Η Αγγλοσαξονική επίδραση στην Ηπειρωτική Ευρώπη του 18ου και 19ου αιώνα

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €40.00
ΝΠ €50.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2014
ISBN: 978-960-562-814-7
Σελίδες: 512
Συγγραφέας: Θ. Αντωνίου, Γ. Γεραπετρίτης
Διεύθυνση Σειράς: Θ. Αντωνίου

Το παρόν έργο «Ευρωπαϊκή Συνταγματική Ιστορία» αποτελεί τον τρίτο τόμο της σειράς της Νομικής Βιβλιοθήκης «Εγχειρίδια Δημοσίου Δικαίου και Ευρωπαϊκού Δημοσίου Δικαίου». Σκοπός του παρόντος έργου είναι, πρωτίστως, να αναδειχτούν οι ιστορικοί θεσμοί των εννόμων τάξεων που άσκησαν τη μεγαλύτερη επίδραση στη διαμόρφωση του δικαίου και μέσα σε αυτές οι τρεις μεγάλοι πυλώνες, δηλαδή η συνταγματική ιστορία, τα συνταγματικά κείμενα και η συνταγματική θεωρία.

Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται στο έργο τέσσερις έννομες τάξεις: η Αγγλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Γαλλία και η Γερμανία. Η επιλογή των συγγραφέων ήταν η έρευνα να αναδειχτεί ανά χώρα, αν και σε πολλά σημεία αναδεικνύεται η αλληλεπίδραση των θεσμών περισσοτέρων εννόμων τάξεων ακόμη και εκτός των τεσσάρων. Ο λόγος είναι ότι κάθε χώρα έχει τέτοιας έκτασης διαφορετικά χαρακτηριστικά, ώστε να είναι απολύτως απαραίτητο να εξηγηθούν αυτά πριν ο μελετητής προχωρήσει σε ανάλυση της ιστορίας των θεσμών της. Οι έννομες τάξεις της Γαλλίας και της Γερμανίας εξετάζονται από την άποψη της γένεσης και σταθεροποίησης του συνταγματικού κράτους και γιʼ αυτό η έρευνα εντοπίζεται στον 18ο και 19ο αιώνα. Έτσι στη μεν Γαλλία η έρευνα σταματά στη Γ΄ Γαλλική Δημοκρατία ενώ στη Γερμανία στη δημιουργία του ενωμένου γερμανικού κράτους από τον Bismarck με το Σύνταγμα της Αυτοκρατορίας του 1871.

Ειδικότερα, στο εγχειρίδιο προηγείται η ανάλυση των τεσσάρων εννόμων τάξεων και ακολουθεί το παράρτημα με τις βασικές πρωτογενείς πηγές τους. Για μεν την Αγγλία και τις ΗΠΑ τα κείμενα διατηρήθηκαν στην αγγλική γλώσσα (εκτός από το αμερικανικό Σύνταγμα, που παρουσιάζεται και σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα), δεδομένου ότι, αφενός, είναι εξαιρετικά ευρέως διαδεδομένη ώστε να μη δημιουργεί προβλήματα κατανόησης και, αφετέρου, είναι πάντοτε προτιμότερο να προσφεύγει ο μελετητής στη γλώσσα σύνταξης του νομικού κειμένου για την καλύτερη κατανόησή του αλλά και την καλύτερη αίσθηση της γλωσσικής υφής του πρωτότυπου κειμένου. Το γερμανικό Σύνταγμα του 1849 καθώς και τα γαλλικά Συντάγματα 1791 και 1793 παρατίθενται παράλληλα και σε μετάφραση στην ελληνικά.

Τα κεφάλαια Αʼ (Αγγλία) και Βʼ (ΗΠΑ) έχει συγγράψει ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος έχει επιμεληθεί και τη συλλογή των πρωτότυπων πηγών των δύο αυτών εννόμων τάξεων, ενώ τα κεφάλαια Γʼ (Γαλλία) και Δʼ (Γερμανία) έχει συγγράψει η Θεοδώρα Αντωνίου, η οποία έχει επιμεληθεί και τη συλλογή των πηγών των δύο αυτών εννόμων τάξεων. Το έργο συμπληρώνεται από καθʼ ύλην αλφαβητικό ευρετήριο ανά χώρα, καθώς και ευρετήριο ονομάτων προς διευκόλυνση των αναγνωστών.

 • MΕΡΟΣ Α΄Οι Αγγλοσαξoνικές έννομες τάξεις1
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’Αγγλία και Ηνωμένο Βασίλειο3
 • 1. Πολιτική και συνταγματική ιστορία3
 • 1.1 Η αγγλική ιστορία πριν τη νορμανδική εισβολή (1066)4
 • 1.2 Η εδραίωση του κοινοβουλευτικού και αντιπροσωπευτικού συστήματος (13ος-17ος αιώνας)5
 • 1.3 Ο «μεγάλος» 17ος αιώνας των θεσμών9
 • 1.4 Η αυτοκρατορία και η βιομηχανική επανάσταση (18ος αιώνας – 19ος αιώνας)14
 • 1.5 Ο 20ός αιώνας της θεσμικής υπαναχώρησης16
 • 1.6 Οι σταθερές στην ιστορία των αγγλικών θεσμών25
 • 2. Συνταγματικά κείμενα και συνταγματικοί θεσμοί28
 • 2.1 Χάρτα των Ελευθεριών (Carta Libertatum, 1100)29
 • 2.2 Η Μεγάλη Χάρτα των Ελευθεριών (Magna Carta Libertatum, 1215)30
 • 2.3 Αίτημα περί Δικαιωμάτων (Petition of Rights, 1628)31
 • 2.4 Εγχειρίδιο Διακυβέρνησης (Instrument of Government, 1653)32
 • 2.5 Habeas Corpus Act (1679)32
 • 2.6 Bill of Rights (1689)33
 • 2.7 Πράξη Διευθέτησης (Act of Settlement, 1701)34
 • 2.8 Συνθήκη της Ένωσης (Treaty of Union, 1707)35
 • 3. Συνταγματική θεωρία36
 • 3.1 O Coke και η απαρχή της περιορισμένης διακυβέρνησης37
 • 3.2 Η πολιτειολογική σκέψη των Hobbes και Locke και των Levellers τον 17ο αιώνα για τη σχέση εξουσίας και υποκειμένων 39
 • 3.3 Burke, Bentham και John Stuart Mill: Κριτική και εδραίωση του φιλελευθερισμού στη Βρετανία 41
 • 3.4 Blackstone, Hume, Austin και Hart: Η βρετανική εκδοχή του νομικού θετικισμού44
 • 3.5 Ο Dicey και η εδραίωση των βάσεων του βρετανικού πολιτεύματος48
 • 3.6 Ο May και η κωδικοποίηση των κοινοβουλευτικών παραδόσεων51
 • Επίλογος53
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ΗΠΑ55
 • 1. Πολιτική και συνταγματική ιστορία55
 • 1.1 Η Αμερική ως αποικία πριν την ανεξαρτησία από τον 15ο αιώνα έως τον 17ο αιώνα55
 • 1.2 Η πορεία προς τη συγκρότηση του κράτους τον 18ο αιώνα: αφύπνιση, επανάσταση, συνομοσπονδία και ομοσπονδία57
 • 1.3 Η διαμόρφωση του συνταγματισμού στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα65
 • 1.4 Η διαμόρφωση του ρεπουμπλικανισμού στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα69
 • 1.5 Η επικράτηση της δημοκρατικής ανάγνωσης του Συντάγματος στο πρώτο μισό του 20ού αιώνα73
 • 1.6 Η εδραίωση των συνταγματικών δικαιωμάτων στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα 80
 • 1.7 Η κρίση των συνταγματικών δικαιωμάτων στον 21ο αιώνα88
 • 2. Συνταγματικά κείμενα και συνταγματικοί θεσμοί95
 • 2.1 Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας (1776)95
 • 2.2 Άρθρα της Συνομοσπονδίας (1776, 1781)96
 • 2.3 Σύνταγμα των ΗΠΑ (1787)99
 • 2.4 Το Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο102
 • 2.5 Marbury v. Madison (1803)115
 • 3. Συνταγματική θεωρία120
 • 3.1 O Paine και η αντιπαράθεση Φεντεραλιστών και Ρεπουμπλικάνων για το πολιτειακό ζήτημα120
 • 3.2 Holmes, Cardoso, Pound και Llevellyn: Ο αμερικανικός νομικός ρεαλισμός121
 • 3.3 Kennedy, Unger, Gordon, MacKinnon: Κριτική Σχολή του Δικαίου126
 • 3.4 Coase, Becker και Posner: Η οικονομική ανάλυση του δικαίου129
 • 3.5 Rawls και Dworkin: Ο σύγχρονος αμερικανικός φιλελευθερισμός132
 • Επίλογος135
 • MΕΡΟΣ Β΄H γένεση του συνταγματικού κράτους στην ηπειρωτική Ευρώπη και ειδικότερα στη Γαλλία και τα γερμανικά εδάφη137
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄18ος αιώνας – Γαλλία139
 • 1. Τα ιστορικά γεγονότα139
 • 1.1 Προς την Επανάσταση και την ολοκλήρωσή της139
 • 1.2 Η Συμβατική Δημοκρατία141
 • 1.3 Η Θερμιδοριανή Δημοκρατία144
 • 2. Τα κείμενα και οι θεσμοί145
 • 2.1 Η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτου145
 • 2.2 Το Σύνταγμα του 1791147
 • 2.3 Το Σύνταγμα του 1793149
 • 2.4 To Σύνταγμα του 1795150
 • 3. Η Συνταγματική θεωρία152
 • 3.1 Ο Μοntesquieux152
 • 3.2 Ο Jean Jacques Rousseau154
 • 3.3 O Abbé Sieyès155
 • 3.4 Η παραδοσιακή σχολή Joseph de Maistre156
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄18ος αιώνας – Γερμανία159
 • 1. Τα ιστορικά γεγονότα159
 • 1.1 Η Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του γερμανικού Έθνους159
 • 1.2 Το βασίλειο και τα εδάφη160
 • 1.3 Η πεφωτισμένη δεσποτεία162
 • 1.4 H γένεση της Ομοσπονδίας του Ρήνου163
 • 2. Τα συνταγματικά κείμενα164
 • Ο Γενικός Νόμος της γης για τα πρωσσικά Κράτη (das Allgemeine Landrecht)164
 • 3. Η συνταγματική θεωρία164
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄Ο 19ος αιώνας – Γαλλία167
 • 1. Τα ιστορικά γεγονότα167
 • 1.1 Η παλινόρθωση της μοναρχίας το 1814167
 • 1.2 Η Μοναρχία του Ιουλίου 1830-1848168
 • 1.3 Η Επανάσταση του 1848 στη Γαλλία170
 • 1.4 Η δημοψηφισματική δημοκρατία και η δεύτερη Αυτοκρατορία171
 • 2. Τα κείμενα και οι θεσμοί173
 • 2.1 H Χάρτα της 4ης Ιουνίου 1814173
 • 2.2 Η Αναθεωρημένη Χάρτα της 14ης Αυγούστου 1830174
 • 2.3 Το Σύνταγμα της 4ης Νοεμβρίου 1848176
 • 2.4 Το προεδρικό Σύνταγμα του 1852177
 • 3. Η Συνταγματική Θεωρία179
 • 3.1 Benjamin Constant179
 • 3.2 O Oρλεανισμός180
 • 3.3 O φιλελευθερισμός του Tocqueville181
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄Ο 19ος αιώνας – Γερμανία183
 • 1. Τα ιστορικά γεγονότα183
 • 2. Τα κείμενα και οι θεσμοί188
 • 2.1 Τα πρώτα συνταγματικά κείμενα στον γερμανόφωνο χώρο189
 • 2.2 Το Σύνταγμα του 1849189
 • 2.3 Το Σύνταγμα της Γερμανικής Αυτοκρατορίας της 16ης Απριλίου 1871190
 • 3. Η Συνταγματική Θεωρία193
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ199
 • A. Αγγλία και Ηνωμένο Βασίλειο199
 • 1. Magna Carta Libertatum199
 • 2. The Petition of Right208
 • 3. Habeas Corpus Act211
 • 4. Bill of Rights214
 • 5. Act of Settlement220
 • 6. Union with England Act223
 • 7. MacCormic v. Lord Advocate229
 • 8. European Communities Act241
 • 9. Human Rights Act 246
 • Β. ΗΠΑ259
 • 1. Declaration of Independence 259
 • 2. Constitution of New Hampshire 262
 • 3. Articles of Confederation264
 • 4. The Constitution of the United States271
 • Το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών (μετάφραση)281
 • 5. Bill of Rights293
 • 6. The Constitution: Amendments ΧΙ-ΧΧVΙΙ295
 • 7. The Federalist Papers: No. 1303
 • 8. Marbury v. Madison306
 • 9. Lochner v. New York325
 • Γ. Γαλλία341
 • 1. Constitution de 1791341
 • Σύνταγμα του 1791 (μετάφραση)367
 • 2. Constitution du 24 juin 1793396
 • Σύνταγμα της 24ης Ιουνίου 1793 (μετάφραση)407
 • Δ. Γερμανία419
 • Verfassung des deutschen Reiches vom 28 März 1849419
 • Το Σύνταγμα της Γερμανικής Αυτοκρατορίας της 28ης Μαρτίου 1849447
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (Αγγλία και Ηνωμένο Βασίλειο)477
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (Γαλλία και Γερμανία)489
 • ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ491
 • ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ495