Διαγράμματα – Ερμηνευτικά σχόλια – Υποδείγματα
Έκδοση: 2015
ISBN: 978-960-562-944-1
Σελίδες: 616
Συγγραφέας: Α. Μάνθος
Επιμέλεια: Π. Κοριατοπούλου-Αγγέλη, Χ. Τσίγκου

Το έργο Πνευματική Ιδιοκτησία περιλαμβάνει 42 διαγράμματα και ανάλυση του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας στα ακόλουθα κεφάλαια: Βασικές έννοιες - Πηγές του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας - Ο δημιουργός - Το έργο - Το περιεχόμενο, η διάρκεια και η μεταβίβαση του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας - Περιορισμοί του περιουσιακού δικαιώματος - Παραχώρηση της εκμετάλλευσης - Συλλογική διαχείριση - Σχέση μεταξύ συγγενικών δικαιωμάτων και πνευματικής ιδιοκτησίας - Οι δικαιούχοι συγγενικών δικαιωμάτων - Προγράμματα Η/Υ - Βάσεις δεδομένων - Σύγχρονα έργα νέων τεχνολογιών - Δορυφορική και καλωδιακή μετάδοση - Προστασία - Ασφαλιστικά μέτρα - Διεθνής δικαιοδοσία.

Το βιβλίο πραγματεύεται θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα από το δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας και των Συγγενικών Δικαιωμάτων με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποτελέσει ένα εύχρηστο εγχειρίδιο και οδηγό πράξης για τον εφαρμοστή του δικαίου. Στην ανάλυση και ερμηνεία των βασικών θεματικών του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας προτάσσεται η παράθεση αναλυτικών διαγραμμάτων, που στόχο έχουν να αποτυπώσουν σχηματικά όχι μόνο το κείμενο του βασικού Ν 2121/1993 αλλά και τα δογματικά ζητήματα που αναδεικνύουν οι παραπάνω θεματικές.

Όσον αφορά στην ανάλυση των επιμέρους ζητημάτων, πρέπει να επισημάνουμε ότι στόχος υπήρξε να αποκτήσει ο αναγνώστης μία επίκαιρη, σφαιρική και πλήρη εικόνα του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας μέσα από την έρευνα και αξιοποίηση τόσο θεωρητικών όσο και σύγχρονων νομολογιακών πηγών. Στο τέλος προστέθηκε μία ακόμη ενότητα, η οποία περιέχει σχολιασμένα υποδείγματα δικογράφων και συμβάσεων που καλύπτουν στις βασικότερες αναφορές τις ανάγκες της πράξης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε, επίσης, κατά την εκπόνηση του έργου στη μελέτη και ενσωμάτωση του πλούσιου νομολογιακού υλικού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις κατά περίπτωση θεματικές ενότητες του βιβλίου. Το ενωσιακό δίκαιο επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό το εθνικό δίκαιο σε ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, οπότε κρίθηκε αναγκαίο οι παραπάνω δικαστικές αποφάσεις να αξιοποιηθούν σε διάφορα τμήματα του πονήματος.

Το έργο συμπληρώνεται με αλφαβητικό ευρετήριο για τη διευκόλυνση του αναγνώστη.

 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ1
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ3
 • [1] Διανοητική ιδιοκτησία3
 • Διάγραμμα3
 • Ανάλυση7
 • Ι. Διανοητική ιδιοκτησία και άυλα αγαθά7
 • 1. Τα άυλα αγαθά ως αντικείμενο δικαιωμάτων (διανοητική ιδιοκτησία)7
 • 2. Η έννοια της πνευματικής ιδιοκτησίας9
 • 3. Νομική φύση του δικαιώματος της πνευματικής ιδιοκτησίας9
 • ΙΙ. Σχέση της πνευματικής ιδιοκτησίας με συγγενείς θεσμούς 10
 • 1. Βιομηχανική ιδιοκτησία10
 • 2. Σύμβαση «merchandising»11
 • 3. Αθέμιτος ανταγωνισμός12
 • 4. Δίκαιο της προσωπικότητας14
 • [2] Γενικά για την πνευματική ιδιοκτησία17
 • Διάγραμμα17
 • Ανάλυση20
 • Ι. Σκοποί της πνευματικής ιδιοκτησίας20
 • ΙΙ. Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ)20
 • 1. Ίδρυση και νομική φύση20
 • 2. Σκοποί και αρμοδιότητες του ΟΠΙ21
 • 3. Επιχορήγηση του ΟΠΙ21
 • α. Εισφορά επί των εσόδων των ΟΣΔ21
 • β. Άλλοι πόροι22
 • ΙΙΙ. Προσβολή της πνευματικής ιδιοκτησίας μέσω του διαδικτύου22
 • 1. Η αναπαραγωγή μέσω του διαδικτύου22
 • α. Γενικά22
 • β. Η ευθύνη του χρήστη του διαδικτύου23
 • 2. Προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μέσω του διαδικτύου24
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ25
 • [3] Εθνικό δίκαιο25
 • Διάγραμμα25
 • Ανάλυση27
 • Ι. Σύνταγμα27
 • 1. Προστασία με βάση τις διατάξεις του Συντάγματος27
 • 2. Σύγκρουση με άλλα ατομικά δικαιώματα28
 • ΙΙ. Ν 2121/199328
 • ΙΙΙ. Αστικό δίκαιο28
 • [4] Διεθνές Δίκαιο31
 • Διάγραμμα31
 • Ανάλυση33
 • Ι. Διεθνείς συμβάσεις33
 • 1. Σκοποί33
 • 2. Περιπτωσιολογία33
 • α. Δημιουργοί33
 • β. Δικαιούχοι συγγενικών δικαιωμάτων35
 • ΙΙ. Το ενωσιακό κεκτημένο36
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ39
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ41
 • [5] Η ιδιότητα του δημιουργού41
 • Διάγραμμα41
 • Ανάλυση46
 • Ι. Πρωτογενής κτήση του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας46
 • 1. Κτήση με τη δημιουργία46
 • α. Η έννοια της δημιουργίας46
 • β. Η αρχή της αλήθειας47
 • γ. Διατυπώσεις47
 • 2. Τεκμήρια για τον δημιουργό48
 • α. Αναγραφή του ονόματος48
 • β. Δικαιούχοι συγγενικών δικαιωμάτων και κατασκευαστές βάσης δεδομένων49
 • γ. Μαχητά τεκμήρια49
 • ΙΙ. Ειδικές περιπτώσεις δημιουργών50
 • 1. Ορφανά έργα50
 • α. «Άγνωστος» δημιουργός50
 • β. Τα είδη των ορφανών έργων51
 • γ. Οι φορείς χρήσης των ορφανών έργων51
 • δ. Εμφάνιση του δημιουργού52
 • 2. Έργα ανώνυμα ή με ψευδώνυμο52
 • α. Πλασματικός δικαιούχος52
 • β. Εμφάνιση του δημιουργού54
 • 3. Αδημοσίευτα έργα55
 • [6] Έργα με περισσότερους δημιουργούς57
 • Διάγραμμα57
 • Ανάλυση61
 • Ι. Έργα συνεργασίας61
 • 1. Έννοια61
 • 2. Κοινωνία δικαιώματος63
 • ΙΙ. Συλλογικά έργα65
 • 1. Έννοια66
 • α. Τα χαρακτηριστικά των συλλογικών έργων66
 • β. Διάκριση από τα συλλεκτικά έργα 66
 • 2. Δικαιούχοι67
 • α. Συλλογικό έργο ως σύνολο67
 • β. Επιμέρους συμβολές67
 • ΙΙΙ. Σύνθετα έργα67
 • 1. Έννοια67
 • 2. Δικαιούχοι68
 • IV. Διακρίσεις69
 • 1. Τρόπος δημιουργίας του έργου69
 • 2. Ο ρόλος τρίτου προσώπου70
 • 3. Ο καθορισμός των δικαιούχων70
 • [7] Ο μισθωτός δημιουργός71
 • Διάγραμμα71
 • Ανάλυση76
 • Ι. Γενικά για τον μισθωτό δημιουργό76
 • 1. Δημιουργία έργου από μισθωτό δημιουργό76
 • 2. Δικαιούχοι77
 • α. Μισθωτός77
 • β. Εργοδότης78
 • 3. Απασχολούμενοι στον ευρύτερο δημόσιο τομέα85
 • 4. Αμοιβή86
 • 5. Μισθωτοί ερμηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες86
 • ΙΙ. Προγράμματα Η/Υ87
 • 1. Ο μισθωτός ως αρχικός δικαιούχος87
 • 2. Ο εργοδότης ως δευτερογενής δικαιούχος87
 • α. Αυτοδίκαιη μεταβίβαση του περιουσιακού δικαιώματος88
 • β. Εκτέλεση της σύμβασης εργασίας και οδηγίες του εργοδότη88
 • ΙΙΙ. Διάκριση από την παραγγελία έργου88
 • 1. Έννοια88
 • 2. Νομική ρύθμιση89
 • α. Ο υλικός φορέας ως αντικείμενο της σύμβασης παραγγελίας89
 • β. Το περιουσιακό δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ως αντικείμενο της σύμβασης παραγγελίας90
 • 3. Δικαιούχοι91
 • [8] Ο δημιουργός οπτικοακουστικού έργου93
 • Διάγραμμα93
 • Ανάλυση94
 • Ι. Σκηνοθέτης94
 • ΙΙ. Παραγωγός95
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΤΟ ΕΡΓΟ97
 • [9] Η έννοια του έργου97
 • Διάγραμμα97
 • Ανάλυση101
 • Ι. Στοιχεία του έργου101
 • 1. Πνευματικό δημιούργημα101
 • 2. Πρωτοτυπία101
 • α. Στατιστική μοναδικότητα103
 • β. Δημιουργικό ύψος105
 • γ. Έκταση του έργου106
 • 3. Η μορφή του έργου108
 • α. Διάκριση από την ιδέα108
 • β. Προϋποθέσεις110
 • 4. Αξία και προορισμός του έργου110
 • α. Η αξία του έργου111
 • β. Ο προορισμός του έργου111
 • ΙΙ. Εξαιρέσεις από την προστασία112
 • 1. Επίσημα κείμενα της πολιτείας112
 • 2. Εκφράσεις της λαϊκής παράδοσης113
 • 3. Ειδήσεις και απλά γεγονότα ή στοιχεία114
 • α. Ειδήσεις114
 • β. Απλά γεγονότα ή στοιχεία114
 • 4. Έργα της αρχαιότητας114
 • [10] Είδη έργων116
 • Διάγραμμα116
 • Ανάλυση120
 • Ι. Ενδεικτική απαρίθμηση κατηγοριών έργων120
 • 1. Γραπτά ή προφορικά κείμενα120
 • 2. Μουσικές συνθέσεις121
 • 3. Θεατρικά έργα121
 • 4. Χορογραφίες και παντομίμες122
 • 5. Οπτικοακουστικά έργα122
 • 6. Έργα των εικαστικών τεχνών123
 • 7. Αρχιτεκτονικά έργα124
 • 8. Φωτογραφίες124
 • 9. Έργα των εφαρμοσμένων τεχνών126
 • 10. Εικονογραφήσεις126
 • 11. Χάρτες127
 • 12. Τρισδιάστατα έργα127
 • ΙΙ. Παράγωγα και συλλεκτικά έργα ή συλλογές127
 • 1. Παράγωγα έργα127
 • α. Μεταφράσεις128
 • β. Διασκευές, προσαρμογές και άλλες μετατροπές128
 • γ. Η προστασία των παράγωγων έργων129
 • 2. Συλλεκτικά έργα ή συλλογές131
 • α. Γενικά131
 • β. Βάσεις δεδομένων132
 • γ. Η προστασία των συλλεκτικών έργων και των βάσεων δεδομένων134
 • ΙΙΙ. Προγράμματα Η/Υ135
 • 1. Έννοια135
 • 2. Πρωτοτυπία135
 • 3. Αντικείμενο της προστασίας137
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ139
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ141
 • [11] Το περιουσιακό δικαίωμα141
 • Διάγραμμα141
 • Ανάλυση147
 • Ι. Αυτοτέλεια και μερισμός των εξουσιών147
 • 1. Αυτοτέλεια των εξουσιών147
 • 2. Μερισμός των εξουσιών147
 • II. Εξουσίες148
 • 1. Εγγραφή και αναπαραγωγή148
 • α. Εγγραφή148
 • β. Αναπαραγωγή149
 • 2. Μετάφραση151
 • 3. Διασκευή, προσαρμογή ή άλλη μετατροπή151
 • 4. Διανομή στο κοινό151
 • α. Περιεχόμενο της εξουσίας151
 • β. Ανάλωση του δικαιώματος152
 • 5. Εκμίσθωση και δημόσιος δανεισμός153
 • α. Περιεχόμενο της εξουσίας153
 • β. Ανάλωση των δικαιωμάτων154
 • 6. Δημόσια εκτέλεση155
 • α. Έννοια155
 • β. Περιπτώσεις157
 • 7. Ραδιοτηλεοπτική μετάδοση158
 • 8. Παρουσίαση στο κοινό160
 • α. Περιεχόμενο της εξουσίας160
 • β. Ανάλωση των δικαιωμάτων162
 • 9. Εισαγωγή αντιτύπων164
 • [12] Το ηθικό δικαίωμα165
 • Διάγραμμα165
 • Ανάλυση169
 • Ι. Έννοια και διακρίσεις169
 • 1. Ορισμός169
 • 2. Σχέση με το δικαίωμα της προσωπικότητας169
 • 3. Σχέση με το περιουσιακό δικαίωμα του δημιουργού171
 • ΙΙ. Εξουσίες171
 • 1. Δημοσίευση172
 • α. Περιεχόμενο172
 • β. Πρώτη δημοσίευση172
 • γ. Περιπτώσεις προσβολών173
 • 2. Πατρότητα173
 • α. Περιεχόμενο173
 • β. Περιπτώσεις προσβολών175
 • 3. Ακεραιότητα176
 • α. Περιεχόμενο176
 • β. Σύγκρουση με το δικαίωμα κυριότητας πάνω στον υλικό φορέα176
 • γ. Περιπτώσεις προσβολών177
 • 4. Προσπέλαση178
 • 5. Υπαναχώρηση179
 • α. Προϋποθέσεις179
 • β. Άσκηση και έννομες συνέπειες180
 • γ. Υποχρέωση προσφοράς181
 • ΙΙΙ. Η συναίνεση του δημιουργού181
 • 1. Έννοια181
 • 2. Νομική φύση182
 • 3. Τύπος183
 • [13] Δικαίωμα παρακολούθησης185
 • Διάγραμμα185
 • Ανάλυση187
 • Ι. Έννοια, νομική φύση, προϋποθέσεις187
 • 1. Έννοια και νομική φύση187
 • α. Έννοια187
 • β. Νομική φύση187
 • 2. Προϋποθέσεις188
 • ΙΙ. Η αμοιβή του δημιουργού189
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ191
 • [14] Διάρκεια του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας191
 • Διάγραμμα191
 • Ανάλυση194
 • Ι. Διάρκεια προστασίας194
 • 1. Χρονική διάρκεια194
 • 2. Λήξη της προστασίας194
 • ΙΙ. Ειδικές περιπτώσεις195
 • 1. Έργα με περισσότερους δημιουργούς195
 • 2. Ανώνυμα ή ψευδώνυμα έργα196
 • 3. Δημοσιεύσεις κατά τμήματα196
 • 4. Οπτικοακουστικά έργα197
 • 5. Προηγουμένως αδημοσίευτα έργα197
 • [15] Μεταβίβαση του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας198
 • Διάγραμμα198
 • Ανάλυση202
 • Ι. Το δικαίωμα της πνευματικής ιδιοκτησίας ως αντικείμενο δικαιοπραξίας202
 • 1. Υποσχετική και εκποιητική σύμβαση202
 • α. Γενικές παρατηρήσεις202
 • β. Υποσχετική σύμβαση203
 • γ. Εκποιητική σύμβαση206
 • 2. Εμπράγματα δικαιώματα209
 • 3. Εγκατάλειψη209
 • ΙΙ. Η μεταβίβαση του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας βάσει του Ν 2121/1993209
 • 1. Περιουσιακό δικαίωμα209
 • 2. Ηθικό δικαίωμα210
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ213
 • [16] Γενικές παρατηρήσεις213
 • Διάγραμμα211
 • Ανάλυση213
 • Ι. Πεδίο εφαρμογής213
 • 1. Έννοια213
 • α. Ορισμός213
 • β. Διάκριση από αναγκαστική ή νόμιμη άδεια214
 • 2. Δικαιοπολιτικοί λόγοι214
 • 3. Ερμηνεία των περιορισμών214
 • ΙΙ. Γενικές προϋποθέσεις εφαρμογής των περιορισμών (έλεγχος τριών σταδίων)215
 • [17] Αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση217
 • Διάγραμμα217
 • Ανάλυση220
 • Ι. Ελεύθερη αναπαραγωγή χωρίς αμοιβή220
 • 1. Προϋποθέσεις220
 • 2. Εξαιρέσεις222
 • ΙΙ. Εύλογη αμοιβή222
 • 1. Αναπαραγωγή με τεχνικά μέσα222
 • 2. Καταβολή εύλογης αμοιβής224
 • 3. Υποχρεωτική συλλογική διαχείριση225
 • [18] Άλλοι νόμιμοι περιορισμοί228
 • Διάγραμμα228
 • Ανάλυση234
 • Ι. Παράθεση αποσπασμάτων234
 • ΙΙ. Σχολικά βιβλία και ανθολογίες235
 • ΙΙΙ. Διδασκαλία236
 • IV. Βιβλιοθήκες και αρχεία237
 • V. Εθνικό Κινηματογραφικό Αρχείο238
 • VI. Δικαστικοί ή διοικητικοί σκοποί238
 • VII. Λόγοι ενημέρωσης239
 • VIII. Έργα σε δημόσιους χώρους240
 • IX. Επίσημες τελετές και σχολικές παραστάσεις240
 • Χ. Εικαστικά έργα241
 • ΧΙ. Τυφλοί και κωφάλαλοι241
 • ΧΙΙ. Προσωρινή αναπαραγωγή242
 • ΧΙΙΙ. Ορφανά έργα242
 • ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ243
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ245
 • [19] Μορφές και είδη εκμετάλλευσης245
 • Διάγραμμα245
 • Ανάλυση248
 • Ι. Σύμβαση εκμετάλλευσης248
 • 1. Έννοια248
 • 2. Νομική φύση248
 • ΙΙΙ. Αποκλειστικές και μη συμβάσεις ή άδειες εκμετάλλευσης250
 • 1. Αποκλειστικές250
 • 2. Μη αποκλειστικές251
 • 3. Ερμηνεία251
 • 4. Δικαστική προστασία252
 • ΙΙ. Άδεια εκμετάλλευσης250
 • 1. Έννοια250
 • 2. Νομική φύση250
 • [20] Κανόνες που διέπουν την εκμετάλλευση253
 • Διάγραμμα253
 • Ανάλυση256
 • Ι. Κατάρτιση και περιεχόμενο των συμβάσεων ή αδειών εκμετάλλευσης256
 • 1. Έγγραφος τύπος256
 • 2. Έκταση της μεταβίβασης ή παραχώρησης257
 • α. Διάρκεια257
 • β. Τοπική ισχύς258
 • γ. Σκοπός της σύμβασης258
 • 3. Περιορισμοί στη μεταβίβαση ή παραχώρηση259
 • α. Μερισμός των εξουσιών259
 • β. Μελλοντικά έργα259
 • γ. Άγνωστοι τρόποι εκμετάλλευσης260
 • ΙΙ. Η έννομη θέση του αντισυμβαλλομένου του δημιουργού261
 • 1. Παράνομες προσβολές τρίτων261
 • 2. Περαιτέρω μεταβίβαση του δικαιώματος εκμετάλλευσης261
 • 3. Έργο προσιτό στο κοινό262
 • [21] Αμοιβή του δημιουργού263
 • Διάγραμμα263
 • Ανάλυση265
 • Ι. Ο κανόνας της ποσοστιαίας αμοιβής265
 • ΙΙ. Εξαιρέσεις266
 • 1. Περιπτώσεις κατ’ αποκοπή αμοιβής266
 • 2. Άλλες εξαιρέσεις από την ποσοστιαία αμοιβή267
 • [22] Ειδικές περιπτώσεις αμοιβής δημιουργών268
 • Διάγραμμα268
 • Ανάλυση274
 • Ι. Έντυπη έκδοση274
 • 1. Ποσοστιαία αμοιβή274
 • 2. Εξαιρέσεις275
 • 3. Περισσότεροι δημιουργοί275
 • 4. Εκμίσθωση ή δανεισμός σε τρίτους276
 • 5. Υπογραφή συγγραφέα276
 • ΙΙ. Μετάφραση276
 • ΙΙΙ. Οπτικοακουστικά έργα277
 • 1. Εκμετάλλευση οπτικοακουστικού έργου277
 • 2. Εκμίσθωση υλικών φορέων278
 • IV. Ραδιοφωνική και τηλεοπτική μετάδοση279
 • V. Θεατρική παράσταση280
 • VI. Μουσική σε κινηματογράφους280
 • VII. Δημοσίευση φωτογραφιών σε ΜΜΕ281
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ283
 • [23] Γενικά χαρακτηριστικά283
 • Διάγραμμα283
 • Ανάλυση285
 • Ι. Έννοια και σημασία285
 • ΙΙ. Δυνητική και υποχρεωτική συλλογική διαχείριση286
 • 1. Ιδιωτική αναπαραγωγή με τεχνικά μέσα286
 • 2. Χρήση υλικού φορέα για ραδιοτηλεοπτική μετάδοση ή παρουσίαση στο κοινό286
 • 3. Ραδιοτηλεοπτική αναμετάδοση286
 • 4. Καλωδιακή μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων287
 • ΙΙΙ. Η συλλογική διαχείριση στο διεθνές περιβάλλον287
 • [24] Η σύμβαση ανάθεσης της διαχείρισης289
 • Διάγραμμα289
 • Ανάλυση293
 • Ι. Συμβαλλόμενοι293
 • 1. Ο δικαιούχος293
 • 2. ΟΣΔ293
 • ΙΙ. Κατάρτιση της σύμβασης ανάθεσης293
 • 1. Τρόποι ανάθεσης293
 • 2. Τύπος και διάρκεια294
 • 3. Αντικείμενο294
 • 4. Αναγκαστική σύμβαση295
 • 5. Έξοδα διαχείρισης295
 • III. Η υποχρέωση ενημέρωσης295
 • ΙV. Καταγγελία της σύμβασης ανάθεσης296
 • [25] Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης297
 • Διάγραμμα297
 • Ανάλυση302
 • Ι. Εταιρικές μορφές302
 • ΙΙ. Ίδρυση και λειτουργία303
 • ΙΙΙ. Αρμοδιότητες των ΟΣΔ305
 • 1. Κατάρτιση συμβάσεων με χρήστες305
 • α. Αναγκαστική σύμβαση305
 • β. Καθορισμός του ύψους της αμοιβής306
 • γ. Αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των χρηστών308
 • 2. Είσπραξη και κατανομή των αμοιβών308
 • 3. Δικαστική και εξώδικη προστασία309
 • α. Γενικά309
 • β. Τεκμήρια αρμοδιότητας υπέρ των ΟΣΔ310
 • ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ313
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ315
 • [26] Σχέση μεταξύ συγγενικών δικαιωμάτων και πνευματικής ιδιοκτησίας315
 • Διάγραμμα315
 • Ανάλυση317
 • Ι. Έννοια και νομική φύση του συγγενικού δικαιώματος317
 • 1. Έννοια317
 • 2. Νομική φύση318
 • ΙΙ. Η αυτοτέλεια της πνευματικής ιδιοκτησίας319
 • 1. Υπεροχή της πνευματικής ιδιοκτησίας319
 • 2. Παράλληλη ισχύς συγγενικού δικαιώματος και πνευματικής ιδιοκτησίας319
 • [27] Γενικοί κανόνες320
 • Διάγραμμα320
 • Ανάλυση322
 • Ι. Έγγραφος τύπος322
 • ΙΙ. Τεκμήρια και συλλογική διαχείριση323
 • IΙΙ. Περιορισμοί323
 • ΙV. Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο323
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ325
 • [28] Ερμηνευτής ή εκτελεστής καλλιτέχνης325
 • Διάγραμμα325
 • Ανάλυση332
 • Ι. Έννοια332
 • ΙΙ. Οι εξουσίες περιουσιακού χαρακτήρα332
 • 1. Περιπτώσεις332
 • 2. Παραχώρηση άδειας334
 • 3. Αμοιβή334
 • 4. Ερμηνεία ή εκτέλεση από σύνολο337
 • 5. Μεταβίβαση δικαιωμάτων και συλλογική διαχείριση337
 • α. Μεταβίβαση δικαιωμάτων337
 • β. Συλλογική διαχείριση338
 • 6. Διάρκεια προστασίας338
 • ΙΙΙ. Ηθικό δικαίωμα339
 • IV. Ειδικά δικαιώματα του ερμηνευτή ή εκτελεστή καλλιτέχνη σχετικά με τα φωνογραφήματα341
 • 1. Καταγγελία συμβάσεων με παραγωγούς φωνογραφημάτων341
 • 2. Συμπληρωματική αμοιβή342
 • [29] Παραγωγός υλικών φορέων343
 • Διάγραμμα343
 • Ανάλυση346
 • Ι. Έννοια346
 • ΙΙ. Εξουσίες347
 • ΙΙΙ. Εύλογη αμοιβή348
 • 1. Αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση348
 • 2. Ραδιοτηλεοπτική μετάδοση και παρουσίαση στο κοινό348
 • IV. Διάρκεια προστασίας349
 • [30] Ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί350
 • Διάγραμμα350
 • Ανάλυση352
 • Ι. Εξουσίες352
 • ΙΙ. Διάρκεια προστασίας353
 • [31] Εκδότες354
 • Διάγραμμα354
 • Ανάλυση355
 • Ι. Γραμμικά δικαιώματα355
 • 1. Έννοια355
 • 2. Διάρκεια προστασίας356
 • ΙΙ. Αμοιβή356
 • ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΩΝ357
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η/Υ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ359
 • [32] Προγράμματα Η/Υ359
 • Διάγραμμα359
 • Ανάλυση363
 • I. Έννοια363
 • ΙΙ. Εξουσίες, περιορισμοί και αμοιβή363
 • 1. Εξουσίες363
 • 2. Περιορισμοί363
 • α. Αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση364
 • β. Χρήση του προγράμματος Η/Υ σύμφωνα με τον προορισμό του364
 • γ. Εφεδρικό αντίγραφο364
 • δ. Παρακολούθηση, μελέτη ή δοκιμή της λειτουργίας προγράμματος Η/Υ364
 • ε. Αποσυμπίληση365
 • 3. Αμοιβή365
 • ΙΙΙ. Ο μισθωτός δημιουργός365
 • IV. Ισχύς δικαιώματος366
 • 1. Διάρκεια προστασίας366
 • 2. Ανάλωση του δικαιώματος διανομής366
 • [33] Βάσεις δεδομένων367
 • Διάγραμμα367
 • Ανάλυση374
 • Ι. Έννοια της βάσης δεδομένων374
 • ΙΙ. Περιεχόμενο του δικαιώματος του δημιουργού βάσης δεδομένων374
 • 1. Δικαιούχος375
 • 2. Εξουσίες375
 • 3. Περιορισμοί375
 • ΙΙΙ. Διάρκεια προστασίας του δικαιώματος του δημιουργού376
 • IV. Το δικαίωμα του κατασκευαστή βάσης δεδομένων376
 • 1. Δικαιούχος376
 • α. Έννοια δικαιούχου376
 • β. Αντικείμενο του δικαιώματος377
 • γ. Τεκμήριο δικαιούχου379
 • 2. Εξουσίες του κατασκευαστή379
 • α. Εξαγωγή ή επαναχρησιμοποίηση δεδομένων379
 • β. Ανάλωση του δικαιώματος381
 • γ. Σχέση του δικαιώματος με το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας381
 • 3. Εξουσίες του νόμιμου χρήστη381
 • α. Βάση δεδομένων που δεν έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού381
 • β. Βάση δεδομένων που έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού382
 • 4. Μεταβίβαση του δικαιώματος382
 • 5. Ισχύς και διάρκεια προστασίας του δικαιώματος383
 • α. Ισχύς383
 • β. Διάρκεια προστασίας383
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ385
 • [34] Σύγχρονα έργα νέων τεχνολογιών385
 • Διάγραμμα385
 • Ανάλυση387
 • Ι. Πολυμέσα (Multimedia)387
 • ΙΙ. Έργα με άδεια Creative Commons (CC)387
 • ΙΙΙ. Ιστοσελίδα388
 • [35] Δορυφορική και καλωδιακή μετάδοση390
 • Διάγραμμα390
 • Ανάλυση393
 • Ι. Δορυφορική μετάδοση393
 • 1. Έννοια393
 • 2. Παρουσίαση έργου εντός και εκτός Κοινότητας394
 • ΙΙ. Καλωδιακή αναμετάδοση394
 • 1. Έννοια395
 • 2. Μεσολάβηση395
 • ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ ΤΕΛΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ397
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ399
 • [36] Προστασία στο αστικό δίκαιο399
 • Διάγραμμα399
 • Ανάλυση404
 • Ι. Το στοιχείο της προσβολής404
 • 1. Πεδίο εφαρμογής404
 • 2. Παραβίαση ενοχικών δικαιωμάτων406
 • ΙΙ. Αστικά ένδικα βοηθήματα407
 • 1. Πεδίο εφαρμογής407
 • 2. Αναγνώριση του δικαιώματος και αξίωση άρσης και παράλειψης της προσβολής407
 • 3. Αποζημίωση και ηθική βλάβη409
 • α. Αποζημίωση409
 • β. Ηθική βλάβη411
 • 4. Αδικαιολόγητος πλουτισμός και απαίτηση κέρδους412
 • α. Αδικαιολόγητος πλουτισμός412
 • β. Απαίτηση του κέρδους413
 • [37] Προστασία στο διοικητικό δίκαιο414
 • Διάγραμμα414
 • Ανάλυση416
 • Ι. Προγράμματα Η/Υ416
 • ΙΙ. Υλικοί φορείς ήχου416
 • ΙΙΙ. Κοινές ρυθμίσεις416
 • [38] Προστασία στο ποινικό δίκαιο418
 • Διάγραμμα418
 • Ανάλυση422
 • Ι. Ποινές422
 • ΙΙ. Λοιπές ρυθμίσεις424
 • [39] Άλλες μορφές προστασίας426
 • Διάγραμμα426
 • Ανάλυση430
 • Ι. Προληπτικά μέτρα430
 • 1. Μέτρα πρόληψης και ελέγχου430
 • 2. Τεχνολογικά μέτρα430
 • α. Έννοια430
 • β. Απαγορεύσεις432
 • γ. Περιορισμοί στις εξουσίες των δικαιούχων433
 • 3. Διοικητικά μέτρα434
 • α. Αστυνομική συνδρομή434
 • β. Άδεια Δήμου434
 • ΙΙ. Άλλες περιπτώσεις435
 • 1. Πληροφορίες για το καθεστώς των δικαιωμάτων435
 • 2. Κώδικες δεοντολογίας435
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ437
 • [40] Ασφαλιστικά μέτρα437
 • Διάγραμμα437
 • Ανάλυση440
 • Ι. Γενικοί κανόνες440
 • ΙΙ. Περιεχόμενο της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων442
 • ΙΙΙ. Λοιπές ρυθμίσεις444
 • [41] Λοιπά ζητήματα446
 • Διάγραμμα446
 • Ανάλυση449
 • Ι. Απόδειξη449
 • 1. Προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων449
 • 2. Παροχή πληροφοριών450
 • ΙΙ. Δικαστικά έξοδα451
 • ΙΙΙ. Δημοσιότητα αποφάσεων452
 • ΙV. Κατάσχεση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας452
 • [42] Διεθνής δικαιοδοσία, εφαρμοστέο δίκαιο και μεταβατικές διατάξεις454
 • Διάγραμμα454
 • Ανάλυση456
 • Ι. Διεθνής δικαιοδοσία456
 • ΙΙ. Εφαρμοστέο δίκαιο456
 • ΙΙΙ. Μεταβατικό και διαχρονικό δίκαιο458
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ461
 • [1] Αγωγή λόγω προσβολής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (φωτογραφίες)463
 • [2] Ασφαλιστικά μέτρα λόγω προσβολής δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας Ι [επιμ. Θ. Χίου]470
 • [3] Ασφαλιστικά μέτρα λόγω προσβολής δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ΙΙ480
 • [4] Αίτηση για την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του οφειλέτη εύλογης αμοιβής επί της αξίας τεχνικών μέσων αναπαραγωγής485
 • [5] Αίτηση προς τον εισαγγελέα για την απαγόρευση δημόσιας εκτέλεσης έργου490
 • [6] Εκδοτική σύμβαση Ι493
 • [7] Εκδοτική σύμβαση ΙΙ501
 • [8] Εκδοτική σύμβαση ΙΙΙ [επιμ. Θ. Χίου]523
 • [9] Σύμβαση για τη μεταβίβαση των πνευματικών δικαιωμάτων επί έργου εικονογράφησης531
 • [10] Σύμβαση κινηματογραφικής παραγωγής534
 • [11] Φωνογραφική (δισκογραφική) σύμβαση [επιμ. Θ. Χίου]549
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ561
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ575