Γενικό πλαίσιο και ανάλυση του ΠΔ 18/1989 και του Ν 2717/1999 (ΚΔΔ)Κωδικοποίηση σε πίνακες

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €20.00
ΝΠ €25.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2015
ISBN: 978-960-562-946-5
Σελίδες: 152
Συγγραφέας: Σ. Κυβέλος
Πρόλογος: Ε. Πρεβεδούρου

Με το παρόν έργο «Οι Προθεσμίες στη Διοικητική Δίκη» γίνεται προσπάθεια κωδικοποίησης, καταγραφής και ανάλυσης όλων των δικονομικών ρυθμίσεων που περιέχουν προθεσμίες και χρονικά περιθώρια για τις ενέργειες των παραγόντων της διοικητικής δίκης, τόσο για τις ακυρωτικές διαφορές όσο και τις διαφορές ουσίας. 

Η ανά χείρας μελέτη ερμηνεύει και αναλύει την έννοια του χρόνου καθ΄ όσον αφορά το διοικητικό δικονομικό δίκαιο. Ειδικότερα, γίνεται παράθεση των σχετικών δικονομικών ρυθμίσεων που σχετίζονται με τον χρόνο και περιλαμβάνονται στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, όσον αφορά τις διαφορές ουσίας, και των αντίστοιχων ρυθμίσεων του ΠΔ 18/1989, όσον αφορά τις ακυρωτικές διαφορές. Κατά κανόνα, οι σχετικές δικονομικές ρυθμίσεις αφορούν τις προθεσμίες άσκησης ενδίκων βοηθημάτων ή τα χρονικά περιθώρια εντός των οποίων πρέπει να διενεργηθούν από τους παράγοντες της διοικητικής δίκης ορισμένες διαδικαστικές ενέργειες που σχετίζονται με την πρόοδο της δίκης μέχρι την έκδοση της δικαστικής απόφασης. 

Στο Α΄ Κεφάλαιο επιχειρείται η παράλληλη, συγκριτική επισκόπηση των γενικών κανόνων που διέπουν τις προθεσμίες της διοικητικής δίκης για τις διαφορές ουσίας και τις ακυρωτικές διαφορές. 

Στο Β΄ και το Γ΄ Κεφάλαιο, υπό το πρίσμα της διάκρισης των διαφορών σε ουσίας και ακυρωτικές, επιχειρούνται, αντιστοίχως, η κωδικοποίηση, καταγραφή και ανάλυση του συνόλου των διατάξεων του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και του ΠΔ 18/1989, που περιλαμβάνουν προθεσμίες και χρονικά περιθώρια για όλους τους εμπλεκόμενους στη διοικητική δίκη. 

Στο τέλος του έργου παρατίθενται αναλυτικοί πίνακες όπου και παρουσιάζονται οι προθεσμίες της των ενδίκων βοηθημάτων και μέσων του ΠΔ 18/1989 και του Ν 2717/1999 προς διευκόλυνση των αναγνωστών. 

Στόχος του παρόντος έργου, που αποτελεί την πρώτη σχετική προσπάθεια στο πεδίο του διοικητικού δικονομικού δικαίου, όσον αφορά τις δικονομικές προθεσμίες, είναι να αποτελέσει χρήσιμο πρακτικό οδηγό για όλους τους παράγοντες της διοικητικής δίκης.

 • Εισαγωγικό Σημείωμα1
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Γενικές ρυθμίσεις περί των δικονομικών προθεσμιών5
 • Α. Διακρίσεις των προθεσμιών5
 • 1. Βάσει της διάρκειάς τους5
 • 2. Βάσει της λειτουργίας και των εννόμων αποτελεσμάτων τους6
 • 3. Βάσει του αποδέκτη τους6
 • 4. Βάσει της πρόβλεψής τους6
 • Β. Υπολογισμός των προθεσμιών7
 • 1. Έναρξη και λήξη των προθεσμιών7
 • α. Εφαρμοστέο νομικό καθεστώς7
 • β. Ο χρόνος της αφετηρίας και της λήξης8
 • γ. Αφετηριακά γεγονότα έναρξης της προθεσμίας προσβολής διοικητικών πράξεων9
 • Ι. Για τις δημοσιευτέες διοικητικές πράξεις9
 • ΙΙ. Για τις μη δημοσιευτέες διοικητικές πράξεις11
 • ΙΙΙ. Για τις ανυπόστατες διοικητικές πράξεις13
 • 2. Το τεκμήριο της «πλήρους γνώσης»13
 • 3. Τρόπος υπολογισμού των προθεσμιών15
 • α. Προθεσμίες σε έτη16
 • β. Προθεσμίες σε μήνες16
 • γ. Προθεσμίες σε εβδομάδες16
 • δ. Προθεσμίες μισού έτους και μισού μήνα17
 • ε. Προθεσμίες σε μήνες και ημέρες17
 • στ. Προθεσμίες σε ημέρες17
 • 4. Διακοπή των προθεσμιών17
 • α. Διακοπή δίκης17
 • β. Άσκηση διοικητικών προσφυγών (πλην της ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής)18
 • γ. Άσκηση «εποπτικών» διοικητικών προσφυγών κατά πράξεων των ΟΤΑ21
 • δ. Άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του άρθρου 5 του Ν 3886/201023
 • 5. Αναστολή των προθεσμιών23
 • α. Λόγω δικαστικών διακοπών23
 • β. Λόγω ανωτέρας βίας25
 • 6. Παράταση ή παρέκταση προθεσμιών από τον νόμο ή το δικαστήριο26
 • 7. Τήρηση προθεσμιών ουσιαστικού δικαίου πριν την έναρξη της προθεσμίας άσκησης ενδίκου βοηθήματος26
 • α. Ενδικοφανής προσφυγή27
 • β. Παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας29
 • Γ. Ο δικαστικός έλεγχος της τήρησης των δικονομικών προθεσμιών30
 • Δ. Οι προθεσμίες ως μέσον εμπέδωσης της ασφάλειας δικαίου31
 • 1. Οι προθεσμίες ως προϋπόθεση του παραδεκτού των ενδίκων βοηθημάτων31
 • 2. Οι προθεσμίες ως έκφανση του τεκμηρίου νομιμότητας των διοικητικών πράξεων33
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Διαφορές ουσίας (Ν 2717/1999)37
 • Α. Προθεσμίες άσκησης ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων37
 • 1. Προθεσμίες ενδίκων βοηθημάτων38
 • α. Οι προθεσμίες της προσφυγής38
 • Ι. Γενικές ρυθμίσεις για την προθεσμία της προσφυγής38
 • i. Προθεσμία προσφυγής σε περίπτωση ρητής πράξης (άρθρο 66 παρ. 1 ΚΔΔ)38
 • ii. Προθεσμία προσφυγής κατά παράλειψης οφειλόμενης ενέργειας (άρθρο 63 παρ. 2 και 66 ΚΔΔ)38
 • iii. Προθεσμία προσφυγής όταν προβλέπεται προηγούμενη άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής (άρθρο 63 παρ. 4 ΚΔΔ)39
 • iv. Πρόωρη άσκηση προσφυγής πριν τη συντέλεση της παράλειψης ή της τεκμαιρόμενης απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής (άρθρο 63 παρ. 5 ΚΔΔ)40
 • v. Η εκτελεστότητα της προσβαλλόμενης διοικητικής πράξης καθ΄ ο διάστημα εκκρεμεί η προθεσμία άσκησης της προσφυγής (άρθρο 69 ΚΔΔ)40
 • II. Ειδικότερες ρυθμίσεις για την προθεσμία της προσφυγής41
 • i. Προθεσμία προσφυγής στις φορολογικές και τελωνειακές διαφορές (άρθρο 66 παρ. 2α ΚΔΔ)41
 • ii. Προθεσμία προσφυγής αν αποβιώσει ο νομιμοποιούμενος ή παύσει να υφίσταται το νομικό πρόσωπο (άρθρο 66 παρ. 4 και 5 ΚΔΔ)42
 • iii. Προθεσμία προσφυγής αν ο νομιμοποιούμενος να την ασκήσει διαμένει στην αλλοδαπή (άρθρο 66 παρ. 6 ΚΔΔ)42
 • iv. Προθεσμία για κατ’ εξαίρεση άσκηση δεύτερης προσφυγής (άρθρο 70 παρ. 1 εδ. β΄ και 76 παρ. 2 ΚΔΔ)43
 • β. Προθεσμίες παρέμβασης και προσθέτων λόγων44
 • I. Προθεσμία πρόσθετης ή κύριας παρέμβασης (άρθρο 114 παρ. 2 ΚΔΔ)44
 • II. Προθεσμία προσθέτων λόγων προσφυγής (άρθρο 131 ΚΔΔ)45
 • γ. Προθεσμίες για την επιδίωξη προσωρινής δικαστικής προστασίας45
 • I. Προθεσμία γα την άσκηση αίτησης αναστολής (άρθρο 200 ΚΔΔ)45
 • II. Προθεσμία για την έκδοση προσωρινής διαταγής (άρθρο 204 ΚΔΔ)46
 • III. Προθεσμία για αίτηση προσωρινής επιδίκασης απαίτησης (άρθρο 214 παρ. 3 ΚΔΔ)46
 • δ. Προθεσμίες διαδικασιών διοικητικής εκτέλεσης47
 • Ι. Προθεσμία ανακοπής (άρθρο 217 παρ. 1 ΚΔΔ)47
 • ΙΙ. Προθεσμία για την άσκηση αίτησης αναστολής (άρθρο 228 ΚΔΔ)48
 • ε. Προθεσμίες των εκλογικών διαφορών48
 • Ι. Προθεσμία για την άσκηση ένστασης στις εκλογικές διαφορές των ΟΤΑ (άρθρα 48 και 150 Ν 3852/2010)48
 • II. Προθεσμία αντένστασης (άρθρο 256 παρ. 3 ΚΔΔ)49
 • III. Προθεσμία ένστασης στην εκλογική διαδικασία ΝΠΔΔ (άρθρο 271 παρ. 1 και 2 ΚΔΔ)49
 • στ. Προθεσμία άσκησης υπαλληλικής προσφυγής (άρθρο 41 παρ. 1, παρ. 3 ΠΔ 18/1989)49
 • ζ. Προθεσμίες για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων50
 • Ι. Προθεσμία άσκησης αγωγής (71 ΚΔΔ)50
 • ΙΙ. Προθεσμίες κατά τη διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής (άρθρο 272Α επ. ΚΔΔ)51
 • 2. Προθεσμίες ενδίκων μέσων52
 • α. Γενικές ρυθμίσεις για τις προθεσμίες των ενδίκων μέσων53
 • Ι. Προθεσμία άσκησης ενδίκου μέσου από διαμένοντες στην αλλοδαπή (άρθρο 86 παρ. 1 ΚΔΔ)53
 • ΙΙ. Προθεσμία άσκησης ενδίκου μέσου αν αποβιώσει ο νομιμοποιούμενος πριν το ασκήσει ή παύσει το νομικό πρόσωπο (άρθρο 86 παρ. 3 και 4 ΚΔΔ)53
 • ΙΙΙ. Η αρχή της διαδοχικής άσκησης των ενδίκων μέσων – Η εξαίρεση του άρθρου 2 του Ν 3900/201054
 • IV. Μη ανασταλτικός χαρακτήρας της προθεσμίας άσκησης ενδίκων μέσων (άρθρο 88 ΚΔΔ)54
 • β. Προθεσμίες άσκησης έφεσης (άρθρο 94 παρ. 1 ΚΔΔ) και αντέφεσης (άρθρο 100 παρ. 1 και 2 ΚΔΔ)55
 • γ. Προθεσμίες για τα λιγότερο συχνά ασκούμενα ένδικα μέσα57
 • Ι. Προθεσμία ανακοπής ερημοδικίας (άρθρο 90 παρ. 1 και 2 ΚΔΔ)57
 • ΙΙ. Προθεσμία αίτησης αναθεώρησης (άρθρο 104 παρ. 1 ΚΔΔ)57
 • ΙΙΙ. Προθεσμία αίτησης επανάληψης της διαδικασίας (άρθρο 105Α ΚΔΔ)58
 • IV. Προθεσμία τριτανακοπής (άρθρο 107 ΚΔΔ)59
 • V. Προθεσμία αίτησης διόρθωσης ή ερμηνείας (άρθρο 110 παρ. 2 ΚΔΔ)59
 • δ. Προθεσμίες ενδίκων μέσων στη διαδικασία διοικητικής εκτέλεσης (άρθρο 226 παρ. 2 ΚΔΔ)60
 • ε. Προθεσμίες ενδίκων μέσων στην εκλογική διαδικασία (άρθρο 261 παρ. 2 ΚΔΔ)61
 • στ. Προθεσμίες αναίρεσης61
 • Ι. Προθεσμία αίτησης αναίρεσης (άρθρο 53 ΠΔ 18/1989)62
 • ΙΙ. Προθεσμία αίτησης αναίρεσης στην εκλογική διαδικασία (άρθρα 50 και 152 Ν 3852/2010)63
 • Β. Προθεσμίες που αφορούν την πρόοδο της δίκης64
 • 1. Προθεσμίες για αποκλεισμό - εξαίρεση - αποχή δικαστών64
 • α. Προθεσμία υποβολής αίτησης εξαίρεσης δικαστή ή ολόκληρου του δικαστηρίου (άρθρο 17 παρ. 1 ΚΔΔ)64
 • β. Προθεσμία δήλωσης αποχής δικαστή (άρθρο 15 παρ. 2 ΚΔΔ)65
 • 2. Προθεσμίες για τη θεμελίωση της δικολογικής ικανότητας65
 • α. Προθεσμία νομιμοποίησης δικαστικών πληρεξουσίων (άρθρο 28 παρ.2 ΚΔΔ)65
 • β. Προθεσμία συμπλήρωσης στοιχείων νομιμοποίησης (άρθρο 28 παρ. 3 - 139Α ΚΔΔ)66
 • γ. Χρόνος λήξης δικαστικής πληρεξουσιότητας (άρθρο 31 ΚΔΔ)66
 • 3. Χρόνος εκπλήρωσης ορισμένων ειδικών υποχρεώσεων των διαδίκων67
 • α. Χρόνος διορισμού αντικλήτου (άρθρο 58 παρ. 2 ΚΔΔ)67
 • β. Προθεσμία ανακοίνωσης δίκης σε πρόσωπα που νομιμοποιούνται να ασκήσουν παρέμβαση (άρθρο 114 παρ. 1 ΚΔΔ)68
 • γ. Χρόνος χωρισμός κοινού δικογράφου επί δυνητικής ομοδικίας (άρθρο 115 παρ. 5 ΚΔΔ)68
 • δ. Προθεσμία προσεπίκλησης αναγκαστικώς ομοδίκων (άρθρο 117 ΚΔΔ)68
 • 4. Προθεσμίες για ενέργειες που γίνονται με την επιμέλεια των δικαστηρίων69
 • α. Προθεσμία κοινοποίησης των δικογράφων και κλήτευσης των διαδίκων σε περίπτωση προσφυγής (άρθρο 128 ΚΔΔ)69
 • β. Προθεσμία κοινοποίησης των δικογράφων και κλήτευσης των διαδίκων σε περίπτωση υπαλληλικής προσφυγής (άρθρο 21 παρ. 3δ ΠΔ 18/1989)69
 • γ. Προθεσμία κοινοποίησης των δικογράφων και κλήτευσης των διαδίκων σε περίπτωση αναίρεσης (άρθρο 21 παρ. 4 ΠΔ 18/1989)69
 • δ. Προθεσμία κοινοποίησης των δικογράφων και κλήτευσης των διαδίκων σε περίπτωση αναίρεσης σε εκλογικές διαφορές (άρθρο 21 παρ. 4 ΠΔ 18/1989)70
 • 5. Προθεσμίες της προδικασίας70
 • α. Προθεσμία υποβολής αίτησης για συζήτηση υπόθεσης στο ακροατήριο μετά από απορριπτική απόφαση που έχει ληφθεί σε συμβούλιο (άρθρο 126Α ΚΔΔ)70
 • β. Χρόνος υποβολής αίτησης επιτάχυνσης – προτίμησης (άρθρο 127Α ΚΔΔ)70
 • γ. Προθεσμία προσκόμισης απόψεων Διοίκησης (άρθρο 129 παρ. 2 ΚΔΔ)70
 • 6. Προθεσμίες κατά τη συζήτηση - διεξαγωγή - διακοπή - κατάργηση δίκης71
 • α. Χρόνος υποβολής δήλωσης παράστασης (άρθρο 133 παρ. 2 ΚΔΔ)71
 • β. Προθεσμία υποβολής υπομνήματος (άρθρο 138 παρ. 1 ΚΔΔ)71
 • γ. Προθεσμία αντίκρουσης υπομνήματος (άρθρο 138 παρ. 1 ΚΔΔ)71
 • δ. Προθεσμία για την υποβολή αίτησης επανάληψης δίκης (άρθρο 141 παρ. 1 και 3 ΚΔΔ)72
 • ε. Προθεσμία παραίτησης από ένδικο βοήθημα ή μέσο (άρθρο 143 παρ. 1 ΚΔΔ)72
 • στ. Προθεσμία επίδοσης μη οριστικής απόφασης με την οποία ορίζεται νέα δικάσιμος (άρθρο 195 παρ. 1 ΚΔΔ)73
 • 7. Προθεσμίες της αποδεικτικής διαδικασίας73
 • α. Προθεσμία κατάθεσης αποδεικτικών εγγράφων (άρθρο 150 παρ. 1 ΚΔΔ)74
 • β. Προθεσμία διεξαγωγής συντηρητικής απόδειξης (άρθρο 154 παρ. 3 ΚΔΔ)74
 • γ. Προθεσμία για την υποβολή αίτησης επίδειξης εγγράφων (άρθρο 174 ΚΔΔ)75
 • δ. Προθεσμία υποβολής αιτήματος για εξέταση μάρτυρα και κλήτευσή του (άρθρα 180 παρ. 1 και 181 ΚΔΔ)75
 • 3. Προθεσμία κλήσης διαδίκων σε μαρτυρική κατάθεση (άρθρο 185 παρ. 2 ΚΔΔ)76
 • 8. Προθεσμίες κατά την εκδίκαση διαφορών προσωρινής προστασίας76
 • α. Προθεσμία προσκόμισης αποδεικτικών στοιχείων επί αίτησης αναστολής (άρθρο 203 παρ. 3, 5 ΚΔΔ)76
 • β. Προθεσμία για προσκόμιση απόψεων επί αιτήματος χορήγησης προσωρινής διαταγής και αίτησης ανάκλησής της (άρθρο 204 παρ. 3 ΚΔΔ)77
 • 9. Προθεσμίες κατά την εκδίκαση των εκλογικών διαφορών77
 • α. Προθεσμία επίδοσης εκλογικής ένστασης (άρθρο 253 παρ.2 ΚΔΔ)77
 • β. Προθεσμία πρόσθετων λόγων εκλογικής ένστασης (άρθρο 253 παρ. 6 ΚΔΔ)78
 • γ. Προθεσμία υποβολής υπομνήματος και αντίκρουσης σε εκλογική ένσταση (άρθρο 254 παρ. 3 ΚΔΔ)78
 • δ. Προθεσμία άσκησης παρέμβασης σε εκλογική ένσταση (άρθρο 255 παρ. 1 ΚΔΔ)78
 • ε. Προθεσμία προσκόμισης αποδεικτικών στοιχείων σε εκλογική ένσταση ΟΤΑ (άρθρο 257 ΚΔΔ)78
 • 10. Προθεσμία καταβολής χρηματικών δαπανημάτων79
 • α. Προθεσμία καταβολής τέλους δικαστικού ενσήμου (άρθρο 274 παρ. 3 ΚΔΔ)79
 • β. Προθεσμία υποβολής αίτησης απαλλαγής από παράβολο και τέλος δικαστικού ενσήμου (άρθρο 276 παρ. 4 ΚΔΔ)79
 • γ. Προθεσμία καταβολής παραβόλου (άρθρο 277 παρ. 1 ΚΔΔ)80
 • δ. Προθεσμία καταβολής παραβόλου στις χρηματικού περιεχομένου φορολογικές και τελωνειακές διαφορές (άρθρο 277 παρ. 4 ΚΔΔ)80
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Ακυρωτικές διαφορές (ΠΔ 18/1989)81
 • Α. Προθεσμίες άσκησης ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων81
 • 1. Προθεσμία αίτησης ακύρωσης (άρθρο 46 ΠΔ 18/1989)81
 • 2. Προθεσμία τριτανακοπής (άρθρο 51 παρ. 1 ΠΔ 18/1989)82
 • 3. Προθεσμία έφεσης (άρθρο 58 ΠΔ 18/1989)83
 • 4. Προθεσμία αίτησης επανασυζήτησης (άρθρο 27 παρ. 5 ΠΔ 18/1989)85
 • 5. Προθεσμία αίτησης αναστολής (άρθρο 52 ΠΔ 18/1989)87
 • Β. Προθεσμίες που αφορούν την πρόοδο της δίκης88
 • 1. Προθεσμίες παρέμβασης και προσθέτων λόγων88
 • α. Προθεσμία προσθέτων λόγων (άρθρο 25 παρ. 1 ΠΔ 18/1989)88
 • β. Προθεσμία παρέμβασης (άρθρο 49 παρ. 2 ΠΔ 18/1989)89
 • 2. Προθεσμίες για τις διαδικαστικές ενέργειες των διαδίκων89
 • α. Προθεσμία κατάθεσης υπομνημάτων (άρθρο 25 παρ. 2 ΠΔ 18/1989)90
 • β. Προθεσμία νομιμοποίησης (άρθρο 27 παρ. 1 και 3 ΠΔ 18/1989)90
 • γ. Προθεσμία παραίτησης (άρθρο 30 παρ. 1 ΠΔ 18/1989)91
 • δ. Προθεσμία υποβολής αίτησης συνέχισης της δίκης μετά από θάνατο διαδίκου (άρθρο 31 παρ. 1 ΠΔ 18/1989)92
 • ε. Προθεσμία υποβολής υπομνήματος για μη κατάργηση της δίκης (32 παρ. 3 του ΠΔ 18/1989)93
 • στ. Προθεσμία κάλυψης τυπικών παραλείψεων του διαδίκου (άρθρο 33 παρ. 3 και 4 ΠΔ 18/1989)94
 • ζ. Προθεσμία για υποβολή αίτησης επιτάχυνσης – προτίμησης (άρθρο 33Α ΠΔ 18/1989)94
 • η. Προθεσμία υποβολής αίτησης για συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο μετά από απορριπτική απόφαση που έχει ληφθεί σε συμβούλιο (άρθρο 34Α παρ. 1-3 ΠΔ 18/1989)95
 • θ. Προθεσμία υποβολής αίτησης για συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο μετά από εισαγωγή παραδεκτώς ασκηθέντος και προδήλως βάσιμου ενδίκου μέσου σε συμβούλιο (άρθρο 34Β παρ. 2 ΠΔ 18/1989)96
 • ι. Προθεσμία υποβολής υπομνήματος μετά την έκδοση προδικαστικής απόφασης (άρθρο 50 παρ. 3α ΠΔ 18/1989)96
 • ια. Προθεσμία διαδίκου για την κοινοποίηση αίτησης αναστολής για την προσκόμιση φακέλου και απόψεων Διοίκησης (άρθρο 52 παρ. 3 ΠΔ 18/1989)97
 • 3. Προθεσμίες που ανάγονται στην επιμέλεια των δικαστηρίων97
 • α. Προθεσμία κοινοποίησης των δικογράφων και κλήτευσης των διαδίκων (άρθρο 21 παρ. 1 ΠΔ 18/1989)97
 • β. Προθεσμία δήλωσης εισηγητή δικαστή σχετικά με την ωριμότητα της υπόθεσης προς συζήτηση (άρθρο 22 παρ. 4 ΠΔ 18/1989)98
 • 4. Προθεσμίες κατά την αποδεικτική διαδικασία98
 • α. Προθεσμία προσκόμισης αποδεικτικών στοιχείων στην τακτική διαδικασία (άρθρο 33 ΠΔ 18/1989)98
 • β. Προθεσμία προσκόμισης αποδεικτικών στοιχείων στην αίτηση αναστολής (άρθρο 52 παρ. 3 ΠΔ 18/1989)98
 • 5. Προθεσμίες καταβολής χρηματικών δαπανημάτων99
 • α. Προθεσμία καταβολής τελών εγγραφής στο πινάκιο των πρακτικών και της απόφασης (άρθρο 35 παρ. 3 ΠΔ 18/1989)99
 • β. Προθεσμία καταβολής τελών αναβολής (άρθρο 35 παρ. 4 ΠΔ 18/1989)100
 • γ. Προθεσμία καταβολής των τελών χαρτοσήμου της αίτησης αναστολής (άρθρο 35 παρ. 5 ΠΔ 18/1989)100
 • δ. Προθεσμία καταβολής παραβόλου (άρθρο 36 ΠΔ 18/1989)100
 • ε. Προθεσμία καταβολής παραβόλου σε περίπτωση απόρριψης αίτησης απαλλαγής από τέλη και παράβολο (άρθρο 37 ΠΔ 18/1989)101
 • Τελικές παρατηρήσεις103
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ TOY ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Ν 2717/1999)107
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΤΟΥ ΠΔ 18/1989118
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ123
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ127