Έκδοση: 2014
ISBN: 978-960-562-838-3
Σελίδες: 544
Συγγραφέας: Β. Μιχελινάκης, Ν. Σγουρινάκης
Συνεργασία: Α. Καραντάνα, Λ. Στεφανής

Το βιβλίο περιλαμβάνει συμπλήρωμα ενημερωμένο με το Ν 4316/2014

Η 2η έκδοση του έργου «Φόρος Προστιθέμενης Αξίας - Πρακτική Εφαρμογή», εμπλουτισμένη και ενημερωμένη μέχρι και τον Ν 4305/2014, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο εγχειρίδιο θεωρητικής ανάλυσης και πρακτικής εφαρμογής του έμμεσου αυτού φόρου που επιβαρύνει τον τελικό καταναλωτή αγαθών και χρήστη υπηρεσιών.

Οι συγγραφείς στο πρώτο μέρος του βιβλίου, ερμηνεύουν και σχολιάζουν, χρησιμοποιώντας πολυάριθμα παραδείγματα και εφαρμογές, τις πολύπλοκες διατάξεις του ΦΠΑ, όπως ισχύουν ιδίως μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις του Κώδικα με τους Ν 4261/2014, Ν 4281/2014 και Ν 4305/2014. Ενδεικτικά ερμηνεύονται και συστηματικά παρουσιάζονται τα εξής θέματα: πράξεις παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών (υποκείμενες και απαλλασσόμενες), φορολογητέα αξία, λήπτες αγαθών και υπηρεσιών υποκείμενοι στο φόρο, χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης, επιμερισμός του δικαιώματος έκπτωσης (pro-Rata), διακανονισμός ΦΠΑ επενδυτικών αγαθών, λογιστική του ΦΠΑ, απαλλαγές από τον φόρο, ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και παραδόσεις, υπηρεσίες που φορολογούνται στη χώρα του λήπτη, κανόνες του τόπου φορολογίας των υπηρεσιών στις συναλλαγές με το εξωτερικό, ΦΠΑ ακινήτων, αυτοπαράδοση αγαθών και ιδιοχρησιμοποίηση υπηρεσιών, νέα ειδικά καθεστώτα καταβολής του φόρου κατά τον χρόνο είσπραξης της αντικαταβολής και μικρών επιχειρήσεων, επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου, συντελεστές ΦΠΑ, ΦΠΑ μεταφορικών επιχειρήσεων κ.ά.

Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου «Φόρος Προστιθέμενης Αξίας - Πρακτική Εφαρμογή» παρατίθεται η κωδικοποίηση του Ν 2859/2000. Οι τροποποιήσεις εμφανίζονται διακριτά (σε αγκύλη) έως και τον Ν 4305/2014 (ΦΕΚ Α΄ 237/31.10.2014) και έχουν ενσωματωθεί κατ' άρθρο με τη μορφή σημειώσεων κανονιστικές αποφάσεις που εκδόθηκαν κατʼ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού, καθώς και χρήσιμες πληροφορίες. Στο τέλος των άρθρων, ο αναγνώστης θα βρει τις πρόσφατα εκδοθείσες σχετικές εγκυκλίους της φορολογικής διοίκησης, σε ανεπτυγμένη μορφή, που διευκρινίζουν τα επιμέρους ζητήματα, ενώ στο τέλος κάθε κεφαλαίου του Κ. ΦΠΑ παρουσιάζονται σχετικά σχόλια, εφαρμογές και περαιτέρω παραδείγματα από τους συγγραφείς, για την αποσαφήνιση κυρίως των ουσιαστικών διατάξεων. Επιπλέον, υπάρχει παράρτημα με τις σημαντικότερες αποφάσεις δικαστηρίων, κυρίως της τελευταίας πενταετίας, που αφορούν τον ΦΠΑ, ταξινομημένες ανά θεματική ενότητα. Τέλος, την έκδοση συμπληρώνει αλφαβητικό ευρετήριο που βοηθά τον αναγνώστη στην αναζήτηση του θέματος που τον ενδιαφέρει.

To εγχειρίδιο απευθύνεται σε λογιστές - φοροτεχνικούς, στελέχη οικονομικών διευθύνσεων και λογιστηρίων επιχειρήσεων, φοιτητές λογιστικής και δικηγόρους.

 • Ι. ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ1
 • Α. ΓΕΝΙΚΑ1
 • 1. Η έννοια και το αντικείμενο του φόρου1
 • 2. Εισροές - Εκροές2
 • 3. Οι υποκείμενοι στον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας3
 • 4. Η οικονομική δραστηριότητα5
 • Β. ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6
 • 1. Παράδοση αγαθών6
 • 2. Παροχή υπηρεσιών7
 • 3. Παράδοση ακινήτων8
 • 4. Εισαγωγή αγαθών9
 • 5. Ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών10
 • i. Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές - Εγγραφή στο σύστημα V.I.E.S. - Λογιστική παρακολούθηση10
 • Γ. ΤΟΠΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΕΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ16
 • 1. Τόπος πραγματοποίησης των φορολογητέων πράξεων16
 • i. Τόπος παράδοσης αγαθών17
 • ii. Τόπος παροχής υπηρεσιών19
 • iii. Τόπος ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών27
 • iv. Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης στην παράδοση αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών28
 • v. Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης στην παράδοση ακινήτων29
 • vi. Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης στην εισαγωγή αγαθών29
 • vii. Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών και απαιτητό του φόρου30
 • Δ. ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ31
 • 1. Φορολογητέα αξία στην παράδοση αγαθών, στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών31
 • Ε. ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΟ46
 • 1. Γενικές απαλλαγές46
 • i. Απαλλαγή στο εσωτερικό της χώρας47
 • ii. Απαλλαγή στην εισαγωγή αγαθών56
 • iii. Απαλλαγές των πράξεων κατά την εξαγωγή, εκτός Κοινότητας, των εξομοιούμενων προς αυτές πράξεων και των διεθνών μεταφορών57
 • iv. Απαλλαγές στη διεθνή διακίνηση αγαθών58
 • v. Απαλλαγές στο καθεστώς των φορολογικών αποθηκών, άλλων από αυτές του Ν 2960/2001 (Τελωνειακός Κώδικας)59
 • vi. Ειδικές απαλλαγές60
 • vii. Απαλλαγές στην παράδοση αγαθών σε άλλο κράτος - μέλος60
 • viii. Απαλλαγές στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών61
 • ΣΤ. ΕΚΠΤΩΣΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ - ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΤΟΝ ΦΟΡΟ61
 • 1. Το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου61
 • 2. Προσδιορισμός του εκπιπτόμενου φόρου (pro-rata)66
 • 3. Πενταετής διακανονισμός ΦΠΑ αγοράς επενδυτικού αγαθού70
 • i. Αγορά επενδυτικού αγαθού70
 • Ζ. ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΠΑ73
 • Η. ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ76
 • 1. Το ειδικό καθεστώς των αγροτών76
 • i. Αγρότες, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, παροχή αγροτικών υπηρεσιών76
 • ii. Ένταξη στο ειδικό καθεστώς, χαρακτηριστικά του καθεστώτος77
 • iii. Εξαιρέσεις για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος79
 • iv. Μετάταξη από το ειδικό καθεστώς στο κανονικό καθεστώς80
 • v. Μετάταξη από το κανονικό καθεστώς στο καθεστώς αγροτών81
 • 2. Το ειδικό καθεστώς φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών82
 • 3. Ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά τον χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής83
 • 4. Το ειδικό καθεστώς των πρακτορείων ταξιδίων90
 • 5. Το ειδικό καθεστώς φορολογίας για τις πωλήσεις σε δημοπρασία97
 • 6. Το ειδικό καθεστώς επενδυτικού χρυσού (άρθρο 47)97
 • 7. Ειδικό καθεστώς φορολογίας των υποκειμένων στον φόρο μεταπωλητών που παραδίδουν μεταχειρισμένα αγαθά και αντικείμενα καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας98
 • 8. Νέο ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων102
 • Θ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΉ ΤΟΥ ΦΠΑ104
 • ΙΙ. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Ν 2859/2000 - ΣΧΟΛΙΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ131
 • Ν 2859/2000131
 • «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (ΦΕΚ Α’ 248/7.11.2000)131
 • Άρθρο πρώτο131
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ132
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – Πεδίο εφαρμογής132
 • Άρθρο 1 – Επιβολή του φόρου132
 • Άρθρο 2 – Αντικείμενο του φόρου 132
 • Άρθρο 3 – Υποκείμενοι στο φόρο137
 • Άρθρο 4 – Οικονομική δραστηριότητα138
 • Σχόλια - Εφαρμογές - Παραδείγματα (άρθρα 1-4)139
 • 1. Γενικά στοιχεία ΦΠΑ139
 • 2. Αντικείμενο του φόρου141
 • 3. Υποκείμενοι στον φόρο144
 • 4. Ο ΦΠΑ για το δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και τους φορείς γενικής κυβέρνησης148
 • 5. Κοινωνία εκμετάλλευσης ακινήτου150
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – Φορολογητέες πράξεις153
 • Άρθρο 5 – Παράδοση αγαθών153
 • Άρθρο 6 – Παράδοση ακινήτων153
 • Άρθρο 7 – Πράξεις θεωρούμενες ως παράδοση αγαθών155
 • Άρθρο 8 – Παροχή υπηρεσιών157
 • Άρθρο 9 – Πράξεις θεωρούμενες ως παροχή υπηρεσιών159
 • Άρθρο 10 – Εισαγωγή αγαθών159
 • Άρθρο 11 – Ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών160
 • Άρθρο 12 – Πράξεις θεωρούμενες ως ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών 161
 • Σχόλια - Εφαρμογές - Παραδείγματα (άρθρα 5-12)162
 • 1. Παράδοση αγαθών162
 • 2. Παράδοση ακινήτων166
 • i. Ο ΦΠΑ των οικοδομικών επιχειρήσεων166
 • α. Υποκείμενοι στον ΦΠΑ166
 • β. Πεδίο εφαρμογής168
 • γ. Υποχρεώσεις κατασκευαστών169
 • δ. Προϋπολογιστικό κόστος170
 • ε. Κατανομή του κόστους στις ιδιοκτησίες172
 • στ. Βιβλίο κοστολογίου175
 • ζ. Ειδικότερα ζητήματα τήρησης βιβλίου κοστολογίου178
 • η. Τρόπος καταχώρισης179
 • θ. Χρόνος ενημέρωσης180
 • ι. Το λογιστικό σημείωμα181
 • ια. Απολογιστικό κόστος188
 • ii. Γενικές δαπάνες κατασκευής189
 • iii. Κατασκευαστικό κόστος189
 • iv. Πληροφοριακά στοιχεία190
 • v. Παράδοση ακινήτου - Ειδική δήλωση ΦΠΑ195
 • vi. Έλεγχος της Ειδικής Δήλωσης - Οριστικοποίηση - Ανάκληση199
 • vii. Αντιπαροχή - Παράδοση κτίσματος στον οικοπεδούχο205
 • viii. Απαλλαγές - Παράδοση πρώτης κατοικίας207
 • ix. Αυτοπαράδοση209
 • x. Δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ - Δηλώσεις ΦΠΑ210
 • 3. Πράξεις θεωρούμενες ως παράδοση αγαθών212
 • i. Πράξεις εξομοιούμενες με παράδοση ακινήτων213
 • ii. Ανάληψη από υποκείμενο αγαθών της επιχείρησής του -215
 • Δώρα μικρής αξίας215
 • 4. Αποδείξεις αυτοπαράδοσης215
 • 5. Παροχή υπηρεσιών218
 • i. ΦΠΑ ξενοδοχείων και καταλυμάτων218
 • ii. Μισθώσεις ακινήτων που υπάγονται σε ΦΠΑ220
 • iii. ΦΠΑ και επαγγελματικές μισθώσεις222
 • 5. Ιδιοχρησιμοποίηση υπηρεσιών227
 • 6. Εισαγωγή αγαθών228
 • 7. Πράξεις που θεωρούνται ως ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών229
 • i. Παραλαβή αγαθού στο εσωτερικό της χώρας από υποκείμενο στον φόρο για τις ανάγκες της επιχείρησής του229
 • ii. Παραλαβή αγαθών στο εσωτερικό της χώρας από νομικό πρόσωπο μη υποκείμενο στο φόρο230
 • 8. Ειδικές περιπτώσεις230
 • i. Παραλαβή αγαθού από κοινοτική επιχείρηση με τιμολόγιο από τρίτη χώρα230
 • ii. Πώληση αγαθού σε κράτος - μέλος με παράδοση στην Ελλάδα231
 • iii. Υποχρεώσεις εταιρείας που πρόκειται να ξεκινήσει εισαγωγές εμπορευμάτων από χώρες της ΕΕ232
 • iv. Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις από πρόσωπα που απαλλάσσονται του ΦΠΑ234
 • v. Τριγωνικές συναλλαγές236
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – Τόπος πραγματοποίησης φορολογητέων πράξεων239
 • Άρθρο 13 – Τόπος παράδοσης αγαθών239
 • Άρθρο 14 – Τόπος παροχής υπηρεσιών242
 • Άρθρο 15 – Τόπος ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών249
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – Γένεση της φορολογικής υποχρέωσης251
 • Άρθρο 16 – Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης στην παράδοση αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών251
 • Άρθρο 17 – Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης στην εισαγωγή αγαθών252
 • Άρθρο 18 – Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών και απαιτητό του φόρου253
 • Σχόλια - Εφαρμογές - Παραδείγματα (άρθρα 13-18)253
 • 1. Τόπος ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών253
 • 2. Πωλήσεις απο απόσταση με τόπο αποστολής των αγαθών την Ελλάδα και τόπο άφιξης σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης254
 • 3. Τόπος παροχής υπηρεσιών255
 • 4. Θέματα ΦΠΑ μεταφορικών επιχειρήσεων263
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ – Φορολογητέα αξία και υπολογισμός του φόρου270
 • Άρθρο 19 – Φορολογητέα αξία στην παράδοση αγαθών, στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών270
 • Άρθρο 20 – Φορολογητέα αξία στην εισαγωγή αγαθών275
 • Άρθρο 21 – Συντελεστές - Υπολογισμός του φόρου276
 • Σχόλια - Εφαρμογές - Παραδείγματα (άρθρα 19-21)278
 • 1. Φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό του ΦΠΑ278
 • i. Aυτοπαράδοση αγαθών - ιδιοχρησιμοποίηση υπηρεσιών279
 • ii. Φορολογητέα αξία στην εισαγωγή αγαθών από τρίτες χώρες (εκτός ΕΕ)280
 • iii. Μετατροπή νομίσματος284
 • 2. Μειωμένοι συντελεστές νησιών285
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – Απαλλαγές από το φόρο291
 • Άρθρο 22 – Απαλλαγές στο εσωτερικό της χώρας291
 • Σχόλια - Εφαρμογές - Παραδείγματα (άρθρο 22)295
 • 1. Απαλλαγές στο εσωτερικό της χώρας295
 • i. ΦΠΑ εφημερίδων και περιοδικών295
 • ii. Νοσοκομειακή περίθαλψη295
 • iii. Εγκαταστάσεις θεραπευτικών λουτρών και ιαματικών πηγών297
 • iv. Ιατρική περίθαλψη297
 • v. Υπηρεσίες ιατρικής διάγνωσης299
 • vi. Τρόπος έκδοσης στοιχείων απαλλασσομένων δραστηριοτήτων300
 • vii. Απαλλαγή των υπηρεσιών που συνδέονται με την εκπαίδευση301
 • viii. Διαδικασία απαλλαγής από ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών που πραγματοποιείται από υποκείμενο στο φόρο εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας προς αγοραστή - ταξιδιώτη, μη εγκατεστημένο στο εσωτερικό της κοινότητας και ο οποίος αναχωρεί για τρίτη χώρα από την Ελλάδα ή μέσω άλλου Κ-Μ301
 • ix. Απαλλαγή ορισμένων υπηρεσιών στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας303
 • x. Απαλλαγή οδικής βοήθειας κατόπιν καταβολής συνδρομής304
 • xi. Απαλλαγή ΦΠΑ ιατρών εργασίας305
 • xii. Υπηρεσίες Σχολών Οδηγών305
 • xiii. Διαπραγμάτευση πιστώσεων306
 • xiv. Υπηρεσίες επιμόρφωσης σε Η/Υ και λογισμικό Η/Υ307
 • xv. Απαλλαγή εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών308
 • xvi. ΦΠΑ στη διοργάνωση εξετάσεων ξένων γλωσσών για λογαριασμό ξένων πανεπιστημίων309
 • xvii. Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στην οργάνωση συνεδρίων επιστημονικού χαρακτήρα310
 • Άρθρο 23 – Απαλλαγές στην εισαγωγή αγαθών312
 • Άρθρο 24 – Απαλλαγές των πράξεων κατά την εξαγωγή, εκτός Kοινότητας, των εξομοιούμενων προς αυτές πράξεων και των διεθνών μεταφορών313
 • Άρθρο 25 – Απαλλαγές στη διεθνή διακίνηση αγαθών315
 • Άρθρο 26 – Απαλλαγές στο καθεστώς των φορολογικών αποθηκών, άλλων από αυτές του Ν 2960/2001316
 • Άρθρο 27 – Ειδικές Απαλλαγές321
 • Άρθρο 28 – Απαλλαγές στην παράδοση αγαθών σε άλλο κράτος - μέλος326
 • Άρθρο 29 – Απαλλαγές στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών327
 • Σχόλια - Εφαρμογές - Παραδείγματα (άρθρα 23-29)327
 • 1. Θέματα σχετικά με την εισαγωγή, εξαγωγή και ενδοκοινοτική παράδοση των αγαθών327
 • i. Απαλλαγή της εξαγωγής αγαθών329
 • ii. Απαλλαγή της ενδοκοινοτικής παράδοσης αγαθών329
 • iii. Απαλλαγή από το ΦΠΑ της αγοράς και της εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση, καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές330
 • iv. Απαλλαγή ΦΠΑ σε ταξιδιώτες - τουρίστες τρίτης χώρας331
 • v. Κατηγορίες πλοίων που απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ333
 • vi. Διαδικασία στην παράδοση πλοίων και πλωτών μέσων334
 • vii. Παραδόσεις αντικειμένων και υλικών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε πλοία της εμπορικής ή αλιευτικής ναυτιλίας - διαδικασία απαλλαγής335
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ – Έκπτωση - Επιστροφή του φόρου337
 • Άρθρο 30 – Δικαίωμα έκπτωσης του φόρου337
 • Άρθρο 31 – Προσδιορισμός του εκπιπτομένου φόρου338
 • Άρθρο 32 – Άσκηση του δικαιώματος έκπτωσης του φόρου340
 • Άρθρο 33 – Διακανονισμός εκπτώσεων341
 • Άρθρο 34 – Επιστροφή του φόρου344
 • Σχόλια - Εφαρμογές - Παραδείγματα (άρθρα 30-34)347
 • 1. Εισαγωγή 347
 • 2. Δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών - Περιορισμοί348
 • 3. Επιστροφή ΦΠΑ 349
 • 4. Διακανονισμός ΦΠΑ351
 • 5. Παράδειγμα Prorata351
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ – Υπόχρεοι στο φόρο και υποχρεώσεις τους355
 • Άρθρο 35 – Υπόχρεοι στο φόρο355
 • Άρθρο 35α – Ειδικό καθεστώς για μη εγκατεστημένους στην Κοινότητα υποκείμενους στο φόρο, οι οποίοι παρέχουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε μη υποκείμενους μέσα στην Κοινότητα358
 • Άρθρο 36 – Υποχρεώσεις των υποκειμένων στο φόρο361
 • Άρθρο 37 – Υποχρεώσεις άλλων προσώπων369
 • Άρθρο 38 – Δήλωση και συναφείς υποχρεώσεις371
 • Σχόλια - Εφαρμογές - Παραδείγματα (άρθρα 35-38)375
 • 1. Δηλώσεις μητρώου - Εγγραφή στο φορολογικό μητρώο375
 • i. Γενικά375
 • ii. Η χρήση του ΑΦΜ376
 • iii. Διαδικασία εγγραφής στο φορολογικό μητρώο377
 • iv. Δηλώσεις έναρξης - μεταβολής επιχειρηματικής δραστηριότητας379
 • v. Ειδική διαδικασία για την έναρξη επιχείρησης της οποίας ο φορέας ειναι οφειλέτης του δημοσίου383
 • vi. Δήλωση διακοπής384
 • 2. Δηλώσεις ΦΠΑ386
 • 3. Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες ενδοκοινοτικών συναλλαγών390
 • 4. Δηλώσεις intrastat391
 • 5. Διαδικασία χορηγήσης ΑΦΜ και υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ για την καταβολή του φόρου από υποκείμενους στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης391
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ – Ειδικά καθεστώτα395
 • Άρθρο 39 – Ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων395
 • Άρθρο 39α – Ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου από τον λήπτη αγαθών και υπηρεσιών396
 • Άρθρο 39β – Ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής402
 • Άρθρο 40 – Ειδικό καθεστώς κατ’ αποκοπή καταβολής του φόρου404
 • Άρθρο 41 – Ειδικό καθεστώς αγροτών405
 • Άρθρο 42 – Αγρότες, αγροτικά προϊόντα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και υπηρεσίες409
 • Άρθρο 43 – Ειδικό καθεστώς πρακτορείων ταξιδίων410
 • Άρθρο 44 – Ειδικό καθεστώς φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών411
 • Άρθρο 45 – Ειδικό καθεστώς φορολογίας των υποκειμένων στο φόρο μεταπωλητών που παραδίδουν μεταχειρισμένα αγαθά και αντικείμενα καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας412
 • Άρθρο 46 – Ειδικό καθεστώς φορολογίας για τις πωλήσεις σε δημοπρασία416
 • Άρθρο 47 – Ειδικό καθεστώς επενδυτικού χρυσού417
 • Σχόλια - Εφαρμογές - Παραδείγματα (άρθρα 39-47)420
 • 1. Ειδικό καθεστώς φορολογίας για τις πωλήσεις σε δημοπρασία420
 • 2. Ειδικό καθεστώς πρακτορείων ταξιδίων421
 • 3. Ειδικό καθεστώς φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών423
 • 4. Ειδικό καθεστώς αγροτών424
 • 5. Παράδοση μεταχειρισμένου ΦΙΧ425
 • 6. Ειδικά θέματα πρακτορείων ταξιδίων427
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ430
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – Διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του φόρου430
 • Άρθρο 48 – Αρμόδια φορολογική αρχή - Φορολογικός έλεγχος430
 • Άρθρο 48Α – Έλεγχος από το γραφείο431
 • Άρθρο 49 – Πράξη προσδιορισμού του φόρου432
 • Άρθρο 50 – Προσωρινή πράξη προσδιορισμού του φόρου433
 • Άρθρο 51 – Κοινοποίηση των πράξεων434
 • Άρθρο 52 – Διοικητική επίλυση της διαφοράς434
 • Άρθρο 53 – Βεβαίωση του φόρου435
 • Άρθρο 54 – Τρόπος καταβολής του φόρου436
 • Άρθρο 55 – Ευθύνη εις ολόκληρον καταβολής του φόρου437
 • Άρθρο 56 – Ακύρωση ή τροποποίηση οριστικής εγγραφής437
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – Παραγραφή - Απόρρητο - Λοιπές διαδικαστικές διατάξεις438
 • Άρθρο 57 – 438
 • Άρθρο 58 – Απόρρητο439
 • Άρθρο 59 – Λοιπές διαδικαστικές διατάξεις439
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – Ειδική διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου κατά την εισαγωγή440
 • Άρθρο 60 – 440
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – Ειδική διαδικασία για τις συναλλαγές με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα ΙΙ εδάφη440
 • Άρθρο 61 – 440
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ441
 • Άρθρο 62 – Έκπτωση φόρων για αποθέματα εμπορεύσιμων αγαθών - ΦΠΑ επί εργολαβικών προσυμφώνων441
 • Άρθρο 63 – Καταργούμενες διατάξεις και λοιπές ρυθμίσεις443
 • Άρθρο 64 – Τελικές διατάξεις444
 • Άρθρο 65 – Έναρξη ισχύος του Ν 1642/1986445
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Δραστηριότητες που προβλέπονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3445
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –446
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – Αγαθά και υπηρεσίες που υπάγονται σε μειωμενο συντελεστη (δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 21)446
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Πίνακας αγροτικών προϊόντων και αγροτικών υπηρεσιών για τις οποίες εφαρμόζονται κατ’ αποκοπή συντελεστές επιστροφής φόρου454
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Αντικείμενα καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας457
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ – Αγαθά που υπάγονται στο καθεστώς φορολογικής αποθήκευσης του άρθρου 26458
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Ενδεικτικός κατάλογος ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών που αναφέρονται στην παρ. 13 του άρθρου 14460
 • Άρθρο δεύτερο – Έναρξη ισχύος460
 • ΙΙΙ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ461
 • Αγαθά επένδυσης461
 • Ακίνητα463
 • Απαλλαγές/Εξαιρέσεις465
 • Αυτοκίνητα476
 • Δαπάνες476
 • Δικηγόροι477
 • Δικονομικά ζητήματα - Γενικά θέματα 479
 • Εγκατάσταση484
 • Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης484
 • Εισιτήρια485
 • Εκπτώσεις485
 • Εκροές487
 • Επιδοτήσεις488
 • Επιστροφές ΦΠΑ488
 • Παράδοση αγαθών492
 • Πιστώσεις493
 • Πλαστά και εικονικά στοιχεία493
 • Προηγούμενη ακρόαση496
 • Πρόστιμα497
 • Προσωρινή πράξη προσδιορισμού ΦΠΑ500
 • Πτώχευση/Εκκαθάριση504
 • Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης505
 • Συμπληρωματική πράξη προσδιορισμού ΦΠΑ506
 • Συντελεστές506
 • Τιμολόγια507
 • Τόκοι508
 • Φορολογικό απόρρητο509
 • Φορολογικός έλεγχος510
 • Φόρος κύκλου εργασιών513
 • Χρέη513
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ517