Έκδοση: 2015
ISBN: 978-960-562-899-4
Σελίδες: 480
Συγγραφέας: Ι. Ρόκας
Συνεργασία: Χ. Ταρνανίδου

Στόχος του βιβλίου είναι η εύληπτη και σύντομη έκθεση των σημαντικών για τη θεωρία, αλλά κυρίως την πρακτική εφαρμογή, σημείων του γενικού Εμπορικού Δικαίου, όπως διαμορφώνεται σήμερα μετά τη μακρά πορεία μετάβασής του από την παραδοσιακή του μορφή στο σύγχρονο εθνικό και ενωσιακό δίκαιο της εμπορικής επιχείρησης και των συναλλαγών.

Το γενικό δίκαιο της προσωπικής κατάστασης των σύγχρονων εμπορικών επιχειρήσεων βασίζεται κυρίως στο δίκαιο των εμπορικών πράξεων και των εμπόρων του γενικού Εμπορικού Δικαίου, ενώ το δίκαιο των σύγχρονων μορφών χρηματοοικονομικών συναλλαγών στο δίκαιο των εμπορικών συναλλαγών. Ιδιαίτερα η μεγάλη διεθνής οικονομική κρίση, που προήλθε κυρίως από τον χρηματοπιστωτικό τομέα, και οι προχωρημένες διορθωτικές ρυθμιστικές αλλαγές που ακολούθησαν, επέβαλαν την επέκταση του τμήματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών.

Τις βασικές έννοιες και αρχές του σημαντικού αυτού κλάδου του ιδιωτικού δικαίου πραγματεύεται κατά ένα μέρος το εγχειρίδιο αυτό. Κατά το άλλο μέρος πραγματεύεται το δίκαιο των αξιογράφων, όπως διαμορφώνεται από τη νομολογία σήμερα, το δίκαιο των εμπορικών σημάτων και των άλλων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, τον αθέμιτο και ελεύθερο ανταγωνισμό μετά το Ν 3959/2011, τις χρηματιστηριακές συναλλαγές, την επίλυση των εμπορικών διαφορών και το δίκαιο του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Το εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο και η πλούσια βιβλιογραφία διευκολύνουν τον αναγνώστη στην έρευνά του.

Αποτελεί ένα έγκυρο και αξιόπιστο επιστημονικό βοήθημα για κάθε ενασχολούμενο με το εμπορικό δίκαιο.

 • Κεφάλαιο Α΄0
 • EΙΣΑΓΩΓΗ0
 • I. Βασικές έννοιες0
 • 1. Έννοια του εμπορικού δικαίου0
 • 2. Εμπορικό δίκαιο και εμπόριο1
 • 3. Οικονομικές συναλλαγές και εμπορικό δίκαιο3
 • 4. Το εμπορικό δίκαιο και τα οικονομικά φαινόμενα5
 • α. Γενικά5
 • β. Διεπιστημονική προσέγγιση οικονομικής και νομικής επιστήμης6
 • γ. Αλληλοσυσχέτιση οικονoμίας και εμπορικού δικαίου8
 • αα. Γενικά8
 • ββ. Δόμηση της οικονομίας με κανόνες εμπορικού δικαίου 8
 • γγ. Εμπορικό δίκαιο και κατανομή των κινδύνων9
 • δδ. Τα οικονομικά φαινόμενα ως αντικείμενο έρευνας του εμπορικού δικαίου9
 • δ. Οικονομική ανάλυση του δικαίου11
 • ΙΙ. Το εμπορικό δίκαιο στα πλαίσια του όλου δικαιικού συστήματος14
 • 1. Eμπορικό δίκαιο και αστικό δίκαιο14
 • 2. Εμπορικό δίκαιο και εργατικό δίκαιο19
 • 3. Εμπορικό δίκαιο και δίκαιο προστασίας του καταναλωτή20
 • 4. Εμπορικό δίκαιο και δημόσιο δίκαιο21
 • α. Γενικά, εμπορικό δίκαιο και διοικητικό δίκαιο21
 • β. Εμπορικό δίκαιο και συνταγματικό δίκαιο22
 • γ. Δημοσιοποίηση του εμπορικού δικαίου23
 • δ. Οικονομικό δίκαιο24
 • ε. Άλλα ιδιαίτερα είδη δημοσίου εμπορικού δικαίου25
 • στ. Εμπορικό δίκαιο και δίκαιο της κρατικής εποπτείας επί των επιχειρήσεων26
 • 5. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εμπορικού δικαίου29
 • α. Γενικά29
 • β. Δίκαιο της μεσολάβησης στην κυκλοφορία των αγαθών29
 • γ. Eκδηλώσεις της διαμεσολάβησης30
 • III. Ιστορική εξέλιξη33
 • IV. Πηγές του Εμπορικού Δικαίου34
 • 1. Γενικά34
 • 2. Ο Εμπορικός Νόμος35
 • 3. Λοιποί εμπορικοί νόμοι36
 • 4. Άλλες πηγές37
 • 5. Ενοποίηση του εμπορικού δικαίου37
 • 6. Eμπορικές συνήθειες - Γενικοί όροι των συναλλαγών38
 • 7. Νομολογία - Επιστήμη40
 • V. Διαιρέσεις του εμπορικού δικαίου40
 • Κεφάλαιο Β΄42
 • OI EMΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ42
 • Ι. Γενικά42
 • 1. Aντικειμενικό και υποκειμενικό σύστημα, καθώς και σύστημα της οργανωμένης επιχείρησης42
 • α. Αντικειμενικό σύστημα42
 • β. Υποκειμενικό σύστημα43
 • γ. Σημασία των δύο συστημάτων για τον χαρακτηρισμό δραστηριοτήτων που έχουν ρυθμισθεί με μεταγενέστερα νομοθετήματα ως εμπορικών ή αστικών43
 • δ. Σύστημα οργανωμένης επιχείρησης45
 • 2. Αμφιμερώς και ετερομερώς εμπορικές πράξεις45
 • 3. Πρωτότυπα και παράγωγα εμπορικές πράξεις47
 • 4. Αρχή του παρεπόμενου (ή παρακολουθήματος)47
 • 5. Συναλλαγές που εξαιρούνται της εμπορικότητας47
 • 6. Τα αδικήματα49
 • ΙΙ. Πρωτότυπα εμπορικές πράξεις50
 • 1. Με βάση το άρθ. 2 του δ/τος περί αρμοδιότητας των Εμποροδικείων50
 • α. Αγορά με σκοπό τη μεταπώληση50
 • αα. Έννοια50
 • ββ. Διάκριση από εμπορική πώληση52
 • β. Επιχείρηση προμήθειας53
 • γ. Επιχείρηση παραγγελίας55
 • δ. Επιχείρηση χειροτεχνίας56
 • ε. Επιχείρηση πρακτορείας57
 • στ. Επιχείρηση μετακόμισης (μεταφορά)59
 • ζ. Επιχείρηση πλειστηρίασης59
 • η. Επιχείρηση δημοσίων θεαμάτων60
 • θ. Κολλυβιστικές εργασίες61
 • ι. Τραπεζικές εργασίες61
 • ια. Αποστολές χρημάτων από τόπο σε τόπο63
 • ιβ. Πράξεις επί συναλλαγματικών63
 • ιγ. Επιχείρηση μεσιτείας63
 • ιδ. Συναλλαγές μεταξύ εμπόρων64
 • 2. Mε βάση το άρθ. 3 του δ/τος περί αρμοδιότητος των Εμποροδικείων (πρωτότυπα εμπορικές πράξεις του θαλάσσιου εμπορίου)65
 • α. Γενικά65
 • β. Επιχείρηση κατασκευής πλοίου65
 • γ. Αγορά πλοίου65
 • δ. Πώληση πλοίου66
 • ε. Μεταπώληση πλοίου66
 • στ. Θαλάσσιες αποστολές66
 • ζ. Αγοραπωλησία εξαρτημένων πλοίου και ζωοτροφών66
 • η. Ναύλωση66
 • θ. Ασφάλιση66
 • ι. Σύμβαση νηολόγησης67
 • ια. Συναλλαγές που αφορούν την ναυτική εμπορία67
 • 3. Με βάση νεώτερους νόμους67
 • 4. Aντικειμενικά εμπορικές πράξεις που δεν καθορίζονται ρητά στο νόμο ως εμπορικές69
 • 5. Σχέσεις μεταξύ εμπορικής πράξης και εμπορικότητας της ενοχής70
 • III. Παράγωγα εμπορικές πράξεις71
 • 1. Παράγωγα εξ αντικειμένου εμπορικές πράξεις71
 • 2. Παράγωγα εξ υποκειμένου εμπορικές πράξεις72
 • 3. Τεκμήριο της εμπορικότητας72
 • IV. Συνέπειες της εμπορικότητας μιας πράξης75
 • Κεφάλαιο Γ΄78
 • ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ78
 • Ι. Κτήση της εμπορικής ιδιότητας78
 • 1. Ουσιαστικές προϋποθέσεις78
 • α. Εμπορικές πράξεις και έμποροι78
 • β. Κατ’ επάγγελμα σύνηθες άσκηση πράξεων εμπορικών79
 • γ. Αντιπροσώπευση κατά την άσκηση εμπορίας79
 • δ. Φαινόμενος έμπορος80
 • 2. Κτήση της εμπορικής ιδιότητας κατά το τυπικό σύστημα81
 • 3. Εμπορική ικανότητα, περιορισμοί, ασυμβίβαστα, μικροέμπορος82
 • α. Εμπορική ικανότητα82
 • β. Ασυμβίβαστα83
 • γ. Περιορισμοί84
 • δ. Μικροέμπορος84
 • 4. Συνέπειες85
 • α. Γενικά85
 • β. Γι’ αυτόν που τις διενεργεί85
 • γ. Για τις πράξεις που διενεργεί86
 • ΙΙ. Απώλεια της εμπορικής ιδιότητας87
 • 1. Eμπορική ιδιότητα που έχει αποκτηθεί κατά το ουσιαστικό σύστημα87
 • 2. Eμπορική ιδιότητα που έχει αποκτηθεί κατά το τυπικό σύστημα87
 • III. Oργάνωση του εμπορικού επαγγέλματος88
 • 1. Γενικά88
 • 2. Εμπορικά και Βιομηχανικά Eπιμελητήρια88
 • α. Σκοποί88
 • β. Οργάνωση89
 • γ. Άλλα επιμελητήρια91
 • 3. Η οργάνωση του εμπορικού επαγγέλματος στην Κεφαλαιαγορά 91
 • α. Χρηματιστήριο Αθηνών91
 • β. Άλλα ειδικά επαγγέλματα 94
 • γ. Χρηματιστήρια Εμπορευμάτων98
 • 4. Επαγγελματικές οργανώσεις98
 • 5. Δημόσιες Αποθήκες και Ελεύθερες Ζώνες99
 • 6. Διεθνής οργάνωση εμπορίου100
 • IV. Εμπορικά βιβλία102
 • 1. Εμπορικά και επαγγελματικά βιβλία102
 • 2. Tα κατ’ ιδίαν βιβλία102
 • α. Εμπορικά βιβλία του Εμπορικού Νόμου102
 • β. Άλλα εμπορικά βιβλία104
 • 3. Σκοπός της τήρησης των βιβλίων108
 • 4. Υπόχρεοι προς τήρηση των βιβλίων108
 • 5. Τρόπος τήρησης των βιβλίων109
 • 6. Συνέπειες της τήρησης των εμπορικών βιβλίων110
 • α. Αποδεικτική δύναμη110
 • β. Παράβαση της υποχρέωσης τήρησης εμπορικών βιβλίων111
 • γ. Ανακοίνωση και εμφάνιση εμπορικών βιβλίων111
 • αα. Γενικά111
 • ββ. Ανακοίνωση112
 • γγ. Εμφάνιση112
 • Κεφάλαιο Δ΄114
 • Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ BAΣΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ114
 • Ι. Εμπορική πώληση114
 • 1. Σύμβαση πώλησης και εμπορική πώληση114
 • α. Γενικές ρυθμίσεις114
 • β. Ειδικές ρυθμίσεις115
 • 2. Εμπορική πώληση και καταναλωτική πώληση (Πωλήσεις εκτός εμπορικού καταστήματος και συμβάσεις από απόσταση)117
 • 3. Moρφές και όροι εμπορικών πωλήσεων122
 • α. Γενικά122
 • β. Ρήτρα πληρωμής έναντι παράδοσης (φορτωτικών) εγγράφων (cash against documents)123
 • γ. Ρήτρα αξία, ασφάλιση, ναύλος (cost, insurance, freight ή cif)123
 • δ. Ρήτρα πώληση με τη φόρτωση (ελεύθερο επί πλοίου, free on board ή fob) ή ελεύθερο επί φορτηγού αυτοκινήτου (free on truck ή fot) ή ελεύθερο επί του σιδηροδρόμου (free on rail ή for)125
 • ε. Αξία και ναύλος (cost and freight, c & f)126
 • στ. Εκ του πλοίου (ex ship)126
 • ζ. Εκ του εργοστασίου (ex works)127
 • 4. Σύμβαση της Χάγης του 1985 για το δίκαιο που εφαρμόζεται στις πωλήσεις127
 • α. Γενικά127
 • β. Περιορισμός στην επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου127
 • 5. Διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων128
 • ΙΙ. Εμπορική αντιπροσωπεία129
 • 1. Έννοια129
 • 2. Δικαιώματα, υποχρεώσεις, αμοιβή130
 • α. Υποχρεώσεις εμπορικού αντιπροσώπου130
 • β. Υποχρεώσεις αντιπροσωπευόμενου131
 • γ. Αμοιβή αντιπροσώπου132
 • 3. Λύση της σύμβασης της εμπορικής αντιπροσωπείας133
 • IIΙ. Aλληλόχρεος λογαριασμός136
 • ΙV. Σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης137
 • V. Χρονομεριστική μίσθωση 139
 • VΙ. Tραπεζικές εργασίες140
 • 1. Γενικά140
 • 2. Σύμβαση factoring-forfaiting140
 • α. Έννοια140
 • β. Λειτουργία της σύμβασης factoring141
 • γ. Forfaiting142
 • δ. Νομοθετική ρύθμιση143
 • 3. Ενέγγυα τραπεζική πίστωση143
 • 4. Εγγυητική επιστολή144
 • 5. Κατάθεση χρημάτων σε τράπεζα146
 • VII. Σύμβαση δικαιοχρησίας (franchising)148
 • 1. Γενικά148
 • 2. Σύμβαση δικαιοχρησίας και ελεύθερος ανταγωνισμός (δικαιοχρησία σε στενή έννοια)149
 • VIII. Eμπορική εντολή και παραγγελία-34
 • 1. Εμπορική εντολή152
 • 2. Σύμβαση παραγγελίας152
 • α. Κοινή παραγγελία152
 • β. Σύμβαση παραγγελίας μεταφοράς153
 • γ. Παραγγελιοδόχος μεταφοράς και συμβατικός αεροπορικός μεταφορέας155
 • δ. Παραγγελιοδόχος μεταφοράς και πράκτορας πλοίου ή φορτίου155
 • ΙΧ. Mεταφορά-34
 • 1. Θαλάσσια156
 • 2. Aεροπορική156
 • 3. Σιδηροδρομική157
 • 4. Οδική μεταφορά πραγμάτων158
 • X. Συναλλαγές στα Χρηματιστήρια και στην Κεφαλαιαγορά-34
 • 1. Συναλλαγές στα Χρηματιστήρια Εμπορευμάτων160
 • 2. Ρυθμίσεις και συναλλαγές στην Κεφαλαιαγορά162
 • α. Βασικές ρυθμιστικές επιδιώξεις162
 • β. Οι επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες165
 • γ. Οι παρεπόμενες υπηρεσίες168
 • δ. Τα χρηματοπιστωτικά μέσα169
 • ε. Η ΑΕΠΕΥ175
 • στ. Το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών 181
 • ζ. Η οργανωμένη αγορά και το Χ.Α.185
 • η. Η κατάχρηση αγοράς199
 • Κεφάλαιο Ε΄208
 • ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ208
 • Ι. Γενικά208
 • 1. Έννοια και λειτουργία του αξιόγραφου208
 • 2. Διάκριση μεταξύ αξιόγραφων σε ευρεία έννοια, πιστωτικών τίτλων και χρηματόγραφων212
 • 3. Είδη αξιόγραφων215
 • 4. Η μεταβίβαση των αξιόγραφων219
 • ΙΙ. Συναλλαγματική221
 • 1. Έννοια και οικονομική σημασία της συναλλαγματικής221
 • 2. Έκδοση και προϋποθέσεις ανάληψης υποχρέωσης από συναλλαγματική222
 • 3. Είδη συναλλαγματικής226
 • 4. Ρήτρες στην συναλλαγματική228
 • 5. Πράξεις στη συναλλαγματική230
 • 6. Αποδοχή και τριτεγγύηση της συναλλαγματικής232
 • α. Αποδοχή232
 • β. Τριτεγγύηση235
 • 7. Μεταβίβαση της συναλλαγματικής238
 • α. Τρόποι μεταβίβασης της συναλλαγματικής238
 • β. Τύπος και περιεχόμενο της οπισθογράφησης239
 • γ. Είδη οπισθογράφησης242
 • 8. Εκπλήρωση της ενοχής από συναλλαγματική244
 • α. Πληρωμή της συναλλαγματικής244
 • β. Αναγωγή μετά τη λήξη και αναγωγή πριν από τη λήξη246
 • γ. To διαμαρτυρικό248
 • 9. Παραγραφή και αδικαιολόγητος πλουτισμός249
 • α. Παραγραφή των αξιώσεων από συναλλαγματική249
 • β. Αδικαιολόγητος πλουτισμός250
 • 10. Ενστάσεις κατ’ απαιτήσεων από συναλλαγματική251
 • α. Αρχή του απροβλήτου των ενστάσεων251
 • β. Διάκριση των ενστάσεων252
 • ΙΙΙ. Γραμμάτιο σε διαταγή255
 • 1. Έννοια και χαρακτηριστικά του γραμματίου σε διαταγή255
 • 2. Διαφορές της συναλλαγματικής από το γραμμάτιο σε διαταγή256
 • IV. Τραπεζική επιταγή257
 • 1. Έννοια και λειτουργία της επιταγής257
 • 2. Έκδοση της τραπεζικής επιταγής και τύπος258
 • 3. Μεταβίβαση και τριτεγγύηση της επιταγής260
 • 4. Εμφάνιση και πληρωμή της επιταγής261
 • 5. Παραγραφή και αδικαιολόγητος πλουτισμός265
 • 6. Είδη τραπεζικής επιταγής266
 • 7. Οι κυριότερες διαφορές τραπεζικής επιταγής και συναλλαγματικής267
 • V. Άλλα αξιόγραφα267
 • 1. Χρεωστικά ομόλογα εμπόρων267
 • 2. Ομολογίες269
 • 3. Αποθετήριο και ενεχυρόγραφο269
 • 4. Θαλάσσια φορτωτική270
 • α. Γενικά270
 • αα. Έννοια270
 • ββ. Έκδοση270
 • γγ. Στοιχεία της φορτωτικής271
 • δδ. Είδη φορτωτικής. Διαταγή παράδοσης272
 • β. Λειτουργία της φορτωτικής272
 • αα. Αποδεικτική δύναμη272
 • ββ. Φορτωτική ως αξιόγραφο273
 • γγ. Φορτωτική ως νομιμοποιητικό έγγραφο273
 • δδ. Εμπράγματη δύναμη της φορτωτικής273
 • Κεφάλαιο ΣΤ΄276
 • BIOMHXANIKH IΔΙΟΚΤΗΣΙΑ276
 • Ι. Γενικά276
 • 1. Έννοια276
 • 2. Nομικό καθεστώς της βιομηχανικής ιδιοκτησίας278
 • α. Γενικά278
 • β. Σχέσεις εναρμονισμένου προς μη εναρμονισμένο δίκαιο βιομηχανικής ιδιοκτησίας και προς τις διεθνείς συμβάσεις278
 • γ. Πηγές του διεθνούς δικαίου βιομηχανικής ιδιοκτησίας280
 • 3. Προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας σύμφωνα με τη Σύμβαση του Παρισιού281
 • α. Έκταση προστασίας281
 • β. Αρχή της προτεραιότητας282
 • γ. Αρχή της αυτονομίας283
 • δ. Αρχή της ταύτισης283
 • ε. Η σύμβαση του Παρισιού και άλλες διεθνείς συμβάσεις284
 • ΙΙ. Εμπορική επωνυμία και διακριτικός τίτλος284
 • 1. Η εμπορική επωνυμία284
 • α. Έννοια284
 • β. Επωνυμία και φορείς εμπορικής επιχείρησης285
 • αα. Επωνυμία φυσικών προσώπων285
 • ββ. Επωνυμία εμπόρων νομικών προσώπων286
 • γγ. Αρχές που διέπουν την εμπορική επωνυμία287
 • γ. Κτήση του δικαιώματος χρήσης εμπορικής επωνυμίας290
 • δ. Μεταβίβαση της επωνυμίας291
 • ε. Απώλεια της εμπορικής επωνυμίας292
 • στ. Νομοθετικές προσπάθειες292
 • ζ. Προστασία της επωνυμίας292
 • αα. Αστική292
 • ββ. Ποινική293
 • γγ. Λαθεμένες καταχωρήσεις επωνυμιών293
 • η. Προστασία της επωνυμίας κατά τη σύμβαση του Παρισιού (αλλοδαπή επωνυμία)293
 • θ. Τα ονόματα χώρου (domain names)294
 • 2. Διακριτικός τίτλος296
 • α. Έννοια296
 • β. Αρχές που διέπουν το διακριτικό τίτλο297
 • γ. Κτήση, απώλεια, μεταβίβαση297
 • δ. Προστασία297
 • III. Σήμα298
 • 1. Γενικά298
 • α. Έννοια298
 • β. Νομοθετική ρύθμιση299
 • γ. Περιεχόμενο και είδη σήματος301
 • 2. Κτήση και απώλεια του σήματος302
 • α. Νομοθετικό θεμέλιο της προστασίας του σήματος302
 • β. Κατάθεση του σήματος303
 • γ. Προϋποθέσεις για το παραδεκτό της δήλωσης304
 • αα. Ειδικό304
 • ββ. Νέο306
 • γγ. Συμφωνία προς την ηθική και τη δημόσια τάξη309
 • δδ. Αληθινό309
 • εε. Συμφωνία προς την καλή πίστη310
 • στστ. Ενδείξεις που εμπεριέχουν ή αποτελούνται από προστατευόμενες από την νομοθεσία της ΕΕ γεωγραφικές ενδείξεις και ονομασίες προέλευσης311
 • δ. Διαδικασία καταχώρησης312
 • ε. Διοικητική έναρξη και λήξη προστασίας312
 • στ. Απώλεια313
 • 3. Χρησιμοποίηση του σήματος313
 • α. Περιεχόμενο του δικαιώματος και τρόπος χρησιμοποίησης313
 • β. Σχέση επιχείρησης και πράγματος στο οποίο επιτίθεται το σήμα314
 • γ. Συλλογικά σήματα315
 • 4. Διαγραφή του σήματος315
 • α. Γενικά315
 • β. Λόγοι διαγραφής315
 • γ. Διαδικασία διαγραφής317
 • 5. Μεταβίβαση του σήματος318
 • α. Εκουσία318
 • αα. Συμβατική318
 • ββ. Κληρονομική διαδοχή318
 • β. Αναγκαστική318
 • γ. Καταχώρηση της μεταβίβασης318
 • 6. Άδεια χρήσης σήματος318
 • 7. Διεθνή σήματα319
 • 8. Σήματα αλλοδαπών καταθετών319
 • α. Γενικά319
 • β. Σήματα αλλοδαπών καταθετών κατά το νόμο 4072/12 περί σημάτων (άρθ. 177)320
 • γ. Προστασία κατά τη Διεθνή Σύμβαση του Παρισιού320
 • δ. Το σήμα στα πλαίσια του Ενωσιακού Δικαίου321
 • 9. Σήμα Ελληνικών Προϊόντων και Υπηρεσιών322
 • 10. Προστασία323
 • α. Αστική323
 • β. Ποινική324
 • 11. Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης - Σήμα ποιότητος - Πιστοποιητικό Ποιότητας - Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα324
 • α. Γενικά324
 • β. Σήμα ποιότητας, οικολογικό σήμα και σήμα325
 • IV. Eφευρέσεις, τεχνολογική καινοτομία, μεταφορά τεχνολογίας326
 • 1. Γενικά326
 • α. Πνευματική ιδιοκτησία και ευρεσιτεχνία326
 • αα. Προλεγόμενα326
 • ββ. Διαφορές από πνευματική ιδιοκτησία327
 • γγ. Διαφορές από εμπορικό σήμα, επωνυμία, διακριτικό τίτλο328
 • δδ. Κοινά στοιχεία ευρεσιτεχνίας, επωνυμίας, διακριτικού τίτλου, σήματος και πνευματικής ιδιοκτησίας328
 • β. Εφευρέσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας329
 • γ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.)329
 • 2. Ουσιαστικές προϋποθέσεις για την απόκτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας330
 • α. Προϋποθέσεις330
 • β. Δικαιούχος διπλώματος ευρεσιτεχνίας331
 • 3. Υπηρεσιακή και εξαρτημένη εφεύρεση331
 • α. Γενικά331
 • β. Υπηρεσιακή332
 • γ. Εξαρτημένη εφεύρεση333
 • 4. Διαδικασία χορήγησης του διπλώματος ευρεσιτεχνίας333
 • α. Γενικά - Υποβολή της αίτησης333
 • β. Αξιώσεις της εφεύρεσης333
 • γ. Έκδοση του διπλώματος334
 • 5. Διάρκεια ισχύος και διεθνής προτεραιότητα335
 • 6. Το δικαίωμα και η προστασία που απορρέει από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 335
 • α. Δικαίωμα335
 • β. Προστασία336
 • αα. Διαφορές που άπτονται του διπλώματος ευρεσιτεχνίας.337
 • i. Αντιρρήσεις για τη μη χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας337
 • ii. Αντιρρήσεις για τη χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας337
 • ββ. Προστασία κατά της μη νόμιμης χρησιμοποίησης της εφεύρεσης338
 • 7. Απόσβεση του δικαιώματος που απορρέει από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας340
 • α. Ακύρωση341
 • β. Έκπτωση από το δικαίωμα που απορρέει από το δίπλωμα341
 • 8. Δίπλωμα τροποποίησης341
 • 9. Μεταβίβαση του διπλώματος342
 • α. Δικαιοπρακτική μεταβίβαση342
 • β. Μη συμβατική άδεια εκμετάλλευσης342
 • γ. Άδεια εκμετάλλευσης του δημοσίου343
 • αα. Γενικά343
 • ββ. Ειδικότερα. Εφευρέσεις που αφορούν στην εθνική άμυνα344
 • δ. Προστασία του δικαιούχου από μεταβίβαση344
 • 10. Πιστοποιητικό υποδείγματος χρησιμότητας (τεχνολογική καινοτομία)344
 • 11. Προστασία ημιαγωγών345
 • 12. Πιστοποιητικά φυτικής δημιουργίας346
 • 13. Προστασία λογισμικού346
 • 14. Tεχνικοί νεωτερισμοί (τεχνολογική καινοτομία)347
 • 15. Μεταφορά τεχνολογίας347
 • α. Έννοια347
 • β. Καταχώρηση σύμβασης μεταφοράς τεχνολογίας347
 • 16. Διεθνής, ευρωπαϊκή και κοινοτική νομοθετική διάσταση της ευρεσιτεχνίας348
 • α. Διεθνής348
 • β. Το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας350
 • αα. Γενικά350
 • ββ. Οργάνωση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διπλωμάτων Eυρεσιτεχνίας350
 • γγ. Ουσιαστικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση ευρωπαϊκού διπλώματος351
 • δδ. Διαδικασία χορήγησης του διπλώματος351
 • εε. Ένδικα μέσα που σχετίζονται με τη χορήγηση του διπλώματος352
 • στστ. Σχέσεις με την διεθνή σύμβαση της Ουάσινγκτον για τη συνεργασία στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας352
 • γ. Κοινοτικό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας353
 • αα. Γενικά353
 • ββ. Ουσιαστικές προϋποθέσεις και δικαιώματα354
 • γγ. Απόσβεση του δικαιώματος στο ενωσιακό δίπλωμα354
 • δδ. Ακύρωση, προσφυγές, αγωγές355
 • Κεφάλαιο Ζ΄360
 • ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ360
 • Ι. Γενικά360
 • 1. Aθέμιτος ανταγωνισμός και ελεύθερος ανταγωνισμός360
 • 2. Εθνικό δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού363
 • α. Γενικά363
 • β. Χαρακτήρας των διατάξεων για την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού364
 • γ. Ο περιορισμός των ρυθμίσεων των αγορών και η απελευθέρωση των επαγγελμάτων ως επιταγή του δικαίου για την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού366
 • 3. Ενωσιακό δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού367
 • α. Γενική ρήτρα367
 • β. Αλληλεπίδραση ανεπίτρεπτων περιορισμών του ανταγωνισμού στην εθνική και ενωσιακή αγορά368
 • γ. Περιπτώσεις απαγορευμένων συμφωνιών και καταχρηστικής εκμετάλλευσης369
 • αα. Απαγορευμένες συμφωνίες369
 • ββ. Καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης επιχείρησης370
 • δ. Η εφαρμογή των γενικών ενωσιακών αρχών για την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού370
 • ε. Περιορισμός του ανταγωνισμού από το δημόσιο371
 • ΙΙ. Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού-34
 • 1. Νόμος 3959/11 (πρώην νόμος 703/77)372
 • 2. Πρόσωπα στα οποία εφαρμόζεται η νομοθεσία για τον ελεύθερο ανταγωνισμό373
 • α. Επιχείρηση373
 • β. Ένωση επιχειρήσεων376
 • 3. Aπαγορευμένοι περιορισμοί του ελεύθερου ανταγωνισμού377
 • α. Καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης377
 • β. Συμπράξεις385
 • αα. Γενικά385
 • ββ. Παρακώλυση ή περιορισμός ή νόθευση του ελεύθερου ανταγωνισμού386
 • γγ. Μορφές και είδη συμπράξεων387
 • δδ. Ειδικότερο περιεχόμενο των απαγορευμένων συμπράξεων388
 • γ. Ειδικές ρυθμίσεις391
 • αα. Επιτρεπόμενες συμπράξεις391
 • ββ. Συγχωνεύσεις - συγκεντρώσεις επιχειρήσεων392
 • δ. Συνέπειες των παραβάσεων394
 • αα. Αστικές394
 • ββ. Διοικητικές394
 • γγ. Ποινικές κυρώσεις395
 • 4. Διαπίστωση των παραβάσεων και ένδικα μέσα - Εποπτεία του ανταγωνισμού395
 • α. Eπιτροπή Ανταγωνισμού – Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού395
 • β. Επιβολή διοικητικών κυρώσεων396
 • III. Αθέμιτος ανταγωνισμός-34
 • 1. Γενική ρήτρα397
 • α. Έννοια397
 • β. Προϋποθέσεις εφαρμογής γενικής ρήτρας398
 • γ. Ο νόμος για τον αθέμιτο ανταγωνισμό και άλλες διατάξεις νόμων400
 • 2. Κατ’ ιδίαν περιπτώσεις400
 • α. Διαφήμιση400
 • β. Αναγγελία εκποίησης προερχόμενη από πτώχευση407
 • γ. Αναγγελία εκποίησης λόγω διάλυσης καταστήματος407
 • δ. Δυσφήμηση407
 • ε. Χρήση ξένου ονόματος, εμπορικής επωνυμίας, διακριτικού γνωρίσματος κ.λπ.408
 • στ. Προστασία εμπορικών και βιομηχανικών απορρήτων410
 • 3. Κυρώσεις411
 • α. Αστικές411
 • β. Ποινικές412
 • γ. Διεθνής προστασία413
 • 4. Σύναψη συμβάσεων κατά το σύστημα της χιονόσφαιρας («boule de neige»)413
 • Κεφάλαιο Η΄414
 • ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ414
 • 1. Βασικές έννοιες414
 • 2. Το ενωσιακό δίκαιο του ηλεκτρονικού εμπορίου415
 • 3. Ηλεκτρονικό Χρήμα418
 • Κεφάλαιο Θ΄420
 • ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ420
 • 1. Γενικά420
 • 2. Διαιτησία - Εναλλακτική τρόποι επίλυσης διαφορών421
 • ΒΑΣΙΚΗ ΝΕΩΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ424
 • Ελληνική424
 • Αλλοδαπή και Ενωσιακή427
 • Aγγλική-Αμερικανική427
 • Γερμανική428
 • Γαλλική429
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ430