Έκδοση: 2015
ISBN: 978-960-562-948-9
Σελίδες: 1112
Συγγραφέας: Α. Γαρφέ, Ε. Λαδά, Σ. Μιχαλακάκου, Ε. Πραγιάννη, Μ. Ράμμου, Γ. Τζίφα
Επιμέλεια: Π. Νικολόπουλος

Το έργο Αγωγές Οικογενειακού Δικαίου περιλαμβάνει τις αγωγές που εγείρονται κατά την εφαρμογή του οικογενειακού δικαίου και προσεγγίζει ουσιαστικά και δικονομικά ζητήματα που προκύπτουν. Παρατίθενται επίσης οι ενστάσεις που μπορεί να προτείνει ο εναγόμενος για την απόρριψη των επιμέρους αγωγών. Μεγάλο πλεονέκτημα του έργου αποτελεί η παράθεση 67 υποδειγμάτων αγωγών, αιτήσεων και συμφωνητικών.

Οι θεματικές ενότητες καλύπτουν την μνηστεία, τον γάμο, την ελεύθερη συμβίωση, το διαζύγιο, την οικογενειακή στέγη, τα αποκτήματα, τη διατροφή, την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, την συγγένεια, τη γονική μέριμνα, την επιτροπεία, την υιοθεσία, την αναδοχή, την δικαστική συμπαράσταση και την επιμέλεια ξένων υποθέσεων. Το υλικό του βιβλίου τεκμηριώνεται με πλούσια και συχνά εξειδικευμένη νομολογία, ενώ συχνή είναι η αναφορά σε συμβάσεις και κανονισμούς, καλύπτοντας το διεθνές και ενωσιακό δίκαιο. Ένα άλλο μεγάλο πλεονέκτημα του βιβλίου είναι ότι όλα τα δικονομικά ζητήματα προσεγγίζονται τόσο πριν όσο και μετά την εφαρμογή του Ν 4335/2015, ο οποίος επιφέρει πολύ σημαντικές τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας από 1.1.2016. Το έργο συνοδεύει ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο.

Οι Αγωγές Οικογενειακού Δικαίου απευθύνονται στο νομικό της πράξης, παρέχοντάς του ένα πλήρως ενημερωμένο εγχειρίδιο που τον καθοδηγεί, με την παράθεση θεωρητικών παρατηρήσεων, πρόσφατων νομολογιακών θέσεων και πλήθους υποδειγμάτων δικογράφων, στην αντιμετώπιση των ζητημάτων που ανακύπτουν από την εφαρμογή του οικογενειακού δικαίου.

 • [1] ΜΝΗΣΤΕΙΑ1
 • Περιεχόμενα1
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία2
 • I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις2
 • α. Η εμφάνιση της μνηστείας2
 • 1. Omnis instabilis et incerta felicitas est2
 • 2. Στο πεδίο του Ποινικού Κώδικα3
 • 3. Στο πεδίο του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας4
 • 4. Στο πεδίο του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου4
 • β. Η σύμβαση της μνηστείας6
 • 1. Δικαιοπρακτική ικανότητα7
 • 2. Τύπος8
 • 3. Σύμπτωση βουλήσεων9
 • 4. Ελαττώματα βούλησης9
 • 5. Αντιπροσώπευση10
 • 6. Αίρεση ή προθεσμία10
 • 7. Μη αντίθεση της σύμβασης στο νόμο και στα χρηστά ήθη10
 • γ. Έννομες συνέπειες11
 • 1. Το γενικό καθήκον αμοιβαίας πίστεως, σεβασμού, συμπαράστασης, υπόληψης και φροντίδας11
 • 2. Στις περιουσιακές σχέσεις των μνηστών, κληρονομικές σχέσεις11
 • 3. Στις εργασιακές σχέσεις12
 • 4. Το δικαίωμα χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης του μνηστού13
 • δ. Τρόποι λύσης 13
 • 1. Αναμνήστευση14
 • ε. Παραγραφή 14
 • ΙΙ. Η αγωγή αποζημίωσης για μονόπλευρη λύση της μνηστείας (άρθρο 1347 ΑΚ)15
 • α. Η νομοθετική ρύθμιση (άρθρο 1347 ΑΚ)15
 • β. Τα στοιχεία της αγωγής16
 • 1. Ανυπαρξία σπουδαίου λόγου 17
 • 2. Αποζημίωση (δαπάνες και μέτρα)18
 • 3. Ειδικά η περίπτωση του άρθρου 1347 § 2 ΑΚ20
 • γ. Διάδικοι21
 • 1. Ενάγων21
 • 2. Εναγόμενος21
 • δ. Δικονομικά ζητήματα21
 • 1. Γενικά21
 • 2. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα22
 • 3. Κατά τόπο αρμοδιότητα22
 • 4. Απόδειξη, βάρος απόδειξης22
 • 5. Τόκοι23
 • ε. Άμυνα εναγομένου23
 • στ. Η αδικοπρακτική αξίωση αποζημίωσης (άρθρα 914 επ. ΑΚ)23
 • ζ. Ευθύνη από τις διαπραγματεύσεις (άρθρο 198 ΑΚ);24
 • ΙΙΙ. Η αγωγή για απόδοση της δωρεάς ή του συμβόλου μνηστείας λόγω ματαίωσης του γάμου24
 • α. Η νομοθετική ρύθμιση (άρθρο 1348 ΑΚ)24
 • 1. Σύγκριση με την 1347 ΑΚ25
 • 2. Η παραπομπή στις διατάξεις αδικαιολογήτου πλουτισμού26
 • β. Τα στοιχεία της αγωγής26
 • 1. Η έννοια της δωρεάς και του συμβόλου μνηστείας27
 • 2. Ματαίωση γάμου-Ειδικά η περίπτωση της ΑΚ 1348 § 227
 • 3. Ειδικά για το αίτημα της αγωγής28
 • γ. Διάδικοι28
 • 1. Ενάγων28
 • 2. Εναγόμενος28
 • δ. Δικονομικά ζητήματα29
 • 1. Γενικά29
 • 2. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα29
 • 3. Κατά τόπο αρμοδιότητα29
 • 4. Απόδειξη, βάρος απόδειξης29
 • ε. Άμυνα εναγομένου30
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ:31
 • 1. Αγωγή αποζημίωσης λόγω λύσης μνηστείας31
 • 2. Αγωγή επιστροφής δώρων λόγω λύσης μνηστείας34
 • [2] ΓΑΜΟΣ37
 • Περιεχόμενα37
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία37
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις38
 • α. Γενικά38
 • β. Στο πλαίσιο του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου39
 • ΙΙ. Έγκυρος γάμος41
 • α. Θετικές προϋποθέσεις42
 • 1. Ηλικία42
 • 2. Δικαιοπρακτική ικανότητα44
 • 3. Συμφωνία μελλονύμφων45
 • 4. Διαφορά φύλου47
 • β. Αρνητικές προϋποθέσεις (κωλύματα) 48
 • 1. Υφιστάμενος γάμος49
 • 2. Συγγένεια49
 • 3. Υιοθεσία50
 • γ. Τύπος51
 • 1. Γενικά51
 • 2. Προκαταρκτικό στάδιο (άδεια, γνωστοποίηση)52
 • 3. Τελετή53
 • ΙΙΙ. Ελαττωματικός γάμος - Νομιζόμενος γάμος55
 • α. Άκυρος 55
 • β. Ανυπόστατος 57
 • γ. Ακυρώσιμος 58
 • δ. Αποτελέσματα-Νομιζόμενος 60
 • IV. Η αγωγή ακυρότητας γάμου62
 • α. Γενικά 62
 • β. Περιεχόμενο63
 • γ. Διάδικοι64
 • 1. Ενάγων64
 • 2. Εναγόμενος66
 • δ. Δικονομικά ζητήματα 67
 • 1. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα67
 • 2. Κατά τόπον αρμοδιότητα 68
 • ε. Άμυνα εναγομένου71
 • 1. Ειδικά η ένσταση καταχρηστικής ασκήσεως δικαιώματος (άρθρο 281 ΑΚ)72
 • στ. Παραγραφή72
 • V. Η αγωγή ακύρωσης ακυρώσιμου γάμου73
 • α. Περιεχόμενο 73
 • β. Διάδικοι73
 • 1. Ενάγων73
 • 2. Εναγόμενος74
 • γ. Δικονομικά ζητήματα 74
 • δ. Άμυνα εναγομένου74
 • ε. Παραγραφή74
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ:76
 • 1. Αγωγή αναγνώρισης γάμου ως ανυπόστατου76
 • 2. Αγωγή ακύρωσης γάμου λόγω απειλής78
 • 3. Αγωγή ακύρωσης γάμου λόγω συγγένειας80
 • 4. Αίτηση τέλεσης γάμου ανήλικης λόγω σπουδαίου λόγου82
 • [3] ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ85
 • Περιεχόμενα85
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία86
 • Ι. Έννοια και περιεχόμενο των προσωπικών σχέσεων87
 • ΙΙ. Υποχρέωση συμβίωσης (ΑΚ 1386)88
 • α. Διάταξη αναγκαστικού δικαίου88
 • β. Όρια της υποχρέωσης συμβίωσης - περιπτώσεις καταχρήσεως88
 • γ. Συνέπειες καταχρήσεως89
 • 1. Διακοπή της συμβίωσης από εύλογη αιτία 89
 • 2. Αναγνωριστική αγωγή - Δικονομικά ζητήματα89
 • δ. Υποχρέωση συμβίωσης και ελευθερία του ατόμου 89
 • ε. Παράβαση της υποχρέωσης συμβίωσης90
 • 1. Περιπτώσεις 90
 • 2. Έννομες συνέπειες παραβίασης 90
 • στ. Προστασία της υποχρέωσης συμβίωσης91
 • 1. Αποκαταστατική αγωγή91
 • 2. Αναγνωριστική αγωγή - Δικονομικά ζητήματα92
 • 3. Αγωγή αποζημίωσης ή χρηματικής ικανοποίησης93
 • ΙΙΙ. Ρύθμιση του συζυγικού βίου (ΑΚ 1387)96
 • α. Θεμελίωση και σκοπός της διάταξης96
 • β. Νομική φύση της διάταξης97
 • γ. Δεσμευτικότητα συναπόφασης - Δικαστική προστασία 97
 • δ. Ανάκληση της συναπόφασης 98
 • ε. Επιτρεπτό μονομερούς απόφασης98
 • στ. Όρια συζυγικού βίου 98
 • 1. Επαγγελματική δραστηριότητα 99
 • 2. Προσωπικότητα99
 • IV. Επώνυμο των συζύγων (ΑΚ 1388)100
 • α. Το αμετάβλητο του επωνύμου100
 • β. Εξαίρεση ως προς τις κοινωνικές σχέσεις100
 • γ. Παράνομη χρήση επωνύμου και δικαστική προστασία101
 • δ. Προσθήκη επωνύμου101
 • V. Κοινή συμβολή στις οικογενειακές ανάγκες (ΑΚ 1389-1390)102
 • α. Υπόχρεοι 102
 • β. Ο χαρακτήρας της διάταξης102
 • γ. Σκοπός της διάταξης102
 • δ. Νομική φύση της διάταξης102
 • ε. Διάταξη αναγκαστικού δικαίου103
 • 1. Άκυρες συμφωνίες103
 • 2. Έγκυρες συμφωνίες104
 • στ. Προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων104
 • 1. Σύστημα ρύθμισης περιουσιακών σχέσεων των συζύγων104
 • 2. Ύπαρξη γάμου 104
 • ζ. Έκταση της υποχρέωσης συνεισφοράς105
 • η. Έννοια και περιεχόμενο «οικογενειακών αναγκών»105
 • θ. Υποχρέωση συνεισφοράς και διακινδύνευση διατροφής107
 • ι. Απορία ή ευπορία συζύγου107
 • ια. Απαλλαγή από την υποχρέωση συνεισφοράς107
 • ιβ. Μέτρο της υποχρέωσης συνεισφοράς107
 • 1. Πρώτο κριτήριο προσδιορισμού «η αναλογία των δυνάμεων» 107
 • 2. Δεύτερο κριτήριο προσδιορισμού «οι συνθήκες της οικογενειακής ζωής»108
 • ιγ. Μέσα και τρόπος εκπλήρωσης της υποχρέωσης συνεισφοράς109
 • 1. Προσωπική εργασία109
 • 2. Εισοδήματα110
 • 3. Περιουσία 110
 • ιδ. Τρόπος υπολογισμού της υποχρέωσης συνεισφοράς 111
 • ιε. Τρόπος εκπλήρωσης της υποχρέωσης συνεισφοράς111
 • ιστ. Προστασία της αξίωσης συμβολής στις οικογενειακές ανάγκες112
 • 1. Άμεση προστασία112
 • 2. Άμυνα εναγομένου113
 • 3. Έμμεση προστασία114
 • VI. Το μέτρο της ευθύνης των συζύγων (ΑΚ 1396)116
 • α. Υποκειμενικό και αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής116
 • β. Διάταξη αναγκαστικού δικαίου116
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ:117
 • 1. Αναγνωριστική αγωγή παραβίασης υποχρεώσεων της έγγαμης συμβίωσης117
 • 2. Αναγνωριστική αγωγή παραβίασης της υποχρέωσης για κοινή συνεισφορά στις οικογενειακές δαπάνες120
 • [4] ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ123
 • Περιεχόμενα123
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία125
 • Ι. Τεκμήρια για τα κινητά (ΑΚ 1398)128
 • α. Γενικά128
 • 1. Η Ρύθμιση128
 • 2. Διάταξη ενδοτικού δικαίου 129
 • 3. Το μαχητό των τεκμηρίων 129
 • 4. Έκταση εφαρμογής των τεκμηρίων και έννοια κινητών 129
 • 5. Προϋπόθεση εφαρμογής της ΑΚ 1398129
 • β. Τεκμήριο υπέρ των δανειστών (ΑΚ 1398 § 1)130
 • 1. Η ρύθμιση 130
 • 2. Εξαίρεση από την ΑΚ 1110130
 • 3. Η ισχύς του τεκμηρίου130
 • 4. Μαχητό τεκμήριο131
 • 5. Έκταση εφαρμογής του τεκμηρίου131
 • 6. Δικαιούχοι επίκλησης του τεκμηρίου131
 • 7. Κατά ποιου αντιτάσσεται το τεκμήριο132
 • γ. Τεκμήριο υπέρ των συζύγων (ΑΚ 1398 § 2)132
 • 1. Η ρύθμιση 132
 • 2. Έκταση εφαρμογής τεκμηρίου133
 • 3. Το μαχητό του τεκμηρίου και ανταπόδειξη133
 • 4. Ισχύς του τεκμηρίου 133
 • 5. Η σχέση του τεκμηρίου με το εξαίρετο133
 • δ. Τεκμήριο για τα κινητά προσωπικής χρήσης (ΑΚ 1398 § 3)134
 • 1. Έκταση εφαρμογής του τεκμηρίου 134
 • 2. Ερμηνεία της διάταξης134
 • 3. Ισχύς του τεκμηρίου134
 • 4. Το μαχητό του τεκμηρίου 135
 • ΙΙ. Διαχείριση της περιουσίας του κάθε συζύγου (ΑΚ 1399)135
 • α. Ανάθεση της διαχείρισης 135
 • 1. Ρύθμιση 135
 • 2. Διάταξη ενδοτικού δικαίου135
 • 3. Ευθύνη διαχειριστή136
 • 4. Ανάθεση διαχείρισης από ανήλικο 137
 • 5. Σημασία διάταξης 137
 • β. Μη κτήση κυριότητας από το διαχειριστή 137
 • γ. Μέτρο ευθύνης διαχειριστή138
 • δ. Απόδοση δαπανών138
 • ε. Περιπτωσιολογία παύσης διαχείρισης 139
 • στ. Συνέπειες λύσης της ανάθεσης 139
 • ζ. Αυτόβουλη διαχείριση140
 • η. Ευθύνη έναντι τρίτων 140
 • IIΙ. Τα περιουσιακά συστήματα των συζύγων140
 • β. Σύστημα κοινοκτημοσύνης (ΑΚ 1403 επ.)141
 • α. Σύστημα περιουσιακής αυτοτέλειας των συζύγων 140
 • γ. Σκοπός θέσπισης της ΑΚ 1400 141
 • ΙV. Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα (ΑΚ 1400-1402)141
 • α. Νομική φύση141
 • 1. Προσδοκία 141
 • 2. Αξίωση ενοχική 142
 • 3. Αξίωση για αυτούσια ή χρηματική απόδοση 142
 • 4. Αξίωση προσωποπαγής (ΑΚ 1401) 144
 • 5. Πλαγιαστική άσκηση 146
 • 6. Αναγκαστικού δικαίου αξίωση 146
 • β. Οι προϋποθέσεις της αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα (ΑΚ 1400)147
 • 1. Θετικές προϋποθέσεις 147
 • 2. Αρνητική προϋπόθεση148
 • γ. Ύπαρξη γάμου 148
 • 1. Τύπος γάμου 148
 • 2. Εγκυρότητα γάμου149
 • 3. Ελεύθερη ένωση 149
 • δ. Λύση ή ακύρωση γάμου ή συμπλήρωση τριετούς διαστάσεως150
 • 1. Γενικά150
 • 2. Χρόνος γέννησης της αξίωσης 151
 • ε. Αύξηση της περιουσίας151
 • 1. Έννοια περιουσίας151
 • 2. Περιεχόμενο της περιουσιακής αύξησης 153
 • 3. Διαφορά τελικής-αρχικής περιουσίας155
 • στ. Η εξαίρεση (ΑΚ 1400 § 3)159
 • 1. Γενικά 159
 • 2. Γονικές παροχές 159
 • 3. Δωρεές μεταξύ συζύγων 160
 • 4. Παράνομα αποκτήματα160
 • 5. Τυχερά161
 • 6. Συγχώνευση περιουσιακών στοιχείων161
 • 7. Συνυπολογισμός καταδολιευτικών παροχών 161
 • ζ. Διάθεση εξαιρουμένων 162
 • 1. Γενικά-Ρύθμιση 162
 • 2. Προϋποθέσεις εφαρμογής της ΑΚ 1400 § 3162
 • η. Αντικατάσταση, εκποίηση ή καταστροφή του αποκτήματος 163
 • θ. Καρποί-Lucrum ex negotiatione 163
 • ι. Η παροχή πληροφοριών 164
 • ια. Το τραπεζικό απόρρητο 166
 • 1. Ν 1509/1971 166
 • 2. Ν 2915/2001 167
 • 3. Θέση νομολογίας 167
 • ιβ. Συμβολή στην αύξηση της περιουσίας168
 • 1. Ρύθμιση 168
 • 2. Έννοια 168
 • 3. Μορφές 168
 • 4. Χρόνος και αποτίμηση169
 • 5. Περιπτωσιολογία 169
 • 6. Αποτίμηση οικιακής εργασίας170
 • 7. Η σημασία του μαχητού του τεκμηρίου της συμβολής170
 • 8. Αναιρετικός έλεγχος 172
 • 9. Αρνητική συμβολή 172
 • ιγ. Αιτιώδης σύνδεσμος 172
 • ιδ. Παραγραφή της αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα (ΑΚ 1401 εδ. γ’) 172
 • ιε. Εξασφάλιση της αξίωσης 173
 • 1. Νόμιμος τίτλος εγγραφής υποθήκης (ΑΚ 1262 αρ. 4) 173
 • 2. Παροχή ασφάλειας (ΑΚ 1402) 175
 • 3. Ασφαλιστικά μέτρα 175
 • 4. Προσφυγή σε γενικές διατάξεις176
 • 5. Μη δυνατή η διάρρηξη βάσει της ΑΚ 939 176
 • 6. Ευθύνη από αδικοπραξία177
 • ιζ. Δικονομικά ζητήματα177
 • 1. Αρμοδιότητα 177
 • 2. Διαδικασία 177
 • 3. Μη εγγραφή σε βιβλίο διεκδικήσεων 177
 • 4. Σώρευση αιτημάτων-Εκκρεμοδικία177
 • 5. Ορισμένο αγωγής 178
 • 6. Βάρος απόδειξης 180
 • 7. Μάρτυρες181
 • 8. Άμυνα του εναγομένου181
 • 9. Δεδικασμένο182
 • 10. Αναιρετικός έλεγχος183
 • V. Κοινοκτημοσύνη (ΑΚ 1403-1416)183
 • α. Έννοια (ΑΚ 1403 §1 εδ. β’)183
 • β. Χρόνος σύστασης (ΑΚ 1403 §1 εδ. α’) 184
 • γ. Τύπος και δημοσιότητα (ΑΚ 1403 § 2)184
 • δ. Νομική φύση 185
 • ε. Περιεχόμενο και έκταση (ΑΚ 1405-1406)185
 • στ. Λειτουργία της κοινοκτημοσύνης (ΑΚ 1404-1405) 187
 • ζ. Μέτρο ευθύνης (ΑΚ 1396)187
 • η. Διάθεση ιδανικού μεριδίου (ΑΚ 1403) 188
 • θ. Επιχείρηση δικαιοπραξιών 188
 • ι. Υπεγγυότητα188
 • ια. Λήξη (1411-1416)188
 • 1. Λόγοι (ΑΚ 1411-1413) 188
 • 2. Αποτελέσματα λήξης της κοινοκτημοσύνης (ΑΚ 1415)189
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ:190
 • 1. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για εξασφάλιση αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα190
 • 2. Αγωγή αποκτημάτων συζύγων193
 • 3. Αγωγή για λύση κοινοκτημοσύνης197
 • [5] ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ - ΔΙΑΖΥΓΙΟ199
 • Α. ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ199
 • Περιεχόμενα199
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία199
 • Ι. Εισαγωγικά200
 • ΙΙ. Έννοια της οικογενειακής στέγης201
 • ΙΙΙ. Κανόνας ενδοτικού δικαίου - Συμβατική ρύθμιση της χρήσης 202
 • ΙV. Δικαστική ρύθμιση203
 • α. Προϋποθέσεις της 1393 ΑΚ203
 • β. Η παραχώρηση της χρήσης της οικογενειακής στέγης - Καταβολή ανταλλάγματος; 204
 • V. Οι έννομες σχέσεις των συζύγων και των τρίτων μετά την παραχώρηση 205
 • VI. Παραχώρηση της οικογενειακής στέγης και δικαίωμα διατροφής 208
 • VII. Δυνατότητα εκποίησης της οικογενειακής στέγης 209
 • VIII. Έκδοση διαζυγίου210
 • ΙX. Δικονομικά210
 • Β. ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ213
 • Περιεχόμενα213
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία213
 • Ι. Εισαγωγικά 214
 • ΙΙ. Συνταγματικότητα των διατάξεων 214
 • ΙΙΙ. Κατανομή της χρήσης των κινητών που ανήκουν στον ένα σύζυγο (1394 ΑΚ)215
 • α. Εξαίρεση: Οικιακά αντικείμενα 215
 • β. Αποζημίωση για την παραχώρηση της χρήσης; 216
 • γ. Δυνατότητα εκποίησης παραχωρηθέντων κινητών217
 • δ. Κατανομή κινητών και δικαίωμα διατροφής217
 • IV. Kατανομή της χρήσης των κινητών που ανήκουν και στους δύο συζύγους (1395 ΑΚ) 218
 • α. Εκούσια κατανομή218
 • β. Δικαστική κατανομή 218
 • γ. Συγκυριότητα σε οικιακά αντικείμενα219
 • δ. Δικαιώματα επί των κινητών μετά την κατανομή της χρήσης219
 • ε. Διατροφή και εύλογη αποζημίωση221
 • V. Δικονομικά ζητήματα221
 • Γ. ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ223
 • Περιεχόμενα223
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία224
 • Α. Το διαζύγιο226
 • Ι. Έννοια 226
 • ΙΙ. Διάκριση από άλλες έννοιες 226
 • α. Άκυρος, ακυρώσιμος και ανυπόστατος γάμος 226
 • ΙΙΙ. Είδη 228
 • α. Κατ’ αντιδικία διαζύγιο228
 • β. Συναινετικό διαζύγιο228
 • ΙV. Αρχές 229
 • V. Πνευματική λύση του γάμου 230
 • VI. Δικαίωμα διάζευξης230
 • α. Γέννηση και απόσβεση του δικαιώματος διάζευξης 231
 • VII. Συμφωνίες των συζύγων235
 • VIII. Συνέπειες του διαζυγίου 236
 • IX. Χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη 237
 • Β. Διαζύγιο κατ’ αντιδικία (1439-1440 ΑΚ)239
 • I. Εισαγωγικά239
 • ΙI. Ισχυρός κλονισμός του γάμου (1439 § 1 ΑΚ) 239
 • α. Κλονιστικό γεγονός 239
 • β. Ισχυρός κλονισμός της έγγαμης σχέσης και βάσιμα αφόρητο της εξακολούθησης της έγγαμης συμβίωσης 243
 • γ. Μαχητά τεκμήρια ισχυρού κλονισμού (1439 § 2 ΑΚ) 244
 • 1. Διγαμία 245
 • 2. Μοιχεία 246
 • 3. Εγκατάλειψη 246
 • 4. Επιβουλή της ζωής 248
 • 5. Άσκηση ενδοοικογενειακής βίας 248
 • IIΙ. Διετής συνεχής διάσταση (1439 § 3 ΑΚ) 249
 • α. Έννοια της διάστασης 250
 • β. Διετής διάρκεια της διάστασης 251
 • IV. Αφάνεια 252
 • V. Καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος προς διάζευξη 253
 • α. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος λόγω προηγούμενης υπαίτιας συμπεριφοράς του ενάγοντα 254
 • β. Προβολή με ένσταση 255
 • VΙ. Δικονομικά ζητήματα256
 • α. Αρμοδιότητα 256
 • β. Διαδικασία 256
 • γ. Νομική φύση της αγωγής-Διάδικοι 257
 • δ. Περιεχόμενο αγωγής 257
 • ε. Επίκληση περισσότερων λόγων διαζυγίου 258
 • στ. Εκκρεμοδικία 258
 • ζ. Απόφαση 258
 • η. Αντίθετες αγωγές για ισχυρό κλονισμό 259
 • Γ. Συναινετικό διαζύγιο (άρθρο 1441 ΑΚ)259
 • Ι. Έννοια259
 • ΙΙ. Προϋποθέσεις 260
 • α. Η συμφωνία των συζύγων για τη λύση του γάμου 260
 • 1. Ελαττώματα της βούλησης 262
 • β. Ελάχιστη διάρκεια του γάμου 264
 • γ. Επικύρωση της συμφωνίας από το δικαστήριο 265
 • δ. Συμφωνία για τα ανήλικα τέκνα 266
 • ΙΙΙ. Δικονομικά ζητήματα 269
 • α. Αρμοδιότητα 269
 • β. Διαδικασία 270
 • γ. Υποβολή των συμφωνιών στο δικαστήριο 270
 • δ. Εκκρεμοδικία 271
 • ε. Απόφαση, προσβολή με ένδικα μέσα και αίτηση ανάκλησης 272
 • Δ. Ζητήματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου276
 • Ι. Εφαρμοστέο δίκαιο 276
 • ΙΙ. Διεθνής δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων 278
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ:285
 • 1. Εξώδικη δήλωση διακοπής συμβίωσης285
 • 2. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων μετοίκησης286
 • 3. Αγωγή ρύθμισης οικογενειακής στέγης288
 • 4. Αγωγή αποζημίωσης χρήσης οικογενειακής στέγης μετά το διαζύγιο290
 • 5. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατανομής κινητών294
 • 6. Αγωγή διαζυγίου λόγω ισχυρού κλονισμού297
 • 7. Αγωγή διαζυγίου διετίας300
 • 8. Αίτηση έκδοσης συναινετικού διαζυγίου302
 • 9. Συμφωνητικό συναινετικού διαζυγίου304
 • [6] ΔΙΑΤΡΟΦΗ305
 • Περιεχόμενα305
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία306
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις307
 • ΙΙ. Η διατροφή από το νόμο313
 • α. Δικαιούχοι και υπόχρεοι διατροφής313
 • β. Προϋποθέσεις άσκησης της αξίωσης διατροφής318
 • 1. Η «απορία» του δικαιούχου 318
 • 2. Η «ευπορία» του υπόχρεου320
 • 3. Αδυναμία αυτοδιατροφής του δικαιούχου «από την περιουσία του»321
 • 4. Η αδυναμία εύρεσης κατάλληλης εργασίας 323
 • γ. Η αξίωση διατροφής324
 • 1. Η ρύθμιση της ΑΚ 1493324
 • 2. Χρόνος και τρόπος καταβολής της διατροφής 330
 • 3. Διατροφή για το παρελθόν 332
 • 4. Παραίτηση - Προκαταβολή334
 • 5. Απόσβεση λόγω θανάτου336
 • δ. Η άμυνα του εναγόμενου337
 • 1. Η ένσταση διακινδύνευσης της ιδίας διατροφής337
 • 2. Η ένσταση παραπομπής 340
 • 3. Η ένσταση συνεισφοράς του άλλου γονέα341
 • 4. Η ένσταση του υπόχρεου συζύγου345
 • 5. Η ένσταση στοιχειώδους ή ελαττωμένης διατροφής 347
 • 6. Η ένσταση κατάχρησης δικαιώματος349
 • 7. Η ένσταση προσβολής της πατρότητας350
 • ε. Ειδικότερα ζητήματα351
 • 1. Η διατροφή ανήλικου τέκνου351
 • 2. Η διατροφή ενήλικου τέκνου356
 • 3. Η μεταρρύθμιση της διατροφής 358
 • 4. Προσωρινή επιδίκαση διατροφής σε τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο 362
 • 5. Δαπάνες τοκετού και διατροφή άγαμης μητέρας 365
 • 6. Η διατροφή μεταξύ αδελφών369
 • ΙΙΙ. Διατροφή κατά τη διάσταση 371
 • α. Εισαγωγή371
 • β. Προϋποθέσεις χορήγησης της διατροφής372
 • 1. Υποστατός γάμος372
 • 2. Διακοπή της έγγαμης συμβίωσης372
 • 3. Εύλογη αιτία374
 • 4. Ασθενέστερη οικονομική κατάσταση του ενός συζύγου378
 • γ. Η αξίωση διατροφής 379
 • δ. Παύση της υποχρέωσης διατροφής ή αυξομείωση του ύψους της381
 • ε. Η ανάλογη εφαρμογή κατά την ΑΚ 1392382
 • IV. Διατροφή κατά το διαζύγιο385
 • α. Εισαγωγή385
 • β. Προϋποθέσεις χορήγησης της διατροφής 386
 • 1. Η απορία του δικαιούχου 387
 • 2. Η ευπορία του υπόχρεου388
 • 3. Η αδυναμία άσκησης κατάλληλου επαγγέλματος λόγω ηλικίας ή κατάστασης υγείας390
 • 4. Η αδυναμία άσκησης κατάλληλου επαγγέλματος λόγω της επιμέλειας ανήλικου τέκνου391
 • 5. Η αδυναμία ανεύρεσης σταθερής κατάλληλης εργασίας ή ανάγκη επαγγελματικής εκπαίδευσης392
 • 6. Λόγοι επιείκειας 393
 • γ. Η αξίωση διατροφής394
 • δ. Μεταρρύθμιση και παύση της διατροφής397
 • ε. Η άμυνα του εναγόμενου398
 • 1. Η ένσταση της ΑΚ 1444 § 1398
 • 2. Η ένσταση της ΑΚ 281 400
 • 3. Άλλες ενστάσεις401
 • V. Δικονομικά ζητήματα 401
 • VII. Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο 414
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ:420
 • 1. Αγωγή διατροφής λόγω νομιζόμενου γάμου420
 • 2. Αγωγή δαπανών τοκετού και διατροφής άγαμης μητέρας423
 • 3. Αγωγή διατροφής συζύγου λόγω διακοπής της συμβίωσης426
 • 4. Αγωγή διατροφής συζύγου λόγω διαζυγίου430
 • 5. Αγωγή παροχής πληροφοριών για αξίωση διατροφής433
 • 6. Αρνητική αναγνωριστική αγωγή διατροφής436
 • 7. Αγωγή διατροφής ανηλίκου440
 • 8. Έφεση κατά απόφασης διατροφής ανηλίκου444
 • 9. Αγωγή διατροφής ενήλικου σπουδαστή448
 • 10. Αγωγή διατροφής αδελφού452
 • 11. Μήνυση για παραβίαση υποχρέωσης διατροφής455
 • [7] ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ459
 • Περιεχόμενα459
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία459
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις461
 • α. Η νομοθετική ρύθμιση461
 • β. Γενικοί όροι επιτρεπτού 463
 • 1. Περιορισμοί463
 • 2. Ιατρική αναγκαιότητα464
 • 3. Ηλικία 465
 • 4. Γενική συναίνεση466
 • 5. Ανάκληση της συναίνεσης468
 • γ. Γεννητικό υλικό (άρθρα 1459 και 1460 ΑΚ)468
 • δ. Παράβαση των όρων - Κυρώσεις470
 • ΙΙ. Η δικαστική άδεια μεταθανάτιας (post mortem) τεχνητής γονιμοποίησης (άρθρο 1457 ΑΚ)471
 • α. Έννοια471
 • β. Ειδικοί όροι επιτρεπτού - Δικαστική απόφαση472
 • γ. Συγγένεια476
 • δ. Δικονομικά ζητήματα477
 • 1. Διαδικασία 477
 • 2. Αιτούσα - Η προβληματική για τον αιτούντα478
 • 3. Καθ’ ύλη αρμοδιότητα478
 • 4. Κατά τόπο αρμοδιότητα479
 • 5. Ένδικα μέσα 479
 • III. Η δικαστική άδεια για παρένθετη μητρότητα (άρθρο 1458 ΑΚ)479
 • α. Έννοια479
 • β. Ειδικοί όροι επιτρεπτού 480
 • γ. Η συγγένεια με τη μητέρα483
 • δ. Δικονομικά ζητήματα484
 • 1. Διαδικασία - Ληξιαρχική καταχώρηση484
 • 2. Αιτούσα - Η προβληματική για τον αιτούντα484
 • 3. Καθ’ ύλη αρμοδιότητα485
 • 4. Κατά τόπο αρμοδιότητα485
 • 5. Ένδικα μέσα 486
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ:487
 • 1. Παροχή άδειας απόκτησης τέκνου με παρένθετη μητέρα487
 • 2. Παροχή άδειας μεταθανάτιας τεχνητής γονιμοποίησης490
 • [8] ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ493
 • Περιεχόμενα493
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία494
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις495
 • α. Βιολογική συγγένεια497
 • β. Κοινωνικοσυναισθηματική συγγένεια498
 • γ. Συγγένεια εξ αγχιστείας498
 • ΙΙ. Η μητρότητα502
 • α. Θεμελίωση μητρότητας502
 • 1. Ο κανόνας της ΑΚ 1463 εδ. α’502
 • 2. Η εξαίρεση της ΑΚ 1464 § 1502
 • β. Αγωγή αναγνώρισης της μητρότητας503
 • 1. Ιστορική βάση503
 • 2. Νομική βάση503
 • 3. Ζητήματα απόδειξης504
 • γ. Αγωγή προσβολής της μητρότητας504
 • 1. Ιστορική - Νομική βάση 504
 • 2. Προθεσμία505
 • 3. Έννομες συνέπειες 505
 • 4. Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο506
 • 5. Δικονομικά ζητήματα506
 • ΙII. Η πατρότητα507
 • α. Θεμελίωση πατρότητας507
 • β. Τεκμήριο πατρότητας508
 • 1. Προϋποθέσεις εφαρμογής του τεκμηρίου πατρότητας508
 • 2. Έννομες συνέπειες από την εφαρμογή του τεκμηρίου πατρότητας510
 • 3. Ανατροπή του τεκμηρίου πατρότητας511
 • 4. Σύγκρουση τεκμηρίων πατρότητας512
 • γ. Γέννηση του τέκνου μετά την 300η ημέρα513
 • δ. Πατρότητα και μεταθανάτια τεχνητή γονιμοποίηση 516
 • 1. Μεταθανάτια τεχνητή γονιμοποίηση με δικαστική άδεια (ΑΚ 1465 § 2)516
 • 2. Μεταθανάτια τεχνητή γονιμοποίηση χωρίς δικαστική άδεια (ΑΚ 1465 § 3 εδ. β’) 518
 • ε. Η αγωγή προσβολής πατρότητας519
 • 1. Γενικά519
 • 2. Ιστορική βάση 519
 • 3. Λόγοι αποκλεισμού προσβολής της πατρότητας521
 • 4. Δικονομικά ζητήματα528
 • IV. Εκούσια αναγνώριση πατρότητας541
 • α. Έννοια541
 • β. Προϋποθέσεις εκούσιας αναγνώρισης541
 • 1. Ως προς το τέκνο541
 • 2. Ως προς το πρόσωπο του αναγνωρίζοντος 542
 • 3. Η συναίνεση της μητέρας του τέκνου543
 • γ. Χαρακτηριστικά της δήλωσης της εκούσιας αναγνώρισης544
 • δ. Εκούσια αναγνώριση και υποβοηθούμενη αναπαραγωγή 546
 • ε. Δικονομικά ζητήματα547
 • V. H δικαστική αναγνώριση πατρότητας552
 • α. Έννοια 552
 • β. Προϋποθέσεις δικαστικής αναγνώρισης553
 • γ. Δικονομικά ζητήματα553
 • VI. Αποτελέσματα αναγνώρισης (εκούσιας και δικαστικής)567
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ:570
 • 1. Αναγνωριστική αγωγή ύπαρξης ή ανυπαρξίας συγγένειας570
 • 2. Δικαστική αναγνώριση πατρότητας574
 • 3. Αγωγή προσβολής εκούσιας αναγνώρισης576
 • 4. Αγωγή προσβολής πατρότητας578
 • 5. Αγωγή προσβολής μητρότητας580
 • [9] ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ - ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ583
 • Περιεχόμενα583
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία585
 • § 1. Επώνυμο τέκνου/Υποχρεώσεις μεταξύ γονέωνκαι τέκνων (ΑΚ 1505-1509)589
 • Ι. Επώνυμο τέκνου (ΑΚ 1505-1506)589
 • α. Τέκνο γεννημένο σε γάμο (ΑΚ 1505) 589
 • β. Τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων (ΑΚ 1506)591
 • ΙΙ. Υποχρεώσεις γονέων και τέκνων (ΑΚ 1507-1508)593
 • α. Αμοιβαία υποχρέωση βοήθειας, στοργής και σεβασμού (ΑΚ 1507) 593
 • β. Υποχρέωση του τέκνου για παροχή υπηρεσιών (ΑΚ 1508) 593
 • ΙΙΙ. Γονική παροχή (ΑΚ 1509) 594
 • § 2. Η γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου (ΑΚ 1510-1541)597
 • Ι. Έννοια και νομική φύση 597
 • ΙΙ. Φορείς της γονικής μέριμνας 598
 • α. Τέκνα γεννημένα σε γάμο 598
 • β. Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων (ΑΚ 1515) 599
 • γ. Λοιπές περιπτώσεις 600
 • ΙΙΙ. Η άσκηση της γονικής μέριμνας601
 • α. Ο κανόνας της από κοινού άσκησης 601
 • β. Διαφωνία κατά την άσκηση της γονικής μέριμνας (ΑΚ 1512) 602
 • γ. Άσκηση μόνο από τον έναν γονέα (ΑΚ 1510 §§ 2,3 και 1516) 603
 • δ. Διάκριση του φορέα της γονικής μέριμνας και του δικαιούχου της άσκησής της605
 • ΙV. Περιεχόμενο της γονικής μέριμνας606
 • α. Επιμέλεια του προσώπου (ΑΚ 1518) 606
 • β. Διοίκηση της περιουσίας613
 • 1. Γονική διοίκηση613
 • 2. Περιουσία του τέκνου από δωρεά ή διαθήκη (ΑΚ 1521, 1522) 613
 • 3. Σύνταξη απογραφής (ΑΚ 1523) 614
 • 4. Δωρεές από την περιουσία του τέκνου (ΑΚ 1524) 615
 • 5. Επωφελής τοποθέτηση μετρητών (ΑΚ 1525) 615
 • 6. Διαχείριση με διατυπώσεις - Πράξεις με δικαστική άδεια (ΑΚ 1526)616
 • 7. Αίτηση για παροχή δικαστικής άδειας - Δικονομικά ζητήματα 617
 • 8. Αποδοχή κληρονομίας με το ευεργέτημα της απογραφής (ΑΚ 1527) 618
 • 9. Ακυρότητα πράξεων (ΑΚ 1528) 618
 • 10. Χρήση εισοδημάτων (ΑΚ 1529) 619
 • 11. Δαπάνες των γονέων (ΑΚ 1530) 620
 • 12. Ευθύνη των γονέων (ΑΚ 1531) 620
 • γ. Εκπροσώπηση του τέκνου 621
 • V. Το συμφέρον του τέκνου (ΑΚ 1511)624
 • α. Θεσμικό πλαίσιο - Έννοια 624
 • β. Κριτήρια προσδιορισμού 626
 • γ. Η γνώμη του τέκνου (ΑΚ 1511 § 3) 626
 • VI. Η γονική μέριμνα μετά το διαζύγιο, τη διάσταση ή την ακύρωση του γάμου (ΑΚ 1513-1514) 628
 • α. Σχέση των ΑΚ 1513-1514 με άλλες διατάξεις 628
 • β. Περιεχόμενο της ρύθμισης 629
 • γ. Κριτήρια απόφασης (ΑΚ 1513 §2)632
 • δ. Δικονομικά και Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου ζητήματα επί της αγωγής για τη ρύθμιση της γονικής μέριμνας κατ’ ΑΚ 1513-1514 635
 • 1. Αρμοδιότητα - Διαδικασία - Διεθνής Δικαιοδοσία 635
 • 2. Διάδικοι 636
 • 3. Περιεχόμενο της αγωγής - Αίτημα 637
 • 4. Άμυνα εναγομένου - Ανταγωγή 637
 • 5. Απόδειξη 638
 • 6. Υποχρεωτική προδικασία638
 • 7. Γνώμη του τέκνου 640
 • 8. Συνέπειες ερημοδικίας 640
 • 9. Ανάκληση και μεταρρύθμιση της απόφασης 640
 • 10. Έλεγχος ΑΠ 640
 • 11. Ασφαλιστικά μέτρα 640
 • VII. Το ειδικότερο δικαίωμα της προσωπικής επικοινωνίας (ΑΚ 1520)641
 • α. Το γενικό πλαίσιο της ρύθμισης - Σκοπός της επικοινωνίας 641
 • β. Απώτεροι ανιόντες και άλλα πρόσωπα 644
 • γ. Περιεχόμενο επικοινωνίας - Έξοδα 645
 • δ. Ρύθμιση του δικαιώματος με συμφωνία των γονέων 647
 • ε. Ρύθμιση της επικοινωνίας από το δικαστήριο 647
 • στ. Η συμπεριφορά του γονέα που ασκεί την επιμέλεια στo πλαίσιo της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας - Η παρεμπόδιση της επικοινωνίας ως μορφή κακής άσκησης της γονικής μέριμνας 651
 • ζ. Περιορισμοί του δικαιώματος 653
 • η. Πλήρης αποκλεισμός 654
 • θ. Δικονομικά ζητήματα επί της αγωγής για τη ρύθμιση του δικαιώματος επικοινωνίας657
 • 1. Φορείς του δικαιώματος - Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση 657
 • 2. Διαδικασία - Αρμοδιότητα δικαστηρίου - Διεθνής δικαιοδοσία 659
 • 3. Στοιχεία δικογράφου 660
 • 4. Ένσταση 281 ΑΚ 661
 • 5. Συνέπειες ερημοδικίας 661
 • 6. Απόδειξη 662
 • 7. Ανταγωγή 662
 • 8. Υποχρεωτική προδικασία 663
 • 9. Επικοινωνία του δικαστή με το ανήλικο τέκνο 664
 • 10. Εκτέλεση της απόφασης (950 παρ. 2 και 947 ΚΠολΔ) 664
 • 11. Εκτέλεση της απόφασης απόδοσης ή παράδοσης του τέκνου 667
 • 12. Ανάκληση ή μεταρρύθμιση της απόφασης 668
 • 13. Έλεγχος Αρείου Πάγου 668
 • 14. Ασφαλιστικά μέτρα 668
 • VIII. Αφαίρεση, έκπτωση, παύση - Έννομες συνέπειες669
 • α. Περιπτώσεις κακής άσκησης της γονικής μέριμνας (ΑΚ 1532) 669
 • 1. Η παράβαση των καθηκόντων που επιβάλλει το λειτούργημα της γονικής μέριμνας 670
 • 2. Η καταχρηστική άσκηση του λειτουργήματος της γονικής μέριμνας 671
 • 3. Η αδυναμία των γονέων να ανταποκριθούν στο λειτούργημα της γονικής μέριμνας 674
 • β. Η προϋπόθεση του κινδύνου για την παρέμβαση του δικαστηρίου 676
 • γ. Τα διατασσόμενα μέτρα (ΑΚ 1532-1533) 677
 • δ. Η δυνατότητα παρέμβασης του εισαγγελέα σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις (ΑΚ 1532 παρ. 3) 683
 • ε. Δικονομικά ζητήματα επί της αγωγής αφαίρεσης της γονικής μέριμνας (ΑΚ 1532-1533)685
 • 1. Αρμοδιότητα δικαστηρίου - Διαδικασία 685
 • 2. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση 686
 • 3. Περιεχόμενο της αγωγής - Αίτημα 687
 • 4. Απόδειξη 687
 • 5. Ανταγωγή 688
 • 6. Υποχρεωτική προδικασία 688
 • 7. Γνώμη του τέκνου 690
 • 8. Μάρτυρες690
 • 9. Συνέπειες ερημοδικίας 690
 • 10. Ένδικα μέσα 690
 • 11. Ανάκληση και μεταρρύθμιση της απόφασης 690
 • 12. Ασφαλιστικά μέτρα 691
 • στ. Κίνδυνος ζωής ή υγείας για το παιδί (ΑΚ 1534) 691
 • ζ. Αφαίρεση με αίτηση των γονέων (ΑΚ 1535) 692
 • η. Η μεταβολή των συνθηκών (ΑΚ 1536) 693
 • θ. Έκπτωση από τη γονική μέριμνα (ΑΚ 1537) 695
 • ι. Παύση της γονικής μέριμνας (ΑΚ 1538) 697
 • ια. Έννομες συνέπειες (ΑΚ 1539-1541) 697
 • 1. Υποχρέωση λογοδοσίας (ΑΚ 1539) 697
 • 2. Εξακολούθηση πράξεων (ΑΚ 1540) 698
 • 3. Θάνατος ή αφάνεια τέκνου (ΑΚ 1541) 698
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ:-49
 • 1. Αγωγή ανάθεσης επιμέλειας700
 • 2. Συμφωνητικό επιμέλειας, επικοινωνίας, διατροφής τέκνων704
 • 3. Αγωγή άρσης διαφωνίας γονέων706
 • 4. Αγωγή αφαίρεσης γονικής μέριμνας709
 • 5. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων επικοινωνίας τέκνων712
 • 6. Αγωγή προσβολής προσωπικότητας λόγωπαραβίασης επικοινωνίας γονέα-τέκνου716
 • 7. Αίτηση για άδεια εκποίησης ακινήτου ανηλίκου720
 • 8. Αίτηση παροχής άδειας αποποίησης κληρονομίας ανηλίκου723
 • [10] ΥΙΟΘΕΣΙΑ727
 • Α. ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ727
 • Περιεχόμενα727
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία728
 • I. Έννοια730
 • II. Συμφέρον τέκνου 730
 • α. Γενικά (ΑΚ 1542) 730
 • β. Κριτήρια εξειδίκευσής του (ΑΚ 1558) 731
 • ΙΙΙ. Νομική φύση 732
 • IV. Νομοθετικό πλαίσιο 733
 • V. Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο733
 • α. Γενικά733
 • β. Διεθνείς και διακρατικές υιοθεσίες (Ν 2447/1996)736
 • 1. Άρθρο 3 Ν 2447/1996736
 • 2. Άρθρα 4-7 Ν 2447/1996737
 • 3. Ν 3765/2009739
 • 4. Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την υιοθεσία παιδιών (2008)740
 • 5. Διαχρονικό δίκαιο 740
 • VI. Προϋποθέσεις υιοθεσίας ως προς τον υιοθετούντα741
 • α. Δικαιοπρακτική ικανότητα (ΑΚ 1543) 741
 • β. Ελάχιστη και μέγιστη ηλικία (ΑΚ 1543) 741
 • γ. Διαφορά ηλικίας (ΑΚ 1544 εδ. α’)742
 • δ. Συναίνεση 743
 • VII. Προϋποθέσεις της υιοθεσίας ως προς τον υιοθετούμενο 743
 • α. Ανηλικότητα (ΑΚ 1542) 743
 • β. Συναίνεση 744
 • 1. Και οι δύο φυσικοί γονείς του βάσει της ΑΚ 1550 § 1 εδ. α’744
 • 2. Ο ένας γονέας 744
 • 3. Ο επίτροπος745
 • 4. Από την κοινωνική υπηρεσία ή οργάνωση (ΑΚ 1550 § 2) 746
 • 5. Και ο ίδιος ο υιοθετούμενος ανήλικος747
 • 6. Υιοθεσία από έγγαμο (ΑΚ 1546)748
 • 7. Δικαστική αναπλήρωση της συναίνεσης των γονέων749
 • 8. Ανάκληση συναίνεσης 754
 • VIII. Παροχή γενικής εξουσιοδότησης (ΑΚ 1554) 754
 • IX. Ακρόαση τέκνων αυτού που υιοθετεί (ΑΚ 1556) 755
 • X. Υιοθεσία πολλών (ΑΚ 1547) 756
 • XI. Αρνητικές προϋποθέσεις (ΑΚ 1545 & 1548)756
 • α. Υιοθεσία από περισσότερους (ΑΚ 1545)756
 • 1. ΑΚ 1545 § 1 εδ. α’756
 • 2. ΑΚ 1545 § 1 εδ. β’ 757
 • 3. ΑΚ 1545 § 2 757
 • β. Αίρεση ή προθεσμία (ΑΚ 1548) 759
 • XII. Διαδικασία της υιοθεσίας759
 • α. Δικαστική απόφαση759
 • β. Ισχύς απόφασης (ΑΚ 1569, 1570) 760
 • γ. Αίτηση (ΑΚ 1548) - Προδικασία 760
 • δ. Αρμοδιότητα δικαστηρίου και δικαιοδοσία 760
 • ε. Κριτήρια λήψης της απόφασης (ΑΚ 1558) 761
 • στ. Παρέμβαση (ΚΠολΔ 752, 741, 79, 80) 762
 • ζ. Προσδοκία (ΑΚ 1557) 762
 • η. Προσωρινή προστασία 763
 • θ. Ένδικα μέσα και βοηθήματα 764
 • 1. Γενικά 764
 • 2. Προθεσμίες 764
 • 3. Τριτανακοπή 764
 • XIII. Αποτελέσματα της υιοθεσίας 766
 • α. Γενικά (ΑΚ 1560) 766
 • β. Συγγένεια - Πλήρης ένταξη στη θετή οικογένεια και πλήρης ρήξη με τη φυσική οικογένεια 767
 • γ. Διατροφή 768
 • δ. Κληρονομικό δικαίωμα 769
 • ε. Ιθαγένεια 770
 • στ. Επώνυμο (ΑΚ 1563) 770
 • ζ. Κύριο όνομα του θετού τέκνου (ΑΚ 1565) 771
 • η. Γονική μέριμνα (ΑΚ 1566) 772
 • 1. Γενικά 772
 • 2. Υιοθεσία του φυσικού τέκνου του άλλου συζύγου 772
 • 3. ΑΚ 1567 772
 • θ. Δεδικασμένο773
 • XΙV. Η προσβολή της υιοθεσίας773
 • α. Γενικά (ΑΚ 1569-1570 και ΚΠολΔ 800 § 3 § 4)773
 • β. Λόγοι προσβολής (ΑΚ 1569) 774
 • γ. Ενεργητική νομιμοποίηση (ΑΚ 1570)775
 • δ. Τρόπος προσβολής (ΑΚ 1570) 775
 • ε. Προθεσμίες προσβολής (ΚΠολΔ 800 § 3 & § 4)777
 • στ. Άλλοι τρόποι προσβολής της απόφασης777
 • ζ. Αναγνωριστική αγωγή για την ύπαρξη ή όχι της υιοθεσίας778
 • 1. Δικαιοδοσία 778
 • 2 Διάδικοι 778
 • 3. Αρμοδιότητα δικαστηρίου 778
 • Β. ΛΥΣΗ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ779
 • Περιεχόμενα779
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία779
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις780
 • II. Δικαστική λύση της υιοθεσίας780
 • α. Λύση κατ’ αντιδικία780
 • 1. Δικαστική λύση για λόγους αφορούντες στο θετό γονέα781
 • 2. Δικαστική λύση για λόγους αφορούντες στο θετό τέκνο782
 • 3. Δικονομικά ζητήματα783
 • β. Συναινετική λύση785
 • 1. Ουσιαστικές προϋποθέσεις787
 • 2. Δικονομικές προϋποθέσεις788
 • 3. Δικονομικά ζητήματα788
 • γ. Ανασύσταση της υιοθεσίας790
 • ΙΙΙ. Αυτοδίκαιη λύση791
 • α. Περιπτώσεις που δεν επιφέρουν αυτοδίκαιη λύση της υιοθεσίας791
 • β. Περιπτώσεις που επιφέρουν αυτοδίκαιη λύση της υιοθεσίας791
 • 1. Σύναψη γάμου θετού γονέα και θετού τέκνου791
 • 2. Σύναψη συμφώνου συμβίωσης793
 • 3. Αναγνώριση του θετού τέκνου793
 • IV. Αποτελέσματα της λύσης της υιοθεσίας794
 • α. Έννομα αποτελέσματα δικαστικής λύσης υιοθεσίας794
 • β. Έννομα αποτελέσματα αυτοδίκαιης λύσης της υιοθεσίας796
 • γ. Έννομα αποτελέσματα σε κάθε περίπτωση λύσης της υιοθεσίας796
 • 1. Αναβίωση της συγγένειας του θετού τέκνου με τους φυσικούς γονείς796
 • 2. Άσκηση της γονικής μέριμνας του ανηλίκου από τρίτους796
 • 3. Επώνυμο τέκνου797
 • 4. Λύση κοινής υιοθεσίας ως προς τον έναν σύζυγο798
 • Γ. ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥ799
 • Περιεχόμενα799
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία799
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις800
 • ΙΙ. Ανάλογη εφαρμογή και ειδικές ρυθμίσεις800
 • ΙΙΙ. Δικονομικά ζητήματα 802
 • α. Αρμοδιότητα δικαστηρίου 802
 • β. Αίτηση υιοθεσίας 803
 • γ. Ζητήματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου 803
 • δ. Καταχώρηση απόφασης στο ληξιαρχείο 803
 • ΙV. Αποτελέσματα (AK 1584-1587) 803
 • V. Ειδικά ζητήματα805
 • VI. Λύση της υιοθεσίας ενηλίκου (ΑΚ 1588) 807
 • α. Μονομερής δικαστική λύση 807
 • β. Συναινετική δικαστική λύση 808
 • γ. Αυτοδίκαιη λύση 809
 • VII. Δικονομικά ζητήματα επί της αγωγής λύσης της υιοθεσίας 809
 • α. Αρμοδιότητα δικαστηρίου - Διαδικασία 809
 • β. Ενεργητική νομιμοποίηση 809
 • γ. Στοιχεία βάσης της αγωγής - Αίτημα 809
 • δ. Άμυνα εναγομένου 810
 • ε. Απόδειξη 810
 • στ. Ένδικα μέσα - Δεδικασμένο 810
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ:811
 • 1. Αίτηση υιοθεσίας ανηλίκου811
 • 2. Αίτηση συναινετικής λύσης υιοθεσίας815
 • 3. Αίτηση λύσης υιοθεσίας817
 • 4. Αίτηση σύστασης υιοθεσίας ενηλίκου819
 • [11] ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ821
 • Περιεχόμενα821
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία822
 • Ι. Έννοια της επιτροπείας823
 • α. Περιεχόμενο (ΑΚ 1603)823
 • β. Περιπτώσεις επιτροπείας (ΑΚ 1589)823
 • 1. Έλλειψη γονικής μέριμνας823
 • 2. Διορισμός επιτρόπου από το δικαστήριο 824
 • γ. Αναγνωριστική αγωγή για την ύπαρξη ή μη της σχέσης επιτροπείας - Δικονομικά ζητήματα824
 • ΙΙ. Τα όργανα της επιτροπείας (ΑΚ 1590) 825
 • α. Το δικαστήριο 825
 • 1. Αίτηση για τον διορισμό επιτρόπου - Δικονομικά ζητήματα826
 • 2. Αυτεπάγγελτη ενέργεια του δικαστηρίου για το διορισμό επιτρόπου831
 • β. Ο επίτροπος 831
 • 1. Διακρίσεις - Καθήκοντα και Αρμοδιότητες832
 • 2. Αριθμός επιτρόπων835
 • 3. Αποκλεισμός επιτρόπου - Έννομες συνέπειες (ΑΚ 1595-1596)835
 • 4. Αποποίηση - Παραίτηση επιτρόπου (ΑΚ 1599)836
 • γ. Το εποπτικό συμβούλιο837
 • 1. Αρμοδιότητες837
 • 2. Σύνθεση εποπτικού συμβουλίου (ΑΚ 1634, 1635, 1636)838
 • 3. Συνεδριάσεις839
 • 4. Αποφάσεις839
 • δ. Ο ρόλος της κοινωνικής υπηρεσίας839
 • ΙΙΙ. Άσκηση της επιτροπείας840
 • α. Έναρξη της επιτροπείας840
 • β. Κριτήρια λήψης αποφάσεων840
 • 1. Ακρόαση του ανηλίκου840
 • 2. Το συμφέρον του ανηλίκου 841
 • ΙV. Περιεχόμενο της επιτροπείας - Αρμοδιότητες του επιτρόπου (ΑΚ 1603)841
 • α. Η επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου841
 • 1. Ανάλογη εφαρμογή της ΑΚ 1518841
 • 2. Ανάθεση της φροντίδας του ανηλίκου σε τρίτους (ΑΚ 1607)841
 • 3. Εισαγωγή σε ειδικό ίδρυμα (ΑΚ 1609-1610)842
 • β. Διοίκηση της περιουσίας του ανηλίκου843
 • 1. Σύνταξη απογραφής (ΑΚ 1611)843
 • 2. Προϋπολογισμός δαπανών844
 • 3. Διαχείριση μετρητών, τίτλων και πολύτιμων αντικειμένων845
 • 4. Τίτλος για εγγραφή υποθήκης846
 • 5. Η διαχειριστική εξουσία του επιτρόπου846
 • 6. Η ακυρότητα λόγω μη τήρησης διατυπώσεων (ΑΚ 1630)855
 • 7. Λογοδοσία (ΑΚ 1626)856
 • 8. Ευθύνη επιτρόπου857
 • 9. Ευθύνη εποπτικού συμβουλίου858
 • γ. Εκπροσώπηση του ανηλίκου858
 • V. Αμοιβή επιτρόπου και αποκατάσταση δαπανών860
 • α. Περιεχόμενο της αξίωσης αμοιβής (ΑΚ 1631 § 1) 860
 • 1. Δικονομικά ζητήματα860
 • β. Περιεχόμενο της αξίωσης της αποκατάστασης δαπανών (ΑΚ 1631 § 2) 862
 • 1. Δικονομικά ζητήματα863
 • VI. Λήξη της επιτροπείας (ΑΚ 1649-1651)864
 • α. Οριστική λήξη 864
 • β. Λήξη ως προς συγκεκριμένο επίτροπο 865
 • γ. Αυτοδίκαιη παύση 865
 • δ. Παύση με δικαστική απόφαση 866
 • 1. Αίτηση παύσης του επιτρόπου - Δικονομικά ζητήματα866
 • ε. Πράξεις μετά τη λήξη της επιτροπείας 869
 • στ. Απόδοση περιουσίας 869
 • ζ. Τελική λογοδοσία 870
 • 1. Αγωγή για παροχή λογοδοσίας871
 • VII. Ζητήματα παραγραφής (ΑΚ 1653)875
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ:877
 • 1. Αίτηση διορισμού επιτρόπου877
 • 2. Αίτηση διορισμού ειδικού επιτρόπου879
 • 3. Αγωγή λογοδοσίας επιτρόπου881
 • 4. Παύση και αντικατάσταση επιτρόπου884
 • [12] ΑΝΑΔΟΧΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ887
 • Περιεχόμενα887
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία888
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις888
 • ΙΙ. Τα πρόσωπα του θεσμού της αναδοχής ανηλίκων891
 • α. Ο ανήλικος891
 • β. Οι ανάδοχοι γονείς892
 • ΙΙΙ. Προϋποθέσεις τοποθέτησης ανηλίκου σε ανάδοχους γονείς893
 • α. Δικαιοπρακτική ικανότητα ανάδοχων γονέων894
 • β. Πλήρωση συγκεκριμένων ηλικιακών ορίων895
 • γ. Ελάχιστα κριτήρια καταλληλότητας των ανάδοχων γονέων895
 • δ. Επάρκεια οικονομικών πόρων των γονέων896
 • IV. Τρόποι σύστασης αναδοχής896
 • α. Σύσταση αναδοχής με σύμβαση897
 • 1. Σύσταση αναδοχής από τους γονείς του ανηλίκου898
 • 2. Σύσταση αναδοχής από τον επίτροπο του ανηλίκου901
 • 3. Νομική φύση της σύμβασης αναδοχής902
 • β. Σύσταση αναδοχής με δικαστική απόφαση903
 • 1. Περιπτώσεις που ενεργοποιούν τη δικαστική αναδοχή ανηλίκου903
 • 2. Επιπλέον περιπτώσεις που ενεργοποιούν τη δικαστική αναδοχή ανηλίκου904
 • 3. Δικονομικά ζητήματα επί της δικαστικής αναδοχής ανηλίκου905
 • 4. Κριτήρια επιλογής αναδόχου από το δικαστήριο906
 • γ. Αναδοχή με εισαγγελική διάταξη907
 • V. Υποχρεώσεις, αρμοδιότητες και δικαιώματα των ανάδοχων γονέων908
 • α. Υποχρεώσεις των ανάδοχων γονέων908
 • β. Αρμοδιότητες και δικαιώματα των ανάδοχων γονέων909
 • γ. Ευθύνη των ανάδοχων γονέων911
 • VI. Αφαίρεση αρμοδιοτήτων από τους γονείς ή τον επίτροπο912
 • α. Αφαίρεση αρμοδιοτήτων από τους γονείς912
 • 1. Δικονομικά ζητήματα κατά την αφαίρεση αρμοδιοτήτων από τους γονείς913
 • β. Αφαίρεση αρμοδιοτήτων από τον επίτροπο914
 • 1. Δικονομικά ζητήματα κατά την αφαίρεση αρμοδιοτήτων από τον επίτροπο914
 • VII. Παύση αναδοχής915
 • α. Αυτοδίκαιη άρση της αναδοχής915
 • β. Άρση από τους γονείς ή από τον επίτροπο916
 • γ. Καταγγελία από τον ανάδοχο γονέα917
 • δ. Άρση αναδοχής με δικαστική απόφαση918
 • 1. Δικονομικά ζητήματα κατά την άρση της αναδοχής με δικαστική απόφαση919
 • VIΙI. Αναδοχή ενηλίκων920
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ:921
 • 1. Αίτηση αναδοχής ανηλίκου921
 • 2. Αίτηση άρσης αναδοχής ανηλίκου923
 • [13] ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ925
 • Περιεχόμενα925
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία926
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις927
 • ΙΙ. Βασικές αρχές δικαστικής συμπαράστασης928
 • α. Η αρχή της προστασίας της προσωπικότητας του πάσχοντος928
 • β. Η αρχή της προστασίας του συμφέροντος του πάσχοντος929
 • ΙΙΙ. Πρόσωπα που υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση929
 • α. Δικαστική συμπαράσταση και ενήλικοι930
 • 1. Πάσχοντες από σωματικές και μη παθήσεις930
 • 2. Πρόσωπα που πάσχουν από χαρακτηρολογικά ελαττώματα935
 • β. Δικαστική συμπαράσταση και πρόσωπα που εκτίουν στερητική της ελευθερίας ποινή937
 • γ. Δικαστική συμπαράσταση και ανήλικοι 937
 • IV. Δικονομικά ζητήματα938
 • α. Περιεχόμενο δικογράφου της αίτησης938
 • β. Υλική και τοπική αρμοδιότητα939
 • γ. Ενεργητικά νομιμοποιούμενα πρόσωπα για υποβολή αίτησης 939
 • 1. Αίτηση του πάσχοντος939
 • 2. Ικανότητα δικαστικής παράστασης940
 • 3. Αίτηση από τον σύζυγο του πάσχοντος940
 • 4. Αίτηση από τους γονείς του πάσχοντος941
 • 5. Αίτηση από τα τέκνα του πάσχοντος942
 • 6. Αίτηση από τον εισαγγελέα943
 • 7. Αυτεπάγγελτη κίνηση της διαδικασίας943
 • δ. Παρέμβαση - Προσεπίκληση - Ερημοδικία945
 • ε. Απόδειξη946
 • στ. Επικοινωνία με τον συμπαραστατούμενο και πραγματογνωμοσύνη947
 • ζ. Έκθεση κοινωνικής υπηρεσίας948
 • η. Τρόπος διεξαγωγής της δίκης 949
 • θ. Δημοσιότητα της απόφασης949
 • ι. Ένδικα μέσα950
 • ια. Υποθέσεις με στοιχεία αλλοδαπότητας950
 • V. Διορισμός δικαστικού συμπαραστάτη και εποπτικού συμβουλίου953
 • α. Διορισμός δικαστικού συμπαραστάτη953
 • 1. Κριτήρια διορισμού δικαστικού συμπαραστάτη954
 • 2. Καταλληλότητα του δικαστικού συμπαραστάτη954
 • 3. Αποκλεισμός και αδυναμία διορισμού ως δικαστικού συμπαραστάτη956
 • β. Αντικατάσταση ή παύση του δικαστικού συμπαραστάτη957
 • 1. Δικονομικά ζητήματα958
 • γ. Προσωρινός δικαστικός συμπαραστάτης959
 • 1. Διορισμός πριν την τελεσιδικία της απόφασης 960
 • 2. Διορισμός μετά την τελεσιδικία της απόφασης961
 • 3. Εξουσίες του προσωρινού δικαστικού συμπαραστάτη961
 • 4. Λήξη προσωρινής δικαστικής συμπαράστασης962
 • δ. Ειδικός δικαστικός συμπαραστάτης962
 • ε. Εποπτικό συμβούλιο963
 • VI. Έννομες συνέπειες υποβολής σε δικαστική συμπαράσταση964
 • α. Κατηγορίες εννόμων συνεπειών965
 • β. Επιμέλεια του προσώπου του συμπαραστατούμενου965
 • γ. Άλλες έννομες συνέπειες966
 • δ. Έναρξη αποτελεσμάτων966
 • 1. Ως προς τη δικαιοπρακτική ανικανότητα966
 • 2. Ως προς τον διορισμό δικαστικού συμπαραστάτη967
 • VII. Εξουσίες και περιορισμοί του δικαστηρίου 967
 • α. Κατά την έκδοση της απόφασης967
 • β. Μετά την έκδοση της απόφασης968
 • VIII. Στερητική και επικουρική δικαστική συμπαράσταση969
 • α. Στερητική δικαστική συμπαράσταση969
 • 1. Έννοια στερητικής δικαστικής συμπαράστασης969
 • 2. Στερητική δικαστική συμπαράσταση και ακυρότητα δικαιοπραξιών970
 • 3. Περιεχόμενο της απόφασης 970
 • β. Επικουρική δικαστική συμπαράσταση971
 • 1. Έννοια επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης971
 • 2. Παροχή συναίνεσης του δικαστικού συμπαραστάτη971
 • IX. Άρση της δικαστικής συμπαράστασης972
 • α. Αυτοδίκαιη άρση972
 • β. Άρση με δικαστική απόφαση972
 • γ. Υποχρεώσεις του δικαστικού συμπαραστάτη μετά τη λήξη της δικαστικής συμπαράστασης974
 • X. Ακούσια νοσηλεία974
 • α. Ουσιαστικού δικαίου ζητήματα974
 • β. Δικονομικά ζητήματα975
 • 1. Ενεργητικά νομιμοποιούμενα πρόσωπα975
 • 2. Υλικά και τοπικά αρμόδιο δικαστήριο975
 • 3. Διαδικασία976
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ:977
 • 1. Αίτηση δικαστικής συμπαράστασης977
 • 2. Αίτηση αντικατάστασης δικαστικού συμπαραστάτη980
 • 3. Αίτηση άρσης δικαστικής συμπαράστασης983
 • 4. Αίτηση υποβολής προσώπου σε ακούσια νοσηλεία985
 • [14] ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΞΕΝΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ987
 • Περιεχόμενα987
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία987
 • Ι. Έννοια και πεδίο εφαρμογής 988
 • ΙΙ. Λειτουργία 990
 • α. Διορισμός του επιμελητή 991
 • β. Αρμοδιότητες 992
 • ΙΙΙ. Άρση (ΑΚ 1694) 993
 • α. Με δικαστική απόφαση 993
 • β. Αυτοδίκαιη άρση 994
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:995
 • 1. Αίτηση διορισμού επιμελητή ξένων υποθέσεων995
 • [15] ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΝΩΣΗ997
 • Περιεχόμενα997
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία997
 • Ι. Το σύμφωνο συμβίωσης (άρθρα 1-13 Ν 3719/2008)999
 • α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις999
 • β. Έννοια-Νομική φύση-Υποχρεώσεις1000
 • γ. Έγκυρο σύμφωνο (άρθρα 1 και 2 Ν 3719/2008)1003
 • 1. Θετικές προϋποθέσεις1003
 • 2. Αρνητικές προϋποθέσεις (κωλύματα)1005
 • 3. Τύπος1006
 • δ. Ελαττωματικό σύμφωνο (άρθρα 2 παρ. 3 και 3 Ν 3719/2008)1007
 • ε. Ρυθμιστικό πεδίο1009
 • 1. Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 13 Ν 3719/2008)-Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο1009
 • 2. Οι σχέσεις μεταξύ των συμβίων 1010
 • 3. Οι σχέσεις μεταξύ των συμβίων και των τέκνων 1013
 • στ. Λύση 1017
 • 1. Τρόποι λύσης (άρθρο 4 Ν 3719/2008)1017
 • 2. Διατροφή μετά τη λύση (άρθρο 7 Ν 3719/2008)1018
 • 3. Λύση λόγω θανάτου-Κληρονομικό δικαίωμα (άρθρο 11 Ν 3719/2008)1019
 • ζ. Το δικαίωμα αποζημίωσης λόγω ψυχικής οδύνης του συμβίου (άρθρο 932 ΑΚ)1021
 • II. Η ελεύθερη ένωση1022
 • α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις1022
 • β. Η εμφάνισή της στην πράξη 1023
 • γ. Η νομική της αντιμετώπιση1024
 • 1. Η αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα (άρθρο 1400 ΑΚ)1026
 • 2. Το δικαίωμα αποζημίωσης λόγω ψυχικής οδύνης (άρθρο 932 ΑΚ)1029
 • 3. Δικονομικά ζητήματα1030
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ:1031
 • 1. Σύμφωνο Συμβίωσης1031
 • 2. Εξώδικη δήλωση λύσης συμφώνου συμβίωσης1035
 • 3. Αγωγή διατροφής λόγω λύσης συμφώνου συμβίωσης 1036
 • 4. Αγωγή ακύρωσης συμφώνου συμβίωσης λόγω απειλής1039
 • 5. Αγωγή αποκτημάτων συντρόφων1041
 • 6. Αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού λόγω λύσης ελεύθερης ένωσης1045
 • ENIAIO ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ1051