότητες: i) η Ενότητα Α οριοθετεί τη θέση της Οδηγίας εντός του νομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης και, εν γένει, των νομικών πράξεων που αποτελούν τις πηγές του Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Δικαίου, ii) η Ενότητα Β αναλύει τις γενικές πτυχές της Οδηγίας, συμπεριλαμβανομένου του αντικειμένου της, του πεδίου εφαρμογής της, καθώς και των κανόνων που αφορούν τη σύσταση, την επίσημη αναγνώριση και την εσωτερική λειτουργία των εθνικών συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων, iii) η Ενότητα Γ επικεντρώνεται στην ανάλυση των διατάξεων της Οδηγίας αναφορικά με τη θέση των πιστωτικών ιδρυμάτων ως μελών των συστημάτων εγγύησης καταθέσεων, iv) η Ενότητα Δ εξετάζει τις ρυθμίσεις που άπτονται της χρηματοδότησης των εν λόγω συστημάτων, και v) η Ενότητα Ε αναλύει τους κανόνες σχετικά με την αποπληρωμή των καλυπτόμενων καταθέσεων.

Τέλος, οι καταληκτικές παρατηρήσεις αποτυπώνουν τα στοιχεία συνέχειας και αλλαγής που επήλθαν σε σχέση με την Οδηγία 94/19/ΕΚ αναφορικά με την ίδια θεματική και περιλαμβάνουν μια συνολική αξιολόγηση των νέων διατάξεων.

 • Introduction1
 • Section A:3
 • The Directive in the context of the European Banking Union3
 • 1. The political agenda3
 • 1.1 The decisions of June 20123
 • 1.2 The outline of the reform agenda4
 • 2. Legislative actions – the new institutional and regulatory framework8
 • 2.1 Introductory remarks8
 • 2.2 Authorisation, prudential supervision and prudential regulation of credit institutions8
 • 2.2.1 The Single Supervisory Mechanism (‘SSM’)8
 • 2.2.2 The single rulebook10
 • 2.3 Resolution of credit institutions12
 • 2.3.1 The Single Resolution Mechanism (‘SRM’) and the Single Resolution Fund (‘SRF’)12
 • 2.3.2 The single rulebook14
 • 2.4 Deposit guarantee schemes16
 • 2.4.1 A Single Deposit Guarantee Scheme16
 • 2.4.2 The single rulebook16
 • 3. The uncompleted agenda16
 • 3.1 Introductory remarks16
 • 3.2 Direct recapitalisation of credit institutions by the ESM16
 • 3.3 The ECB as lender of last resort18
 • 3.4 Winding-up of credit institutions19
 • 4. Final remarks: European banking law in the era of the European Banking Union20
 • 4.1 The sources of European banking law20
 • 4.2 The law-making process ‘in a nutshell’20
 • Section B:29
 • General aspects of the Directive29
 • 1. Subject matter of the Directive29
 • 1.1 Introductory remarks29
 • 1.2 Legal basis of the Directive31
 • 1.3 Functions of DGSs31
 • 1.4 In particular: harmonisation with a view to increasing the stability of the banking system and the protection of depositors32
 • 1.4.1 General considerations32
 • 1.4.2 Aims of harmonisation34
 • 1.5 International benchmarking: the 2009 ‘Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems’35
 • 2. Field of application of the Directive37
 • 2.1 DGSs and credit institutions covered by the field of application37
 • 2.1.1 Types of DGSs covered37
 • 2.1.1.1 General overview37
 • 2.1.1.2 In particular: IPSs38
 • 2.1.2 Credit institutions covered40
 • 2.2 DGSs excluded from the field of application40
 • 3. Timetable for implementation and transposition into national legislation - Reports of the Commission and the EBA by 201941
 • 3.1 Timetable of implementation and transposition into national legislations41
 • 3.1.1 In general41
 • 3.1.2 Repeal of Directive 94/19/EC42
 • 3.1.3 Administrative issues43
 • 3.2 Reports of the Commission and the EBA by 201944
 • 3.2.1 The Commission’s Reports44
 • 3.2.2 The EBA’s Report45
 • 3.2.2.1 Introductory remarks45
 • 3.2.2.2 The content of the Report46
 • 4. Introduction, official recognition and internal functioning of DGSs46
 • 4.1 General overview46
 • 4.2 Introduction and official recognition of DGSs by Member States48
 • 4.2.1 General aspects48
 • 4.2.2 Merger of Member States’ DGSs - establishment of cross-border DGSs49
 • 4.3 Internal functioning of DGSs49
 • 4.3.1 Supervision of DGSs49
 • 4.3.1.1 Designated authorities49
 • 4.3.1.2 The role of the EBA and the Commission50
 • 4.3.2 Provision of information to DGSs - processing of depositors’ personal data51
 • 4.3.3 Stress testing of DGSs’ systems52
 • Section C:55
 • Credit institutions as members of DGSs and related issues55
 • 1. Terms and conditions of credit institutions’ membership in DGSs - cooperation requirements55
 • 1.1 General overview55
 • 1.2 EU credit institutions56
 • 1.2.1 The mandatory membership rule56
 • 1.2.2 Administrative issues59
 • 1.3 Branches of EU credit institutions established in other Member States60
 • 1.3.1 The ‘home country rule’60
 • 1.3.2 ‘Home-host’ DGSs’ cooperation61
 • 1.4 Branches of non-EU credit institutions established in Member States62
 • 1.5 Exclusion of credit institutions from membership in DGSs64
 • 1.6 In particular: credit institutions’ ‘mobility’ between DGSs64
 • 1.7 Specific provisions regarding cooperation among DGSs65
 • 1.7.1 General rules65
 • 1.7.2 In particular: ‘cooperation agreements’66
 • 2. Depositor information67
 • 2.1 General overview67
 • 2.2 Depositor information requirements68
 • 2.2.1 Requirements imposed on credit institutions68
 • 2.2.2 Requirement imposed on DGSs69
 • 2.3 The use of depositor information in advertising69
 • 2.4 Specific depositor protection in the case of corporate operations70
 • Section D:75
 • Arrangements for the financing of DGSs75
 • 1. General overview75
 • 2. DGSs’ funds: the ‘available financial means’76
 • 2.1 Main aspects76
 • 2.1.1 The rule76
 • 2.1.2 Definition of the term ‘available financial means’76
 • 2.1.3 The ex ante ‘target level’78
 • 2.1.3.1 The rule78
 • 2.1.3.2 Deviating provisions79
 • 2.1.4 Investment policy81
 • 2.1.5 Information requirements82
 • 2.2 The use of available financial means82
 • 2.2.1 General overview82
 • 2.2.2 Depositors’ repayment82
 • 2.2.3 Contribution to resolution financing83
 • 2.2.3.1 The provisions of Article 11 of Directive 2014/49/EU83
 • 2.2.3.2 The provisions of Article 109 of the BRRD84
 • 2.2.3.2.1 Introductory remarks84
 • 2.2.3.2.2 The specific conditions84
 • 2.2.3.3 The provisions of Article 79 of the SRM Regulation89
 • 2.2.3.3.1 The rules89
 • 2.2.3.3.2 The exemption90
 • 2.2.4 Adoption of ‘alternative measures’ to prevent credit institutions’ failure91
 • 2.2.4.1 The rationale91
 • 2.2.4.2 The conditions91
 • 2.2.4.3 Other provisions93
 • 2.2.5 Financing of measures to preserve the access of depositors to covered deposits in the context of national insolvency proceedings94
 • 3. Sources of DGSs’ financing94
 • 3.1 Categories of sources94
 • 3.1.1 Ex ante funding: regular credit institutions’ contributions94
 • 3.1.2 Ex post funding95
 • 3.1.2.1 General overview95
 • 3.1.2.2 Ex post extraordinary contributions95
 • 3.1.2.3 Borrowing between DGSs96
 • 3.1.2.4 Alternative funding arrangements97
 • 3.1.3 Mandatory contributions98
 • 3.2 Calculation of credit institutions’ contributions to DGSs98
 • 3.2.1 General provisions98
 • 3.2.2 In particular: use of DGSs’ own risk-based methods100
 • 3.2.3 The role of the EBA100
 • Section E:103
 • Repayment of covered deposits103
 • 1. Extent of coverage103
 • 1.1 Definition of the term ‘deposit’103
 • 1.1.1 Items included103
 • 1.1.2 Items excluded103
 • 1.2 Eligible and non-eligible deposits105
 • 1.2.1 Mandatory exclusion105
 • 1.2.1.1 Introductory remarks105
 • 1.2.1.2 Categories of ‘non-eligible’ deposits106
 • 1.2.2 Member States’ discretions109
 • 1.2.2.1 Optional inclusion109
 • 1.2.2.2 Optional exclusion109
 • 1.3 Coverage level111
 • 1.3.1 From Directive 94/19/EC to Directive 2014/49/EU111
 • 1.3.2 The rule112
 • 1.3.3 In particular: Member States with a derogation113
 • 1.3.4 Exemptions113
 • 1.3.4.1 Permanent exemptions113
 • 1.3.4.1.1 Compulsory exemption: ‘temporary high balances’113
 • 1.3.4.1.2 Optional exemption: old-age pension schemes114
 • 1.3.4.2 Transitional exemption115
 • 1.3.5 Transitional provision116
 • 1.3.6 Institutional aspects116
 • 1.3.6.1 Review of the coverage level by the Commission116
 • 1.3.6.2 Delegated act by the Commission116
 • 2. Protection of covered deposits in the case of a credit institution’s resolution: the provisions of the BRRD118
 • 3. Determination of the repayable amount120
 • 3.1 The rule120
 • 3.2 Joint accounts120
 • 3.3 Absolutely entitled persons121
 • 3.3.1 The provisions of Article 8121
 • 3.3.2 Issues for consideration122
 • 3.4 Set-off of deposits with depositor liabilities122
 • 3.5 Other provisions123
 • 4. Repayment procedure (‘payout’)124
 • 4.1 Activation of the procedure: the concept of ‘unavailable deposits’124
 • 4.2 The repayment period126
 • 4.2.1 The provisions of Directive 94/19/EC126
 • 4.2.2 The provisions of Directive 2014/49/EU126
 • 4.2.2.1 The rule126
 • 4.2.2.2 The exemptions127
 • 4.2.2.2.1 Transitional extention of the repayment period127
 • 4.2.2.2.2 Prolongation of the repayment period or deferral of repayments129
 • 4.2.2.2.3 Suspension of repayment130
 • 4.2.2.2.4 No repayment130
 • 4.3 Currency of repayment130
 • 4.4 Other provisions131
 • 5. Claims and related issues131
 • 5.1 DGSs’ right of subrogation131
 • 5.1.1 The provisions of Directive 2014/49/EU131
 • 5.1.2 Ranking of deposits and DGSs’ rights in insolvency hierarchy: Article 108 of the BRRD132
 • 5.2 DGSs’ claims against credit institutions in the context of resolution proceedings133
 • 5.3 Depositors’ claims against DGSs134
 • F. Concluding remarks135
 • 1. Elements of continuity135
 • 2. Elements of change – new elements136
 • 3. Final considerations137
 • Primary sources139
 • A. International Law139
 • B. EU Law139
 • 1. Treaties139
 • 2. Regulations140
 • 2.1 Regulations of the Council140
 • 2.2 Regulations of the European Parliament and of the Council140
 • 3. Directives of European Parliament and of the Council141
 • 4. Legal acts of the ECB144
 • 4.1 Regulations144
 • 4.2 Decisions144
 • 4.3 Other145
 • 5. Other (in chronological order)145
 • Secondary sources147
 • Appendix I 153
 • Appendix II167