Κατʼ άρθρο ερμηνεία του Ν 2251/1994 και άλλων σχετικών νομοθετημάτων

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €80.00
ΝΠ €90.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2015
ISBN: 978-960-562-935-9
Σελίδες: 1056
Επιμέλεια: Ε. Αλεξανδρίδου
Συνεργασία: Aν. Βαλτούδης, Γ. Νούσκαλης, Έ. Τζίβα, Ε. Αλεξανδρίδου, Χ. Απαλαγάκη, Δ. Αυγητίδης, Ρ. Γιοβαννόπουλος, Γ. Δέλλιος, Κ. Δελούκα-Ιγγλέση, Α. Δεσποτίδου, Ν. Ελευθεριάδης, Α. Καραγκουνίδης, Χ. Λιβαδά, Α. Μπεχλιβάνης, Γ. Παπαϊωάννου, Ε. Περάκης, Κ. Φουντεδάκη, Ρ. Χατζηνικολάου-Αγγελίδου

Υπό την επιμέλεια της Καθηγήτριας κας Ελίζας Αλεξανδρίδου πραγματοποιείται συλλογικό εγχείρημα για την ανάπτυξη των επιμέρους θεμάτων του νομοθετικού πλαισίου της προστασίας των καταναλωτών στη χώρα μας. Καρπό αυτής της προσπάθειας αποτέλεσε η έκδοση το 2008 του έργου «Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή: Κατʼ άρθρο ερμηνεία του Ν 2251/1994», το οποίο εκδίδεται εκ νέου με τις απαραίτητες επικαιροποιήσεις κατόπιν τροποποιήσεων του εν λόγω νόμου στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη έκδοση.

Έτσι, η παρούσα 2η έκδοση του έργου Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή: Ελληνικό – Ενωσιακό αποτελεί κατʼ άρθρο ερμηνεία του Ν 2251/1994, όπως σήμερα ισχύει μετά από το Ν 3844/2010, το Ν 3853/2010, το Ν 3862/2010, την ΚΥΑ Ζ1-111/2012, το Ν 4177/2013, την ΚΥΑ Ζ1-891/2013, το Ν 4242/2014, την ΚΥΑ 27764/2014, το Ν 4314/2014 και την ΚΥΑ 70330/2015. Επιπλέον, στο πλαίσιο του έργου αναπτύσσονται σε επιμέρους κεφάλαια άλλες θεματικές που άπτονται του δικαίου προστασίας καταναλωτή, όπως η ποινική προστασία καταναλωτή, το ηλεκτρονικό εμπόριο, η εναλλακτική – ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και η προστασία ως καταναλωτή του επενδυτή, του δανειολήπτη και του επιβάτη αεροπορικών μεταφορών. Τα σχετικά νομοθετήματα αναλύονται στα οικεία κεφάλαια. Συμπληρώνεται έτσι η επισκόπηση του ελληνικού πλαισίου προστασίας των καταναλωτών, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί υπό την επιρροή του ενωσιακού δικαίου προστασίας καταναλωτή.

Η κατʼ άρθρον ερμηνεία του Ν 2251/1994 και των λοιπών σχετικών νομοθετημάτων συνοδεύεται από εξειδικευμένη βιβλιογραφία για κάθε αντίστοιχη θεματική ενότητα, κατατοπιστικό διάγραμμα ύλης του κεφαλαίου και αλφαβητικό ευρετήριο όρων, ενώ συνολικό ευρετήριο όρων και ευρετήριο αποφάσεων του Δικαστηρίου της ΕΕ παρατίθενται στο τέλος του έργου.

Η δομή του έργου καθιστά αυτό εύχρηστο και για τον αναγνώστη που ενδιαφέρεται για συγκεκριμένη θεματική ενότητα του δικαίου προστασίας καταναλωτή και για τον αναγνώστη που επιθυμεί να ανατρέξει σε συγκεκριμένη διάταξη των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων. Η παρούσα έκδοση αποτελεί, αναμφίβολα, σημαντική προσθήκη στη βιβλιοθήκη του δικηγόρου, του φοιτητή Νομικής ή γενικότερα του επιστήμονα που επιθυμεί να εμβαθύνει σε ζητήματα προστασίας καταναλωτή.

 • ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ1
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ5
 • Το Ενωσιακό Δίκαιο της προστασίας του καταναλωτή5
 • Το Ενωσιακό Δίκαιο της προστασίας του καταναλωτή5
 • Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις7
 • Β. Πρωτογενές Ενωσιακό Δίκαιο8
 • Γ. Δευτερογενές Ενωσιακό Δίκαιο12
 • Ι. Οι Ενωσιακές Οδηγίες12
 • ΙΙ. Οδηγίες ελάχιστης, Οδηγίες πλήρους και Οδηγίες μερικής πλήρους εναρμόνισης15
 • ΙΙΙ. H σημασία του τρόπου ερμηνείας των νομικών όρων των Ενωσιακών Οδηγιών16
 • Δ. Η νομολογία του ΔικΕΕ17
 • Ε. Διασυνοριακή προστασία των καταναλωτών της ΕΕ- Διεθνής δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο σε καταναλωτικές διαφορές19
 • ΣΤ. Το «κοινοτικό κεκτημένο» της προστασίας του καταναλωτή21
 • Ι. Η επιλογή των οργάνων της ΕΕ κατά την ψήφιση Οδηγιών21
 • ΙΙ. Η επανεξέταση του «κοινοτικού κεκτημένου»23
 • ΙΙΙ. Συμπερασματικές παρατηρήσεις24
 • Ζ. Η επίδραση του Ενωσιακού στο Ελληνικό Δίκαιο προστασίας του καταναλωτή26
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ29
 • ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ Ν 2251/1994 (όπως ισχύει μετά το Ν 3587/2007, το Ν 3844/2010, το Ν 3853/2010, το Ν 3862/2010, την ΚΥΑ Ζ1-111/2012, το Ν 4177/2013, την ΚΥΑ Ζ1-891/2013, το Ν 4242/2014, την ΚΥΑ 27764/2014, το Ν 4314/2014 και την ΚΥΑ 70330/2015)31
 • Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις33
 • Α. Η μέριμνα για την προστασία του καταναλωτή, ως κρατικό καθήκον (άρθρο 1 παρ. 1 και 2)38
 • Ι. Το καθήκον μέριμνας του Κράτους38
 • 1. Το άρθρο 1 παρ. 1 Ν 2251/199438
 • 2. Το άρθρο 1 παρ. 2 Ν 2251/199439
 • ΙΙ. Άλλοι βαρυνόμενοι με καθήκον μέριμνας και προστασίας40
 • 1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση40
 • 2. Οι ενώσεις καταναλωτών41
 • Β. Έννοια του καταναλωτή (άρθρο 1 παρ. 4 στοιχ. α΄)41
 • Ι. Γενικά41
 • ΙΙ. Ιστορικά45
 • 1. Ο Ν 1969/199145
 • 2. Ο Ν 2251/199445
 • 3. Ο Ν 3587/200746
 • ΙΙΙ. Άλλες διατάξεις για την έννοια του καταναλωτή47
 • 1. Ειδικές διατάξεις στο Ν 2251/199447
 • 2. Ειδικές διατάξεις εκτός Ν 2251/199448
 • 3. Ορισμοί του ενωσιακού δικαίου49
 • 4. Πεδίο ισχύος του γενικού ορισμού του άρθρου 1 παρ. 453
 • IV. Ο ορισμός του άρθρου 1 παρ. 4 στοιχ. α΄ (ανάλυση)54
 • 1. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ένωση προσώπων54
 • 2. Προϊόντα ή υπηρεσίες προσφερόμενες στην αγορά - το ζήτημα των ακινήτων56
 • 3. Προορισμός των προϊόντων ή των υπηρεσιών57
 • 4. «Τελικός αποδέκτης»58
 • 5. Ο αποδέκτης της διαφήμισης ως καταναλωτής61
 • 6. Ο εγγυητής ως καταναλωτής62
 • 7. Το «πρότυπο» του καταναλωτή64
 • V. Η προσαρμογή του ορισμού στις «ρυθμιστικές ανάγκες»65
 • 1. Η (ενδεχομένως) υπερβολική επέκταση της προστασίας σε επαγγελματίες και ν.π. - Οι ανάγκες περιστολής65
 • 2. Οι τρόποι της περιστολής68
 • 3. Η παραπέρα τελολογική προσαρμογή του ορισμού74
 • VI. Ειδικά: Ο «καταναλωτής» στο χρηματοπιστωτικό τομέα75
 • 1. Ο πελάτης της τράπεζας και ο ασφαλισμένος ως καταναλωτές75
 • 2. Ο επενδυτής ως καταναλωτής77
 • VII. Η έννοια του καταναλωτή ως «προδικαστικό» ζήτημα84
 • Γ. Έννοια του προμηθευτή (άρθρο 1 παρ. 3 και 4 στοιχ. β΄)85
 • Ι. Γενικά85
 • ΙΙ. Ειδικές διατάξεις για την έννοια του προμηθευτή87
 • Άρθρο 2 Γενικοί όροι συναλλαγών - Καταχρηστικοί γενικοί όροι88
 • Α. Εισαγωγή99
 • Ι. Κίνδυνοι από τη χρήση γενικών όρων συναλλαγών100
 • ΙΙ. Ο έλεγχος των ΓΟΣ μέσω διατάξεων του ΑΚ102
 • ΙΙΙ. Η αντιμετώπιση του ζητήματος από το Ν 2251/1994103
 • IV. Η εξέλιξη της κοινοτικής νομοθεσίας104
 • V. Ατομική και συλλογική προστασία από καταχρηστικούς όρους106
 • Β. Το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 2 Ν 2251/1994107
 • Ι. Η έννοια των ΓΟΣ107
 • ΙΙ. Οι μη διαπραγματεύσιμοι όροι εφάπαξ χρήσης (άρθρο 2 παρ. 10)110
 • ΙΙΙ. Οι όροι που επαναλαμβάνουν το ενδοτικό δίκαιο114
 • IV. Οι όροι που καθορίζουν το τίμημα και την παροχή115
 • Γ. Η αρχή της διαφάνειας των όρων118
 • Δ. Ο έλεγχος ένταξης των όρων στη σύμβαση (άρθρο 2 παρ. 1-2)121
 • Ι. Η συμφωνία ένταξης121
 • ΙΙ. Οι ιδιαίτερες υποχρεώσεις καλόπιστης συμπεριφοράς του προμηθευτή123
 • 1. Η υπόδειξη της ύπαρξης ΓΟΣ123
 • 2. Η παροχή δυνατότητας πραγματικής γνώσης του περιεχομένου των όρων125
 • 3. Άλλες περιπτώσεις ανυπαίτιας άγνοιας του καταναλωτή - «Απροσδόκητες ή αιφνιδιαστικές» ρήτρες127
 • ΙΙΙ. Συνέπειες της μη συνδρομής των προϋποθέσεων ένταξης129
 • Ε. Ο έλεγχος των όρων μέσω της ερμηνείας (άρθρο 2 παρ. 3-5)129
 • Ι. Γενική μέθοδος ερμηνείας130
 • ΙΙ. Ειδικοί κανόνες ερμηνείας131
 • 1. Ερμηνευτική υποχώρηση των ΓΟΣ έναντι των όρων που συμφωνήθηκαν με διαπραγμάτευση (άρθρο 2 παρ. 3)131
 • 2. Ο κανόνας της υπέρ του καταναλωτή ερμηνείας των ασαφών ΓΟΣ (άρθρο 2 παρ. 4 εδ. β΄)132
 • ΙΙΙ. Ιδιαιτερότητες της ερμηνείας των ΓΟΣ στη δίκη της συλλογικής αγωγής (άρθρο 2 παρ. 5)133
 • ΣΤ. Ο έλεγχος κύρους του περιεχομένου των όρων (άρθρο 2 παρ. 6-7)135
 • Ι. Διάκριση από άλλες μορφές ελέγχου135
 • ΙΙ. Η γενική απαγόρευση των καταχρηστικών όρων (άρθρο 2 παρ. 6)136
 • 1. Η διαδικασία εξειδίκευσης της γενικής ρήτρας της παρ. 6 εδ. α΄136
 • 2. Ο κρίσιμος βαθμός διατάραξης της συμβατικής ισορροπίας (παρ. 6 εδ. α΄)140
 • 3. Το κρίσιμο πρότυπο του καταναλωτή141
 • 4. Τα λοιπά συνεκτιμητέα κριτηρία (παρ. 6 εδ. β΄)142
 • α. Η «φύση των αγαθών ή υπηρεσιών που αφορά η σύμβαση»143
 • β. Ο «σκοπός» της σύμβασης143
 • γ. Το «σύνολο των ειδικών συνθηκών κατά τη σύναψη της σύμβασης»143
 • δ. Οι «υπόλοιπες ρήτρες» της ίδιας ή άλλης συναρτώμενης σύμβασης144
 • ΙΙΙ. Ο κατάλογος των «εκ του νόμου» καταχρηστικών όρων (άρθρο 2 παρ. 7)146
 • 1. Ο χαρακτήρας της ρύθμισης146
 • 2. Η σχέση του καταλόγου της παρ. 7 προς τη γενική ρήτρα της παρ. 6147
 • 3. Οι επιμέρους περιπτώσεις απαγορευομένων ρητρών (παρ. 7 εδ. α΄-λβ΄)148
 • Ζ. Έννομες συνέπειες του καταχρηστικού χαρακτήρα των όρων165
 • Ι. Ακυρότητα των καταχρηστικών όρων και πλήρωση των κενών165
 • ΙΙ. Το πρόβλημα της μερικής καταχρηστικότητας ενός όρου166
 • ΙΙΙ. Οι συνέπειες της καταχρηστικότητας ενός όρου για την όλη σύμβαση (άρθρο 2 παρ. 8)167
 • IV. Ζητήματα διαχρονικού δικαίου169
 • Άρθρα 3, 3α - 3ιγΣυμβάσεις εξ αποστάσεως - Συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος170
 • Α. Εισαγωγικά192
 • Ι. Οι νέες ρυθμίσεις για τις συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος και τις συμβάσεις εξ αποστάσεως και η Οδηγία 2011/83/ΕΕ192
 • ΙΙ. Οι συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος195
 • ΙΙΙ. Οι συμβάσεις εξ αποστάσεως197
 • Β. Ορισμοί (άρθρο 3)198
 • Ι. Έννοια του καταναλωτή198
 • ΙΙ. Έννοια του προμηθευτή199
 • ΙII. Έννοια του αγαθού και του αγαθού κατασκευασμένου σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη200
 • IV. Έννοια της πώλησης201
 • V. Έννοια της σύμβασης παροχής υπηρεσιών202
 • VI. Έννοια της σύμβασης εξ αποστάσεως203
 • VII. Περιστάσεις σύναψης της σύμβασης. Υποκειμενικά στοιχεία207
 • VIII. Έννοια του εμπορικού καταστήματος213
 • IX. Έννοια του «σταθερού μέσου»213
 • X. Έννοια του «ψηφιακού περιεχομένου»214
 • XI. Έννοια της «χρηματοοικονομικής υπηρεσίας»215
 • ΧIΙ. Έννοια του «δημοσίου πλειστηριασμού»217
 • ΧΙIΙ. Έννοια της «εμπορικής εγγύησης»218
 • ΧΙV. Έννοια της «δευτερεύουσας σύμβασης»218
 • Γ. Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 3α)218
 • Ι. Γενικά218
 • ΙΙ. Σχέση με άλλες διατάξεις219
 • ΙΙΙ. Επαχθείς συμβάσεις γενικότερα219
 • ΙV. Ο καταναλωτής ως πωλητής219
 • V. Η εγγύηση219
 • VI. Πιστωτικές συμβάσεις221
 • VII. Πληρεξουσιότητα221
 • Δ. Απαιτήσεις ενημέρωσης για συμβάσεις εξ αποστάσεως και συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος (άρθρο 3β)229
 • Ι. Γενικά - Η προστατευτική ενέργεια της υποχρέωσης του προμηθευτή για πληροφόρηση του καταναλωτή229
 • ΙΙ. Υποχρέωση πληροφόρησης στο προσυμβατικό στάδιο231
 • ΙΙΙ. Κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης προσυμβατικής πληροφόρησης235
 • Ε. Τυπικές απαιτήσεις για συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος (άρθρο 3γ)236
 • ΣΤ. Τυπικές απαιτήσεις για συμβάσεις εξ αποστάσεως (άρθρο 3δ)237
 • Ι. Εισαγωγικά237
 • ΙΙ. Ο χρόνος και τα μέσα εκπλήρωσης της υποχρέωσης πληροφόρησης του προμηθευτή στις συμβάσεις εξ αποστάσεως238
 • 1. Γενική ρύθμιση238
 • 2. Ειδική ρύθμιση ως προς το χρόνο και τον τρόπο εκπλήρωσης της υποχρέωσης προσυμβατικής πληροφόρησης στις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις εξ αποστάσεως που συνάπτονται με ηλεκτρονικό μέσο και επιβάλλουν στον καταναλωτή την υποχρέωση να πληρώσει καθώς και στις εμπορικές ιστοσελίδες (παρ. 2 και 3)238
 • 3. Ειδική ρύθμιση ως προς τον τρόπο εκπλήρωσης της υποχρέωσης προσυμβατικής πληροφόρησης στις συμβάσεις εξ αποστάσεως που συνάπτονται με μέσο επικοινωνίας που παρέχει περιορισμένο χώρο ή χρόνο (παρ. 4)241
 • 4. Ειδική ρύθμιση ως προς τον τρόπο εκπλήρωσης της υποχρέωσης προσυμβατικής πληροφόρησης στις συμβάσεις εξ αποστάσεως που συνάπτονται μέσω τηλεφωνικής κλήσης, την οποία πραγματοποιεί ο προμηθευτής ή παρένθετό του πρόσωπο (παρ. 5)242
 • ΙΙΙ. Διατυπώσεις κατάρτισης σύμβασεων εξ αποστάσεως που συνάπτονται μέσω τηλεφωνικής κλήσης και αφορούν στην παροχή υπηρεσιών ή ταυτόχρονα στην παροχή αγαθών και υπηρεσιών (παρ. 6)242
 • ΙV. Υποχρέωση πληροφόρησης στο συμβατικό στάδιο (παρ. 7, 9)242
 • V. Συμβάσεις εξ αποστάσεως με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ή παροχή νερού, φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας (παρ. 8)243
 • VΙ. Κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων του προμηθευτή από το άρθρο 3δ (παρ. 10)244
 • Ζ. Δικαίωμα υπαναχώρησης (άρθρο 3ε)244
 • Ι. Νομική φύση του δικαιώματος υπαναχώρησης244
 • ΙΙ. Προθεσμία άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, όταν έχει προηγηθεί ενημέρωση του καταναλωτή246
 • ΙΙΙ. Δυνατότητα εκπλήρωσης247
 • ΙV. Νομοθετικά τυποποιημένες απαγορεύσεις καταστρατήγησης248
 • 1. Απαγόρευση προείσπραξης του τιμήματος248
 • 2. Αρραβώνας. Εγγυοδοσία. Συμφωνίες περί αναπόδεικτης αποζημίωσης ή ποινικής ρήτρας248
 • H. Παράλειψη ενημέρωσης σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης (άρθρο 3στ)249
 • Θ. Άσκηση δικαιώματος υπαναχώρησης (άρθρο 3ζ)252
 • Ι. Τρόπος άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης252
 • 1. Με συμβατικό τρόπο252
 • 2. Με ηλεκτρονικό τρόπο253
 • Ι. Αποτελέσματα της υπαναχώρησης (άρθρο 3η)254
 • ΙΑ. Υποχρεώσεις του προμηθευτή σε περίπτωση υπαναχώρησης (άρθρο 3θ)254
 • ΙΒ. Υποχρεώσεις του καταναλωτή σε περίπτωση υπαναχώρησης (άρθρο 3ι)255
 • ΙΓ. Συνέπειες της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης σε συνδεδεμένες συμβάσεις (άρθρο 3ια)256
 • ΙΔ. Εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης (άρθρο 3ιβ)258
 • ΙΕ. Εγγραφή των προμηθευτών εξ αποστάσεως σε Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) (άρθρο 3ιγ)264
 • ΠΔ 131/2003Ηλεκτρονικό εμπόριο (Συμβάσεις από απόσταση μέσω του διαδικτύου)265
 • A. Εισαγωγικά278
 • I. Γενικές παρατηρήσεις278
 • II. Σκοπός της Οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο279
 • ΙΙΙ. Συσχέτιση της Οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο με το κοινοτικό κεκτημένο της προστασίας του καταναλωτή281
 • Β. Πεδίο εφαρμογής του ΠΔ 131/2003282
 • Γ. Εφαρμοζόμενοι κανόνες στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς283
 • Δ. Η ηλεκτρονικά καταρτιζόμενη σύμβαση284
 • Ι. Γενικές παρατηρήσεις284
 • ΙΙ. Υποχρεώσεις του φορέα παροχής υπηρεσιών για πληροφόρηση285
 • ΙΙΙ. Η κατάρτιση της ηλεκτρονικής σύμβασης (παραγγελία)286
 • 1. Διαδικασία286
 • 2. Yποχρέωση του φορέα για παροχή ειδικών πληροφοριών287
 • 3. Υποχρέωση του φορέα για παροχή της δυνατότητας διόρθωσης λαθών288
 • 4. Εφαρμογή των ρυθμίσεων για την προστασία του καταναλωτή289
 • α. Εφαρμογή των διατάξεων του ΑΚ για την πώληση289
 • β. Εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 2 Ν 2251 για τους ΓΟΣ289
 • γ. Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρων 3ε επ. Ν 2251 - Δικαίωμα υπαναχώρησης290
 • Ε. Εμπορικές επικοινωνίες291
 • Ι. Υποχρεώσεις του φορέα σε σχέση με την αποστολή εμπορικών επικοινωνιών291
 • ΙΙ. Αποστολή μη ζητηθείσας εμπορικής επικοινωνίας (spam)292
 • ΣΤ. Κίνδυνοι κατά την πληρωμή μέσω του διαδικτύου293
 • Ι. Πληρωμή με πιστωτική κάρτα293
 • ΙΙ. Μη εγκεκριμένη χρήση της πιστωτικής κάρτας του δικαιούχου από τρίτον294
 • ΙΙΙ. Λοιποί κίνδυνοι κατά την πληρωμή μέσω του διαδικτύου294
 • Ζ. Λοιπά ζητήματα σε σχέση με τις ηλεκτρονικά καταρτιζόμενες συμβάσεις295
 • Ι. Διεθνής δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο295
 • ΙΙ. Ένδικη προστασία των καταναλωτών σε ενδοενωσιακό επίπεδο - Διοικητική συνεργασία295
 • ΙΙΙ. Εξωδικαστική επίλυση καταναλωτικών διαφορών296
 • ΙV. Σύνταξη κωδίκων δεοντολογίας297
 • V. Κυρώσεις - Σημεία επαφής (contact points)297
 • Άρθρο 4θ Εμπορία από απόσταση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών296
 • Α. Εισαγωγικά310
 • Β. Οριοθέτηση του πεδίου παροχής προστασίας313
 • Ι. Το είδος της συναλλαγής313
 • ΙΙ. Υποκειμενικό πεδίο προστασίας314
 • ΙΙΙ. Αντικειμενικό πεδίο προστασίας321
 • IV. Ιδιαίτερες συνθήκες σύναψης της σύμβασης324
 • Γ. Σκοπός της διάταξης329
 • Δ. «Πράξεις» εξαιρούμενες από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 4θ331
 • Ε. Μέσα προστασίας του καταναλωτή333
 • Ι. Η πληροφόρηση του καταναλωτή πριν από τη σύναψη της σύμβασης333
 • 1. Εισαγωγικές επισημάνσεις333
 • 2. Υποχρέωση προσυμβατικής πληροφόρησης με βάση την παρ. 3 του άρθρου 4θ336
 • α. Χρόνος και τρόπος παροχής των πληροφοριών336
 • β. Το περιεχόμενο της πληροφόρησης343
 • αα) Πληροφορίες που αφορούν τον προμηθευτή (σημ. i)343
 • ββ) Πληροφορίες που αφορούν τη χρηματοοικονομική υπηρεσία (σημ. ii)344
 • γγ) Πληροφορίες που αφορούν τη σύμβαση (σημ. iii)346
 • δδ) Πληροφορίες που αφορούν την προσφυγή (iv)348
 • γ. Ειδικά: Η πληροφόρηση του καταναλωτή στην περίπτωση των τηλεφωνικών επικοινωνιών351
 • δ. Πληροφορίες σύμφωνες με την κατά τεκμήριο εφαρμοστέα νομοθεσία354
 • ε. Έννομες συνέπειες της παράβασης της υποχρέωσης προσυμβατικής πληροφόρησης354
 • 3. Πρόσθετες απαιτήσεις πληροφόρησης356
 • 4. Γνωστοποίηση των συμβατικών όρων357
 • α. Γενικά357
 • β. Η κατ’ ιδίαν υποχρέωση γνωστοποίησης των συμβατικών όρων358
 • γ. Συνέπειες παράβασης της υποχρέωσης362
 • δ. Υποχρέωση γραπτής αποστολής των συμβατικών όρων363
 • ΙΙ. Το δικαίωμα υπαναχώρησης του καταναλωτή364
 • 1. Γενικά364
 • 2. Προθεσμία υπαναχώρησης365
 • 3. Οι εξαιρούμενες συμβάσεις369
 • α. Συμβάσεις παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που εξαρτώνται από τις διακυμάνσεις της κεφαλαιαγοράς369
 • β. Ασφαλιστήρια συμβόλαια ταξιδιών και αποσκευών και άλλα βραχυπρόθεσμα ασφαλιστήρια συμβόλαια371
 • γ. Συμβάσεις πλήρως εκτελεσθείσες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης, μετά από ρητή αίτηση του καταναλωτή372
 • 4. Τρόπος άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης374
 • 5. Νομική φύση του δικαιώματος υπαναχώρησης379
 • α. Γενικά379
 • β. Ειδικά: Η «γραπτή δήλωση» του καταναλωτή για εκπλήρωση της σύμβασης πριν την πάροδο της προθεσμίας υπαναχώρησης380
 • γ. Συμπερασματικές παρατηρήσεις382
 • 6. Συνέπειες της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης382
 • α. Γενικά382
 • β. Αξίωση επιστροφής ήδη ληφθέντων χρηματικών ποσών383
 • γ. Αξίωση απόδοσης της αξίας ήδη ληφθείσας χρηματοοικονομικής υπηρεσίας384
 • δ. Ανατροπή (καταγγελία) συνδεδεμένων χρηματοοικονομικών συμβάσεων387
 • ΙΙΙ. Προστασία του καταναλωτή σε περίπτωση πληρωμών με κάρτα388
 • 1. Γενικά388
 • 2. Η κατάργηση της παρ. 8 του -πρώην- άρθρου 4α και η σύγχρονη νομοθετική ρύθμιση βάσει του Ν 3862/2010389
 • ΙV. Προστασία του καταναλωτή από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές390
 • 1. Εισαγωγικά390
 • 2. Μη αιτηθείσες (χρηματοοικονομικές) υπηρεσίες392
 • 3. Μη αιτηθείσα (αυτόκλητη) επικοινωνία393
 • V. Λοιπές προστατευτικές διατάξεις397
 • Άρθρα 4, 4α-4η, 5 Επιμέρους πτυχές του δικαίου της πώλησης καταναλωτικών προϊόντων400
 • Α. Άρθρο 5 και λοιπό δίκαιο πώλησης καταναλωτικών προϊόντων410
 • Ι. Το άρθρο 5 ως επιμέρους πτυχή του δικαίου της πώλησης καταναλωτικών προϊόντων410
 • ΙΙ. Οι ρυθμίσεις των άρθρων 4 έως 4η411
 • 1. Πεδίο εφαρμογής και λοιπές γενικές παρατηρήσεις411
 • 2. Η ρύθμιση του άρθρου 4β αναφορικά με τον χρόνο παράδοσης του προϊόντος, ειδικότερα413
 • 3. Η ρύθμιση του άρθρου 4δ αναφορικά με τη μετάθεση του κινδύνου, ειδικότερα416
 • Β. Οι υποχρεώσεις του προμηθευτή καταναλωτικών προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 5: Γενικές παρατηρήσεις419
 • Γ. Η υποχρέωση ενημέρωσης του καταναλωτή για το προϊόν (παρ. 2 και 3)422
 • Ι. Η υποχρέωση ενημέρωσης του καταναλωτή για τη χρήση, συντήρηση, αξιοποίηση και τους κινδύνους του προϊόντος (παρ. 2)422
 • ΙΙ. Η υποχρέωση ενημέρωσης του καταναλωτή για την πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος (παρ. 3)423
 • Δ. Η υποχρέωση αναφορικά με την «εμπορική εγγύηση» (παρ. 4 και 5)424
 • Ι. Γενικές παρατηρήσεις424
 • 1. Η έννοια της «εμπορικής εγγύησης» ειδικώς κατά το άρθρο 5424
 • 2. Διάκριση της ευθύνης από την «εμπορική εγγύηση» από συγγενείς περιπτώσεις ευθύνης427
 • 3. Η σύμβαση παροχής «εμπορικής εγγύησης»428
 • α. Κατάρτιση της σύμβασης εγγύησης428
 • β. Καθορισμός του περιεχομένου της σύμβασης εγγύησης (άρθρο 559 ΑΚ)430
 • γ. Παρακολουθηματικός χαρακτήρας της σύμβασης εγγύησης432
 • ΙΙ. Η υποχρέωση του προμηθευτή καινούργιου καταναλωτικού προϊόντος μακράς διάρκειας για την παροχή εγγύησης (παρ. 4 εδ. β΄)432
 • ΙΙΙ. Η υποχρέωση διαμόρφωσης της εγγύησης με βάση συγκεκριμένες προδιαγραφές του νόμου (παρ. 4)435
 • 1. Η υποχρέωση παροχής της εγγύησης εγγράφως ή με άλλο τεχνικό μέσο αποτύπωσης (εδ. α΄ και β΄)435
 • 2. Η υποχρέωση διαμόρφωσης της εγγύησης με συγκεκριμένο περιεχόμενο (εδ. γ΄ και δ΄)437
 • 3. Υποχρέωση συμμόρφωσης της εγγύησης με τους κανόνες καλής πίστης και απαγόρευση αναίρεσής της από υπερβολικές ρήτρες εξαιρέσεων (εδ. ε΄)442
 • 4. Διατήρηση του κύρους ελλιπούς εγγύησης (παρ. 5 εδ. α΄)443
 • IV. Τα δικαιώματα του καταναλωτή από την εγγύηση (παρ. 5 εδ. γ΄ και δ΄)444
 • V. Η επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων του ΑΚ για την ευθύνη του πωλητή (παρ. 6 εδ. α΄ και β΄)446
 • VI. Παραγραφή των δικαιωμάτων του καταναλωτή από την εγγύηση448
 • Ε. Η υποχρέωση εξυπηρέτησης μετά την πώληση (after sale service) (παρ. 7, παρ. 3 εδ. στ΄)449
 • ΣΤ. Η ρήτρα εφαρμογής του ελληνικού δικαίου για την πώληση καταναλωτικών προϊόντων και τις εγγυήσεις (παρ. 6 εδ. γ΄)451
 • Άρθρο 6 Η ευθύνη του παραγωγού ελαττωματικών προϊόντων452
 • Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις457
 • Β. Λόγοι καθιέρωσης του άρθρου 6. Γενικοί κανόνες ευθύνης459
 • Γ. Κοινοτική προέλευση του άρθρου 6, έναρξη ισχύος και η σύμφωνη με την Οδηγία ερμηνεία του462
 • Δ. Νομική φύση της ευθύνης465
 • Ε. Προϋποθέσεις ευθύνης467
 • Ι. Προϊόν (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. β΄-γ΄)467
 • ΙΙ. Ελάττωμα (άρθρο 6 παρ. 5)470
 • 1. Γενικά470
 • 2. Κατηγορίες ελαττωμάτων472
 • 3. Κριτήριο εξειδίκευσης του ελαττώματος ενός προϊόντος474
 • ΙΙΙ. Ζημία479
 • 1. Γενικά479
 • 2. Περιουσιακή ζημία (άρθρο 6 παρ. 6)479
 • 3. Μη περιουσιακή ζημία - ηθική βλάβη (άρθρο 6 παρ. 7)482
 • α. Γενικά482
 • β. Το ειδικό ζήτημα της προσβολής του δικαιώματος χρήσης των περιβαλλοντικών αγαθών484
 • IV. Αιτιώδης συνάφεια485
 • ΣΤ. Λόγοι αποκλεισμού της ευθύνης ή απαλλαγής από την ευθύνη487
 • Ι. Γενικά487
 • ΙΙ. Η περιπτωσιολογία του άρθρου 6 παρ. 8487
 • 1. Μη θέση του προϊόντος σε κυκλοφορία (άρθρο 6 παρ. 8 περ. α΄)487
 • 2. Ανυπαρξία του ελαττώματος κατά τον χρόνο κυκλοφορίας του προϊόντος (άρθρο 6 παρ. 8 περ. β΄)488
 • 3. Μη κατασκευή του προϊόντος με σκοπό τη διανομή και μη διανομή στο πλαίσιο επαγγελματικής δραστηριότητας (άρθρο 6 παρ. 8 περ. γ΄)489
 • 4. Κατασκευή προϊόντος με βάση κανόνες αναγκαστικού δικαίου (άρθρο 6 παρ. 8 περ. δ΄)490
 • 5. Αδυναμία διάγνωσης του ελαττώματος με βάση το ισχύον κατά την κυκλοφορία του προϊόντος επίπεδο επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων (άρθρο 6 παρ. 8 περ. ε΄)490
 • ΙΙΙ. Προσαρμογή των ενστάσεων στους υπόλοιπους υποχρέους492
 • ΙV. Η απαλλαγή του παραγωγού συστατικού ή πρώτης ύλης ειδικότερα492
 • V. Συντρέχον πταίσμα493
 • VI. Ανώτερη βία494
 • VII. Παραγραφή και αποσβεστική προθεσμία496
 • 1. Γενικά496
 • 2. Παραγραφή496
 • 3. Αποσβεστική προθεσμία496
 • VIII. Ακυρότητα απαλλακτικών ρητρών497
 • Ζ. Υπόχρεοι προς αποζημίωση497
 • I. Γενικές παρατηρήσεις497
 • II. Πραγματικός παραγωγός498
 • 1. Γενικά498
 • 2. Παραγωγός τελικού προϊόντος498
 • 3. Παραγωγός συστατικού ή πρώτης ύλης499
 • III. Οιονεί παραγωγός500
 • 1. Γενικά500
 • 2. Προϋποθέσεις ευθύνης500
 • 3. Έκταση ευθύνης501
 • IV. Εισαγωγέας501
 • 1. Γενικά501
 • 2. Προϋποθέσεις ευθύνης502
 • 3. Έκταση ευθύνης503
 • V. Προμηθευτής503
 • 1. Γενικά503
 • 2. Προϋποθέσεις ευθύνης504
 • 3. Έκταση ευθύνης505
 • VI. Ευθύνη περισσοτέρων505
 • 1. Εξωτερική σχέση505
 • 2. Εσωτερική σχέση506
 • Η. Δικαιούχοι σε αποζημίωση507
 • Θ. Ζητήματα συρροής508
 • Ι. Γενικές διατάξεις συμβατικής και αδικοπρακτικής ευθύνης508
 • ΙΙ. Ειδικές διατάξεις509
 • 1. Ευθύνη από τη Σύμβαση της Βιέννης για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών509
 • 2. Ευθύνη από τον Ν 1758/1988 για την πυρηνική ενέργεια509
 • Ι. Ζητήματα διεθνούς δικαιοδοσίας και ιδιωτικού διεθνούς δικαίου510
 • Ι. Διεθνής δικαιοδοσία510
 • ΙΙ. Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο511
 • ΙΑ. Συνολική αποτίμηση του άρθρου 6514
 • Άρθρο 7 Υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών516
 • Α. Γενικά519
 • Β. Προϋποθέσεις εφαρμογής520
 • Ι. Προμηθευτής520
 • ΙΙ. Προϊόν521
 • ΙΙΙ. Επικίνδυνο προϊόν521
 • Γ. Η παρέμβαση της δημόσιας αρχής522
 • Δ. Οι υποχρεώσεις των προμηθευτών523
 • Άρθρο 7α Ψυχική υγεία των ανηλίκων524
 • A. Γενικά526
 • Β. Προϋποθέσεις526
 • Γ. Συνέπειες526
 • Άρθρο 8 Eυθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες528
 • Α. Εισαγωγικά532
 • I. Η επαγγελματική ευθύνη από την παροχή υπηρεσιών532
 • II. Η Πρόταση Οδηγίας του 1990533
 • III. H τροποποίηση του άρθρου 8 με το άρθρο 10 Ν 3587/2007534
 • ΙV. Παρουσίαση της ρύθμισης - Σύγκριση με την αρχική μορφή του άρθρου 8 και με την Πρόταση Οδηγίας534
 • Β. Ερμηνεία της ρύθμισης536
 • I. Υπηρεσίες στις οποίες γίνεται δεκτή η εφαρμογή του άρθρου 8536
 • ΙΙ. Υπηρεσία που παρέχεται κατά τρόπο ανεξάρτητο539
 • ΙΙΙ. Άρνηση ή παράλειψη της υπηρεσίας539
 • ΙV. Παρανομία και υπαιτιότητα540
 • 1. Η προϋπόθεση του παρανόμου540
 • 2. Απλή παράβαση συμβατικής υποχρέωσης;541
 • 3. Η έννοια της ευλόγως προσδοκώμενης ασφάλειας542
 • V. Αιτιώδης συνάφεια544
 • VΙ. Αυτοτελής νόμιμος λόγος ευθύνης;545
 • VΙΙ. Το τεκμήριο παρανομίας και υπαιτιότητας του παρέχοντος υπηρεσίες547
 • 1. Η αντιστροφή του βάρους απόδειξης της υπαιτιότητας και της παρανομίας547
 • 2. Συνοπτικά η ρύθμιση του βάρους απόδειξης στο άρθρο 8548
 • 3. Σχέση με την κατανομή του βάρους απόδειξης στην ενδοσυμβατική ευθύνη548
 • 4. Αποτίμηση της ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 4 εδ. 1549
 • VIII. Εφαρμογή της διάταξης στην παροχή υπηρεσιών από το δημόσιο τομέα550
 • IX. Συνυπευθυνότητα, λόγοι μείωσης ή άρσης της ευθύνης, παραγραφή. Άλλα θέματα αστικής ευθύνης551
 • Χ. Η εφαρμογή των οργανωτικών διατάξεων του Ν 2251/1994 στην ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες553
 • Άρθρα 9, 9α-9θΔιαφήμιση - Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές554
 • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ571
 • ΜΕΡΟΣ Α΄ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ575
 • Α. Η έννοια του όρου «διαφήμιση» κατά το άρθρο 9 Ν 2251/1994575
 • Β. Η συγκριτική διαφήμιση578
 • Ι. Γενικές παρατηρήσεις578
 • ΙΙ. Είδη συγκριτικής διαφήμισης580
 • ΙΙΙ. Η έννοια της συγκριτικής διαφήμισης σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 Ν 2251/1994581
 • IV. Οι προϋποθέσεις του επιτρεπτού της συγκριτικής διαφήμισης582
 • V. Συγκριτική διαφήμιση που αναφέρεται σε ειδικές προσφορές585
 • VI. Οι συγκριτικές δοκιμές586
 • Γ. Η άμεση διαφήμιση586
 • I. Γενικές παρατηρήσεις586
 • II. Οι ρυθμίσεις του Ν 2251/1994 για τη «μη ζητηθείσα (ηλεκτρονική) επικοινωνία»591
 • Δ. Οι χρονικοί περιορισμοί των τηλεοπτικών διαφημίσεων παιδικών παιχνιδιών596
 • ΜΕΡΟΣ Β΄ ΑΘΕΜΙΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ597
 • Α. Η Οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές/κάποιες σκέψεις597
 • Β. Οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην ελληνική νομοθεσία: Ο Ν 2251/1994601
 • Ι. Πεδίο εφαρμογής των ρυθμίσεων για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές603
 • 1. Ο ορισμός της έννοιας «εμπορική πρακτική»606
 • 2. Η εφαρμογή των διατάξεων του νόμου πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη συναλλαγή608
 • 3. Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής του νόμου609
 • 4. Η σχέση των ρυθμίσεων για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές με τη σχετική κοινοτική νομοθεσία610
 • 5. Η εξαίρεση των κανόνων δικαίου που σχετίζονται με την «καλαισθησία και ευπρέπεια»611
 • ΙΙ. «Η μεγάλη γενική ρήτρα»613
 • 1. Οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές σύμφωνα με το άρθρο 5 της Οδηγίας613
 • 2. Η απαγόρευση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στο πλαίσιο του Ν 2251/1994614
 • α. Η έννοια «επαγγελματική ευσυνειδησία»615
 • β. Η έννοια της «ουσιώδους στρέβλωσης της οικονομικής συμπεριφοράς»617
 • γ. Οι «πρακτικές προώθησης των πωλήσεων»619
 • ΙΙΙ. Η έννοια του «μέσου καταναλωτή»622
 • 1. Η ειδική προστασία ευάλωτων ομάδων καταναλωτών626
 • IV. Οι «μικρές γενικές ρήτρες»627
 • 1. Γενικές παρατηρήσεις627
 • 2. Παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές628
 • α. Παραπλανητικές πράξεις629
 • i. Ο Ορισμός629
 • ii. Οι περιπτώσεις α) των «απομιμητικών» προϊόντων και β) της μη συμμόρφωσης προς κώδικες συμπεριφοράς634
 • α) Η περίπτωση των «απομιμητικών προϊόντων»634
 • β) Η μη συμμόρφωση προς κώδικες συμπεριφοράς635
 • β. Παραπλανητικές παραλείψεις637
 • i. Η περίπτωση της «πρόσκλησης για αγορά»639
 • γ. Οι περιπτώσεις των ‘per se’ απαγορευμένων παραπλανητικών εμπορικών πρακτικών - Η «μαύρη λίστα»640
 • V. Επιθετικές εμπορικές πρακτικές643
 • 1. Οι περιπτώσεις των ‘per se’ απαγορευμένων επιθετικών εμπορικών πρακτικών646
 • VI. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης των άρθρων 9γ έως 9η647
 • 1. Αξίωση για παύση και παράλειψη/Αξίωση για αποζημίωση647
 • 2. Η επανορθωτική δήλωση648
 • 3. Το βάρος απόδειξης649
 • 4. Έλεγχος από ιδιοκτήτες κωδίκων συμπεριφοράς650
 • Άρθρο 10 Ένδικη προστασία των καταναλωτών - Ενώσεις καταναλωτών651
 • Α. Εισαγωγικά662
 • Β. Οι ενώσεις καταναλωτών663
 • Ι. Προϋποθέσεις σύστασης των ενώσεων καταναλωτών663
 • ΙΙ. Σκοπός των ενώσεων καταναλωτών664
 • ΙΙΙ. Λειτουργία των ενώσεων καταναλωτών665
 • ΙV. Πιστοποίηση της λειτουργίας των ενώσεων καταναλωτών665
 • V. Πόροι των ενώσεων καταναλωτών666
 • VΙ. Υποχρέωση των ενώσεων καταναλωτών για παροχή πληροφοριών667
 • VΙΙ. Απαγορεύσεις-περιορισμοί κατά τη λειτουργία των ενώσεων καταναλωτών667
 • VIII. Παράνομη συμπεριφορά των ενώσεων καταναλωτών - Προβλεπόμενες κυρώσεις667
 • Γ. Η υποβολή αιτήσεως παροχής δικαστικής προστασίας από τις ενώσεις καταναλωτών668
 • Ι. Διακρίσεις των επιχειρούμενων από τις ενώσεις καταναλωτών διαδικαστικών πράξεων668
 • ΙΙ. Οι απαιτούμενες γενικές διαδικαστικές προϋποθέσεις, σε συνάρτηση με την κατά κανόνα ή κατ’ εξαίρεση νομιμοποίηση της Ενώσεως672
 • Δ. Η συλλογική αγωγή673
 • Ι. Ειδικότερα η συλλογική αγωγή - Έννοια673
 • ΙΙ. Το αίτημα της συλλογικής αγωγής και η θεμελίωσή του681
 • ΙΙΙ. Διαδικασία εκδικάσεως της συλλογικής αγωγής683
 • IV. Το περιεχόμενο της δικαστικής αποφάσεως επί της συλλογικής αγωγής686
 • V. Η ισχύς της αποφάσεως επί της συλλογικής αγωγής687
 • 1η περίπτωση689
 • 2η περίπτωση690
 • 3η περίπτωση690
 • VI. Νομοθετική επέμβαση με βάση την απόφαση επί της συλλογικής αγωγής693
 • VII. Η επιδίκαση χρηματικής ικανοποιήσεως694
 • VIII. Συνέπειες απορρίψεως της συλλογικής αγωγής695
 • Ε. Ειδικά η έκδοση διαταγής πληρωμής μετά την αναγνωριστική αποζημιωτική αγωγή696
 • Ι. Οι προϋποθέσεις εκδόσεως διαταγής πληρωμής κατά τον ΚΠολΔ696
 • ΙΙ. Οι διαφοροποιήσεις της νέας ρυθμίσεως697
 • ΙΙΙ. Το περιεχόμενο και η εκτέλεση της διαταγής πληρωμής698
 • ΣΤ. Ένδικη προστασία των καταναλωτών σε διασυνοριακό ενδοενωσιακό επίπεδο699
 • Ι. Εισαγωγικά699
 • ΙΙ. Σκοπός και πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας για τις αγωγές παράλειψης-μεταφορά στο εθνικό δίκαιο700
 • ΙΙΙ. Νομιμοποιούμενοι προς άσκηση της διασυνοριακής συλλογικής αγωγής φορείς702
 • IV. Η απόφαση επί της διασυνοριακής αγωγής703
 • Άρθρο 11 Φιλικός διακανονισμός καταναλωτικών διαφορών704
 • Α. Εισαγωγή708
 • Β. Η θεσμική κατοχύρωση της κρατικής διαμεσολάβησης710
 • Ι. Οι Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού711
 • ΙΙ. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή713
 • 1. Η ίδρυση και η αποστολή713
 • Η σύσταση713
 • Η ανεξαρτησία715
 • 2. Η εκλογή και η θητεία716
 • Η εκλογή716
 • Η αναπλήρωση και η παύση717
 • Η θητεία717
 • 3. Οι αρμοδιότητες718
 • Η καταναλωτική διαφορά718
 • Ο αναβαθμισμένος ρόλος των επιτροπών φιλικού διακανονισμού721
 • Τα πορίσματα - συστάσεις722
 • Τα καθήκοντα του Συνηγόρου του Καταναλωτή730
 • 4. Η διαδικασία της έρευνας731
 • Η υποβολή της αναφοράς731
 • Η διαδικασία ενώπιον του Συνηγόρου731
 • Η συνεργασία του Συνηγόρου με άλλους φορείς732
 • 5. Οι ειδικοί επιστήμονες και η γραμματεία733
 • Η υπηρεσιακή λειτουργία733
 • 6. Ο τίτλος της Αρχής734
 • 7. Ο Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας734
 • 8. Ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας737
 • ΙΙΙ. Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή737
 • IV. Η Επιτροπή Προστασίας των Καταναλωτών των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών738
 • Γ. Η διαμεσολάβηση πέραν των θεσμοθετημένων μορφών της738
 • Ι. Μεσολαβητής Τραπεζικών - Επενδυτικών Υπηρεσιών739
 • ΙΙ. Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας741
 • ΙΙΙ. Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή (Ευρωπαϊκό Εξωδικαστικό Δίκτυο)742
 • ΙV. Οι ενώσεις καταναλωτών743
 • V. SOLVIT743
 • VI. On-line Dispute Resolution744
 • Δ. Συμπέρασμα744
 • ΥΑ 70330/2015 Εναλλακτική - Ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών746
 • Α. Εισαγωγή762
 • Β. Η εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών στην ευρωπαϊκή έννομη τάξη763
 • Γ. Η Οδηγία 2013/11/ΕΕ765
 • Δ. Ο Κανονισμός 524/2013 της 21.5.2013 για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών (ODR, ΗΕΚΔ στην ελληνική απόδοση του όρου)769
 • Ε. Οι ρυθμίσεις της ΥΑ 70330/2015774
 • Ι. Πεδίο εφαρμογής - Προβλεπόμενες εξαιρέσεις774
 • ΙΙ. Νομική φύση - σύνθεση ΕΕΔ783
 • ΙΙΙ. Αρχές - εγγυήσεις λειτουργίας φορέων ΕΕΔ785
 • IV. Υποχρεώσεις φορέων ΕΕΔ789
 • ΣΤ. Συμπερασματικές παρατηρήσεις790
 • Άρθρα 12-13Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή και Αγοράς - Εκπροσώπηση των καταναλωτών792
 • Α. Το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή και Αγοράς (άρθρο 12)795
 • Ι. Συγκρότηση του ΕΣΚΑ795
 • ΙΙ. Αρμοδιότητες - λειτουργία του ΕΣΚΑ797
 • ΙΙΙ. Τελικές παρατηρήσεις797
 • Β. Εκπροσώπηση των ενώσεων καταναλωτών σε εθνικά και διεθνή συλλογικά όργανα (άρθρο 13)799
 • Άρθρο 13α Κυρώσεις (διοικητικές)800
 • Α. Εισαγωγή804
 • Ι. Γενικές παρατηρήσεις804
 • ΙΙ. To πρόβλημα της διοικητικής «επιβολής» του δικαίου προστασίας του καταναλωτή805
 • ΙΙΙ. Η θέση της ρύθμισης στο σύστημα του Ν 2251/1994 και στο δίκαιο προστασίας καταναλωτή εν ευρεία εννοία808
 • Β. Η υποχρέωση των προμηθευτών να απαντούν σε καταγγελίες καταναλωτών (παρ. 1)812
 • Γ. Διοικητικά μέτρα και διοικητικές κυρώσεις κατά προμηθευτών για την παραβίαση επιμέρους διατάξεων του Ν 2251/1994 (παρ. 2)815
 • Ι. Γενικά815
 • ΙΙ. Σύσταση για συμμόρφωση, παύση της προσβολής & παράλειψη στο μέλλον815
 • ΙΙΙ. Τα χρηματικά πρόστιμα, η προσωρινή διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης του προμηθευτή και η δημοσιοποίηση των κυρώσεων817
 • ΙV. Διοικητικές κυρώσεις προβλεπόμενες από άλλες διατάξεις820
 • Δ. Αρμόδια όργανα για την λήψη διοικητικών μέτρων και την επιβολή κυρώσεων - Έννομη Προστασία823
 • Ι. Αρμόδια όργανα για την λήψη μέτρων και την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3823
 • ΙΙ. Έννομη προστασία824
 • Άρθρο 13β (Κατάταξη των καταγγελιών)825
 • Άρθρο 14 Μεταβατικές, τελικές και καταργούμενες διατάξεις827
 • Α. Εισαγωγικά831
 • Β. Καταργούμενες διατάξεις (παρ. 1)831
 • Γ. Aναφορά στο Ν 146/14 για τον αθέμιτο ανταγωνισμό (παρ. 2)831
 • Δ. Πιστοποίηση των Ενώσεων Καταναλωτών (παρ. 3)831
 • Ε. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (παρ. 4)832
 • ΣΤ. Ρήτρα επικουρικότητας (παρ. 5)832
 • Ζ. Εφαρμογή άτυπων κανόνων συμπεριφοράς - Άτυπα όργανα επίλυσης διαφορών (παρ. 6)833
 • Η. Συγκρότηση κλιμακίων ελέγχου προμηθευτών (παρ. 7)833
 • Θ. Συγκρότηση επιτροπών εμπειρογνωμόνων (παρ. 8)834
 • Ι. Καταναλωτικές συμβάσεις με επιχειρήσεις αδυνατίσματος και γυμναστηρίων (παρ. 9)834
 • ΙΑ. Προστασία των καταναλωτών σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο (παρ. 10)836
 • ΙΒ. Το ακατάσχετο της μοναδικής κατοικίας του καταναλωτή (παρ. 11)838
 • ΙΓ. Δυνατότητα κωδικοποίησης του Ν 2251/1994 και των λοιπών νομοθετικών κειμένων περί προστασίας του καταναλωτή (παρ. 12)844
 • ΙΔ. Καταργούμενες διατάξεις (παρ. 13)845
 • ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ847
 • ΠΟΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ849
 • Α. Εισαγωγή - Οι νομοθετικές παλινωδίες για την προστασία του καταναλωτή από την παραγωγή και διάθεση τροφίμων και άλλων προϊόντων850
 • Β. Οι διατάξεις του ΠΚ850
 • Γ. Οι ειδικοί ποινικοί νόμοι854
 • Δ. Eιδικά ζητήματα ουσιαστικού ποινικού και δικονομικού δικαίου857
 • I. Αυτουργία-Συμμετοχή857
 • II. Συρροές858
 • III. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα859
 • IV. Πολιτική αγωγή859
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ861
 • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΩΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ863
 • Α. Εισαγωγή865
 • Β. Ο επενδυτής ως καταναλωτής867
 • I. Διάκριση των εννοιών867
 • II. Η αποδοχή επενδυτικών υπηρεσιών και οι νέοι ορισμοί για τον καταναλωτή868
 • ΙΙΙ. Ο επενδυτής ως καταναλωτής στη νομολογία του ΔικΕΕ871
 • IV. O επενδυτής ως καταναλωτής στην ελληνική νομολογία873
 • V. Η ανομοιομορφία των επενδυτικών υπηρεσιών και των επενδυτών878
 • Γ. Η σημασία της διάκρισης σε ιδιώτες και επαγγελματίες επενδυτές879
 • I. Οι θεσμικοί ή επαγγελματίες επενδυτές879
 • ΙΙ. Η διάκριση των επενδυτών στους κανόνες συμπεριφοράς880
 • 1. Κατάταξη των επενδυτών880
 • 2. Συνέπειες της κατάταξης882
 • 3. Μεταβολή κατάταξης883
 • ΙΙΙ. Η διάκριση των επενδυτών στους κανόνες αποζημίωσης884
 • IV. Η διάκριση των επενδυτών κατά τη διενέργεια δημοσίων προσφορών885
 • 1. Η ρύθμιση885
 • Δ. Η προστασία των επενδυτών ως καταναλωτών με βάση διακρίσεις του δικαίου κεφαλαιαγοράς888
 • Ι. Υποκείμενα προστασίας888
 • ΙΙ. Μέσα προστασίας889
 • ΙΙΙ. Συρροή με ενδοσυμβατική ή αδικοπρακτική ευθύνη891
 • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ ΩΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ899
 • Α. Γενικά χαρακτηριστικά του δικαίου της καταναλωτικής πίστης902
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις902
 • 2. Οι πηγές του δικαίου της καταναλωτικής πίστης - Συνολική θεώρηση904
 • 3. Προσωπικό και αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής της καταναλωτικής πίστης906
 • 3.1. Προσωπικό πεδίο εφαρμογής906
 • 3.1.1. Ο καταναλωτής906
 • 3.1.2. Ο πιστωτικός φορέας909
 • 3.1.3. Ο μεσίτης πιστώσεων910
 • 3.2. Αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής911
 • 3.2.1. Η σύμβαση πίστωσης με τη μορφή προθεσμιακής καταβολής και δανείου911
 • 3.2.2. Αντιπροσωπευτικές μορφές άλλων «χρηματοδοτικών διευκολύνσεων»913
 • Β. Οι διατάξεις για την πληροφόρηση915
 • 1. Η πληροφόρηση που πρέπει να παρέχεται στον καταναλωτή στο πλαίσιο της σύμβασης πίστωσης και ιδίως η προσυμβατική πληροφόρηση915
 • 2. Περιεχόμενο της προσυμβατικής πληροφόρησης917
 • 3. Η παροχή πληροφόρησης κατά τη σύναψη και κατά τη διάρκεια της σύμβασης πίστωσης921
 • 4. Τα όρια της παρεχόμενης πληροφόρησης922
 • Γ. Οι διατάξεις για τα δικαιώματα του καταναλωτή στο πλαίσιο της σύμβασης καταναλωτικής πίστης και οι συνδεδεμένες συμβάσεις πίστωσης924
 • 1. Οι ειδικές ρυθμίσεις της ΚΥΑ για συγκεκριμένα δικαιώματα του καταναλωτή924
 • 1.1. Η καθιέρωση δικαιώματος υπαναχώρησης924
 • 1.2. Καθιέρωση δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης926
 • 1.3. Εκχώρηση δικαιωμάτων928
 • 1.4. Δικαίωμα καταγγελίας σε συμβάσεις πίστωσης αόριστης διάρκειας929
 • 2. Ειδικά οι συνδεδεμένες συμβάσεις πίστωσης931
 • 2.1. Η έννοια της συνδεδεμένης σύμβασης πίστωσης931
 • 2.2. Το περιεχόμενο της καθιερούμενης ρύθμισης932
 • Δ. Η πρόληψη της υπερχρέωσης934
 • 1. Η υποχρέωση αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας του καταναλωτή934
 • 2. Οι συνέπειες της αξιολόγησης936
 • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΩΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ939
 • Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις942
 • Ι. Το θεσμικό πλαίσιο των αεροπορικών μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση942
 • ΙΙ. Οι συνέπειες της απελευθέρωσης των αεροπορικών μεταφορών και η προστασία του επιβάτη945
 • Β. Η έννοια του «επιβάτη» αεροπορικών μεταφορών946
 • Ι. Κατάρτιση της σύμβασης. Συμβαλλόμενα μέρη946
 • ΙΙ. Ο επιβάτης ως αποδέκτης αεροπορικών υπηρεσιών949
 • ΙΙΙ. Η συμβολή των «Γενικών Όρων Μεταφοράς» (ΓΟΜ)949
 • Γ. Ρυθμιζόμενες καταστάσεις και πρακτικές των αερομεταφορέων για την προστασία του επιβάτη (Κανονισμός (ΕΚ) 261/2004)951
 • Ι. Γενικές παρατηρήσεις951
 • ΙΙ. Η πρακτική των υπεράριθμων κρατήσεων. Άρνηση επιβίβασης παρά τη θέληση των επιβατών955
 • 1. Γενικά955
 • 2. Δικαιώματα επιβατών956
 • ΙΙΙ. Ματαίωση πτήσης957
 • 1. Γενικά957
 • 2. Δικαιώματα επιβατών958
 • 3. Ευθύνη του αερομεταφορέα - Λόγοι απαλλαγής959
 • IV. Καθυστέρηση πτήσης960
 • 1. Γενικά960
 • 2. Δικαιώματα επιβατών960
 • V. Αλλαγή θέσης σε επιβάτη961
 • VI. Ενημέρωση του επιβάτη961
 • VII. Τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) 261/2004962
 • Δ. Υποχρεώσεις του αερομεταφορέα έναντι του επιβάτη-καταναλωτή963
 • Ι. Κύρια υποχρέωση. Εκτέλεση μεταφορικού έργου963
 • ΙΙ. Υποχρέωση πληροφόρησης964
 • ΙΙΙ. Υποχρέωση προκαταβολής965
 • Ε. Σύσταση κοινοτικού καταλόγου αερομεταφορέων των οποίων η λειτουργία απαγορεύεται στην Κοινότητα - Ενημέρωση για την ταυτότητα του πραγματικού μεταφορέα(Κανονισμός (ΕΚ) 2111/2005)966
 • Ι. Σκοπός - Αντικείμενο ρύθμισης966
 • ΙΙ. Σύσταση «Κοινοτικού Καταλόγου»966
 • ΙΙΙ. Υποχρέωση πληροφόρησης του επιβάτη για την ταυτότητα πραγματικού μεταφορέα967
 • ΣΤ. Δικαιώματα επιβατών με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς (Κανονισμός (ΕΚ) 1107/2006)968
 • Ζ. Η ευθύνη του διεθνούς αεροπορικού μεταφορέα επιβατών κατά το σύστημα ευθύνης της Σύμβασης Μόντρεαλ968
 • Ι. Ευθύνη του αεροπορικού μεταφορέα για θάνατο ή τραυματισμό επιβατών968
 • ΙΙ. Ευθύνη του αεροπορικού μεταφορέα για ζημίες σε αποσκευές (καταστροφή, απώλεια, βλάβη)970
 • ΙΙΙ. Ευθύνη για καθυστέρηση επιβατών και αποσκευών971
 • Η. Πρόταση τροποποίησης του Κανονισμού 2027/1997 «για την ευθύνη του αερομεταφορέα σε περίπτωση ατυχήματος», όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. (ΕΚ) 889/2002972
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ973
 • ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ999