Έκδοση: 2015
ISBN: 978-960-562-941-0
Σελίδες: 672
Συγγραφέας: Γ. Μιχαλόπουλος

Το βιβλίο αυτό, που αποτελεί την κωδικοποίηση για την Πτωχευτική Νομοθεσία κινείται σε τέσσερις άξονες:

Α) στον βασικό κορμό της εθνικής πτώχευσης, δηλαδή τον πτωχευτικό κώδικα (Ν 3588/2007 ΠτΚ) - μαζί με αποσπάσματα αιτιολογικής έκθεσης ανά άρθρο - όπως έχει τροποποιηθεί ήδη μέχρι και τον Ν 4336/2015,

Β) στο νομοθετικό πλαίσιο των διασυνοριακών πτωχεύσεων, που εμπλουτίσθηκε ύστερα από τη μεταγραφή σε εσωτερικό δίκαιο του πρότυπου νόμου του έτους 1997 της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο (Uncitral). Ως εκ τούτου η διασυνοριακή πτώχευση, εκτός από την ρύθμιση των ενδοκοινοτικώς διασυνοριακών διαδικασιών αφερεγγυότητας (του Κανονισμού 1346/2000), συμπληρώνεται πλέον με τη ρύθμιση των διεθνώς διασυνοριακών πτωχεύσεων (Ν 3858/2010),

Γ) στην αντιμετώπιση αφενός μεν της αστικής αφερεγγυότητας με τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων που, για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο, περιέχεται στον Ν 3869/2010, όπως ισχύει μέχρι σήμερα και αφετέρου δε στην αντιμετώπιση της εμπορικής αφερεγγυότητας, όπως ρυθμίζεται από τον Ν 4307/2014 και τέλος,

Δ) στην προϊσχύσασα πτωχευτική νομοθεσία που διατηρεί τη νομική της αξία (άρθρο 182 παρ. 2 ΠτΚ) και, συνεπώς, η αναφορά στις προϊσχύσασες ρυθμίσεις συνεχίζει να διατηρεί τη χρησιμότητά της σε παλαιές υποθέσεις πτωχεύσεων.

Το βιβλίο αποτελεί για τον μελετητή και τον εφαρμοστή του δικαίου της πτώχευσης μία πολύ χρήσιμη έκδοση, ολοκληρώνεται δε με αναλυτικό ευρετήριο λημμάτων.

 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ 3ης ΕΚΔΟΣΗΣ1
 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2ης ΕΚΔΟΣΗΣ35
 • Ι. ΕΘΝΙΚΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗ51
 • Α. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ51
 • 1. Ισχύον Δίκαιο51
 • [1] Ν 3588/200751
 • Πτωχευτικός Κώδικας51
 • [2] ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12.3.2014207
 • Για μια νέα προσέγγιση για την επιχειρηματική αποτυχία και την αφερεγγυότητα207
 • [3] Ν 3429/2005219
 • Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)219
 • [4] Ν 4307/2014229
 • Μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης και την ενίσχυση της απασχόλησης: κίνητρα για τη ρύθμιση χρεών μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών προς χρηματοδοτικούς φορείς και έκτακτες διαδικασίες ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων229
 • 2. Προϊσχύσαν Δίκαιο249
 • α. Πτωχευτικές ρυθμίσεις249
 • [5] Δ της 19.4/1.5.1835249
 • Περί του Εμπορικού Νόμου249
 • [6] ΑΝ 635/1937293
 • Περί διατάξεων τινών του πτωχευτικού δικαίου293
 • [7] Ν 2479/1997299
 • Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, Επιτάχυνση των δικών, δικονομικές απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις299
 • [8] ΝΔ 356/1974303
 • Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων303
 • β. Δίκαιο Εξυγίανσης304
 • [9] ΝΔ 3562/1956304
 • Περί υπαγωγής Ανωνύμων Εταιριών υπό την διοίκησιν και διαχείρισιν των πιστωτών και θέσεως αυτών υπό ειδικήν εκκαθάρισιν304
 • [10] ΒΔ της 22/28.12.1956322
 • Περί εφαρμογής επί ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιριών των διατάξεων του ΝΔ 3562/1956, περί υπαγωγής ανωνύμων εταιριών υπό την διοίκησιν και διαχείρισιν των πιστωτών και θέσεως αυτών υπό ειδικήν εκκαθάρισιν322
 • [11] N 1386/1983324
 • Οργανισμός Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων324
 • [12] Ν 1892/1990329
 • Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις329
 • [13] Ν 3588/2007344
 • Πτωχευτικός Κώδικας344
 • Β. ΑΣΤΙΚΗ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ351
 • [14] Ν 3869/2010351
 • Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις351
 • ΙΙ. ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ380
 • Α. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗ380
 • [15] Κανονισμός (ΕΚ) 1346/2000 του Συμβουλίουτης 29.5.2000 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας380
 • [16] Κανονισμός (ΕΕ) 2015/848 του Συμβουλίουτης 20.5.2015 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας431
 • [17] European Communication and Cooperation Guidelines for Cross-border Insolvency497
 • [18] ΠΔ 332/2003504
 • Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/17/ΕΚ για την εξυγίανση και την εκκαθάριση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων504
 • [19] Ν 3458/2006516
 • Β. ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗ533
 • [20] Ν 3858/2010533
 • Προσαρμογή του Ελληνικού Δικαίου στο πρότυπο νόμου του έτους 1997 για τη «Διασυνοριακή πτώχευση» της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο και άλλες διατάξεις533
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ549