Έκδοση: 2015
ISBN: 978-960-562-940-3
Σελίδες: 1776
Επιμέλεια: Ν. Κάμτσιου, Ε. Κινινή, Μ. Μαστρομανώλης, Γ. Μιχαλόπουλος, Λ. Αθανασίου, Ι. Βενιέρης, Ν. Βερβεσός, Χ. Λιβαδά, Α. Μικρουλέα, Η. Σουφλερός, Γ. Σωτηρόπουλος, Δ. Τζουγανάτος, Δ. Χριστοδούλου, Χ. Χρυσάνθης

Το έργο «Εμπορική Νομοθεσία» αποτελεί μια συλλογή νομοθεσίας, η οποία συμπεριλαμβάνει σε έναν τόμο το σύνολο σχεδόν των βασικότερων νομοθετημάτων που βρίσκουν εφαρμογή σε υποθέσεις Εμπορικού Δικαίου και απασχολούν τη δικαστηριακή πρακτική.

Τα νομοθετήματα είναι κωδικοποιημένα και συστηματικά ενημερωμένα μέχρι και τους Ν 4335/2015 και Ν 4336/2015.

Η 5η έκδοση του έργου περιλαμβάνει 74 συνολικά νομοθετήματα, ταξινομημένα στις παρακάτω 13 ευρύτερες θεματικές ενότητες:

A. Γενικό μέρος (Εμπορικός Νόμος, Έμποροι - Εμπορικές πράξεις, ΓΕΜΗ), Β. Βιομηχανική Ιδιοκτησία, Γ. Πνευματική Ιδιοκτησία, Δ. Ανταγωνισμός (αθέμιτος - ελεύθερος), Ε. Προστασία καταναλωτή, ΣΤ. Εταιρίες, Ζ. Αξιόγραφα, Η. Τράπεζες και Τραπεζικές Συμβάσεις, Θ. Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς, Ι. Ασφαλιστικό Δίκαιο, ΙΑ. Εμπορικές συμβάσεις, ΙΒ. Πτωχευτικό Δίκαιο και ΙΓ. Δίκαιο Μεταφορών.

Η συστηματική παράθεση των νομοθετημάτων κατά ειδικότερη θεματική ενότητα του εμπορικού δικαίου και το εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο διευκολύνουν τον αναγνώστη στην έρευνά του.

Αποτελεί το κατεξοχήν έγκυρο και αξιόπιστο επιστημονικό βοήθημα για κάθε ενασχολούμενο με το εμπορικό δίκαιο.

 • Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ1
 • [1] BΔ της 19.4/1.5.1835 Περί του Εμπορικού Νόμου3
 • [Άρθρα 1-69, 90-101]3
 • [2] ΒΔ της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος Εμποροδικείων10
 • [Άρθρα 1-8]10
 • [3] N 3419/2005 Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας11
 • [Άρθρα 1-18, 30, 36, 37]10
 • B. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ41
 • Ι. Σήματα41
 • [4] Ν 4072/2012 Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις41
 • [Άρθρα 121-196]-21
 • ΙΙ. Ενδείξεις γεωγραφικής προέλευσης92
 • [5] Κανονισμός (EE) 1151/2012 Για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων92
 • ΙIΙ. Ευρεσιτεχνία - Υποδείγματα χρησιμότητας - Βιοτεχνολογικές εφευρέσεις121
 • [6] Ν 1733/1987 Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις, τεχνολογική καινοτομία και σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας121
 • [Άρθρα 1, 5-23]121
 • [7] ΠΔ 321/2001 Προσαρμογή στην Οδηγία 98/44/ΕΚ και του Συμβουλίου για την έννομη προστασία των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων142
 • ΙV. Βιομηχανικά σχέδια & υποδείγματα147
 • [8] Ν 2417/1996 Κύρωση του Διακανονισμού της Χάγης για τη διεθνή κατάθεση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων της 6ης Νοεμβρίου 1925, όπως αναθεωρήθηκε στη Χάγη στις 28 Νοεμβρίου 1960 και της Συμπληρωματικής Πράξης της Στοκχόλμης της 14ης Ιουλίου 1967, όπως τροποποιήθηκε στη Στοκχόλμη στις 28 Σεπτεμβρίου 1979147
 • [9] ΠΔ 259/1997 Διατάξεις εφαρμογής του Διακανονισμού της Χάγης για τη διεθνή κατάθεση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων που κυρώθηκε με το Ν 2417/1996 και διατάξεις για τον εθνικό τίτλο προστασίας161
 • V. Διεθνής Ένωση προς προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας176
 • [10] Ν 213/1975 Περί κυρώσεως της διεθνούς συμβάσεως των Παρισίων 1883 «Περί προστασίας της βιομηχανικής ιδιοκτησίας», ως αυτή ανεθεωρήθη εν Στοκχόλμη την 14η Ιουλίου 1967176
 • Γ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ191
 • [11] Ν 2121/1993 Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα191
 • [Άρθρα 1-72, 77]191
 • [12] Οδηγία 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας250
 • Δ. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ261
 • I. Αθέμιτος ανταγωνισμός261
 • [13] Ν 146/1914 Περί αθεμίτου ανταγωνισμού261
 • ΙI. Ελεύθερος ανταγωνισμός269
 • [14] Ν 3959/2011 Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού269
 • [15] Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 318
 • [16] Κανονισμός (ΕΚ) 1/2003 Για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης323
 • [17] Κανονισμός (ΕΚ) 330/2010 Για την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες κάθετων συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών344
 • [18] Κανονισμός (ΕΚ) 139/2004 Για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων («Κοινοτικός Κανονισμός συγκεντρώσεων»)350
 • [EE L 24 της 29.1.2004, σ. 1]-21
 • Ε. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ377
 • [19] Ν 2251/199 Προστασία των καταναλωτών377
 • ΣΤ. ΕΤΑΙΡΙΕΣ443
 • [20] ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΔ 456/1984 443
 • [21] ΚΝ 2190/1920 Περί Ανωνύμων Εταιρειών448
 • [22] Ν 4072/2012 Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις564
 • [Άρθρα 43-116 παρ. 1-2, 119-120, 330]564
 • [23] Ν 4072/2012 Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις590
 • [Άρθρα 249-292, 330 παρ. 1]590
 • [24] N 3190/1955 Περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης600
 • [Άρθρα 1-61α]600
 • [25] Ν 3016/2002 Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις624
 • [Άρθρα 1-11]624
 • [26] Ν 3853/2010 Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατάξεις630
 • [Άρθρα 1-12]630
 • Ζ. ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ645
 • [27] Ν 5325/1932 Περί συναλλαγματικής και γραμματίου εις διαταγήν645
 • [28] Ν 5960/1933 Περί Επιταγής665
 • [29] ΝΔ της 17.7/13.8.1923 Περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιρειών680
 • [Άρθρα 68-95]680
 • Η. TΡΑΠΕΖΕΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ685
 • [30] ΝΔ της 17.7/13.8.1923 Περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιρειών685
 • [31] Ν 5638/1932 Περί καταθέσεως εις κοινόν λογαριασμόν699
 • [Άρθρα 1-7]699
 • [32] Ν 1059/1971 Περί του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων701
 • [Άρθρα 1-3]701
 • [33] ΚΥΑ ΟικΟικΑΝΔικΔΑΔ Ζ1-699/2010 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2008 για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης και την κατάργηση της Οδηγίας 87/102/ΕΟΚ του Συμβουλίου που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των ΕΚ, αριθμ. L 133 της 22.5.2008703
 • [Άρθρα 1-25]703
 • [34] ΠΔ/ΤΕ 2501/2002 Ενημέρωση των συναλλασσομένων με τα πιστωτικά ιδρύματα για τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές τους725
 • [35] Ν 4261/2014 Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ ΕΕ), κατάργηση του N 3601/2007 και άλλες διατάξεις.733
 • [Άρθρα 1-166, 190]733
 • Θ. ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ877
 • [36] Ν 1969/1991 Εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, αμοιβαία κεφάλαια, διατάξεις εκσυγχρονισμού και εξυγιάνσεως της κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις877
 • [Άρθρα 76, 76α, 78]877
 • [37] Ν 2396/1996 Επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων και άυλες μετοχές884
 • [Άρθρα 39-58]884
 • [38] Ν 3156/2003 Ομολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα891
 • [Άρθρα 1-14, 16, 20]891
 • [39] Ν 3340/2005 Για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς907
 • [40] Ν 3371/2005 Θέματα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις929
 • [41] Ν 3401/2005 Ενημερωτικό δελτίο δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγής τους για διαπραγμάτευση954
 • [42] Ν 3461/2006 Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις979
 • [43] Ν 3556/2007 Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις999
 • [44] Ν 3606/2007 Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις1030
 • [Άρθρα 1-85, 90]1030
 • Ι. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ1105
 • [45] Ν 2496/1997 Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις1105
 • [Άρθρα 1-33]1105
 • [46] Ν 3816/1958 Περί κυρώσεως του Κώδικος Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου1120
 • [Άρθρα 257-288]1120
 • [47] ΠΔ 237/1986 Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν 489/1976 (ΦΕΚ Α΄ 331/1976) περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το Ν 1569/1985 (ΦΕΚ Α΄ 183/1985) και τα ΠΔ 1019/1981 (ΦΕΚ Α΄ 253/1981) και 118/1985 (ΦΕΚ Α΄ 35/1985)1124
 • [Άρθρα 1-37α]1124
 • [48] ΝΔ 400/1970 Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως1160
 • [49] ΠΔ 190/2006 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2002/92/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (L 9/15.1.2003)1326
 • [50] Ν 1569/1985 Διαμεσολάβηση στις συμβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση σώματος ειδικών πραγματογνωμόνων τροχαίων ατυχημάτων, λειτουργία γραφείου διεθνούς ασφάλισης και άλλες διατάξεις1339
 • [Άρθρα 1-21α]1339
 • ΙΑ. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ1355
 • Ι. Εμπορική πώληση1355
 • [51] Ν 2532/1997 Κύρωση Σύμβασης Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων1355
 • ΙΙ. Ηλεκτρονικό εμπόριο1379
 • [52] ΠΔ 131/2003 Προσαρμογή στην Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά (Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο)1379
 • [53] ΠΔ 150/2001 Προσαρμογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ του ΕΚ και του Συμβουλίου σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές1389
 • IΙΙ. Καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές1397
 • [54] Ν 4152/2013 Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Ν 4046/2012, 4093/2012 και 4127/20131397
 • ΙV. Συμβάσεις μεσολαβητικών υπηρεσιών1405
 • [55] ΒΔ της 19.4/1.5.1835 Περί του Εμπορικού Νόμου1405
 • [Άρθρα 90-107]1405
 • [56] ΠΔ 219/1991 Περί εμπορικών αντιπροσώπων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 86/653/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων1408
 • [57] Ν 3557/2007 Τροποποίηση του ΠΔ 237/1986 (ΦΕΚ Α' 110) με το οποίο κωδικοποιήθηκε ο Ν 489/1976 «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» (ΦΕΚ Α' 331) και άλλες διατάξεις1414
 • [Άρθρο 14 παρ. 4]1414
 • V. Συμβάσεις παρακαταθήκης1415
 • [58] ΝΔ 3077/1954 Περί γενικών αποθηκών1415
 • [Άρθρα 1-2, 21-44]1415
 • VΙ. Leasing - Factoring - Forfaiting1426
 • [59] Ν 1665/1986 Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης1426
 • [Άρθρα 1-2, 21-44]1426
 • [60] Ν 1905/1990 Για τη σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων και άλλες διατάξεις1433
 • VΙΙ. Αλληλόχρεος λογαριασμός1436
 • [61] Εισαγωγικός Νόμος Αστικού Κώδικα1436
 • [Άρθρo 112]1436
 • VΙΙΙ. Χρονομεριστική μίσθωση (Time-sharing)1437
 • [62] Ν 1652/1986 Σύμβαση της χρονομεριστικής μίσθωσης και ρύθμιση συναφών θεμάτων1437
 • [63] ΚΥΑ Ζ1-130/2011 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2008/122/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιανουαρίου 2009, για την προστασία των καταναλωτών ως προς ορισμένες πτυχές των συμβάσεων χρονομεριστικής μίσθωσης, μακροπρόθεσμων προϊόντων διακοπών, μεταπώλησης και ανταλλαγής, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. αριθμ. L33 της 3.2.20091441
 • ΙΧ. Σύμβαση οργάνωσης ταξιδιού1458
 • [64] ΠΔ 339/1996 Περί οργανωμένων ταξιδιών, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 90/314 (ΕΕL 158/59) για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις 1458
 • ΙΒ. ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ1469
 • [65] Ν 3588/2007 Πτωχευτικός Κώδικας1469
 • [66] Ν 3869/2010 Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις1544
 • [Άρθρα 1-17, 19, 22]1544
 • [67] N 4307/2014 [Μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης και την ενίσχυση της απασχόλησης: κίνητρα για τη ρύθμιση χρεών μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών προς χρηματοδοτικούς φορείς και έκτακτες διαδικασίες ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων]1562
 • [Άρθρα 60-77]1562
 • [68] ΚανΕΚ 1346/2000 του Συμβουλίου της 29.5.2000 1579
 • [EE L 160/30.6.2000]1579
 • ΙΓ. ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ1611
 • Ι. Ναυτικό Δίκαιο1611
 • [69] Ν 3816/1958 Περί κυρώσεως του Κώδικος Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου1611
 • [70] Ν 959/1979 Περί της Ναυτικής Εταιρείας1648
 • [71] ΠΔ 427/1995 Υποχρεώσεις Εφοπλιστών ή Πλοιοκτητών και Ναυτικών Πρακτόρων1664
 • [72] NΔ 3899/1958 Περί προτιμώμενης υποθήκης επί πλοίων1667
 • ΙΙ. Χερσαία μεταφορά εμπορευμάτων1671
 • [73] Ν 559/1977 Περί κυρώσεως της εν Γενεύη την 19η Μαΐου 1956 υπογραφείσης συμβάσεως επί του συμβολαίου διά την διεθνήν μεταφοράν εμπορευμάτων οδικώς (CMR) και του πρωτοκόλλου υπογραφής1671
 • ΙΙΙ. Αεροπορική μεταφορά επιβατών, αποσκευών και εμπορευμάτων1691
 • [74] Ν 3006/2002 Κύρωση της Σύμβασης για την ενοποίηση ορισμένων κανόνων στις Διεθνείς Αεροπορικές Μεταφορές1691
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ1711